İhtilam Nedir, Olmak Ne Demek, Anlamı, -Erkek ve Kadın- Hakkında Bilgi

İhtilâm. Rüyada cinsel haz duyup cünüp olmak anlamında fıkıh terimi.

Sözlükte hulm (hulum) ve bu kökten türeyen ihtilâm “rüya görmek, ergenlik çağına ulaşmak” mânalarına gelir. Hulm rüya ile eş anlamlı olmakla birlikte rüya daha çok hayırlı ve güzel olan, hulm da şer ve kötü olan şeyleri görme anlamın­da kullanılır. İhtilâm, sözlükteki kullanı­mına paralel olarak fıkıh ilminde “rüyada cinsel zevk veren bir ilişki ve davranışta bulunduğunu görme, ergenlik çağma ulaşma” şeklinde terim anlamı kazanmış­tır. Kur’ân-ı Kerîm’de hulum kelimesi “er­genlik çağı” mânasında iki âyette [Nûr 24/58-59] “rüya” anlamında ve çoğul ola­rak (ahlâm) yine iki âyette geçmektedir.[Yûsuf i2/44; Enbiyâ 21/5] Hadislerde de gerek bu kelimeler gerekse ihtilâm sözlük ve terim anlamlarında sıkça kul­lanılmıştır.

İhtilâm, guslü gerektiren manevî kirli­lik (cenabet) hallerinden biri olup çeşitli ha­dislerde, bir kimsenin uyandıktan sonra rüyada ihtilâm olduğunu hatırlamasına rağmen ıslaklık (meni) görmemesi duru­munda guslün gerekmeyeceği, ihtilâm olduğunu hatırlamasa bile uyandığında meni gören kimsenin ise gusletmesi ge­rektiği belirtilmiştir. Fakihlerin büyük çoğunluğu bu hüküm üzerinde ittifak etmekle birlikte uyku­dan uyanınca görülen ıslaklığın meni mi, cinsel organın sertleşmesinden kaynak­lanan mezi mi veya bir hastalık sebebiy­le gelen bir akıntı mı olduğu hususunda şüpheye düşen kimsenin durumuyla il­gili farklı görüşler ileri sürülmüştür. Ha­nefî, Mâlikîve Hanbelîfakihlerine göre böyle bir kişi gusletmek zorundadır. An­cak Hanefîler’den Ebû Yûsuf, kişinin rü­yada ihtilâm olduğunu hatırlamaması halinde gusletmesi gerekmediğini ileri sürmüştür. Mücâhid, Katâde ve bazı Şa­fiî fakihlerine göre ise bu durumda gusül vacip olmamakla birlikte şüpheden kur­tulmak için gusletmek ihtiyata daha uygun bir davranıştır. Şafiî mezhebinde meşhur görüş, ıslaklığı değerlendirme ve ona göre hareket etme hususunun kişinin kendi tercihine bırakılması yö­nündedir. İdrar yollarında herhangi bir tıbbî müdahale sebebiyle menisi dışarıya akmayan kimsenin de rüyada orgazm ol­ması halinde ihtiyaten gusletmesi uygun olur.

Hiç ihtilâm olmamak veya sıkça ihti­lâm olmak kişilerin fizikî ve biyolojik ya­pıları, cinsel ihtiyaç ve arzularıyla yakın­dan ilgili olup bu durum hem erkekler hem de kadınlar için söz konusudur. Ka­dın sahâbîlerden Ümmü Süleym, Hz. Peygamber’e gelerek ihtilâm olan kadının erkekler gibi gusledip etmeyeceğini sor­muş, Resûl-i Ekrem de, “Suyu gördüğü za­man gusletmelidir” demiştir. Kadınlara guslün gerekli olması için genellikle fakihler, ha­diste işaret edilen ve meni diye adlandır­dıkları sıvının cinsel organın dış bölümüne kadar çıkmasını şart koşarken kadınlarda­ki akıntının erkeklerdeki gibi görülemeye­ceğini, bunun işaretinin cinsel haz oldu­ğunu söyleyen diğer bazı fakihler ise ha­diste geçen “görme” ifadesini “bilme, an­lama” şeklinde yorumlamıştır. Bunlara gö­re kadın rüyada orgazm hazzını duymuşsa gusletmesi gerekir. Esa­sen günümüzde tıbbî açıdan, kadının er­kek gibi bir menisinin bulunmadığı ve or­gazmına özel bir sıvının eşlik etmediği, ra­him ağzı çevresindeki salgı bezlerinin cin­sel organı ıslak tutmak için normal olarak salgıladığı sıvının cinsel temas halinde bi­raz daha arttığı ve bunun da kadının fiz­yolojik durumuna veya rahim ağzında bir hastalık bulunup bulunmamasına göre azalıp çoğaldığı bilinmektedir. Bundan do­layı son görüş daha isabetli görünmekte olup hadisteki ifadeyle de orgazm sıra­sında söz konusu sıvıdaki artışın kaste­dildiği veya kadının durumunun erkeğin durumuna benzetildiği söylenebilir. Ni­tekim bazı hadislerde sudan söz edilme­yip erkek gibi kadının da rüyada ihtilâm olması halinde gusletmesi gerektiği be­lirtilmiştir.

İhtilâm olma kişinin ergenliğe ulaşma­sının, dinî ve hukukî hükümlerden so­rumlu tutulmasının (mükellef) alâmetle­rinden biri kabul edilmiştir. Kişi ihtilâm olmakla çocukluk döneminden çıkıp an­ne veya baba olabilecek bir olgunluğa ulaşmış, böylece bütün hukukî ve dinî hükümler açısından tam ehliyete sahip olmuştur. Bu sebeple ergenlik çağına ulaşan çocukların anne ve babalarının yatak odasına ha­bersiz girmemeleri istenmiştir.[Nûr 24/59]

İhtilâm olan kimse cünüp sayıldığı için namaz kılma, Kur’an okuma ve Kur’an’a dokunma, Kabe’yi tavaf etme gibi ibadet­leri yerine getirebilmesi için gusletmesi gerekir. Ancak ih­tilâm oruç, hac veya itikâf gibi ibadetleri bozmaz ve bunların ifa edilmesi için bir engel teşkil etmez.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski