İl Erleri Nedir, Osmanlıda Görevleri, Hakkında Bilgi

İl Erleri. Osmanlılarda özellikle iç karışıklıklar sırasında asayişi sağlamak için oluşturulan mahallî milis kuvvetleri.           

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan iti­baren kaynaklarda yer yer zikredilen bu teşkilâtın yaygınlık kazanması. Celâli is­yanları ile suhte isyanlarının arttığı XVI. yüzyıl sonlarına rastlar. İl eri ihtiyaç halin­de toplanan bir askeri güç özelliği taşı­makta olup genellikle köylü gençler, bazan da şehirli gençlerden oluşurdu.

İl erlerinin bir yiğitbaşının emrinde ol­masından dolayı kaynaklarda umumiyet­le bu ikisi birlikte anılmaktadır. Yiğitbaşılık esasında ahî teşkilâtı bünyesinde bu­lunuyordu. Yiğitbaşılar, Moğollar’ın Ana­dolu’yu istilâsı sırasında köylerin korun­masında da görev almışlardı. Bu görev­leri sırasında köy gençlerini birer savaşçı olarak yazıyorlardı ve bunlara il eri deni­liyordu. Bu sebeple XIV. yüzyılın karışık ortamında mahallî idareler kuran ahî tek­keleri koruyuculuk görevlerini köylere ka­dar yaydılar. İl erleri de bu devrin mute­ber milis kuvveti haline geldi.

Anadolu Selçuklu Devleti ordusunda timarlı sipahiler bünyesinde “ellibaşf adı verilen müfrezelerin de il erlerine bir baş­langıç teşkil ettiği söylenebilir. Orhan Bey devrinde Bursa Kadısı Çandarlı Kara Ha­lil’in tavsiyesiyle kurulan yaya birliklerinin il erlerine benzediği ileri sürülür. Yaya bir­liklerinde her on kişiye bir baş tayin ediliyordu. Bunlar gönüllülerden meydana ge­liyordu. Yiğitbaşılık tabirinin ise bu de­virde de kullanıldığı anlaşılmaktadır.

İl erleri Osmanlı askerî teşkilâtı içinde doğrudan yer almamaktadır. Ancak kale muhafızlarıyla birlikte civardan toplanmış il erlerinin de kalelerde bulunması, yar­dımcı kuvvet olarak istihdam edildiklerini göstermektedir. Bu birlikler ilk dönem­lerde Rumeli fetihlerinde de bulunmuş­lardır. II. Mehmed’in Rumeli’deki fetihle­rinde asker arasında il erlerinin mevcut olduğu ve bunlardan ayrı olarak söz edil­diği dikkati çekmektedir. İlk devirlerde il erlerinin görevleri arasında savaşlarda düşman içine girip esir almak da bulunu­yordu. Bilhassa Slav prensliklerinden or­duya haber getirmek onların göreviydi. Bundan sonra il erleri teşkilâtının, Ana­dolu’da asayişi sağlamaya çalışan diğer kuvvetler arasında özellikle XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren adı sık geçme­ye başladı. Ancak ilk dönemlerdeki il er­leri teşkilâtı ile XVI. yüzyılda ortaya çıkan il erleri denilen milis kuvvetleri arasında bazı önemli farklar vardı.

İl erlerine ihtiyaç duyulmasının en önemli sebebi hiç şüphesiz Celâli ve suh­te karışıklıkları ile sınır boylarında artan savaşlardır. Celâlî isyanları ile suhte is­yanlarının Anadolu’da yoğun bir hal aldığı devirde devletin düzenli ordusu her yer­de asayişi sağlayamadığı için mahallî bir güç olarak il erleri teşkilâtı ihya edilmiş olmalıdır. İl erlerinin halk arasından nasıl seçildiği ve kayıt işlemleri hakkında ye­terli bilgi yoktur. Ancak 1647 tarihli Bur­sa Şer’iyye Siciiierİ’nden nakledilmiş bilgilerden, mevküfat defterinde kayıtlı her yirmi avârızhâneden bir il erinin talep edildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca il erleri­nin “yarar vetuvânâ, harb ü darbe kadir” gençlerden seçildiği, asgari on, âzami 150 kişilik il eri birliğinin başında mutlaka bir yiğitbaşının bulunduğu, yiğitbaşılann sevk ve idarede kabiliyetli olması gerektiği bi­linmektedir. Bütün bu işlemler mahallin kadısının nezâretinde gerçekleştirilmek­teydi. Yiğitbaşılann yetkilerini bazan ka­dı, subaşı veya zaîm doğrudan üstlene­bilirdi.

XVI. yüzyılın ortalarında Şehzade Ba-yezid vak’asından sonra Anadolu’da asa­yişin önemli derecede bozulması üzerine düzenli orduların yanı sıra il erleriyle hi­sar erlerinin de muhafaza ve emniyeti sağlamak için görevlendirilmesi günde­me gelmişti. Ayrıca kadılar da asayişin iyice bozulduğu devirlerde il erlerinden yararlanmak üzere divandan emir tale­binde bulunuyorlardı. Bu uygulamadan, il eri yazma ve yiğitbaşı tayin etme izni­nin kadıların yetkisinde olmayıp merkeze ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu yet­kiyi alan kadı il eri toplamak üzere çalış­malara başlayabilirdi. Bu şekilde kadılar, kendi çevrelerindeki ümerânın kapıkulu-na karşı kendilerine bağlı bir başka güç meydana getirmiş oluyorlar, ayrıca bir ba­kıma “ehl-i örf” denilen kesime karşı yeni bir denge unsuru ortaya çıkmış bulunu­yordu. Halkın bütünüyle silâhlanması ka­rışıklıkları daha da arttıracağı endişesiy­le hiçbir zaman istenmediği için onların içinden seçilen ve resmî bir niteliğe sahip kılınan il erleri teşkilâtının varlığında her­hangi bir mahzur görülmemişti. Hatta onlara, bu mücadeleler sırasında silâh taşıyabilme izni yanında öldürdükleri suhte veya eşkıyanın kanlarının dava konusu olmayacağına dair temessükler verilerek imtiyaz dahi sağlanmıştı. İl erleri bu im­tiyazlarla ve ellerindeki temessükler sa­yesinde cürüm ve cinayet resminden kur­tulurlardı. Asayişsizlikten zarar gören hal­kın İstanbul’a başvurarak kendilerini sa­vunmak üzere il eri yazılması için emir ta­lep ettikleri de bilinmektedir. Nitekim Ka­nunî Sultan Süleyman Sigetvar seferine çıkarken Anadolu’da baş gösteren suhte fesadı sırasında, halk bu sefere gidecek askerin boşluğunu doldurmak üzere il er­leri yazılmasını ve başlarına yiğitbaşıların tayinini istemişti. Hatta reâyâ, arzu etti­ği bir şahsın merkez tarafından yiğitbaşı tayin edilmesi yolunda istekte bulunabil­mekteydi. Bazı durumlarda yiğitbaşılar mahallin eşraf ve ayanının rızasıyla kadı tarafından tayin edilirdi. Bu teşkilâta sa­dece Müslüman Türk ahalinin yaşadığı bölgelerde rastlanmakta, gayri müslimlerin yoğun olduğu kesimlerde başka ad­lar altında mahallî kuvvetler bulunmak­taydı.

İl erleri sadece suhtelere karşı emni­yeti sağlamak için değil ihtiyaç duyulan yerlerde de görevlendirilmiştir. Meselâ Kıbrıs seferi sırasında Anadolu sahillerini muhafaza etmek veya Avrupa’ya zahire kaçırılmasını önlemekle yükümlü tutul­muşlardı. İl erleri Türkmen aşiretlerinin isyanlarında da kullanıldı. Devlet bu isyan­lara karşı oymaklardan yiğitbaşılar tayin etti. Yeğen Osman Paşa’nın isyanı sırasın­da Gelibolu muhafızı emrine girerek âsi­lerin Anadolu’ya geçmesini önlediler. Nefîr-i âm ilân edildiği zaman görev aldılar. Edirne bostancıbaşısınm maiyetinde Ru­meli’de “hayduk” eşkıyasının takibinde bulundular. Bunun gibi ehl-i fesâd ve haramilere karşı martolos ve primükür gibi gayri müslimlerden teşkil edilmiş grup­larla birlikte mücadele ettikleri gibi züemâ, sipah ve yeniçerilerle beraber Kazak eşkıyasının te’dibiyle de görevlendirilip Karadeniz sahillerinin Kazak saldırıların­dan korunmasına yardımcı oldular. Ayrı­ca zaman zaman maden hizmetinde bu­lunan martoloslarla gerektiğinde birlikte vazife yaptılar. Mora beyine 1566’da ya­zılan bir hükümde il erlerinin Balyabadra Kalesi’nin tamiriyle görevlendirildiği be­lirtilmektedir. İl erlerinin kadıların em­rinde çeşitli teftiş ve güvenlik hizmetin­de bulundukları bilinmektedir.

Kaynaklarda il erlerinin yaptıkları gö­rev karşılığında ne gibi bir ücret aldıkları açık olarak belirtilmemiştir. Bununla bir­likte avârızhâneler karşılığı il eri talebi vergi muafiyeti imtiyazına sahip oldukla­rını düşündürmektedir. Ayrıca bazılarının sadece görevin niteliği çerçevesinde ve onunla sınırlı kalmak üzere belirli bir nak­dî ücret aldığı söylenebilir. Nitekim 1647 tarihli bir hükümden, Bozcaada muhafa­zasına giden il erlerine Balya kazası has­larından bir miktar para ödendiği anlaşıl­maktadır. İstisna kabul edilebilecek bir karşılık şekli de devletin il erlerine dirlik ve terakki vaad etmesidir. Bu da İran sa­vaşlarından dolayı suhte isyanlarının art­tığı dönemde, medrese talebesinin duru­munu yoluna koymak üzere 1584 yılında bir ferman nişân-ı hümâyunlyayımlama-ı ile olmuştur. Buradan il erlerine dirlik ve terakkî verilmesinin âdet olmadığı, fa­kat zaruret halinde tahsis edilebildiği in­tibaı çıkmaktadır. Bunun yanında, mal ve mülklerinin korunması karşılığı zengin köylü veya timar sahipleri tarafından özel olarak desteklenmiş olabilecekleri de ih­timal dahilindedir.

İl erleri XVI. yüzyılın sonunda önemli bir teşkilât haline geldi. Yapılan düzenleme­lerle bunlar resmî bir teşekkül hüviyeti kazandılar. Fakat giderek güçlenen il er­lerinin asayişin sağlanmasında önemli roller oynaması onları ehl-i örf ile karşı karşıya getirdi. Ateşli silâhlarla müceh­hez, sayıca da kalabalık böyle bir milis kuvvetinin mevcudiyeti kısa süre sonra problem haline geldi. Gevşek maddî bağ­lan, gelecek endişesi, bu grupların Celâlî isyanları sırasında levent ve sekbanlara karışmalarına yol açtı. Bir bölümü de azılı Celâlî bölükleri haline geldi. Meselâ 1584′-ten beri Hamîd sancağında il erlerine yi-ğitbaşılık yapmakta olan Neslioğlu Mehmed Çavuş il erleriyle birlikte Celâlîler’e katılmış ve başbuğ olmuştu. Yine Karaya-zıcı Abdülhalim de bir yiğitbaşı idi. Bazı il erlerinin de kendiliklerinden suhte safla­rına katıldığı bilinmektedir. Bunlara kar­şı etkili bir tedbir alamayan merkezî ida­re, firar edenleri veya eşkıyalığa girişen­leri kürek cezasıyla tehdit ediyor, bir ta­raftan da bunların başına yiğitbaşılar ye­rine çavuş, zaîm, sipahi gibi resmî bir sı­fatı olan devlet görevlilerinden serdarlar tayin ederek, kontrolü sağlamak istiyor­du. Bütün bu hadiselere, zamanla bir bö­lümü mahallî bir güç durumuna gelen ayan veya nüfuzlu paşaların kapılarında toplanıp onların insan gücü kaynağını oluşturmalarına rağmen il erlerine daha sonraki dönemlerde zaman zaman ihti­yaç duyulmuş ve farklı adlar altında da olsa milis kuvveti olarak istihdam edil­miştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski