İncili Köşk Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İncili Köşk. İstanbul’da XVI. yüzyıl sonlarında yapılmış Sarây-ı Hümâyun’a ait bir köşk.

Bugün Topkapı Sarayı olarak adlandı­rılan Sarây-ı Hümâyun’un sınırları için­de bulunan ve sahil köşkleri dizisinin en önemli yapılarından biri olan İncili Köşk, Sinan Paşa Köşkü adıyla da anılmaktadır. Nitekim köşkün mefruşatına dair 1704′-te yazılan bir listede burası için kullanılan “Hasbahçe’de Çayır Köşkü demekle mâ­ruf Sinan Paşa Kasrı ifadesinden yapı­nın o zaman Çayır Köşkü adıyla da bilin­diği anlaşılmaktadır. Topkapı Sarayı’nın en dış sınırında, Bizans döneminden ka­lan Marmara tarafı surları üstünde olan köşk, III. Murad döneminde Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından yaptırılarak padişaha sunulmuştur. Yemen Fâtihi de denilen Koca Sinan Paşa aynı yüzyıl İçin­de yaşamış başka Sinan Paşa’larla karış­tırılmaktadır. 1580-1596 yılları arasında beş defa sadrazamlık makamına gelen Koca Sinan Paşa sınırsız servetiyle devle­tin pek çok yerinde vakıf eserler yaptır­mıştır. 1589-1591 arasındaki ikinci sadâ­reti sırasında, sarayı çeviren surların üze­rinde bu güzel mekânda bu muhteşem köşkü inşa ettirmiştir. Yapımı, döşenme­si ve açılış töreni Selânikî Mustafa Efendi tarafından ayrıntılı olarak anlatılan köş­kün inşasına 998’de (1590) başlanmış ve 999’da (1590-91) bitirilmiştir. Fakat Ahmed Refik tarafından yayımlanan bel­geler arasında yer alan, inşaat sırasında Gelibolu’dan Rum asıllı işçiler getirtilmesine dair 1001 (1592-93) tarihli yazıya bir anlam verilememektedir.

III. Murad, Marmara Denizi’ne açılan geniş manzaralı köşkü çok beğenmiş, hatta Selânikî’nin ifadesine göre, “N’olaydı, şu kasr Sarây-ı Âmire dâhilinde yapıl­mış olaydı” diyerek bu kadar güzel bir eserin saray kompleksi içinde bulunma­yışından dolayı üzüldüğünü belli etmiş­tir. III. Murad burayı çok sevdiğinden sık sık köşke geliyordu. Hastalığının ilerlediği bir dönemde son defa geldiğinde limana giren gemilerin attıkları toplar yüzünden köşkün camlarının kırılması üzerine deh­şete kapılarak ağlamaya başlamış ve kısa bir zaman sonra da ölmüştür.

Mimar Sinan’dan sonra hassa mimar­lığı makamına geçen ve onun üslûbunu devam ettiren Dâvud Ağa, Sadrazam Si­nan Paşa’nın Çarşıkapı’daki medrese ve türbesini yaptığı gibi bu köşkü de inşa et­miştir. Yapıyı taşıyan taş kemerlerin ara­sına eklediği küçük, zarif bir çeşme 998 (1590) tarihli olup kitabesinde Mimar Dâ­vud Ağa’nın adı açık surette okunur: “Ta­sarruflar kılıp mi’mâr Dâvûd Nice san “atlar etti anda mevcûd İçip bu çeşme­den bay u gedâlar Edeler şâh-ı devrâna dualar.

Çeşmenin bulunduğu yer halkın rahat­ça kullanabileceği bir yer değildi. Ancak kasır, Bizans döneminde şehrin ünlü ma­nastırlarından birinin kalıntısının hemen yanında ve buradaki Soteros Ayazmasf-nın üstünde bulunuyordu. Bu ayazmanın yortu gününde şehrin Ortodoks halkının buraya girmesine, kıyıdaki çakılların üzerinde toplanmasına ve çeşmenin kullanıl­masına hoşgörü ile bakıldığı bilinmekte­dir. Bu yortu Yunan ayaklanmasına kadar (1821) her yıl kutlandı. Padişahlar köşkün pencerelerinden, kıyıya yayılan Rum hal­kın bu dinî törenini 200 yıldan fazla bir süre boyunca seyrederek eğlendiler. Ayaz­ma bir asır kadar unutulmuşken 1921-1922 yıllarında Fransız işgal kuvvetleri tarafından R. Demangel idaresinde yapı­lan kazılar sırasında tekrar meydana çı­karıldı.

III. Murad’dan sonra da bazı padişahlar arada bu köşke indiklerinden köşk XVII ve XVIII. yüzyıllarda eski ihtişamını koru­muştu. Sedat Hakkı Eldem, kaynağını belirtmemekle beraber Topkapı Sarayı Arşivi’nde bulunduğu tahmin edilen 1704′-te yazılmış köşkle ilgili bir belge yayımla­mıştır. Bu uzun listede köşkün içindeki eşya ve mefruşat ayrıntılı olarak bildiril­mektedir. Liste, Sinan Paşa KÖşkü’nün iç ihtişamı hakkında yeteri kadar fikir verir. Fakat XVIII. yüzyılın ikinci yarısında bu güzel bina ihmal edilmeye başlanmış. hatta yüzyılın sonlarında İstanbul’da Fransa Krallığfnın bir elçisi varken ihtilâl hükümetinin gönderdiği temsilci, köşk­te padişahın huzuruna çıkacağının bildi­rilmesi üzerine bu kasırda kabul edilme­yi şanına lâyık görmeyerek yurduna dön­müştür.

Köşk, XVIII. yüzyılın sonlarında ilk şek­line göre bazı değişikliklere uğramış ol­makla beraber henüz ayakta idiyse de ih­mal edildiğinden harap olmaya başlamış­tı. II. Mahmud döneminde Rumeli yaka­sının tercih edilmesiyle köşk iyice unutul­du. Rumeli demiryolunun Sirkeci’ye geti­rilmesi tasarlandığında Abdülaziz demiryolunun tam sahilden ve sarayın bahçe­sinden geçirilmesine izin vermişti. Bu izin, kıyıdaki kasır ve saraylarla birlikte Sinan Paşa Köşkü’nün de yok edilmesine yol açtı. Abdurrahman Şeref, Galib Paşa’­nın serkurenâhkta bulunduğu sırada faz­la masraflara sebep oldukları gerekçesiy­le bu köşkleri yıktırdığını yazar.

Yüzyıl boyunca unutulmuş olarak ka­lan Sinan Paşa Köşkü 1964’te, o yıllarda Topkapı Sarayı. Müzesi’nde görevli yük­sek mimar Muallâ Eyüboğlu – Anhegger tarafından temizlenmiş ve basit bir araş­tırma yapılmış, bu çalışmanın sonunda evvelce köşkün duvarlarını süsleyen XVI. yüzyılın güzel çinilerinden bir hayli par­ça bulunmuştur. Sedat Hakkı Eldem de mevcut kalıntılar ve eski resimlerin yar­dımıyla binanın alt yapısının rölövesini ve üstteki esas köşkün restitüsyon deneme­sini çizmiştir. Köşkün XIX. yüzyılın başla­rındaki dış görünümü Jean Baptiste Hilair’in, Choiseul -Gouffıer’nin büyük kita­bındaki gravürlerde, Jouannin – Gaver’in Osmanlı tarihine ait eserinin resimler kıs­mında ve ilk defa Gülru Necipoğlu’nun yayımladığı, Jean NikolasHuyot’nun Pa­ris’te Bibliotheque Nationale’deki sulu­boya resminde mevcuttur.

İncili Köşk, Marmara tarafındaki Bi­zans surlarının önüne eklenen, kesme taştan kemerli bir alt yapının üstüne otu­ruyordu. Denize doğru açılan bu çifte ke­merin arasında çeşme yer almaktadır. Bu kaidenin ve iki yanındaki kanallardan soldakinin bitiminde bir dizi halinde taş kon­sollar sıralanır. Çıkmanın yan cephelerin­den Sarayburnu tarafında bir, Ahırkapı tarafında ise İki kemer mevcuttur. Cho­iseul -Gouffier tarafından yayımlanan ve köşkü XVIII. yüzyılın sonlarındaki durumu ile gösteren. J. B. Hilair’in çizdiği gravür­de bu kaidenin üstündeki cumba biçimin­deki mekân geniş saçaklı, ahşap çatılıdır. Sedat Hakkı Eldem’e göre cumba sonra­dan ilâve edilmişti ve ahşap eliböğrün-delere dayanıyordu. Dikdörtgen biçimin­deki kagir esas mekân ortada kare bir kitle halinde yükseliyor ve bunu bir kub­be örtüyordu. Choiseul – Gouffier’nin gra­vüründe bu kubbe Osmanlı mimarisine oldukça yabancı bir biçimde piramit şek­lindedir. Halbuki Jouannin – Gaver’in Os­manlı tarihine dair kitabındaki gravür­de de burası kubbe ile örtülüdür. Esas mekânın dört köşesinde birer baca yük­selir. Jouannin’in gravüründe bunlara bi­rer minare görünümü verilmiştir. Sedat Hakkı Eldem, birtakım tahminlere daya­narak aslında köşkün orta mekânının bir kubbe ile değil ahşap bir çatı ile örtülü olması gerektiğini ileri sürer. Ayrıca köş­kün arka tarafında, şimdi demiryolunun geçtiği yerde bir revakın bulunduğu tah­min edilmektedir. Yine Eldem, köşkün önünde kıyıda evvelce bir rıhtımın varlı­ğını Öne sürmüştür. Buraya bazan kayık­larla gelindiğini ve bunların bağlanması İçin mermer sütun gövdelerinden baba­lar olduğunu belirttiğine göre herhalde en azından uygun bir iskelesi de olmalıy­dı. Fakat 1817-1820 arasında J. Nikolas Huyot tarafından suluboya olarak yapılan resimde köşkün önünde muntazam bir rıhtım vardır ve kenarına bir dizi ağaç di­kilmiştir. İncili Köşk, Topkapı Sarayı sahi­lindeki kasırların en eskilerinden ve aynı zamanda en muhteşemlerinden biri ol­ması bakımından sanat tarihinde önemli bir yere sahiptir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski