İldenizliler Devleti/Hanedanı Tarihi, Hükümdarları, Hakkında Bilgi

İldenizliler. Arrân-Azerbaycan-Cibâl topraklarında hüküm süren Türk-lslâm hanedanı (1148-1225).

Diğer adı Azerbaycan Atabegleri olan hanedanın temelleri, Semseddin İlde­niz’in 543’te (1148) Azerbaycan valiliğine tayiniyle atılmıştır. Daha sonra üvey oğlu Arslanşah b. Tuğrul’un atabegliğine ge­tirilmesiyle de bölgede önemli bir güç ha­line gelmiştir (555/1160). Kendi adlarına sikke kestirip hutbe okutan atabeglerin ilk üçü. Irak Selçuklu sultanları üzerinde tam bir hâkimiyet kurmuşlar, ancak bu arada şeklen onlara olan bağlılıklarını sürdürmüşlerdir. Buna karşılık sultanlar da atabeglerin verdiği büyük mücadele­ler sayesinde halifenin şiddetli muhalefe­tine rağmen Irak, Cibâl, Kirman, Azer­baycan. Musul, el-Cezîre, Ahlat ve Erzu­rum’da hüküm sürme imkânı bulmuşlar. Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılması üze­rine (552/1157) taşkınlıklarını arttıran Gürcüler’in saldırılarını da onlar sayesin­de durdurabilmişlerdir.

İldeniz Öldüğü zaman, emîr-i hâcib sı­fatıyla Hemedan’da Sultan Arslanşah’ın yanında bulunan büyük oğlu Nusretüddin Cihan Pehlivan Muhammed Nahcivan’a gelerek babasının yerine geçmek için ge­reken tedbirleri alıp kendisini atabeg ilân et­ti; arkasından da kardeşi Muzafferüddin Kızılarslan Osman’ı oğlu Ebû Bekir’e ata­beg tayin edip Azerbaycan’ın başına ge­tirdi. Pehlivan, babasının sağlığında S56 (1161) ve 863’te (1168) Sultan Arslanşah’a baş kaldıran Merâga hâkimi Ahmedîlî Arslanapa’nın [II. Aksungur] isyanı­nı bastırmakla görevlendirilmiş, ilkinde hezimete uğrarken ikincisinde onu Sel­çuklu tâbiiyetine almaya muvaffak ol­muştu. 556 (1161) yılında kızı İnanç Ha­tun ile evlendiği Rey hâkimi Hüsâmeddin İnanç Sungur’un üçüncü isyanından (563/ 1168) sonra öldürülmesi üzerine de Rey ve yöresi sultan tarafından Pehlivan’a iktâ edilmişti.

571’de (1175) babası İldeniz’in Gürcü-ler’e karşı giriştiği son savaşta da bulu­nan Pehlivan, Arslanapa’nın ölmesi üze­rine Merâga’yı, kardeşi Kızılarslan da Teb­riz’i kuşattı. Sonuçta Pehlivan Tebriz’i ba­rış yoluyla teslim aldı ve kardeşine verdi. Bu arada İldeniz’in ölümünden faydalanarak Nihâvend’i ele geçiren Hûzistan hâkimi Afşar Şümle de (Aydoğdu) Pehlivan tarafından bertaraf edildi. İldeniz’in ölümünden sonra bu yo­ğun olaylar yaşanırken üvey babası ve atabeği İldeniz’in baskısından bıkmış olan Sultan Arslanşah, Pehlivan’a aynı imkânı vermemek için onunla savaşmak üzere harekete geçti; ancak uzun zamandır de­vam eden hastalığı dolayısıyla çıktığı seferden geri dönmek ve bir anlaşma yap­mak zorunda kaldı. Fakat bundan çok kısa bir süre sonra Receb 572’de (Ocak 1177) öldü; onun üvey kardeşi ve atabeği Peh­livan tarafından öldürüldüğüne dair riva­yetler de bulunmaktadır.

Pehlivan, Sultan Arslanşah’ın ölümü üzerine onun kendi yanında tuttuğu oğ­lu Tuğrul’u tahta çıkardı. Bu sırada Arslanşah’ın kardeşi Muhammed de salta­nat İddiasıyla harekete geçti; ancak Peh­livan tarafından mağlûp edildi ve sığındı­ğı Atabeg Zengfnin ülkesi Fars da Selçuk­lu kuvvetleri tarafından yağmalandı. Nasır- Lidînillâh hilâfete geldiğinde (1180) Pehlivan’a bir elçi göndermiş ve Selçuklu ülkesinde adına hutbe okutmasını iste­mişti. Halifelerin siyasî güç sahibi olma­larına karşı çıkan Pehlivan bu teklifi reddetti. Pehlivan Selçuklu hâkimiyeti altında bu­lunan el-Cezîre. Musul ve Doğu Anadolu bölgelerinde nüfuz mücadelesine girişen Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin rekabeti karşısın­da Hârizmşah Alâeddin Tekiş ile kurduğu dostluğu devam ettirmeye önem verdi. Selâhaddîn-i Eyyûbî. birinci Musul kuşat­ması sırasında (579/1183) Pehlivan’ın ken­di tabileri olması hasebiyle Musul atabeği lehine yaptığı uyarıyı dikkate almadı. An­cak II. Sökmen Ölünce aralarında cere­yan eden hâkimiyet mücadelesini, Begtemür’ün Ahlatşah tahtına geçirilmesini kendisine tâbi olması kaydıyla onaylayan Pehlivan kazandı (581/1185). Musul Ata-begleri’nin, dolayısıyla Selçuklular’ın tâbilerinden Erbil Beyi Zeyneddin Yûsuf Yinaltegin’in Selâhaddîn-i Eyyûbî’ye bağlı­lık arzetmesi üzerine, Musul Atabeği II. İzzeddin Mes’ûd b. Mevdûd metbûu sı­fatıyla Pehlivan’dan yardım istedi. Bu yardım çağrısına cevaben Kızılarslan’a bağlı 3000 kişilik bir kuvvet gönderildiyse de Azerbaycan askerleri Erbil çevresinde yaptıkları tahribatla büyük tepki topladık­ları gibi bir başarı da kazanamadılar (580/ 1184). Ertesi yıl Selâhaddîn-i Eyyûbî Mu­sul’u ikinci defa kuşattı ve şehri yine ele geçiremedi; ancak İzzeddin Mes’ûd’a hâ­kimiyetini kabul ettirdi. Böylece Musul Atabegliği Selçukluların gerçekte Pehli­van’ın tâbü olmaktan çıktı. Pehlivan, bu gelişmenin ardından Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin Kazvin ve Bistâm bölgesindeki Bâtınîier’i cezalandırmak için toprakların­dan geçiş izni istemesini bir istilâ teşeb­büsü saydı ve savaş hazırlıklarına başladı. Ancak çok geçmeden hastalandı ve Zilhic­ce 581 ‘de (Mart 1186) öldü. Irak Selçuklu-ları’nı babasından daha etkili bir şekilde baskı altına alan Pehlivan, yavaş yavaş on­ların ümerâsını da saf dışı bırakarak yer­lerine kendi oğullarını ve yakın adamları­nı yerleştirmiş, ancak bu durum zaman içerisinde ülkenin bu emirler elinde bö­lünmesine sebep olmuştur.

Ağabeyinin ölümü üzerine yerine geçen Muzafferüddin Kızılarslan Osman, Ars-lanşah Selçuklu tahtına oturduğunda İl­deniz tarafından emîr-i silâh tayin edil­miş. 556 (1161) yılında Emîr İnanç’mte’-dib edildiği savaşa ve babasının son Gürcü seferine katılmış. Pehlivan atabeg olunca da Azerbaycan’ın idaresiyle görevlendiril­mişti. Pehlivan’ın ölümünü atabeglerin baskısından kurtulmak için bir fırsat ola­cağını sanan II. Tuğrul, neticede hiç iste­mediği halde ümerânın tavsiyesi üzerine Kızılarslan’ı Hemedan’a davete ve eski statüyü sürdürmeye mecbur kaldı. Ata­beg ilân edilen Kızılarslan daha başlangıç­ta bir suikast teşebbüsüne mâruz kalın­ca endişeye kapılarak gizlice kendini koru­ma hazırlıklarına girişti. Bu arada Pehlivan’ın dul karısı İnanç Hatun, kocasının ölmeden önce oğulları­na amcaları Kızılarslan’a itaatte kusur iş­lememelerini vasiyet etmesine rağmen onların adına bir muhalefet cephesi açtı ve sultanla da iş birliği yaptı. Kızılarslan, uzun bir süre Sultan Tuğrul’la mücadele etti ve aralarında defalarca kanlı çarpış­malar meydana geldi. Halifenin kayıtsız şartsız desteğini ve askerî yardımını sağ­layan Kızılarslan bir süre sonra İnanç Ha­tun ile evlenip yeğenleriyle de barıştı. Bu arada bir hileye başvurarak kendisiyle anlaşmak istediğini bildirdiği Tuğrul’un Şehrizor hâkimi Türkmen beyi Kıpçak oğ­lu İzzeddin Hasan’ın yolladığı Türkmen askerlerini geri göndermesini sağladı; sonra da aniden saldırıp onu mağlûp et­ti. Önce İzzeddin Hasan’a ait bir kaleye sığınan Tuğrul daha sonra Hemedan’a döndü ve hükümdarlıktan vazgeçerek dedelerine ait bir türbede İnzivaya çekildi.

Fakat Kızılarslan, onu türbeden çıkararak oğluyla birlikte Azerbaycan’da bir kaleye kapattı [Şevval 586/Kasım 1190] ve daha önce bir Selçuklu şehzadesini sultan ilân etmeyi düşünürken halifenin teşvikiyle tahta kendisi çıktı. Kızılarslan’ın çok sert bir siyaset izlemesi, Tuğrul’a ihanet etmiş olan emirleri yeni sultanın kendi­lerine güvenmeyip cezalandıracağı endi­şesine düşürdü. Bunun üzerine emîrler, kendi oğulları Kutluğ İnanç ve Emîr-i Emîrân Ömer yerine Pehlivan’ın bir cari­yeden doğan diğer oğlu Ebû Bekir’i ön plana çıkarmasını çekemeyerek Kızılars-lan’dan kurtulmaya karar veren İnanç Ha­tun ile iş birliği yapıp Şaban 587’de (Eylül 1191) onu bir gece çadırında uyurken öl-dürttüler. Pehlivan zamanında en parlak dönemini yaşayan Azerbaycan Atabegliği, Kızılarslan’ın sal­tanatı ele geçirmesiyle hayal edilebile­cek son merhaleye ulaşmış, ancak yine bu hadise sebebiyle kısa sürede çök­müştür.

Kızılarslan’ın öldürülmesinden hemen sonra hiç oğlu olmadığı için yeğeni Ebû Bekir kendisini amcasının mirasçısı gi­bi görerek onun hazinesine el koydu ve Azerbaycan’da atabegliğini ilân etti. Fa­kat İnanç Hatun’un oğulları Kutluğ İnanç ile Emîr-İ Emîrân Ömer onu tanımadılar ve ayrı ayrı ordularla üzerine geldiler. Kutluğ İnanç yenilerek Irak’a döndü; Emîr-i Emîrân Ömer ise büyük bir ihti­rasla mücadeleye devam ederek Şir-vanşahlar’dan ve Gürcüler’den aldığı yar­dımlarla Ebû Bekir’i yenilgiye uğratıp Gence’yi ele geçirdi. Ancak Genceliler, Gürcüler’in çekilmesinden sonra bu İha­netinden dolayı Emîr-i Emîrân Ömer’i öldürdüler. Bu arada yine Türkmenler’in yardımıyla hapisten kaçmayı başaran II. Tuğrul, tahtına yeniden kavuşa­bilmek için harekete geçti ve önce Ebû Bekir’i, sonra da Kutluğ İnanç’ı mağlûp etti (588/1192). Arkasından İnanç Ha­tun’un teklifi üzerine kendisiyle evlendi; fakat muhtemelen Kızılarslan’ın akıbeti­ne uğramamak için onu boğdurdu. Bu sı­rada sultana tâbi olmayı düşünen Kutluğ İnanç, bundan vazgeçerek atabeglik id­diasını sürdürüp Hârizmşah Alâeddin Te-kiş’i yardıma çağırdı. Bu davet üzerine Selçuklu topraklarına giren Tekiş Rey’e kadar ilerledi ve Taberek Kalesi’ni ele ge­çirerek bölgeye hâkim oldu; ancak aka­binde kardeşi Sultanşah’ın Hârizm üzeri­ne yürüdüğünü duyunca ülkesine döndü. Tekiş’in çekilmesinden sonra Sultan Tuğrul, Taberek Kalesi’ni ve bölge toprakla­rını geri aldı: ayrıca Bistâm ve Damgan üzerine yürüyüp Hârizmşah kuvvetlerini yenilgiye uğrattı. Fakat başarıları uzun sürmedi ve Kutluğ İnanç’ın yeniden da­vet ettiği, Halife Nasır- Lidînillâh’ın da Sul­tan Tuğrul’un topraklarını Hârizmşahlar’a verdiğine dair menşur gönderdiği Tekiş tekrar Irâk-ı Acem’e yöneldi ve onun Ön­cü kuvvetlerine kumanda eden Kutluğ İnanç, Tuğrul’u yenip başını kestirerek Irak Selçuklu hanedanına son verdi.[Cemâziyelâhir 590/Haziran 1194] Sultan Tuğrul’un bertaraf edilmesinden sonra Irâk-ı Arab’ın da tamamen Hârizmşah-lar’ın eline geçeceğini anlayan Kutluğ İnanç ile Halife Nasır-Lidînillâh kuvvetle­rini birleştirerek Tekiş’i bölgeden çıkar­maya çalıştılarsa da Kutluğ İnanç öldü­rüldü (591/1195). Böylece üç yıl kadar adı­na sikke kestirip hutbe okutturan Kutluğ İnanç’ın atabeglik dönemi kapandı.

Kutluğ İnanç’ın II. Tuğrul, Halife Nâsır-Lidînillâh ve Alâeddin Tekiş ile zaman za­man saf değiştirerek sürdürdüğü müca­deleyi hiç karışmadan izleyen Ebû Bekir, onun ölümünden sonra İldenizli ümerâ­sını çevresine topladı ve bir ara Ahmedîlî topraklarının bir kısmını dahi ele geçirdi; ancak ülke kendisinden kurtulmaya çalı­şan, onun sefih yaşantısından bıkmış bazı emîrlerin. Halife Nasır-Lidînillâh’ın, Hâ-rizmşahlar’ın ve Gürcüler’in mücadele alanına döndü. Sonuçta özellikle Gürcü­ler karşısında âciz kalan Ebû Bekir çareyi bir Gürcü prensesiyle evlenmekte bulduy­sa da aynı yıl içerisinde öldü (607/1210).

Ebû Bekir’in yerine kardeşi Özbek geç­ti. Özbek. Arrân-Azerbaycan tahtına çı­kınca tâbi emîrlerden Mengli isyan etti. Özbek, Halife Nasır-Lidînillâh’ın gönder­diği ordununyardımıyla galip geldi ve Mengli’nin topraklarını halife ile paylaştı. Fakat kendi payına düşen yerlerin başı­na getirdiği Emîr Ağlamış, bir süre sonra buralarda Hârizmşah Alâeddin Muham-med’in adına hutbe okuttu. Ağlamış, 614 (1217) yılında bir rivayete göre Halife Na­sır- Lidînillâh tarafından Bâtınî fedailerine öldürtüldü. Bunun üzerine Özbek, müt­tefiki Fars Atabeği Sa’d ile birlikte hare­ket ederek İsfahan’ı ele geçirdi. Ancak üzerlerine gelen Hârizmşah Alâeddin’e mağlûp oldu ve onun adına sikke kestirip hutbe okutmak şartıyla Azerbaycan’a dö­nebildi.

617 (1220) ve 618 (1221) yıllarında bir­çok şehrini Moğol tahribatından kurtara­mayan Özbek Nahcıvan’a kaçtı. Tebriz’e geri döndüğünde ise ağabeyi Ebû Bekir gibi o da içki ve eğlenceden vazgeçmedi ve komşularının saldırılarına karşı gere­ken önlemleri almadı. Bununla birlikte Lü’lü’ ile anlaşmazlığa düşen Musul Ata­beği İmâdüddin Zengfnin Özbek’e sığın­masından İldenizliler’in o günlerde hâlâ güç ve itibar sahibi oldukları anlaşılmak­tadır. Özbek, 6Z1’de (1224) İran’ı istilâ eden Cengiz Han’dan kaçan Hârizmliler’i önce himayesine aldı; fakat sonra Moğollar’ın baskısı üzerine onları teslime mec­bur kaldı. Ertesi yıl Gürcüler’in Azerbay­can’ı istilâ girişimi henüz yeni savuştu-rulmuşken Hârizmşahlar tehlikesi baş gösterdi. Özbek, korkusundan Tebriz’in idaresini karısı Melike Hatun’a bırakarak Gence’ye kaçtı. Celâleddin Hârizmşah şehri ele geçirip devletinin merkezi yaptı ve -bazı rivayetlere göre kocasından boş düştüğünü var sayarak- II. Tuğrul’un kızı olan Melike Hatun ile evlendi. Özbek ise bu onur kırıcı durum karşısında sığındığı Alıncak Kalesi’nde üzüntüsünden öldü. Özbek’in yerine Celâleddin Hârizmşah’ın onayı ile, sağır ve dilsiz olduğu için “Hâmûş” lakabıyla anılan tek oğlu II. Kızılarslan geçmişse de hane­dan Özbek’in ölümüyle fiilen tarihe karış­mıştır.

Gürcü saldırılarına karşı müslümanla-rın müdafaasını üstlenmiş olan İldenizliler Azerbaycan’ın iktisadî, İçtimaî, siyasî ve medenî hayatında önemli rol oynamışlar, ticaret, sanat, ilim ve medeniyetin yük­selmesine uygun bir ortam hazırlamışlar­dır. Atabegler (özellikle İldeniz) âlim. edip ve şairleri himaye etmişler, Nahcıvan. Tebriz ve Hemedan gibi şehirleri mimari eserlerle süsleyip önemli birer ilim, sanat ve medeniyet merkezi haline getirmişlerdir. İldenizli sarayının büyük şairlerin­den bazıları şunlardır: Esîrüddin Ahsîke-sî, Mücîrüddîn-i Beylekânî. Zahîr-İ Fâryâ-bî, Nizâmî-i Gencevî. Kıvâmî, Mutarrizî, Yûsuf Fuzûlî. İmâdüddin Gaznevî ve Şef-rûh İsfahânî. Dönemin mimarisine örnek oluşturan en görkemli eser Nahctvan’da-ki Mümine Hatun Türbesi’dir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski