İbrahim Pasa Camii -Razgrad- Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İbrahim Pasa Camii. İbrahim Pasa Camii’nin yıkılmış durumdaki son cemaat yeri Bulgaristan’ın Hezargrad şehrinde XVI. yüzyılda yapılmış cami ve külliyesi.

Kuzey Bulgaristan’da, Türk döneminde Hezargrad olarak adlandırılan bugünkü Razgrad’da esasında bir külliyenin mer­kezi olan cami, XVI. yüzyılın ilkyansı için­de Sadrazam Makbul İbrahim Paşa tara­fından yaptırılmıştır. İbrahim Paşa’nın ca­mi ve dârütta’Iîm ile bunlara vakfettiği Niğbolu livâsındaki yerler için divan kâti­bi Mehmed b. Kara Üveys eliyle hazırla­nan Rebîülevvel 940 (Eylül – Ekim 1533) ta­rihli vakfiye Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’ndedir. Hüseyin Ayvansarâyî, Galata’da Haliç kıyısındaki Eski Yağkapanı Camii’nden bahsederken bani Sadra­zam İbrahim Paşa’nın ayrıca Selanik’te kiliseden çevrilme Ayasofya Camii ile Ka­vala ve Hezargrad’da da camileri ve baş­ka hayratı olduğunu bildirir. Evliya Çele­bi. 1062 (1652) yılında Melek Ahmed Paşa ile Özi’ye giderken uğradığı Hezargrad’ı İbrahim Paşa’nın bu şehir toprağından olduğu için İmar ettiğini bildirir. Halbuki İbrahim Paşa, Adriyatik kıyısındaki Par-ga’dandır. Evliya Çelebi caminin içinin son derece tezyinatlı olduğunu, yapı ile uyum­lu bir minaresi, şadırvanı, imareti, dârüt-tedrîs, dârülkurrâ, sıbyan mektebi ve ha­mamı bulunduğunu belirterek şehirdeki on iki handan Kurşunlu Han’ın ve 300 ka­dar dükkânın çoğunun da yine İbrahim Paşa evkafından olduğunu kaydeder. Onun bildirdiğine göre, Hezargrad ken­disine arpalık olarak veriien Molla Hak Efendi diye meşhur Ahmed b. Hüsâmed-din’in kabri de bu caminin hazîresindedir. İbrahim Paşa Camii’nde bulunan 1025 (1616) tarihli Arapça bir kitabeden anla­şıldığı üzere cami tam olarak bitirileme­miş ve daha sonra bu tarihte Mahmud Paşa tarafından tamamlatilmıştir.

1980’Ii yıllarda burada yapılan bir kazı ile bugünkü yapının altından daha küçük ölçülerdeki bir camiye ait duvarlar orta­ya çıkarılmıştır. Durumun tam olarak açıklanabilmesi için kazı bu­luntuları hakkında geniş bilgiye ve yerin­de değerlendirilmeye ihtiyaç vardır. Gerd Schneider’in hazırladığı rekonstrüksiyonda külliyenin genel görünüşü yer almaktadir. M. J. M. Jouannin ve M. Jules van Gaver’in 1840’ta yayım­lanan kitaplarının sonundaki gravürler­den birinde İbrahim Paşa Camii ve kom­şusu Saat Kulesi etrafındaki binaları ile birlikte görülmektedir. F. Kanitz, Doksanüç Harbi’nde âdeta Rus ordusuna rehber olan Bulgaristan hakkındaki büyük kitabında caminin ta­rihini 1025 diye verirken bunun milâdî karşılığını yanlış olarak 1614 şeklinde gösterir. Kanitz’e göre Türkler, dinî yapı­larında uygulanan asil mimari ve teknik kalitenin gerçekleşmesini genellikle reâ-yâya bıraktıklarından bu heybetli eseri de herhalde Makedon-Ulah mimarlar yap­mıştır. Ancak Kanitz’in bu garip iddiası­nın yanında işaret ettiği başka bir husus caminin 1870’li yıllardaki durumu için önemlidir: “İbrahim Paşa Camii’nin et­raftaki yedi vakıf köyden sağlanan 7000 altın lira geliri olmasına rağmen bakımı için fazla bir özen gösterilmediğinden ih­mal edilmiş üst örtüsünden sızan rutu­bet bu güzel eserin her tarafına zarar vermektedir; bu sebeple acele olarak esaslı bir restorasyona girişilmesi temen­ni edilir”. Aynı müellifin bildirdiğine göre caminin hemen yanında, Midhat Paşa’nın Tuna vilâyeti valiliği yıllarında yaptırdığı ve önünde bahçesi de olan zarif bir ko­nak bulunmaktadır.

Ekrem Hakkı Ayverdi, “Caminin üstü­nün 1603’te yapıldığını bildiren bir levha ibrahim Pasa Camii ve minaresinin kaidesindeki tas süsle­me – Hezargrad / Bulgaristan vardır. Bazı rivayetlerde 1616 ve 1625 de­niyor” şeklindeki ifadesiyle tarihleme hu­susunda şüphelere işaret ettikten sonra külliyenin parçaları olan imaretle çifte ha­mamın belgelere göre 1070 (1659-60), 1167 (1753-54) yıllarında tamir edildiğini ve bunların İbrahim Paşa’nın evkafından olduklarının 1275te (1858-59) bildirildi­ğini kaydeder. Yine Ayverdi caminin 1079 (1668-69) tarihli arşiv kayıtlarında adının geçtiğini de belirtmiştir.

Balkanlar’da yakın tarihte meydana ge­len felâketleri atlatan İbrahim Paşa Ca­mii külliyesini teşkil eden diğer binaları kaybetmiştir. Son yıllara gelinceye kadar ayakta bulunan caminin yanındaki med­rese, sıbyan mektebi, imaret, çifte ha­mam ve handan bir kalıntı olup olmadığı bilinmemektedir. 1932’ye doğru J. Petkov tarafından yazılan bir turis’t rehberinin Razgrad bahsinde burada hâlâ birkaç ca­minin görüldüğü, bunlardan birinin 1515′-te yapılan İbrahim Paşa Camii olduğu kay­dedilmekle yetinilmişir. Ch. J. Veyrenc’in kaleme aldığı daha yeni bir rehberde ise Bulgaristan’ın en güzel camilerinden olan İbrahim Paşa Camii’nin 1614 yılında ya­pıldığı yazılarak yanlışlık tekrarlanmış­tır. Fakat en şaşılacak husus, Veyrenc’in herhaldetek kaynak olarak kullandığı Kanitz’in iddiasından hareketle Arnavut ustaların Bulgar ustaların da yardımlarıy­la bu camiyi inşa ettiklerini bildirmesidir. Veyrenc’e göre, binanın heybetli kitlesine zarif minarenin orantılarını ustalıkla kay­naştırma becerisini gösteren kalfaların bu sanat bilgisine hâlâ hayranlık duyulur. Mi­marisinin haşmeti kadar caminin içi de dikkate değer. Burada güzel kalem işi na­kışlarla sanatlı biçimde bezenmiş Arap harfli yazılar görülür. Ayverdi, 1976’da Hezargrad’a uğradığında camiyi”… met­ruk, taş dolgulu hımış son cemaat yeri yıkık, kapısı zincirle bağlanmış” olarak görmüştür. Rejimin İslâmiyet’e karşı hoş­görülü olduğunu ortaya koymak için dev­letçe oradaki müftülüğe yayımlatılan bol resimli bir kitapta ise İbrahim Paşa Ca­mii’nin harap ve bakımsız durumu gös­terilmemiştir. Bulgaristan başmüftüsün-den alınan resmî bilgiden, caminin II. Dünya Savaşı’ndan sonra tamamen kapalı kaldığı ve bugüne kadar hizmete açılma­dığı anlaşılmıştır. Camiyi Bulgaristan Kül­tür Bakanlığı koruma altına almışsa da günümüze Kadar bir restorasyon yapıl­mamıştır. Ancak Bulgaristan başmüftülüğü tarafından restoresi için para top­lanmış olup yakında tamirine başlanması beklenmektedir. Son zamanlarda Tür­kiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığından caminin durumunu tesbit için bir heyet gönderilmiş, fakat bundan da henüz bir sonuç alınamamıştır.

İbrahim Paşa Camii dıştan kare bir ya­pı görünümündedir. Ölçüleri 20 x 20 m. kadar tahmin edilen yapı muntazam iş­lenmiş kesme taşlardan yapılmıştır. Cep­helerde sıralanan üçer sıra halindeki siv­ri kemerli pencereler harimi aydınlatır. Bu pencereler alt dizide dört, ikinci dizi­de üç, en üst dizide iki adet olmak üzere ritmik bîr düzene göre açılmıştır. Kare kitle üstte sekizgene dönüşür. Bunun üs­tünde ise pencereli kasnakli ve kurşun kaplı, çapı herhalde 18 metreden az ol­mayan bir kubbe harimi örter. Klasik dö­nem Osmanlı -Türk cami mimarisinin nis-bet ve âhengine sahip bulunan bu hey­betli eserin en garip özelliği, kare kitlenin sekizgene dönüştüğü köşelerde yükselen, âdeta küçük minareleri andıran ağırlık kulesi görevindeki tepeleri külâhlı kule­lerdir. Bunlar Jouannin ve Gaver’in. Ka­nitz’in gravürlerinde de belirlidir. Ana bi­nanın orantıları ile dış estetiğine çok ters düşen ve Türk yapı sanatında başka ben­zeri olmayan bu garip kulelerin niçin ya­pıldığı bilinmemektedir. Caminin inşa edildiği XVI. yüzyılda böyle bir unsurun tasarlanmış olması muhtemel değildir. Ayverdi’nin düşündüğü gibi bunların geç bir dönemde yapılan bir restorasyonda eklendiği ihtimali akla gelir. Kubbe kas­nağında görülen, pencereler arasındaki yassı püastrlar da klasik dönemin cami­lerine yabancı olduğuna göre en azından

XIX. yüzyılın sonlarına ait bir gravürde İbrahim Pasa Camii XVIII veya XIX. yüzyılda kubbe kasnağın­da değişiklik yapılırken bu kuleciklerin de ilâve edildiğini düşünmek mümkün­dür. Caminin 1930’lu yıllara ait fotoğra­fında, son cemaat yeri olarak üstü kire­mit kaplı ahşap çatı ile örtülü bir kısmın varlığı görülür. 1810’daki Türk-Rus sa­vaşları sırasında Hezargrad işgal edilerek tahribata uğramış, 1828-1829 savaşında da tahribat sürmüştür. Rus ordusu He-zargrad’dan çekildiğinde caminin son ce­maat yerini tahrip etmiş ve savaş hâtıra­sı olarak buradaki mermer sütunları gö­türmüştür. Bu kısımlar daha sonra ağaç ve kerpiçten inşa edilmiştir. Ana binanın mimarisine bütünüyle ters düşen, üç cep­hesinde dikdörtgen biçimli pencereler sıralanan bu biçimsiz son cemaat yeri de herhalde camide değişikliklerin yapıldığı XIX. yüzyılda eklenmiştir. Bulgaristan es­ki başmüftüsü Mehmed Toptchiev tara­fından hazırlanan kitapta cümle kapısının iki yanındaki oturma nişlerinin mukar-nasli olduğu görülmektedir. Ahşap kapı kanatlan da geçmelidir. Resmin çekildiği yıllarda caminin cephesinin muşamba veya naylonlarla kaplı olduğu da farkedil-mekte, ayrıca bazı gergi demirleriyle bu kısımda takviyeler yapıldığı dikkati çek­mektedir. XVI. yüzyılın Rumeli’deki eser­lerinin başında gelen bu caminin diğer bölümleriyle. Evliya Çelebi’nin İstanbul’­daki Rüstem Paşa Camii ile kıyasladığı iç süslemesine dair bilgi yoktur. Fakat şu husus açıkça bellidir ki bu cami Makedon veya Ulah mimarlarına değil, bütün dış orantıları ve bilhassa çok geniş çaplı kub­besiyle Osmanlı dönemi Türk sanatına aittir. Sağ tarafına bitişik olan minaresi, genellikle XVI. yüzyıl minarelerinde rast­landığı gibi uzun ve dilimli bir pabuç kıs­mına sahiptir. Pahli gövdenin bitiminde üç sıra halinde mukarnaslı çıkmaları olan bir şerefe görülür. Avrupa kıtasının eski Osmanlı ülkelerindeki minarelerin özelli­ği olarak bu da ince ve uzundur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski