İn­şikak Suresi Nedir, Kaçıncı Sure, Kaç Ayet, Konusu, Hakkında Bilgi

İn­şikâk Sûresi. Kur’ân-i Kerîm’in seksen dördüncü sûresi.

Mekke döneminde nazil olan ilk sûre­lerden olup İnfitâr sûresinden sonra in­miştir; yirmi beş âyettir. Fasılası . harfleridir. Adını ilk âyette geçen “yarılmak, parçalanmak” anlamın­daki inşikâk kelimesinden alır.

Üslûp ve muhteva bakımından Mekke döneminde nazil olan diğer sûrelerle benzerlik arzeden sûrenin ilk bölümünde [âyet 1-5] kendisinden önce inen İnfitâr sûresindekine benzer tarzda bazı kıya­met sahnelerinden bahsedilerek göğün parçalara ayrılacağı, yeryüzünün dümdüz hale getirileceği ve yerin içindeki her şe­yi dışarı atacağı belirtilmiştir. Ardından gelen âyetlerde [âyet 6-15] insana hitap edilerek rabbine doğru yol aldığı ve niha­yet 0’na kavuşacağı belirtildikten sonra dünyada iken yaptığı İşlerin kaydedildiği defteri sağ elinden verilenlerin hesaplarının kolay olacağı ve sevinçli bir şekilde yakınlarına dönecekleri, defterleri arka taraflarından verilenlerin ise dünyada iken yakınları arasında şımardıkları, bun­ların yakıcı ateşe atılacakları bildirilmek­te, dünyada zenginliğini kendisi için bir imtiyaz vesilesi görerek çevresindeki ih­tiyaç sahiplerine yardım etmeyenlerin âhiretteki acıklı durumları ortaya konul­maktadır. Sûrenin son bölümünde [âyet 16-25] akşamın alaca karanlığına, geceye ve aya yemin edilerek insanların halden hale geçecekleri. Kur’an okunduğu za­man secde etmeyip onu yalanlayanlar için acı bir azap, inananlar için de kesin­tisiz bir mükâfat bulunduğu ifade edilir. 19. âyette yer alan “insanların halden ha­le geçeceği” şeklindeki ifadenin çocuk­luk, gençlik ve yaşlılık gibi insan hayatı­nın farklı devrelerine veya dünya haya­tından âhiret âlemine yahut fakirlikten zenginliğe geçiş gibi durumlara işaret ettiği söylenmiştir.

Hz. Peygamber’in bir gün Alak sûresi­nin, “Secde et ve yaklaş” mealindeki son âyetini okuduktan sonra secde etmesi üzerine yanında bulunanların da secde ettikleri, bu durumu gören Kureyşliler’in el çırpıp ıslık çalmaları üzerine İnşikâk sû­resinin. “Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar” mealindeki âye­tinin nazil olduğu nakledilmektedir. Ayrıca Ebû Hüreyre’nin namazda bu sûreyi okuyup aynı âyete gelince secde ettiği ve Resûluüah’ın da aynı şeyi yaptığını belirttiği Hz. Peygamber’in bu sûrede yer alan kıyamet sahnelerinin dehşetine işaret ederek, “Kıyamet gününü bizzat gözleriyle görmek isteyen kimse ize’ş-şemsü küvvirat (Tekvîr), ize’s-semâün fetarat (İnfitâr) ve ize’s-semâün şekkat {İn­şikâk) sûrelerini okusun” dediği rivayet edilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Sitede Ara