Ittırat Nedir, Edebi Sanatı, Hakkında Bilgi

Ittırad. Övülen veya yerilen kimseye ve soyuna ait isimlerin bir beyitte sıralanması anlamında bir edebî sanat.

Sözlükte “kovmak, sürmek, defetmek” anlamına gelen tard kökünden masdar olan ıttırâd “peşpeşe gitmek, akmak, söz birbiri ardınca akarcasına dökülmek, su bir engele takılmadan dosdoğru akmak” gibi anlamlarda kullanılır. Kelimenin be-d? ilmindeki tanımı özellikle bu son anla­mıyla yakından ilgilidir; bu ilimde “şairin Övdüğü, yerdiği veya hakkında mersiye yazdığı kimsenin ve onun soyundan anıl­ması mümkün olan kişilerin isimlerinin kronoloji sırasıyla akıcı bir biçimde zikre­dilmesi” şeklinde tanımlanmıştır. Övülen veya ye­rilen kimseyi daha iyi tanıtabilmek ama­cıyla sıralanan bu isimlerin veya soy zin­cirinin bir engele takılmadan su gibi akar­casına söylenmesi, hoş, akıcı ve selis ke­limelerden oluşması, söyleyiş güçlüğü (tekellüf) bulunmaması ittıradın gereği ve temel şartıdır. Bir isim zincirinin sıralanı­şı ve söylenişinde söyleyiş güçlüğü bulu­nup bulunmadığını okuyucunun edebî zevki belirler. Ancak isim zincirini oluştu­ran kelimelerin arasına soyla ilgili olma­yan bir sıfat sokarak zinciri kesintiye uğ­ratmanın ittırada aykırı bir tekellüf oldu­ğu söylenmiştir. Şairin kasidesi içinde aruz vezninin bahir ve tef ilelerine uygun dü­şecek şekilde ardarda uygun isimleri sıra­laması onun yeteneğini, gücünü ve dile hâkimiyetini gösterir.

Bu isimlerin tek beyit içinde başlayıp bitmesi şarttır. Nitekim Mütenebbî’nin, Hamdânî Hükümdarı Seyfüddevle’yi öv­düğü bir kasidesinde hükümdarın soy zin­cirini oluşturan isimleri iki beyitte sırala­ması eleştirilere sebep olmuştur. Bu isimlerin beytin son mısraına veya kasidenin başına getirilmesi ve az lafızla çok isim sıralan­ması da bir başarı sayılmıştır.

Belagat âlimlerinin çoğu, sıralanan isim­leri şairin övdüğü veya yerdiği kimsenin soy kütüğünde yer alanların adlarıyla sı­nırlandırmışlardır. Safıyyüddin el-Hillî övü­len kişinin adıyla birlikte sıfat, lakap, kün­ye ve çok defa kabile isminin de sıralan­masını ittıradın gereği sayar.

Arap kültür ve geleneğinde şeref ve övünç kaynağı erkek olarak kabul edildi­ğinden soy zincirinde kadınların yer alma­sı ıttırad açısından bir kusur sayılmıştır. Nitekim şair Ebû Nüvâs’ın. Abbasî Hali­fesi Emîn’i övdüğü bir kasidesinde hali­fenin soy zincirinde annesini de anması eleştiri konusu olmuştur.

Soy zincirinde sıralanan isimler bağlaç­larla birbirine bağlanabilir. Bu durumda eski nesilden yeniye veya yeni nesilden es­kiye doğru sıralama imkânı bulunur. Şu âyette eskiden yeniye doğru sıralama gö­rülmektedir:

Ben atalarım İbrahim  İshak (ve) Ya’küb’un dinine uydum [Yûsuf 12/ 38] Şu âyetlerde de tevhide dayalı dinle­rin temeli olan Hanîfliği getirmesi ve so­yundan peygamberlerin gelmesi sebebiy­le Hz. İbrahim ile başlayan peygamberler zincirinde sıraya riayet edilmiştir:

Soy zincirini oluşturan isimler diğer ba­zı şekillerin yanında çoğunlukla “ibn” ke­limesiyle irtibatlandınlır. Bu durumda fe­sahate aykırı olan zincirleme isim tamla­ması söz konusu olur. Ancak zincirleme isim tamlamasının söylenişinde ağırlık bu­lunmadığı ve kolaylıkla söylendiği takdir­de fesahata aykırı olmayacağı ifade edil­miştir. Hz. Peygamber’in şu hadisi buna ör­nek teşkil eder.

Kazvînî ve onun Telhîşü’l-miftoh’ma şerh yazanların birçoğu ittıradı bedî’ il­minde mânaya güzellik veren sanatların sonuncusu olarak kabul etmişlerdir. An­cak Teftâzânî’nin Muhtaşarü’l-Mecâm-sine haşiye yazan Şeyh Yâsîn ile Kazvînî-nin et-Telhîş\ne Mevâhibü’l-fettâh fî şerhi Tel!ıîşi’I-Miftâh adıyla şerh yazan İbn Ya’küb el-Mağribî gibi bazı belagat âlimleri ittıradı mânadan çok lafzı süsle­yen bediî bir tür olarak görmüşlerdir.

İttıradı bedîî bir tür olarak ele alan ve birçok örnek vererek açıklayan ilk bela­gat âlimi İbn Reşîk el-Kayrevânî’dİr  Konuyla ilgili bilgile­ri İbn Reşîk’ten nakleden İbn Ebü’l-İsba’ el-Mısrî, Tahrîrü’t-tahbîr ve Bedfu’l-Kur’dn’ında birkaç âyet ve hadisi örnek göstermenin dışında türe bir katkıda bu­lunmamıştır.

Safıyyüddin el-Hillî’den itibaren bedîiyyelerde ıttırad örneklerine rastlanmak­tadır. İbn Câbir el-Endelüsî’nin el-Hulle-tü’s-siyerâ3 fî medhi hayri’l-verti’ adlı bedîiyyesinde yer alan ve Hz. Peygam­ber’in soy şeceresini oluşturan önemli isimlerin kronolojik sıraya göre verildiği

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski