İncilin Tahrifi Nedir, Süreci, Hakkında Bilgi

İnciller’in Tahrifi. İslâm tarihi boyunca müslümanlarla hıristiyanlar arasında­ki ilişkilerin önemli bir yönünü oluşturan dinî tartışmaların ve karşılıklı reddiyele­rin başlıca konulan arasında hıristiyan di­ninin kutsal kitapları da yer almıştır. Müs­lümanlar, hem tahrif konusunu hem de tebşîrat meselesini açıklığa kavuşturmak için Tevrat’ın yanında İnciller’i de incele­miş ve Kur’an’daki bazı işaretlerden ha­reketle İnciller’in tahrif edildiğine kani olmuşlardır. Hıristiyanların kendi kutsal kitaplarını tahrif ettiklerine dair Kur’an’­da açık bir beyan olmamakla beraber bazı dolaylı ifadelerden hareketle onların da tahrifte bulunduğu neticesine varılmıştır. Kur’an’da Tevrat ve İncil’in Hz. Peygamber’e vahyedilenle uyuştuğuna Ehl-i kitap şahit gösterilmiştir. Halbuki Kur’an ile mevcut İnciller arasında ortak konularda esasa ilişkin farklılıklar mevcuttur. Mese­lâ îsâ’nın ulûhiyyeti. teslîs inancı ve Hz. îsâ’nın insanların günahlarına kefaret ol­mak üzere çarmıhta can vermesi gibi İn­ciller’de yer alan temel hıristiyan inanç­ları İslâm açısından kabul edilemez hu­suslardır. Allah’ın gönderdiği bir kitapta yer alması mümkün olmayan bu tür ifa­deler müslümanlarca tahrifin sonucu ola­rak değerlendirilmiştir. Hıristiyanlar, kendilerine verilen öğütleri veya kitabın önemli bir bölümünü ya unutmuşlardır veya gizlemektedirler.[Mâide 5/14-15] İncil’de Hz. Peygamberin geleceğinin ya­zılı olduğuna dair Kur’an’daki bilginin bu­günkü İnciller’de açık olarak bulunmama­sı İncil’in tahrifine bir işaret olarak göste­rilmiştir.

Müslümanlar, İncil’de Hz. Muham­med’in geleceğinin bildirildiğine dair Kur’an ifadesini [A’râf 7/157] destek­leyen bilgilerin İnciller’deki mevcudiyeti­ni tesbit için başta İnciller olmak üzere Kitâb-ı MukaddesTe ilgili çalışmalara erken dönemlerden itibaren başlamış ve bu alanda çok sayıda eser kaleme almışlar­dır. Diğer ta­raftan Kur’an’da Allah Teâlâ’nın, hıristi­yan olduklarını ifade edenlerden söz al­dığı halde onların sözlerinde durmayıp kendilerine öğretilen hakikatlerin bir kıs­mını unuttukları, bu sebeple de araların­da sonu gelmez bir düşmanlık ve kin doğduğu ifade edildikten sonra kendilerine, gizlemekte oldukları kitabın (İncil) büyük bir kısmını açıklayacak olan Hz. Muhammed’İn peygamber olarak gönderildiği, onlara Allah tarafından bir ışık, apaçık bir kitap (Kuran) geldiği bildirilmiştir [Mâide 5/14-15] İslâm âlimleri, bu âyetler­de söz konusu olan kutsal metinlerin ori­jinal şekilleriyle muhafaza edilmediğine dair ifadelerini açıklamak için İnciller’i tetkik etmişler, böylece İncilier’in tahrifiyle ilgili literatür ortaya çıkmıştır.

İslâm tarihinde hıristiyan kutsal kitabı üzerinde tahrifin mutlak olarak vukuunu ilk belirten reddiye yazan Câhiz olmuş­tur. İbn Hazm da Kitâbü’I-Faşl ü’l-milel ve’l-ehvâ ve’n-nihalaöh eserinde İncil­ier’in tahrifine geniş yer ayırmış, onlar­daki tezatları belirterek tahrif hadisesini ortaya koymaya çalışmıştır. Cüveynî, Şifâ’H’l-ğalU’de İncilier’in tahrif edilmişliğini delilleriyle ortaya koy­maktadır. Ebü’l-Bekâ Salih b. Hüseyin el-Ca’feri’nin Tahcîl men harrafe’l-İncil’i, Şehâbeddin el-KarâfTnin el-Ecvibetü’l-fâhire ‘ani’i-esîie fi’/-/âcire’si, İbn Kay-yim’in Hidûyetü’l-hayârâ’sı, Abdullah et-Tercümân’ın Tlıttfetü’l-erîb’l Rahme-tuîlah el-Hindî’nin İzhârü’I-hakk’t, Abdurrahman Bâçecîzâde’nin sırf İnciller’i ele alan el-Fârık beyne’l-mahlûk ve’l-hâlik’ı, Muhammed Ebû Zehre’nin Muhâdarât fi’n-Naşrâniyye’si, İbrahim Müteferrika’nın Risâle-i İslâmiyye’si, Abdülahad Davud’un İncîl ve Şalîb’i, hıris­tiyan kutsal kitabını ve onun tahrifini ele alan temel eserlerdendir. Öte yandan İnciller’-deki bazı olaylar ve onların yorumları, or­tak konuların açıklanması için çeşitli kişi­ler kanalıyla tefsir, kısas-ı enbiyâ ve tarih kitaplarına geçmiş, tasavvuf! eserlerde Hz. îsâ’ya nisbet edilen sözler rivayet edil­miştir.

  • İncilde Çelişkiler Nedir, Hakkında Bilgi
  • İncil Tarihi, Kime Gönderildi, Yazarları, Toplanması, Kaynakları, Hakkında Bilgi
  • İncil ve Kuran Arasındaki Farklar, Benzerlikler, Hakkında Bilgi
  • Yuhanna İncili Nedir, Tarihi, Yazarı, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Luka İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Markos İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Matta İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kanonik İncil Nedir, Ne Demek, Hangileridir, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski