İpek/Peja -Kosova- Tarihi, Eserleri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İpek. Kosova’da eski bir kasaba.

Bugün Peja (Pec) adıyla anılan İpek, Kosova’nın Metohija kesiminin (ObStina) mer­kezi olup nüfusu 30.000’den biraz fazla­dır. Bistrica nehri üzerinde denizden 540 m. yükseklikte kurulmuştur. Kuzey Arna­vutluk Alpleri’nin eteklerinde Metohija ovasının kenarında yer alır. Arnavutluk sınırı buranın 20 km. güneybatısındadir. Şehir yoğun m üslü man-Arnavut nüfusu, birçok cami ve faal tekkeleriyle dikkat çe­ker. 1456-1912 yıllan arasındaki Osman­lı hâkimiyeti döneminde, Dukagin sanca­ğında önemli bir kasaba oluşunun yanı sı­ra Kuzey Arnavutluk’taki Leş liman şehriyle birlikte sancak beyinin ikametgâhı da olmuştur. Metohija ovasına doğru Makedonya, Sırbistan ve Bosna ile yol bağ­lantısı bulunmaktadır. Batıya doğru ise dağlık kesimdeki yollarla Karadağ’a (Montenegro) ve güneyde Arnavutluk kıyılarına İşkodra’ya [Shkoder. İskenderiye] ulaşılır.

Kasabanın ne zaman ve kimler tarafın­dan kurulduğu hususunda bilgi yoktur. Buranın, hakkında çok az bilgi bulunan bir Roma şehri üzerinde yer aldığı ileri sürülmektedir. Bugünkü kasabanın bu­lunduğu yerdeki bir yerleşimden ilk defa 1202’de söz edilir ve 1220’de buranın Hvostno nahiyesine bağlı (Zupa) bir köy olarak adı geçer. XIII. yüzyıl sonlarında Sırp başpiskoposluğunun merkezi olmuş ve 1346’da Çar Dusan’ın bir emriyle patriklik derecesine yükseltilmiştir. Daha sonra Sırp patriklik merkezi haline gelişi kasabanın gelişmesinde önemli rol oyna­mıştır. Burada XIII. yüzyılda ve XIV. yüz­yılın ilkyarısında, Karadağ’a uzanan Rugo-va Kanyon’un ağzında bugün hâlâ ayakta duran, büyük dehlizlerle birbirine bağla­nan üç kilise yapılmış ve bunlar patriklik binalarını oluşturmuştur.

İpek’in Osmanlı idaresi altına girişi, 1455te Fâtih Sultan Mehmed’in Sırbis­tan’ı ele geçirmesinden hemen sonradır. Ancak bu konuda Osmanlı kaynaklarında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Za­manla burası bir hıristiyan köyü olmaktan çıkarak küçük bir müslüman kasabası haline gelmiş, 1479’da İşkodra Venedikli-ler’den alınınca yeni kurulan İşkodra san­cağına İpek de dahil edilmiştir. 1485’te yapılan tahriri yansıtan defterde, burası bir nahiye merkezi olarak geçer. Bu def­tere göre kasabada beş hıristiyan mahal­lesinde 103 hâne bulunuyor, toplam hâ­ne sayısı, otuz üç hâne müslüman nüfus­la birlikte 138’e ulaşıyordu.[tah. 600-650 kişi] Küçük müslüman cemaatin önemli bir kısmı terzi, nalbant, sabuncu, tellâk, kasap gibi esnaf gruplarına mensup ola­rak deftere yazılmıştı. Bunlar arasında “Ayaş Rum”, “Sinan Dımaşki” gibi birta­kım nisbelere rastlanması Anadolu’dan vâki göçleri hatıra getirmektedir. Bu sı­rada kasabada büyük bir ihtimalle eski bir kiliseden çevrilen Fethiye Camii ve bir hamam vardı.

XVI. yüzyılda İpek’in gelişmesi sürdü. 1530 tarihli tahrire göre burada toplam 237 hâne [tah. 1200 kişi] vardı. Hıristiyan nüfus doksan yedi hâne olarak önceki ma­hallelerinde oturmayı sürdürüyordu. Fa­kat sayıları giderek azalmaya başlamış, buna karşılık müslüman nüfusunda önemli artış meydana gelmiştir. 140 ha­neye ulaşan müslüman nüfus beş mahal­lede yaşamaktaydı. Bu gelişmeye paralel olarak fizikî yapıda da önemli değişmeler oldu. Nitekim 1S30’da burada iki cami [Sultan Mehmed Han, Gülsüm Hatun] üç mescid [Pîrî Bey, Hayrullah Bey, Sipahi] bir imaret, bir medrese, iki de hamam bulunuyordu. Kasaba idarî bakımdan bir kaza merkezi olmuş ve İskenderiye san­cağı içinde yer almıştı. Gelişme çizgisini, İslâm kültürünün yeni izleriyle sürdüren İpek, aynı zamanda çoğu Sırp asıllı hıris-tiyanlar için de önemli bir dinî merkez ol­ma niteliğini korumuştu. Patrikliğe, pa­dişah fermanı ile hem mülklerini muha­faza hem de ayrıcalıklı birtakım malî haklar tanınmıştı. Patrikliğin manastırı, genellikle müslüman askerlerden oluşan silâhlı muhafızlarla koruma altına alın­mıştı.

XVI. yüzyılın ilkyarısında 1530’dan son­ra. İpek ile Adriyatik kıyısındaki Leş ara­sında kalan kesim küçük bir idarî bölge haline getirilerek adını Osmanlı hizmeti­ne girmiş eski bir Arnavut asilzade ailesi Dukaginler’den alan Dukagin sancağı ku­ruldu. Dukagin sancak beylerinin ikamet­gâhı olan İpek’te özellikle idareciler tara­fından birçok cami ve diğer bazı binalar inşa edildi. Bunlar arasında Defterdar Mehmed Efendi Camii [1033/1624 tarihli mezar taşı cami hazîresinde yer almakta­dır] Veziriazam Mere Hüseyin Paşa’nın Kurşunlu Camii ve yine Hüseyin Paşa’nm yaptırdığı han ve hamam zikredilebilir. 15S6’da Vezîriâzam Sokullu Mehmed Pa­şa’nın kardeşi Makarije Sokollovic, Os­manlı hükümeti tarafından yeniden dü­zenlenen Sırp patrikliğine getirildi. Pat­riklik binaları tamir edildi, geniş dehlizler fresklerle süslendi: ayrıca bölgedeki pek çok köy kilisesi yeniden yapıldı. XVII. yüz­yılda Patrik Pajsije, meşhur ressam Gri-gori Mitrofanovİc’e St. Demetrius Kilise-si’ni resimlerle süsletti. 1674’te Patrik Maksim, patriklik binalarının bir parçasını ve St. Nicolas Kilisesi’ni yaptırdı. Bütün bu faaliyetler, söz konusu devirlerde Osmanlılar’ın dinî düşüncelerindeki hoşgö­rünün dikkat çekici örnekleridir.

Viyana bozgununun ardından 1689’da-ki Avusturya karşı saldırıları sırasında İpek ve bütün Kosova işgale uğradı, İslâmî ya­pılar ağır şekilde tahrip edildi. Avusturya kuvvetleri, ertesi yıl Mahmud Paşa idare­sindeki Osmanlı güçleri tarafından yenil­giye uğratılıp geri püskürtüldü. Bu mü­cadele sırasında kasaba yandığı gibi patriklik merkezi de yağmalandı. 100.000′-den fazla Sırp, Osmanlılar’ın intikamından korkarak Patrik Arsenije Cernojevic rehberliğinde geri çekilen Avusturya ordu­sunu takip etti. Onlardan boşalan yerler batıda dağlık kesimdeki müslüman Arnavutlar’ca dolduruldu. Böylece Kosova’-nın dinî ve etnik yapısında önemli bir değişiklik meydana geldi. Yavaş yavaş topar­lanmaya başlayan İpek ise 1738-1739’da veba salgını İle yeni bir sarsıntı geçirdiyse de bu geçici oldu. 1690’dan sonra tahrip edilen Fethiye Fâtih Sultan Mehmed Ca­mii, kubbeli olarak ve geç dönem Osman­lı üslûbunu gösterir şekilde yeniden inşa edildi. Kasabanın ilk ve en önemli camii olarak Bayraklı Cami adıyla da anıldı. Di­ğer önemli yapı grubu, 1131 (1719) yılın­da adı geçen Obranzâde Mehmed Bey’İn imaret ve medresesidir. Mevlevîhâneye ise 1155 1742 tarihli bir belgede rastla­nır. Kasabanın ikinci medresesi XVIII. yüz­yıl yapısı olmalıdır. Bununla birlikte İpek’-teki bu yapıların hiçbiri Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri olmayıp basit taş­ra binaları niteliğindedir.

XVIII. yüzyıl sonlarında İşkodra derebe­yi Buşatlı Mahmud Paşa İpek’i işgal edip kendi arazisi içerisine kattı. 1831’de Hü­seyin Bey (Gradascevic) idaresindeki Bos­na ordusu tarafından buradan uzaklaştı­rıldı; bu arada kasaba yanarak harap ol­du. Kısa bir süre sonra yeniden toparla­nan kasabada 1840’ta Türk, Arnavut, Sırp ve Eflaklılar’dan oluşan 12.000 kişi yaşıyordu.

XIX. yüzyılın ikinci yarısına ait Prizren vilâyeti ve daha sonra Kosova vilâyeti sal­namelerinde bir sancak merkezi olarak İpek hakkında geniş bilgi bulunmaktadır. 1291 (1874) tarihli salnameye göre ka­sabada 9981 müslüman. 814 Ortodoks, 387 Katolik hıristiyan ve 1025 Çingene vardı. 1829 ev, bir hamam, 525 dükkân, on bir cami. iki medrese, on iki mektep, sekiz han, bir kilise ve iki saat kulesi de bulunuyordu. 1296 (1879) tarihli Kosova Vilâyeti Salnamesi’nde bu bilgilere bir de telgrafhanenin mevcut olduğu ek­lenmişti.

İlk Balkan savaşları sırasında İpek Ka­radağ ordusu tarafından işgal edildi ve 1920’ye kadar buranın bir parçası olarak kaldı. Daha sonra Sırbistan’a katıldı. Bu tarihten itibaren giderek gelişmeye baş­ladı. 1931’de 13.938, 1940’ta 17.000. 1961 ‘de 28.000 nüfusu vardı. Bugün bu­rası birçok cami ve Halvetî. Kâdirî, Rifâî tekkesiyle yoğun bir müslüman nüfusa sahip kasaba olarak gelişmesini sürdür­mektedir, öte yandan büyük ikon kolek­siyonu, minyatürlü yazmaları, gümüş eş­yaları, duvar resimleri ve ağaç oymaları ile Peç piskoposluğu sadece Sırbistan’ın en önemli kültürel âbidelerinden biri de­ğil, aynı zamanda söz konusu eserlerin vücuda getirildiği Osmanlı döneminin kültürel dinî siyasetinin en güzel örneği olarak ayakta durmaktadır. 1999 baha­rında Kosova’da meydana gelen savaş sı­rasında Pec şehrinin tarihî merkezi bü­yük oranda hasar görmüş, tarihî binalar, camiler ve tekkeler teşhis edilemeyecek duruma gelmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski