İnebahtı-Navpaktos Nerede, Tarihi, Eserleri, Hakkında Bilgi

İnebahtı. Yunanistan’da Korint körfezinde Navpaktos kasabasının Osmanlılar dönemindeki adı.

Epakto, Lepanto adlarıyla da anılan ka­saba Korint körfezi girişinde. Mora yarı­madasındaki Patras (Balyabadra) şehrinin karşısında Yunan ana karası kıyısında yer almakta olup bugün 8000 nüfuslu küçük bir yerleşim yeri durumundadır. Ekono­mik ve kültürel bakımdan körfezin en dar yerinde feribotla bağlantı kurulan Patras şehrinin gölgesinde kalmıştır. Bu nokta, vaktiyle Rumeli ve Mora Kesteli denilen iki Osmanlı kalesiyle koruma altına alın­mıştı. 1829’da Yunan idaresine geçtiğin­de adı antik dönemdeki Navpaktos’a çev­rilmiş olan kasabanın etrafındaki Osman­lı ve Venedik surları bugüne ulaşmıştır. Uzun tarihi boyunca önemli bir kale. li­man ve antik adının etimolojisinin da­yandığı tersanesiyle ön plana çıkmıştır. Osmanlı hâkimiyeti zamanında donan­manın önemli bir üssü, küçük bir sancak merkezi ve mütevazi bir İslâmî hayatın hâkim olduğu yerleşme yeri durumunda bulunmaktaydı.

Navpaktos, milâttan önce VII. yüzyılda Lokris halkının bir tersanesi olarak kuruldu. Milâttan önce 183’te Roma İmparatorluğu’nun topraklarına katıldı. Daha sonra Bizans hâkimiyeti altına girdi. 431′-den beri burası bir piskoposluk merkezi olarak tanındı. 900 yılı civarında, daha gü­neyde bulunan ve harabe haline gelen büyük Nikopolis şehrinin yerini alarak Bizans’ın Nikopolis “tema”sının merkezi oldu. 1204’ten sonra Bizans İmparatoriu-ğu’nun Haçlılar tarafından parçalanma­sının ardından Epirus Despotluğu toprak­ları içinde kaldı ve adı da Epakto olarak değiştirildi. 1294’te kısa bir süre Anjou Frenk Prensliği’nin eline geçtiyse de 1407’de Venedikliler tarafından alınma­ya kadar Arnavut Shpata Prensliği’nin hâ­kimiyeti altında kaldı. Bu devrede Türk denizcilerinin akınlarından etkilendi. 1334-1348 yılları arasında Aydinoğlu Umur Bey, gemilerini Atina körfezine so­kup Isthmus (Germe) berzahını aşarak Korint körfezine girdi ve burayı kuşattı. Çok kısa bir süre Umur Bey’in kontrolü altında kaldığı tahmin edilen kasabaya 1499 yılına kadar hemen hemen bir asır boyunca Venedikliler hâkim oldu. Venedik idaresi zamanında kasaba surlarla tah­kim edildi. Tepede bir kale, buradan aşağıya bayır boyunca surlar (Ortahisar) ya­pıldığı gibi liman kısmı da duvarlarla Aşağıhisar çevrildi.

Osmanlı-Venedik savaşları sırasında Osmanlılar 1463 ve 1477’de kasabaya saldırdılarsa da başarılı olamadılar. Büyük bir hazırlıktan sonra II. Bayezid’in emriyle Rumeli Beylerbeyi Mustafa Paşa kuman­dasındaki kuvvetler 1499 yazında burayı kuşatma altına aldı. Bizzat padişah da yakın bir yerde otağ kurmuştu. İnebahtı açıklarında Venedik donanmasıyla çarpı­şan Osmanlı donanması ise denizden ku­şatma kuvvetlerine yardımcı oldu. Bu bü­yük kuvvetlere karşı koyamayacaklarını anlayan kaledeki Venedikliler 26 Ağus-tos’ta kasabayı Osmanlilar’a teslim etti­ler. Osmanlı kaynaklarında buraya bir kadı ve sancak beyi tayin edildiği, mimar Murad’a kalenin tamiri işi verildiği, sur­ların sağlamlaştırıldığı belirtilmektedir. İnebahtı’nın fethi İki küçük gazavatnâme-ye de konu olmuştur. Ayrıca Matrakçı Na-suh’un. kalenin 1530’daki durumunu ak­settirdiği anlaşılan değerli bir minyatü­rünün de yer aldığı Tûrih-i Sultân Bâ-yezid adlı eserde şehir tasvir edilmekte­dir. Marino Sanutos’un Diarii’sinde bu­lunan bir Venedik kaydında da kasabanın etraflı tasviri yapılmaktadır.

II. Bayezid’in emri uyarınca yabancı ge­milerin geçişini önlemek ve burayı kontrol altına almak üzere körfezin girişine karşılıklı iki kule yapıldı ve bunlar Mus­tafa Paşa ile Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa’nın nezâretinde çok kısa bir sü­re içinde tamamlandı. Ruhî Çelebi, bun­ların mimarının da Murad olduğunu ve kuleleri görenlerin çok takdir ettiklerini yazar. Ge­rek tahrir defterlerindeki kayıtlardan ge­rekse Evliya Çelebi’nin yazdıklarından II. Bayezid’in şehirdeki iki eski kiliseyi cami­ye çevirttiği anlaşılmaktadır. Bunlardan biri, limanın girişinde deniz kıyısında sur­lar içinde olup Câmi-i Kebîr veya Fethiye Camii olarak adlandırılmaktaydı. İkincisi şehre nazır tepe üzerindeki hisarda bu­lunuyordu ve daha küçüktü. Câmi-i Ke-bîr’in yanında bir de hamam mevcuttu. Her iki cami, 1499’dan sonra müslüman sivil nüfusun bulunmadığı ilk otuz sene boyunca kaledeki askerî garnizonun iba­det mahalli olarak hizmet verdi. XVI. yüz­yıl başlarında burayı tarif eden ve harita­sını veren, aynı zamanda kuşatmada da bulunan Pîri Reis İnebahtı’nın büyük bir kale olduğunu, tepede iç kalenin yer aldığını, kale surlarının aşağıya kadar uzandığını ve önünde yer alan kü­çük limanın da surlarla çevrili bulunduğu­nu, buradan 5 mil kadar güneyde 11. Baye­zid’in körfezin ağzına iki kale yaptırdığı­nı. Aydmoğlu Gazi Umur Bey’in Atina kör­fezinden gemilerini karadan bu sulara aşı­rıp kale civarındaki bazı yerleri fethetti­ğini yazar.

İnebahtı’nın nüfusu ve fizikî durumu hakkında bilgi veren ve bugüne ulaşan en eski kayıtlar Tırhala livasına ait tahrir defterinde bulunmaktadır. 1528 tarihli bu deftere göre İnebahtı. Tırhala sanca­ğına bağlı olup 621 hâne nüfusa sahipti, bu da tahminen 2600-2800 dolayında bir nüfusa işaret ediyordu. 509 hâne olan hıristiyan nüfus kendi kiliselerinin adla­rını taşıyan mahallelerde yaşıyordu. Sek­sen dört hâne yahudi İspanya’dan gelip buraya yerleşmişti, ayrıca yirmi sekiz hâne de çingene bulunuyordu. 1540 ile 1570 yıllan arasında Tırhala livasının en geniş kısmını oluşturan güney ve güney­doğu parçaları buradan ayrıldı ve İnebah­tı adıyla müstakil bir sancak kuruldu. Bu sancağın merkezi olan İnebahtı. 1569-1570’te altı müsiüman, on üç hıristiyan mahallesine sahipti. Burada 313 hâne müslüman nüfusa karşılık 241 hâne hı­ristiyan, yetmiş altı hâne de yahudi kay­dedilmişti. Toplam nüfus ilk tahrire göre pek fazla değişmemişti, fakat nüfusun terkibinde önemli bir farklılık meydana gelmişti. Aradan geçen tasa süre zarfında müslüman sivil nüfusta görülen büyük artışın, dışarıdan buraya yönelik göç ve hıristiyan nüfusun bir kısmının din değiş­tirmesi sonucu gerçekleştiği söylenebilir. Hıristiyanların bir kısmının şehirden ay­rıldığı da düşünülebilir. Bu tarihte kasa­bada üç cami, üç mescid Çavuş İskender, Abdi Halîfe, Hayreddin vardı. Bu arada 1537’deki Korfu Seferi sırasında körfez girişindeki kuleler genişletilip yenilendi. Mora kasteli, II. Bayezid’in küçük istihkâ­mını da içine alıp değişik tarzda üçgen bir şekil haline getirildi.

İnebahtı, XVI. yüzyılın ikinci çeyreğine doğru önemli bir deniz mücadelesine sahne oldu. İnebahtı açıklarında 7 Ekim 1571’de meydana gelen savaşta Osman­lı donanması müttefik donanması karşı­sında ağır bir yenilgiye uğradı, 200-250 gemi kaybedildi. Kale saldırıya mâruz kal­dıysa da şehrin yahudilerinin de yardım ettiği Osmanlı muhafızları ve müslüman ahali buna karşı koydu. Daha sonra Os­manlılar kıyı boyunca savunma hatlarını sağlamlaştırırken Yeni Anavarin kasabasında yeni bir kale yap­mışlar ve burayı ekonomik bakımdan des­teklemek üzere İnebahtı’nın yahudi nü­fusunu iskân etmek istemişlerdi; fakat İnebahtı sancakbeyi ile dizdarı, onların İnebahtı’ya yönelik saldırılar sırasındaki yardımlarını ileri sürerek buna engel ol­muşlardı.

XVII. yüzyılda İnebahtı hakkında en ge­niş bilgi Evliya Çelebi tarafından verilmiş­tir. Onun yazdıklarına göre burada sekiz cami [Fethiye, Mehmed Efendi Tekkesi, Büyükkapı, Pigadiye, Ortahisar’da Meh­med Efendi, Yukarıhisar’da Baba Çavuş, II. Bayezid ve Ömer Efendi camileri] üç medrese, üç hamam, altı tekke vardı. Tekkeler içinde Karabaş Mehmed Efen-di’nin Halveti Tekkesi limanın yanında İdi. Daha büyük olan Aziz Mehmed Efendi’nin tekkesi Bölme (Orta) hisarda yer alı­yordu ve yüzden fazla dervişi bulunuyor­du. Salona (Amphissa) kapısı dışında Şeyh Ömer Efendi ve Küçük Mehmed Efendi tekkeleri mevcuttu. Camilerden başka on bir mahalle mescidinin yer aldığı şehirde [Evliya Çelebi bunlardan yalnız Parmaksız Hacı Mescidi ile Ebüssuûd Efendi Mescidi’nin adını verir] Aşağıhisar kısmında 200 dükkân olmasına karşılık bedesten yoktu. Yine bu kapı dışında büyük bir ta­bakhanesi işlemekteydi. Evliya Çelebi’nin Ahi Evran Ocağı diye andığı bu tabakha­ne çok büyüktü; içinde mescidi, havuzları ve misafir odaları vardı. Bu sırada İslâmî hayat tam manasıyla hâkim durum­daydı. Fakat Evliya Çelebi’nin ev sayısı ola­rak verdiği 3000 rakamının mübalağalı olduğu tahmin edilebilir.

Evliya Çelebi’den yedi yıl sonra Fransız doktoru Jacop Spon ile İngiliz asilzadesi George Wheler burayı ziyaret ettiklerinde İnebahtı hakkında çok kıymetli bilgiler verdiler. Onlar kasabada yedi-sekiz cami­nin bulunduğunu, bunlardan birinin li­man girişinin yakınında olduğunu, ayrıca üç sinagog ve iki kilisenin yer aldığını be­lirtirler. Deri, zeytinyağı, tütün, buğday, pirinç ve arpa başlıca ticaret ve ziraat ürünlerini oluşturuyordu. Özellikle deri ve buna bağlı yan sanayi gelişmişti. Şarapta bütün Yunan kesiminin en kaliteli üreti­mi burada yapılıyordu. Spon ve VVheler ayrıca tıpkı Evliya Çelebi gibi. buralı olup Girit savaşına gemileriyle katılan korsan­lıktan yetişme Durak Bey’in muhteşem konağından bahsederler ve kasabanın Kuzey Afrika korsanlarına üs vazifesi gördüğünden Küçük Cezayir olarak anıldığı­nı yazarlar. Onlardan bir yıl sonra buraya gelen Peder Coronelli yedi cami, iki kili­se, üç sinagog gördüğünü belirtir.

1683-1699 savaşları sırasında İnebahtı, uzun süre saldırılara direndiyse de so­nunda yanındaki diğer kalelerle birlikte 1687 Temmuzunda düştü. Bu sırada ka­lede 337 kadar Osmanlı muhafızı bulunu­yordu. Buraya hâkim olan Venedikliler, Karlofça Antlaşması’ndan (1699) bir yıl sonrasına kadar kaleyi ellerinde tuttular. Antlaşma gere­ği kaleyi ve şehri Osmanlılar’a terketme-den önce Rumeli Kulesi’ni, şehirdeki bü­tün İslâmî binaları, yapılmış olan tahki­matı yerle bir ettiler. 1701’den sonra II. Mustafa kasabanın yeniden inşası için bü­yük bir hamle başlattı. Bizzat kendisi II. Bayezid’in camisini yeniden inşa ettirdiği gibi Veziriazam Amcazade Hüseyin Paşa 1701 -1702 yıllarında Ortakale kesiminde büyük bir cami, bir mektep ve bir hamam yaptırdı; bunlar için on dokuz köyün vergi gelirlerini tahsis etti. Vezirin kızlarından Rahime Hatun bu va­kıfların mütevellisiydi (1155/1742). 1702-1703 tarihli bir maliye defterine göre Eğriboz muhafızı Vezir İsmail Paşa’nın nezâ­reti altında şehrin surlarının, camilerin, mescidlerin, hamamların, su yollarının ta­miri ve muhafız barınakları için toplam olarak 7000 altın harcanmıştı. Tamamen tahrip edilmiş olan Rumeli Kulesi yeni bir planla daha büyük olarak inşa edildi. 1722’den Önce burada en az bir cami (Küçükkapı), iki tekke [Yûsuf Efendi ve Şeyh Abdülaziz] yaptırılmıştı. Bütün bunlar. 1701’deki büyük tahribatın ardından sü­ratli bir tamir faaliyetine girişildiğini gös­terir.

İnebahtı, Osmanlı devrinin sonlarına doğru küçük bir kasaba olarak tarif edilir. 1817’de Pouqueville, 1317 ailenin bulun­duğu kasabanın nüfusunu 6085 olarak kaydedip bunun üçte ikisinin müslümanlardan oluştuğunu yazar. Leake ise daha düşük bir sayı verir, ancak surlarla çevrili kısımda sadece Türkler’in ve yahudilerin yaşadığını, Rumİar’ın varoşlarda oturdu­ğunu ve sur içinde ikametlerinin yasak­landığını ilâve eder. İnebahtı Yunan isya­nına kadar Osmanlılar’ın elinde kaldı ve 1829 Nisanında elden çıktı. Yunan idare­sine girdi. Şehrin müslüman ve yahudi nüfusu tamamıyla ortadan kalktıktan sonra burası küçük bir kasaba haline gel­di. 1887’de bile burada ancak900 kişi ya­şıyordu. Bu durum XX. yüzyıla kadar sür­dü. Bu zaman zarfında hemen hemen bü­tün Osmanlı binaları ortadan kaldırıldı.

Günümüzde İnebahtı küçük bir liman ve turizm merkezi haline gelmiştir. Sur­ların içindeki eski büyük yerleşme alanı şimdi bahçelerle ve meyve ağaçlarıyla kaplıdır. Yerleşme daha ziyade eski doğu varoşu istikametine kaymıştır. Kaledeki II. Bayezid Camii’nin minaresinden bir parça hâlâ ayaktadır. Öte yandan Amca­zade Hüseyin Paşa Camii’nin kalıntıları, çeşmesi ve özellikle hamamı da durmak­tadır. Bu sonuncusu 1970’lerde kısmî bir restorasyon geçirmiştir. Limanın girişin­deki küçük kubbeli Sultan Mustafa Ca­mii de bugüne ulaşmıştır. Yakın bir za­manda şehrin büyük kapısı üzerinde yer alan II. Mustafa’nın kitabesi ortaya çıka­rılmıştır. Kasabada XVI ve XVII. yüzyıllar­da Mehmed Vidâyî ve Derviş Hasan adlı iki Osmanlı şairi yetişmiştir.

Daha yeni Daha eski