İhvanı Müslimin -Ürdün ve Filistin- Nedir, Hareketi, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İhvân-ı Müslimîn 1930’lu yılların ortalarından itibaren Mısır dışında Suri­ye, Sudan, Ürdün, Kuveyt, Yemen, Pakis­tan, Kuzey ve Orta Afrika ile Avrupa’nın bazı ülkelerinde şube açtığı gibi buralar­da farklı isimler altında çeşitli örgütlerin ortaya çıkmasında da büyük bir rol oyna­mıştır.

Ürdün ve Filistin
. İhvân-ı Müslimîn’in Ürdün kolu Hâc Abdüllatîf el-Kura liderli­ğinde 1946 yılında Salt şehrinde kuruldu ve siyasete karışmamak şartıyla Kral Ab­dullah’ın onayım aldı; 1948 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra Batı Şeria’da güçlene­rek siyasîleşmeye başladı. Hâc Abdüllatîf el-Kura’nin 19S3’te vefatından sonra ör­gütün başına Abdurrahman el-Halîfe geç­ti. Diğer siyasî partilerin zaman zaman Hâşimî rejimi tarafından yasaklanması­na rağmen İhvân-ı Müslimîn meşru bir örgüt olarak kabul edildi ve faaliyetlerine izin verildi. Ürdün rejiminin hareketi kontrol altında tutmak amacıyla liderleri­ni tutuklamasına rağmen 19S0 ve 1960′-lı yıllar boyunca teşkilâtın genelde Kral Hüseyin’le iyi ilişkiler geliştirerek onun ko­münist, Baasçı ve Nâsırcı gruplara karşı izlediği politikayı destekledi. 1951 yılın­dan itibaren de seçimlere katıldı ve par­lamentoda temsil edildi; 1962’de Batı Şe­ria’da bütün siyasî partiler seçimleri boy­kot ederken de bu boykota katılmayan tek örgüt oldu. 1967’de Batı Şeria’nın İs­rail işgali altında kalmasından sonra teş­kilâtın bazı mensupları Filistin Kurtuluş Örgütü saflarında İsrail’e karşı yürütülen silâhlı mücadeleye katıldı. 1970’li yıllarda ise bölgedeki İslâmî hareketlerde görülen canlılığa paralel olarak tekrar güçlendi.

İhvân-ı Müslimîn, 1980’li yılların baş­larından itibaren rejimin meşruiyetini sorgulamaya ve icraatını şiddetle eleştir­meye başladı. Bunun üzerine rejim açısın­dan tehlikeli görülerek bazı mensupları tutuklandı. Kral Hüseyin’in uzun bir ara­dan sonra 1989’da seçimlerin yapılması­na karar vermesi teşkilâtla ilişkilerin yu­muşamasına yol açtı. Seçimlere katılan örgüt, parlamentodaki altmış sandal­yeden yirmi ikisini alarak % 40’a varan oranda başarı sağladı. İhvân-ı Müslimîn’e yakın görüşteki diğer partilerin de on iki sandalyeye sahip olması sonucunda par­lamentodaki dengeler değişti ve kanun­ların İslâm’a uygun hale getirilmesini sa­vunanlar ağırlık kazandı. 1950 yılından iti­baren resmî kayıtlarda dinî bir hayır kuru­mu olarak geçen teşkilât, seçim kanunu­nun gerekli kılması üzerine fikren kendi­sine yakın bulduğu bağımsızlarla birleşe­rek Şubat 1993’te Cebhetü’l-ameli’l-İslâmî adlı siyasî bir parti kurdu ve 1993 se­çimlerinde küçümsenemeyecek bir başa­rı sağladı.

  • İhvanı Müslimin -Mısır- Nedir, Hareketi, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • İhvanı Müslimin -Sudan- Nedir, Hareketi, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • İhvanı Müslimin -Suriye- Nedir, Hareketi, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • İhvanı Müslimin Görüşleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski