İlbasan/Elbasan -Arnavutluk- Tarihi, Yerleri, Nüfusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İlbasan. Arnavutluk’ta tarihî bir şehir.

Bugün Arnavutluk’un orta kesiminde yaklaşık 80.000 nüfuslu bir endüstri şehri olup Antikçağ’dan beri faal durumda bu­lunan ve Roma’yı Draç üzerinden Balkanlar’ın içine ve İstanbul’a bağlayan tarihî yolun [Via Egnatia] geçtiği Shkumbin neh­ri vadisinde kurulmuştur. Şehir, Shkum­bin ırmağının sağ kıyısında verimli bir ovanın doğu tarafındaki yükseklikte yer almaktadır. Osmanlı hâkimiyeti altında (1466-1912) bir sancak merkezi oluşunun yanı sıra Osmanlılar tarafından Arnavut­luk’ta kurulan şehir ve kasabaların en önemlilerinden biri olmuştur.

İlbasan, 1466’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından Osmanlılar’a karşı isyan eden İskender Bey’in faaliyetlerini kontrol et­mek ve ülkenin kuzeyine giden yolların emniyetini sağlamak amacıyla bir kale olarak kurulmuştur. Burası Amavutlar’-ca İlbasan, Avrupalılar’ca Elbasan şeklin­de anılmakta olup bu adın “Arvanid ilini basan (gözetleyen) kale” anlamına geldi­ği ileri sürülür. Fâtih Sultan Mehmed’in yaptırdığı bu kale, milâdî VI. yüzyıldan be­ri boş ve harap durumda bulunan antik Scamba şehrinin kalıntıları üzerinde yük­selmiştir. Sadece yeni yaptırılan kale de­ğil aynı zamanda bu antik sur kalıntıları­nın büyük kısmı da bugün ayaktadır.

Kalenin ve etrafında oluşan şehrin ku­ruluşuyla ilgili bilgiler ilk Osmanlı kronik­lerinde, Kritovoulos’un eserinde ve kısa Sırp yıllıklarında yer almaktadır. En geniş bilgi Kritovoulos’un tarihinde bulunur. Ona göre Fâtih Sultan Mehmed, burayı eski şehrin yerinde kurduktan sonra kır kesiminden ve civardaki kasabalarla şe­hirlerden birçok göçmen getirtip yerleş­tirmiş, ayrıca güçlü kuvvetli muhafızların­dan 400 kadarını kalede bırakmıştır. Tur­sun Bey de Arnavutluk’un merkezinde ovada bir kale yapıldığını, sarp dağlarda yaşayan halkın böyle bir ovaya ve İskân yerlerine şiddetle ihtiyacı bulunduğunu, ovanın iskânı ve mâmur olması için her yerden “ehl-i İslâm’ın gelip yurt tuttuğu­nu ve buraya “haline münasip” İlbasan adını verdiklerini, dizdar ve muhafız gö­revlendirilip Ohri sancağına bağlandığı­nı, daha sonra İlbasan Kalesi etrafındaki sarp dağlarda yaşayan hiristiyan grup­ların ovaya indiklerini, kalenin civarında mezraalar ve köyler kurduklarını yazar. Sırp kay­naklarında ise 1466 yılı geldiğinde, II. Mehmed’in Ekim ayında, St. Cyprianus ve Justina günü (26 Eylül) Ohri halkının sürgün edilmesi emrini verdiği, aynı yıl Üsküp’ün Ortodoks hıristiyan halkının da sürüldüğü ve Arnavutluk topraklarında yeni inşa edilen Konjuch kasabasına yer­leştirildiği belirtilmektedir. Buradaki Kon­juch İlbasan’ın Slavca adıdır.

Kuruluştan altmış yıl sonrasına ait bir Osmanlı tahrir kaydından İlbasan’ın duru­mu hakkında esaslı bilgi edinmek müm­kün olmaktadır. 1528 tarihli bu kayıttan şehrin kale surları dışına doğru gelişme­ye başladığı anlaşılmaktadır. Bu yıllarda şehirde iki müslüman mahallesinden biri kale içinde, diğeri ise dışında bulunuyor­du. Toplam hâne sayısı 108 kadardı. 174 hâne olan hıristiyanlar iki grup halinde kaydedilmişti. Bunlardan “cemâat-i geb-rân-ı sürgünân der nefs-i İlbasan” tabiriy­le belirtilen yetmiş üç hanelik grup kale­nin inşasından sonra buraya sürgün edi­lenlerin torunlarıydı. Sürgün statüsünde iskân edildikleri için de başlangıçta ispen-çe ve avarız gibi vergilerden muaf tutul­muşlardı, fakat sonradan gelen bir emir­le ispençe vergisini vermeleri kararlaştı­rılmıştı. Doksan yedi hanelik diğer grup ise kendi istekleriyle şehre yerleşenlerden oluşmaktaydı. Böylece şehrin bu tarihler­de askeri garnizon da dahil toplam 1400 -1600 dolayında nüfusu bulunuyordu.

İlbasan XVI. yüzyıl boyunca hızla büyü­mesini sürdürdü. İtalyan seyyahlar 1570′-te burayı, ovada büyük bir varoşu ve güç­lü surları bulunan bir şehir olarak tanım­larlar. Bu ifadeleri 1569-1570 tarihli Tah­rir Deften kayıtlarıyla daha da detaylan-dırmakmümkündür. Buradaki bilgilerden anlaşıldığına göre 230 hâne nüfusu bu­lunan müslüman kesim yedi mahalleye dağılmış bir şekilde yaşıyordu. Hıristiyan nüfusu ise hemen hemen bir önceki tah­rirde görülen sayıda olup 177 haneden ibaretti. Müslüman nüfusta görülen hızlı artışın bir sebebi de hıristiyanların bir bö­lümünün din değiştirmesidir. Müslüman gruplar, civarındaki Draç ve Baştova ka­lelerine yönelik tehditler dolayısıyla bu­ralardaki garnizona yardım etmekle gö­revli olduklarından avarızdan muaf idi­ler. Onlardan ayrıca civardaki âsi Arnavut gruplarını ıslah etmede de yararlanılmak­taydı. İlbasan hıristiyanlanndan bir bölü­mü ise avarız muafiyeti karşılığı Shkum-bin ırmağı köprüsünün bakımıyla görev­lendirilmişti. Bu dönemde toplam nüfus tahminen 4500-S000 civarına ulaşmış bulunuyordu.

XVII. yüzyılda şehir ve kale hakkında en etraflı bilgiye Evliya Çelebi’nin eserinde rastlanmaktadır. Burayı büyük ve mâmur bir şehir olarak tavsif eden Evliya Çelebi kalenin düz zeminde kare şeklinde bir bi­na olduğunu, içinde460 kadar evin bu­lunduğunu, fakat burası “iç il” kabul edil­diğinden kalede muhafızların mevcut ol­madığını, taşra varoş kesiminin çok bü­yük bir alanı kapladığını yazar. Ona göre bu kesimde bağlık ve bahçelik 11SO ka­dar ev, on sekizi müslümanlara, onu hıristiyanlara ait yirmi sekiz mahalle, kırk altı cami, 900 dükkân, üç imaret ve üç hamam vardı.

İlbasan’da İslâmî hayatın gelişmesinde Fâtih Sultan Mehmed tarafından yaptırı­lan cami bir merkez oldu. Ayrıca II. Bayezid burada bir imaret kurulmasını teşvik etti. Özellikle eski bir Bosnalı aileye (Borovinic) mensup olup kaptanıderyâlık ve Rumeli beylerbeyi ligin de bulunan Sinâneddin Yûsuf Paşa, en büyük hayrat sa­hibi olarak Rumeli beylerbeyiliği sırasında 1 S02’de şehirde bir zaviye ve muallimhâne inşa ettirmiş, bir de vakfiye düzenle­mişti. Evliya Çelebi, Gazi Sinan Paşa’nın eski kalenin orta kesiminde büyük bir ca­mi yaptırdığını yazar. Yine ona atfedilen bir imaretten ve Halveti tekkesinden söz eder. Bu tekke şehirde mevcut on bir tek­kenin en büyüğüydü; zengin vakıfları ve kalabalık dervişleri vardı. Öte yandan şeh­rin sur dışına doğru büyümesinin mahiye­tine işaret eden birçok eser de mevcuttu. Bunların içinde 1607-1608 tarihli, surla­rın güneyinde yer alan Hasan Bâlîzâde Ca­mii 1978’de yıktırıldı 1670 tarihli Bıçak-çızâde Camii ve bir büyük hamam sayıla­bilir. Her üçü de 1970’li yılların başında bir park haline getirilen Uzunçarşı üzerinde yer alıyordu. 1599 tarihli Nazır Camii ise daha güneyde yer almakta olup bugün hâlâ ayaktadır ve şehrin o dönemdeki ya­yılma mesafesi hakkında fikir verir.

XVIII. yüzyılda İlbasan, 30.000’e ulaşan nüfusuyla Arnavutluk’un büyük sanayi ve ticaret merkezlerinden biri oldu. Kültür hayatı da gelişme gösterdi, burada bir­çok şair ve yazar yetişti. Arnavutluk kesi­minde mevcut tek mevlevîhânenin İlba­san’da bulunması da durumun açık bir göstergesidir. Burada yetişenler arasın­da Mevlevi derviş ve şairi Sümman (ö. 1055/1645) sayılabilir.

Diğer Arnavut şehirleri gibi İlbasan da XIX. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine karşı meydana gelen ayaklanmalardan olumsuz yönde etkilendi. 1832’deki olaylar sı­rasında kalesi tahrip edildi. Şehir uzun süre sakin ve hareketsiz kaldı. Prizren Vi­lâyeti Salnamesine göre (1291/1874) burada otuz iki mahalle, yirmi beş cami. İki kilise, altı tekke, 480 dükkân ve iki ha­mam vardı. Kâmûsü’la’lâm’da ise XIX. yüzyılın sonlarına doğru şehirde 20.000 nüfus(3500’ü hıristiyan, 16.500’ü müslü­man) bulunduğu kaydedilir.

1912’de Osmanlı idaresinden çıkan İl­basan II. Dünya Savaşı’nın ardından yeni­den gelişmeye başladı ve Önemli bir en­düstri merkezi oldu. 1967’den sonra Si­nan Paşa ve Nazır camileri hariç diğer bü­tün camiler yıktırıldı. Eski kale duvarla­rı, içindeki evler ve XVII. yüzyıldan kalma olup 1315’te (1897-98) yenilenen saat ku­lesi korunması gereken tarihî eserler ola­rak restore edildi. Komünist idarenin so­na ermesiyle birlikte şehirdeki İslâmî ha­yat yavaş yavaş oluşmaya başlamıştır.

Osmanlı hâkimiyeti altına girdikten son­ra Ohri sancağına bağlanan İlbasan kısa süre İçinde müstakil bir sancak ve sancak merkezi haline geldi. Önceleri sancak İl­basan, İşbat (Shpat) ve Çermenika kazala­rından oluşuyordu, 1501’den sonra bura­ya önemli liman şehri olan Draç da bağ­landı. Kâtib Çelebi XVII. yüzyılda buranın kazalarını Ustruga (Struga). İstrarova Segin, İşbat, Peklin (Peqın) ve Draç olarak sayar. Tanzimat döne­minde önce Prizren vilâyetine, ardından İşkodra’ya ve nihayet Manastır’a bağlan­dı. Şehrin ve bölgenin ekonomik ve sos­yal tarihiyle İlgili birçok kadı sicili ve es­naf defteri bugün Tiran Millî Arşivi’nde bulunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski