Iğdır Tarihi, Nerede, Özellikleri, Nüfus Durumları, Hakkında Bilgi

Iğdır. Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.

Şehir aynı adı taşıyan ovanın güney ke­narına yakın bir noktada. Ağrı dağının kuzeybatı eteklerinde deniz seviyesinden 870 m. yükseklikte kurulmuştur. İğdır’ın bulunduğu yerin önemi tarihte Sürmeli Çukur adı verilen, ortasından Araş ırma­ğının geçtiği ovanın ulaşım imkânların­dan kolaylıkta faydalanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Zira Doğu Anadolu’­nun büyük ticaret ve askeri merkezi Er­zurum’dan doğuya yönelen yollardan biri Araş vadisini izleyerek kolaylıkla İğdır’ın bulunduğu mevkie ulaşmaktadır. Söz ko­nusu yola Kağızman mevkiinde Kars’tan gelen yol kavuşmaktadır. İğdır’a ulaşan bu yollar buradan itibaren İkiye ayrılır. Do-ğuya yönelen yol sınır kapısından geçe­rek Nahcıvan’a varır. Güneye yönelen bir başka yol ise Doğubayazıt’tan geçtik­ten sonra Gürbulak kapısından çıkarak İran’ın önemli merkezlerine bağlanır. Bu durum İğdır’a bulunduğu coğrafî mevki­den dolayı geçmişte ve günümüzde bü­yük önem kazandırmıştır.

Iğdır bugünkü yerinde sonradan kurul­muş yeni bir şehirdir. Eski merkez, aynı ulaşım imkânlarından ve önündeki ve­rimli ovanın tarımsal zenginliklerinden uzak kalmayan bir yerde, günümüzdeki İğdır şehrine göre daha güneyde. Büyük Ağrı dağının kuzeybatı yamaçlarında sa­vunmaya daha elverişli bir yerde bulunu­yordu. Dede Korkut Oğuznâmeleri’nde Şatık Kalesi olarak geçen ve 1064 yılın­da Melİkşah tarafından Bizanslılardan alınan kalenin burası olduğu sanılmaktadır. Ka­le Türk hâkimiyetine girdiği 1064’ten son­ra İğdır Korganı olarak anılmaya başlan­mıştır.

Iğdır Korganı ve önündeki Sürmeli Çu­kur, İlkçağ’da Doğu Anadolu’nun büyük bir kısmına hâkim olan Urartu Devleti’nin elinde bulunuyordu. Daha sonra zaman zaman Sakalar’ın akınlarına uğradığı bi­linen yöre Roma ve Bizans dönemlerini yaşamış, Bizans dönemi içinde zaman za­man Sâsânîler’in hâkimiyetine girmiş ve Hz. Osman devrinde (644-656) Araş hav­zasına yönelen akınlar sırasında müslüman Araplar’ın eline geçmiş, ardından müslümanlarla Bizans yönetimi arasın­da birkaç defa el değiştirmiştir.

XI. yüzyılın ilk yarısında yöreye Türk akınları başladı. Malazgirt zaferinden ön­ce Kars’ın fethiyle (1064) sonuçlanan Sel­çuklu akınlarında Alparslan’ın oğlu Me-likşah o sırada Bizans’ın elinde bulunan Şatık Hisan’nı da fethetti ve bu dönem­den sonra kaleye İğdır Korganı veya İğdır Kalesi denmeye başlandı. Bu kale Selçuk­lu Devleti’ne bağlı Surmarİ (Sürmeli) Emir­liği sınırları içinde kaldı. Buradaki Sürmeli çukuru, Osmanlı tarihî geleneğinde Os-manlılar’m dayandığı Kayı aşiretinin Ana­dolu’ya girip yerleştiği ilk yer olarak geçer.

Moğol istilâsından sonra Anadolu Sel­çuklu Hükümdarı Alâeddin Keykubad, Kemâleddin Kâmyâr’ı Araş boylarını yeniden fethetmek üzere görevlendirdi. Kemâled-din, bu arada Doğu Anadolu’nun birçok yeriyle birlikte İğdır’ın da bir kenarında bulunduğu Sürmeli Çukur’u Anadolu Sel­çuklu topraklarına kattı (1232). İğdır yö­resine XIV. yüzyılın ikinci yarısında Celâ-yirliler, aynı yüzyılın sonlarına doğru Ka-rakoyunlular hâkim oldu. İğdır ovasında Karakoyunlu adlı bir yerleşme yerinin gü­nümüzde de mevcut olması yöredeki eski Karakoyunlu hâkimiyetinin bir kanıtıdır.

Sürmeli Çukur, bir süre Timur’a bağlı Türkmen beyleri tarafından yönetildik­ten sonra 1404 yılında İğdır Kalesi Timur tarafından zaptedildi. Bundan az sonra 30 Mayıs 1404’te buradan geçen İspan­ya elçisi Klaviyo kayalık üzerinde bulunan bu kalenin adının İğdır olduğunu yazar. Timur’un ardından tekrar Karakoyunlu-lar’in eline geçen (1406) İğdır Kalesi XV. yüzyılın ikinci yarısında Akkoyunlular’ca alındı (1469). İğdır ovası bu dönemde Ak-koyunlu Hükümdarı Uzun Hasan’ın kışla­ğı durumundaydı. Akkoyunl ular’dan son­ra Safevî idaresine geçen İğdır. Yavuz Sultan Selim’in Çaldıran Savaşı’nm (1514) ardından Doğu Anadolu’nun birçok ye­riyle birlikte Osmanlı topraklarına katıldı. Yavuz Sultan Selim’den sonra Osmanlılar’ın Batı’ya yönelmesinden faydalanan Türkmen beyleri Doğu Anadolu’nun bazı bölgelerini, bu arada İğdır yöresini de yö­netmişlerdir. Nihayet III. Murad’ın Re-van’ın fethiyle sonuçlanan seferi esnasın­da İğdır Kalesi ve önündeki Sürmeli Çu­kur 1583 yılında kesin olarak Osmanlı hâ­kimiyetine girmiş oldu. Revan’ın Osman­lı topraklarına katılmasından sonra İğdır Revan eyaletinin Aralık kazası içinde yer alıyordu.

XVII. yüzyılın ortalarında Ağrı dağı etek­lerinde bulunan İğdır Korganfnın terkedi-lerek bugünkü yerine taşındığı sanılmak­tadır. Bu yer değiştirmenin sebebi 1664 yılında meydana gelen şiddetli deprem­dir. Silâhdar Mehmed Ağa’nın verdiği bil­giye göre bu depremde Ağrı dağının bü­yük bir kısmı kopmuştur. Bu âfetten sonra yamaçtaki eski İğdır oturulamayacak duruma gel­miş ve şehir düzlükteki bugünkü yerine inmiş, dolayısıyla verimli tarım alanına da­ha yakın olduğundan bir ziraî ticaret mer­kezi olma hüviyetini kazanmaya başlamış­tır. Ancak İstanbul antlaşmasıyla (1736) Revan eyaleti İran’a bırakılınca bu eyalet içinde bulunan İğdır da Osmanlı sınırla­rı dışında kaldı. 1827 yılında Ruslar’ın bu toprakları işgali neticesinde İğdır Rusya yönetimindeki Surmalu (Sürmeli) sancağı İçinde yer aldı. İğdır’ın, Rus hâkimiyeti altındaki yıllarda 28 Ocak 1897 tarihinde yapılan bir sayıma göre nüfusunun 2900, 1908 yılında yapılan bir sayımın sonuçla­rına göre ise 3691 olduğu tesbit edilmiş­tir. Ruslar’ın İğdır ve çevresindeki hâkimi­yeti 1917 yılına kadar sürdü. 1918-1919 yıllarında Ermeni çetelerinin etkili oldu­ğu İğdır, 3 Aralık 1920 tarihinde imzala­nan Gümrü Antlaşması ile Türkiye sınır­lan içine alındı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Beyazıt vilâyetine bağlı bir nahiye merke­zi durumunda olan İğdır 1934 yılında ka­za merkezi olarak Kars vilâyetine bağlan­dı. Bu durum 199Z yılına kadar sürdü. 27 Mayıs 1992 tarihinde çıkan 3806 sayılı kanunla kurulan ve aynı adı taşıyan ilin merkezi oldu.

Günümüzde İğdır düzlükte kurulmuş bir şehir olarak bahçeler içine saklanmış bir durumdadır. Yakın yıllara kadar daha çok bir ya da iki katlı olan evleri bahçeler İçinde yayılmaktaydı. Bu bahçelerde el­ma, dut, kayısı, armut, erik gibi çeşitli meyve ağaçlan bulunur. 1970’li yıllardan sonra şehirde yüksek katlı binalar yapıl­maya başlanmıştır. 1927 nüfus sayımın­da 3716 kişinin yaşadığı tesbit edilen İğ­dır’ın nüfusu önceleri hızla artarak 1940 sayımında 10.000’e çok yaklaştı. II. Dün­ya Savaşı sırasında burada bulunan as­kerî birliklerin savaş sonrasında çekilme­si 1950 sayımında İğdır’ın nüfusunun 7826’ya düşmesine yol açtı. 196O’lı yıl­lardan sonra şehrin nüfusundaki artma daha da hızlanmış ve ilk defa 1960 nüfus sayımında 10.000 nüfusu aşabilmiştir.[12730 nüfus] Bunda, 1956 yılından son­ra İğdır ovasında drenaj ve sulama ka­nallarının açılmasının tarımsal üretimi geliştirmesi, bunun neticesinde de İğ­dır şehrinde ticarî etkinliklerin gelişmesi rol oynamıştır. 1970te 20.000’i aşan nü­fus (21.420), 1990’da35.000’i geçmiş (35.858), 30 Kasım 1997 tarihinde yapı­lan son sayımda 45.941’e ulaşmıştır.

İğdır şehri, nüfusundaki artışına para­lel olarak mekân bakımından da genişle­miştir. İğdır’ın bugünkü yerinde çekirde­ğini oluşturan kesim belediye binası ile Doğubayazıt caddesi arasına isabet eder. Başlangıçta bu kesimde Karaağaç mahal­lesi adıyla bir yerleşim birimi bulunuyor­du. Buna sonradan Rus İşgali dönemin­de (1828-1917) Ruslar tarafından kuru­lan İğdır Nova mahallesi ilâve edilmiştir. İğdır’ın Türkiye topraklarına katılması üzerine bu mahallenin adı Söğütlü şekli­ne dönüşmüştür. Cumhuriyet dönemin­de askerî birlikleri yerleştirmek için şeh­rin kuzey kesiminde yapılan kışlanın çev­resinde Kışla mahallesi adlı bir üçüncü mahalle oluştu. 1940’lı yıllara ait kaynak­lar İğdır’ın üç mahalleden meydana gel­diğini ve kapladığı alanın 97 hektar oldu­ğunu bildirir.

Bu çekirdek kesim 1950Tı yıllardan son­ra güneydoğu, güney ve güneybatı doğ­rultularına doğru genişlemeye başlamıştır. Bu genişlemeler çevreden şehre ya­pılan göçlerle yakından ilgilidir. Bunlar da yeni mahallelerin oluşmasını sağladı. Meselâ Doğubayazıt’tan gelenler Ordu caddesinin güneyi ile Halfeli caddesi ara­sındaki alana yerleşerek 7 Kasım mahal­lesini oluşturdular. Aynı şekilde Tlızluca’-dan gelenler de Evrenpaşa caddesinin güneyine yerleşerek 12 Eylül mahallesini meydana getirdiler. Bunların dışında ön­ceden şehirden ayrı durumda olan bazı yerleşmeler, sonradan şehrin belediye sı­nırlan içine alınmasıyla mahalle haline dönüşmüştür. Yenimahalle 1984 yılında şehrin sınırları İçine bu şekilde katılmış­tır. İğdır şehri merkezden çevreye yöne­len yollar çevresinde de büyüme göster­miştir. Doğubayazıt yolu. Tuzluca yolu, Aralık yolu ve Halfeli yolu doğrultusunda yerleşme şeritleri oluşarak şehrin ana kütlesine eklenmiştir. 199O’lı yılların ba­şında 1057hektan bulan şehir alanı sekiz mahalleyi [Bağlar, Cumhuriyet, 12 Eylül, Kışla, 7 Kasım, 14 Kasım, Topçular ve Yenimahalle] içeriyordu. Bu mahallelerden bazıları sonradan ikiye [Kışla mahallesi, Kışla ve Atatürk mahalleleri] bazıları ise üçe [7 Kasım mahallesi, 7 Kasım, Karaağaç ve Konak mahalleleri] bölünerek mahalle sayısı on bire çıkmıştır.

Şehrin ana eksenleri, kabaca kuzey-güney doğrultusunda uzanan Atatürk caddesiyle bu caddeye paralel olan Yeni-cadde ve İrfan caddesidir. Başlıca iş mer­kezleri de bu üç cadde ile Cumhuriyet, Doğubayazıt, Sular, Fevzi Çakmak [eski adı Uray] Evrenpaşa ve Kars caddeleri ve bunları birbirine bağlayan eksenler üzerinde bulunur. İğdır’daki ticarî faali­yetler daha çok tarım ve hayvan ürünleri ticaretine dayanmaktadır. 1992 yılı ra­kamlarına göre şehirde hububat, pamuk gibi tarım ürünleriyle yün, canlı hayvan ve deri ticareti gibi hayvansal ürünler alım satımıyla uğraşan iş yerlerinin sayı­sı 226’yı buluyordu.

İğdır şehrinde sanayi faaliyetleri daha çok pamuğu işleyen çırçır atölyeleri, un değirmenleri ve keçe atölyeleri şeklinde­dir. 1986 yılında deneme üretimine baş­layan bir tekstil fabrikası 1989’da üreti­mini durdurmuştur. İğdır bugünkü yerin­de yeni bir şehir olduğundan tarihî eser bulunmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait 1997 yılı istatistiklerine göre il ve ilçe merkezlerinde otuz üç, kasabalar­da beş ve köylerde 136 olmak üzere İğ­dır’da toplam 174 cami bulunmaktadır. İl merkezindeki cami sayısı ise yirmi üç­tür.

İğdır şehrinin merkez olduğu il kuzey ve kuzeydoğuda Ermenistan, doğuda ve güneydoğuda Azerbaycan [Nahcıvan Özerk Bölgesi] ve İran’la sınırlanır. Güne­yinde Ağrı ili, batı ve kuzeybatısında Kars ili bulunur. Merkez ilçeden başka Aralık. Karakoyunlu ve Tuzluca adlı üç ilçeye ay­rılmıştır. Bunlardan Tuzluca’da eskiden beri işletilen kaya tuzu yatakları vardır. 3SS9 km2 genişliğindeki İğdır ilinin 1997 sayımına göre nüfusu 145.384, nüfus yo­ğunluğu ise 41 idi.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski