İmam Nedir, Tarihte İmamlık Anlamı, Hakkında Geniş Bilgi

İmam. Önder, lider; cemaate namaz kıldıran kişi; devlet başkanı.

Arapça emm “Öne geçmek, sevk ve idare etmek” kökünden gelen imâm, te­rim olarak “cemaatle kjlınan namaza ön­derlik eden kimse” ve “devlet başkanı” anlamlarını taşır. III. (IX.) yüzyılın ortala­rında Endülüs’te devlet başkanıyla na­maz kıldıran kimseyi birbirinden ayır­mak için ikincisine sâhibü’s-salât adı verilmiş ve bu tabir zamanla İfrîkıye ve Mağrib’e de yayılmıştır; İran’da İse cema­ate namaz kıldıran kimseye pîşnemâz denir.

Kaynaklarda, Hz. Peygamber’e imam­lık yapmayı Cebrail’in öğrettiği ve onun önce Kabe’nin yanında, sonraları müşrik­lerin baskısı sebebiyle Mekke’nin ıssız ke­simlerindeki bazı evlerde kendisine tâbi olanlara namaz kıldırdığı haber verilir. Rivayete göre İsrâ sûresinin 110. âyetin­de yer alan, “Namaz esnasında sesini faz­la yükseltme” emri o sıralarda müşrikle­rin namaz kılındığını farketmemeleri için verilmiştir. Birinci Akabe Biatı’nın ardından Medine’ye gönderilen Mus’ab b. Umeyr ile Es’ad b. Zürâre vakit namazları ile cuma namazlarını düzenli şekilde kıldırmaya başladılar. Hicretten önce Küba’ya ulaşanlara imamlık yapan ise Ebû Huzeyfe’nin azatlısı Salim idi ve muhacirlerin imamı diye tanınıyordu. Hic­ret sırasında Medine’ye girmeden önce Küba’da kalan Hz. Peygamber burada in­şa ettirdiği mescidde imamlık yaptı ve bir cuma sabahı Küba’dan ayrıldıktan sonra Rânûnâ vadisindeki Salim b. Avf kabilesi­ne ait namazgahta farz olan ilk cuma na­mazını kıldırdı. Resûl-i Ekrem, herhangi bir sebepten dolayı Medine’den ayrılaca­ğı zaman vekâleten bir imam tayin eder­di; hastalığı ağırlaşıp artık Âişe’nin oda­sından mescide geçemeyecek hale gelin­ce de yerine Hz. Ebû Bekir’i görevlendirdi. Hz. Peygamber İslâm’a giren yeni bölge halklarına ve kabilelere imamlık yapacak kişileri belirlerken bunların Kur’an’ı iyi okuyup anlamalarına önem verirdi. Ye­menli Cermoğullan’ndan Amr b. Selime, kabilesi İslâmiyet’i kabul ettiği zaman ye­di sekiz yaşlarında olmasına rağmen Kur­’an’ı en iyi o bildiği İçin imamlığa seçilmiş ve bu görevini ölünceye kadar sürdür­müştür. Resûl-i Ekrem tayin ettiği va­lilere kıraatleri kısa tutmalarını öğütlerdi. Mekke’nin fethi üze­rine şehrin valiliğine getirdiği Attâb b. Esîd’in İslâm’a yeni girdiğini dikkate al­mış olmalı ki imamlığı Hübeyre b. Sebel’e vermişti  bu görevin Mu-âz b. Cebel’e verildiği de söylenir. Asr-ı saâdet’te ve sonraki dönemlerde sefere çıkıldığı zaman kumandan tayin edilen kimse imamlık görevini de üstleniyordu. Zâtüsselâsil Seriyyesi’nde yardımcı birli­ğin kumandanı Ebû Ubeyde b. Cerrah ile seriyye kumandanı Amr b. Âs arasında kimin imam olacağı konusunda ihtilâf çık­mış ve seriyye kumandanının imamlığın­da karar kılınmıştı. Cemel Vak’ası’nda ise Hz. Âişe’nin ordusunda namaz kıldırmak­la Abdurrahman b. Attâb görevlendiril­mişti.

Hz. Peygamberin eşlerinden Ümmü Seleme ve Âişe ile Sa’de bint Kamâme’nin kadınlara imamlık yaptıkları  Ümmü Varaka bint Abdullah adlı hanımın evinin veya mahallesinin halkına namaz kıldırması için Resûl-i Ekrem tarafından tayin edildiği ve yaşlı er­kek bir müezzininin bulunduğu kaydedi­lir.

Halifeye imam adının verilmesi, ittibâ ve iktidâ bakımından namaz kıldıran ima­ma benzetilmesinden dolayıdır. Bunun için hilâfete “imâmet-i kübrâ” denilmiş, Resûl-i Ekrem ve dört halife de namaz kıldırma işini mecbur kalmadıkça başka bir kimseye tevdi etmemişlerdir. Hz. Ömer’in ve Ali’nin imamlık yaparken öl­dürülmeleri Muâviye b. Ebû Süfyân’ın ön­lem almasına sebep olmuş ve namaz kıl­dırırken başında silâhlı nöbetçiler beklet­meye başlamıştır bazan da namazlarını maksurede kılmış ve imamlığı başkasına yaptırmıştır. Abbasîler döneminde halifeler vakit namazlarında imamlık yapmayı tamamen terketmişler ve bu işe resmî görevliler tayin edip Râzî-Billâh’ın ölümünden (329/940) sonra da -Emevîler zamanında hâkimiyet sembo­lüne dönüşen- cuma namazlarını kıldır­mayı bırakmışlardır. Endülüs Emevîleri’n-de cuma namazları başlangıçta yine ha­lifeler, sonraları ise kadılar tarafından kıldırılmıştır.

Devlet başkanlarının eyaletlere veya şe­hirlere vali olarak gönderdikleri kimsele­rin görevleri arasında namaz kıldırmak ve gerekirse imam tayin etmek de yer alı­yordu. Bundan dolayı valilere “emîrü’s-salât”, görevlerine de “vilâyetü’s-salât” adı verilirdi. Bazan valiyle birlikte namaz kıldırması için bir de imam yollanırdı; Hz. Ebû Bekir Necran’a, Hz. Ömer Filistin, Dımaşk, Humus ve Kınnesrin’e imam tayin etmişlerdi. Küfe halkı Sa’d b. Ebû Vakkâs”ı namazı iyi kıldırmadığını ileri sürerek Hz. Ömer’e şikâyet etmiş, o da durumu ye­rinde inceletmiş ve şikâyetin haklı olma­dığı sonucuna varmıştı. Hz. Osman, Mısır Valisi Amr b. Âs’ı vali­likten azlettiği halde imamet görevinde bırakmıştı. Hz. Osman’ın hilâfetiyle birlik­te Medine’yi terketmeye başlayan sahâbîlerin yerleştikleri bölgelerde imamlık yapmak hususunda ehl-i Bedir’den baş­lamak üzere öncelikleri bulunuyorsa da genellikle namazları idarecinin kıldırması tercih ediliyordu. Ancak Emevîler zama­nında fazilet sahibi kimselerin yöneticile­rin arkasında namaz kılmayı istemeyerek cami kapılarından çıkıp gittikleri ve mu­hafızların kamçılarına camiden çıkıncaya kadar sabrettikleri kaydedilmektedir. Bunun­la birlikte sahâbîlerin Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî, Hubeyş b. Delce ve Necde el-Ha-rûrî gibi küfürle itham edilen insanların arkasında dahi İbn Ömer’in, “Namaza çağrılınca icabet etmek gerekir” sözüne istinaden namaza durdukları bilinmekte­dir. Zaman zaman haraç görevlisi de imamet işini yüklenir­di. Hz. Ömer, Kudâme b. Maz’ûn’u Bah­reyn vergilerini toplamakla, Ebû Hüreyre’yi de imamlıkla görevlendirirken Hz. Osman. Kûfe’de İbn Mu’tî’yi her iki göre­ve birden tayin etmişti. Muâviye tarafın­dan Küfe valiliğine getirilen Mugire b. Şu’be haraç toplama işinden azledilerek uhdesinde sadece imamlık bırakılmıştı. Valiler şehirden ayrıldıkları zaman imam­lık görevini, esasen yetkisi sadece namaz kıldırmaktan ibaret olan vekilleri yerine getirirdi. Mısır Valisi Amr b. Âs sâhibü’ş-şurtayı, Haccâc da herhangi resmî bir sı­fatı olmayan oğlunu imam olarak vekil ta­yin etmişti. Abbasîler döneminde de bu tür örneklere çokça rastlanmaktadır. Hac emirleri aynı zamanda imamlık da yapar­lardı. Bununla birlikte yanlarına bazan imamet için ayrı kişiler de veriliyordu; meselâ 199 (815) yılı hac mevsiminde gö­revlendirilen Muhammed b. Dâvûd bunlardan biridir.

Cenaze namazları da imamların sorumluluğundaydı. Önemli şahsiyetlerin na­mazları bizzat valiler tarafından kıldırılır, eğer bunun aksi vasiyet edilmişse ona da uyulurdu. Basra’ya yerleşen sahâbîlerden Abdullah b. Mugaffel namazını Vali Ubeydullah b. Ziyâd’ın kıldırmamasını vasiyet etmişti. Hz. Hüseyin ağabeyi Hz. Hasan’ın cenaze töreninde Emevî Valisi Saîd b. Âs’a. “Emîrin namaz kıldırması âdet ol­masaydı seni imamete geçirmezdim” di­yerek tepki göstermişti. Daha sonraları önemli şahsiyetlerin namazlarının kadılar tarafından kıldırıl-ması bir gelenek haline gelmiştir.

İslâmiyet’in yayılışına paralel olarak fet­hedilen ve yeni kurulan şehirlerde mescid-i cum’anın yanında mahalle mescidleri de oluşturuldu. Bura­larda vakit namazları kılınıyor, cuma na­mazları ise sadece merkez camisinde valinin veya onun tayin ettiği kimsenin ima­metinde kılınıyordu. Mâverdî imamları vakit namazı, cuma ve diğer namazları kıldıranlar olarak üçe ayırır. Hz. Peygamber zamanında Medine’de cuma mescidi konumundaki Mescid-i Nebevî’nin dışında on mescid daha bulunuyordu. Abbâsîler’den itibaren imamlık bir meslek ve zamanla devlet memurluklarından biri ha­line geldi. Bağdat’ta halife adına hutbe okunurken yakın yerleşim birimlerinde görevli imamların biat törenlerine katıl­maları zorunlu idi. Makdisîde Bağdatta cami imamlarının önemli mevki işgal ettikleri­ni söyler. Hali­fe Mansûr imamet işlerine bakmakla İbrahim b. Yahya’yı görevlendirmiş daha sonra bu iş kadıların yetki alanına girmiştir. Bununla birlikte ima­mın tayin ve azlini bazan devlet başkanı bizzat yapıyordu. Hârûnürreşîd, hilâfete geçtiği zaman Mescid-i Haram imamı Muhammed b. Abdullah’ı görevinden alıp yerine Süleyman b. Ca’fer’i getirmişti. Yine Mescid-i Harâm’a 819’da (1416) Muhammed b. Ebü’l-Hayr Mâliki imamı olarak kadılkudât tarafın­dan değil Memlûk sultanı tarafından tayin edilmişti. Kadılar imamlarla ilgili hususları muhtesibler va­sıtasıyla takip ediyorlardı. Memlükler zamanında Dımaşk muhtesibleri bazı camilerde imamlık ya­pıyorlardı. Bağdat’ta da muhtesib Abdullah b. Ali aynı zamanda Rusâfe Camii’nin ima­mı idi. İmamların siyasî sebeplerle azledildikleri vâki ise de genelde ömürlerinin sonuna kadar yerlerinde bırakıldık­ları bilinmektedir. Hatta büyük şehirler­de belli ailelere mensup imamların birkaç nesil bu görevi sürdürdükleri görülmek­tedir. Bazı mescidler isimlerini imamlık yapan şahıslardan alırdı.

Zamanla Haremeyn, Emeviyye ve Ez-her gibi büyük camilerde farklı mezhep­lere mensup birden fazla imamın görev­lendirilmesine başlandı. İbn Cübeyr, Mes­cid-i Harâm’da dört Sünnî mezhep imamıyla Zeydî imama ayrılmış beş makam bulunduğunu ve akşam namazının birin­ci imam kabul edilen Şafiî imamı tarafın­dan makâmı İbrahim’in arkasında kıldırıldığını haber verir. VII. (XIII.) yüzyılda Emeviyye Camii’nde fark­lı mezheplere mensup dokuz, VIII. (XIV.) yüzyılda ise on üç imam görev yapıyordu. Ancak Hanbelîler’in 617’ye(1220) kadar mihrapları yoktu; Emtr Rükneddin el-Muazzam’ın desteğiyle bir mihrap kuruldu ve Muvaffakuddin İbn Kudâme burada imamlık yaptı. Camide birden fazla imamın bulunması karışıklık ve ihtilâflara sebep oluyordu. el-Melikü’l-Eşref Mûsâ, 635′-te (1237-38) birinci imamın dışındakile­rin akşam namazı kıldırmasını yasakla­dı. Makdisî, şehirlerden bahsederken imamların orada hâkim olan mezhebin anlayışına göre vazife yaptıkla­rını ve hangi kıraati uyguladıklarını özel­likle belirtir. Ezher Camii’nde ise biri Sünnîler’e, diğeri Şiîler’e ait iki mihrap vardı.

İç ihtilâflar ve isyanlar imamların gö­revlerini yerine getirmelerine imkân ver­miyor, yönetim karşıtları halife veya vali­nin imamlık yapmasını engelleyerek hâ­kimiyetlerini pekiştiriyorlardı. Meselâ evi kuşatıldığında Hz. Osman’a, Harre Savaşı’ndan önce de Medine’deki Emevî vali­sine namaz kıldırma izni verilmemişti. Abdullah b.Zübeyr de Hi­caz’da henüz hâkimiyetini ilân etmeden Mekke valisinin namaz kıldırmasını en­gellemiş ve siyasî faaliyetlerine vali tayin etmediği yerlere imam göndererek baş­lamıştı.

Kaynaklarda Abbâsîler’le birlikte imam­ların zaman zaman maaş aldıklarına dair bilgiler bulunmaktadır. İbn Haldun, dinî hizmet ifa edenlerin fazla servet sahibi olamayacaklarını Me’mûn dönemine ait maaş defterlerini örnek göstererek ileri sürer. Abbasî Halifesi Muktedir-Billâh’ın 300’de (912-13). Büveyhî Hükümdarı Adudüddevle’nin 369’da (979-80) imam­lara maaş bağladıklarına dair bilgiler varsa da bu maaşların miktarı belli değildir. Endülüs Emevîleri’nde imamların maaş­ları, vakıf gelirleriyle ilgili işleri yürüten ve merkezi Kurtuba Ulucamii’nde bulunan beytülmâl adlı kurum tarafından düzen­leniyordu. İmamların maaşlarına dair ay­rıntılı bilgiler vakıf müessesesinin geliş­mesiyle birlikte artmaktadır. İbn Asâkir, kendi zamanında Dımaşk camilerinin ta­mamının imam maaşları ve diğer mas­rafları için vakıf gelirleri olduğunu kay­deder. Kahire’de 403 (1012) yılında 830 adet mescid vardı ve bunlara vakıflardan aylık 9220 dirhem harcanıyordu.[689] Eyyûbîler döneminde İskenderiye’de bu­lunan mescid ve cami sayısı ise binlerle ifade ediliyor, bunların imamları devlet hazinesinden 5-10 altın arasında maaş alıyorlardı. İbn Cübeyr o sırada bütün ca­milerdeki imamlara düzenli aylık ödendi­ğini kaydeder. Maaşlar beytülmâlden ve daha çok da vakıflardan karşılanıyordu. Halîl b. Kaiavun zama­nında her imamın ayda 40 dirhem maaş yanında ayrıca gıda tahsisatı vardı. MemlükSultanı Hasan b. Muhammed b. Kalavun’a ait vakfiyelerde, cami ve medreselerde görev yapan dört mezhebe mensup imamların her birine 60-100 dirhem arasında maaş ve rama­zan ayına mahsus olmak üzere 40 dirhem gıda tahsisatı ile 5 rıtl beyaz şeker verildi­ği kayıtlıdır. Mescid imamlarının maaşları ise mahalle halkı veya belli bir kişi tarafın­dan karşılanıyordu. Vakfiyelerde imam­ların barınma, günlük gıda ihtiyaçlarının giderilmesi, hangi mezhebe mensup ol­maları gerektiği ve görev alanları hakkın­da bilgiler yer almaktadır. 1272 tarihli bir vakfiyeye göre Kırşehir’deki Caca Bey Medresesi’nde beş vakit namazı kıldır­makla görevlendirilen imam vâkıfın tür­besinde devamlı bulunmakla, medrese­ye ait kitapları korumakla ve ödünç veril­dikleri zaman takip etmekle yükümlüydü. Mısır’da medrese imam­ları aynı zamanda kütüphaneden ve ki­tapların muhafazasından da sorumluydu­lar, bunun için 300 dirhemlik maaşlarına 100 dirhem ilâve tahsisat konulurdu.

Selçuklular’da bir şehir fethedildiği za­man en büyük ibadet merkezi camiye çevrilir veya bina uygun değilse yeni bir cami yaptırılır ve buraya imam tayin edi­lirdi. Bazan ilâve görevler de yüklenen imamlar başlangıçta devlete bağlı olarak çalışıyor ve maaşlarını hazineden alıyor­lardı. Nîşâbur medreselerinde hocalık yapan İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî aynı zamanda İmamlık ve hatiplik görevlerini de yerine getiriyordu. Anadolu Selçuklula­rı döneminde Malatya’da Seyfeddin Sun­gur mahallesinin mescidine imam tayin edilen Nasreddin Osman’ın görev alanı ve maaş miktarına dair bilgilerin de yer aldı­ğı bir menşur günümüze ulaşmıştır. İmamların gelirleri gümüş dirhemle veya müd hesabı ile buğ­day üzerinden günlük, aylık yahut yıllık olarak tesbit ediliyordu. Vakfiyelerine gö­re Amasya’da Zeynüddin Emîr-i Hac Mescidi’nin imamının aylığı 20 dirhem, Burmalı Minare Camii imamınınki ise gün­lüğü S dirhemden yıllık 1825 dirhem ola­rak tesbit edilmişti. XIII ve XIV. yüzyıllar­da imamlara yıllık 10-18 müd buğday ve­rildiği görülür. Ayrıca vakfiyelerde bu aynî ve nakdî ödemelere ilâveten kıyafet için yıllık 10 dirhem gümüş verilmesi ve gün­lük 2 ukıyye ekmekle et ihtiyacının karşı­lanması da yer almaktadır. Anadolu Selçukluları döneminde Kır­şehir Emîri Cacaoğlu Nûreddin Bey tara­fından düzenlenen bir vakfiyede cuma na­mazı kıldırıp hutbe okuyan imamın yıl­da 480 dirhem, beş vakit namaz kıldıran imamın ise 360 dirhem tahsisat alacağı belirtilmiştir. Ayrıca Selçuk­lular vilâyet imamlarını vergiden muaf tu­tarak bu vazifeye rağbetin artmasını, camilerin imamsız kalmamasını amaçlamışlardır. Selçuklular başta medreseler olmak üze­re dârülkurrâ ve dârülhadis gibi eğitim öğretim kurumlarına, ribât ve kervan­saraylara da imam tayin etmiş ve ala­cakları ücretleri vakfiyelerde belirtmiş­lerdir.

Anadolu Selçuklularının uygulamaları beylikler zamanında da sürdürülmüştür. Germiyanoğlu II. Yâkub Bey’e ait bir vak­fiyede imama günlük 3 akçe para ve yıl­lık 6 müd buğday tahsis edilirken aynı dö­neme ait İshak Fakih Zâviyesi’nin vakfiye­sinde yıllık 4 akçe para ile 4 müd buğday tahsis edildiği görülür. Yine Dulkadıroğlu Alâüddevle Bey tarafından yaptırılan Taş Medrese Mescidi’nin imamına yıllık maaş olarak mesci­din yakınında bulunan Hatun Değirmeni’nin geliri, Pınarbaşı Zamantu Kalesi Camii’nin imamına da Solak köyü gelirinin yarısı bağlanmıştır.

Halife saraylarında. Örneklerine Endülüs Emevîleri ve Fâtımîler’de sıkça rastlanan görevli imamlar vardı. Altın Orda Hanlığı’nda emîr ve hatunların maiyetle­rinde onlara namaz kıldıran ve küçük ço­cuklarına Kur’an eğitimi veren imamlar bulunurdu. İmamların başlangıçta herhangi bir özel kıyafeti yoktu. Daha sonraki dönemlerde merkez camilerinde görev yapan imam ve hatiplerin hâkim devletleri temsil eden renklerde kıyafet giymeleri âdet oldu. Meselâ Mısır’da Abbasî hâkimiyetiyle bir­likte (152/769) siyah Bağdat’ta Arslan Besâsîrî’nin Fâtımîler adına hâkimiyet kurmasıyla birlikte beyaz elbiseler giydiler.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski