Kumbarhane (Humbarahane) Camii Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Humbarahane Camii. İstanbul’da Haliç kıyısında XVIII. yüzyılın sonlarına ait cami.

Beyoğlu ilçesine bağlı Hasköy’ün Halıcıoğlu semtinde bulunan yapılardan kışla III. Selim tarafından 1206 (1792) yılında, kışlanın avlusunun ortasında yer alan ca­mi ise annesi Mihrişah Valide Sultan ta­rafından 1208’de (1794) inşa ettirilmiştir. Kışladan geriye kalan bazı küçük bölüm­lerle Halıcıoğlu veya Mihrişah Sultan Ca­mii de denilen cami halen Kumbarahane caddesi üzerindedir. Kompleksin kuzeyin­de Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyun ile Mekteb-i Hendese, güneyinde Abdüsselâm Camii ve Kabristanı, doğusunda da Estepan Kilisesi bulunmaktaydı.

Günümüzde Haliç Köprüsü’nün tabiiye seviyesinin altında kalan caminin kuzeyi ve batısı da zemin kotunun yük­selmesi sonucu yol seviyesinden aşağıda bulunmaktadır. Caminin doğusunda eski kışlanın kalıntısı bazı birimler, güneyinde ise bir çeşme ve ihata duvarları yer alır; kuzeybatı köşesinde de yapıya bitişik bir muvakkithâne mevcuttur. Cami, III. Mus­tafa’nın başkadını Mihrişah Valide Sultan tarafından 1208 (1794) yılında ve tek mi­nareli olarak yaptırılmış, kısa bir süre son­ra da oğlu III. Selim ikinci minareyi ilâve et­tirmiştir. Kuzey cephesindeki birinci ulu­sal mimarlık üslûbuna bağlanan sivri ke­merli girişlerle aralarında yer alan pencere ve merdiven kulesindeki sivri kemerli pen­cereler II. Meşrutiyet döneminde (1909-1918) yapılan bir onanma ait olmalıdır. 19 Ocak 1942 tarihinden II. Dünya Savaşı son­larına kadar askerî amaçla kullanılan caminin kurşunları 196O’!ı yılların başların­da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yenilenmiş ve minareleri de onarılmıştır.

Pevkanî ve tek kubbeli cami enine geli­şen dikdörtgen planlıdır. Duvarları alma­şık örgülü ve sıvalı olan yapının kubbesi ahşap iskeletli ve içeriden bağdadî sıvalı, dışarıdan kurşun kaplıdır. Yüksek tutulan bodrum katı üç taraftan mermer sütunlu ve yuvarlak kemerli galerilerle kuşatılmış, harim bu galerilere oturtulan çıkmalarla genişletilmiştir. Galerilerin batı tarafı se­kiz, doğu tarafı dokuz, güney tarafı ise altı sütunludur. Kuzey cephede biri orta­da, ikisi köşelere yakın olmak üzere üç ka­pıdan bodruma inilmektedir. Camiye, ek­sende yer alan bodrum kapısının iki ya­nında önleri merdivenli sivri kemerli ka­pılardan girilir. Kapılar arasında sivri ke­merli bir aydınlatma penceresine yer ve­rilmiştir. İki taraftan çıkan çift kollu mer­divenler ortada bir sahanlıkta birleşmek­te ve buradan basık kemerli bir kapı ile son cemaat yerine geçilmektedir. Bu kapının yanlarında mermer söveli iki dik­dörtgen pencere, duvarın doğu ve batı köşelerinde ise minarelerin yuvarlak ke­merli kapıları yer alır. Son cemaat yeri ka-pısıyla aynı eksende bulunan harim kapı­sının kemeri üzerine 1208 tarihini taşı­yan Şeyh Galib’in dört mısralık inşâ kita­besi yazılmıştır. Kapının iki yanında ikişer­den dört pencere bulunmaktadır. Harimin diğer duvarlarında alttakiler mermer söveli dikdörtgen, üsttekiler sivri kemerli ve revzenli olmak üzere iki sıra halinde pencereler açılmıştır. Kubbe dışarıda yük­sek bir kasnağa, içeride ise doğu, batı ve güney yönlerinde duvarlara, kuzeyde ka­pının önünde yer alan dört sütuna otur­tulmuş ve geçiş yuvarlak kemerli tromp­larla sağlanmıştır. Tromplar arasında dört yönde birer yuvarlak pencere vardır. Dış­ta tromplar üzerinde silindirik gövdeli ve üzerleri kubbecik örtülü ağırlık kuleleri bulunmaktadır. Kasnağa yuvarlak kemer­li ve alçı revzenli bir sıra pencere yerleş­tirilmiştir.

Son cemaat yerinin üzerinde yer alan mahfil harime doğru genişlemekte olup önde ikisi duvara gömülü olan dört mer­mer sütuna, tabanı da ahşap kirişlere oturtulmuştur. Harime bakan cephe ah­şap dikmelerle dikdörtgenlere bölünmüş­tür. Son cemaat yerinin batısındaki came-kânla ayrılan kısımdan girilen ve harimin kuzeybatı köşesine gelen merdiven kulesine mahfile çıkan merdivenler yerleştiril­miştir. Yapı kitlesinden dışarı taşan kule, merdivenin eğimine paralel olarak sırala­nan ince uzun ve sivri kemerli dört pen­cere ile aydınlatılmaktadır. Mahfil ahşap duvarlarla bölümlenmiş, doğusu iki bö­lümden meydana gelen hünkâr mahfili olarak düzenlenmiştir. Hünkâr mahfilinin harime bakan cephesi ahşap kafeslerle kaplıdır. Ahşap hünkâr mahfilinin altın yaldızlı oyma kafesi, birbirine küçük dai­relerle bağlanan ve merkezinde güneş motifi bulunan sekizgenlerden oluşturul­muştur. Mahfilde yer alan altı ahşap dire­ğin başlık kısımlarında barok üslûpta oy­malar, ayrıca açıklıkların üzerinde aynı türde alınlıklar bulunmaktadır. Eski bir fotoğrafta, kışla köşkünden hünkâr mah­filine bağlanan ahşap rampalı geçiş gö­rülmektedir.

Harimin duvarlarıyla kubbenin İçi ve eteği, mahfilin tavanı, duvarları ve sütun başlıkları tamamen neo – klasik üslûpta yapılmış siyah, kırmızı ve sarı renkli, bit­kisel motifli kalem işleriyle bezelidir. Bü­yük bir ihtimalle bu kalem işleri, yapının kuzey cephesinin değişime uğradığı XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki onarımın ürünü­dür. Alışılmadık tasarımı ile dikkat çeken mermer mihrabın nişi içbükey ve beş di­limli olup Osmanlı barok üslûbuna has bir bileşik kemerle dışa açılır. İki yandan enli pilastrlarla kuşatılmış, kemerin üze­rine âyet kitabesi ve kıvrık yapraklarla çerçeveli bir alınlık yerleştirilmiştir. Ayrı­ca nişteki dilimler arasında ince püastrlar yer alır. Kavsara bölümü, dilimleri devam ettiren içbükey yüzeylerden oluşmakta­dır. Aralarda pilastrların devamı olarak alçı kaplama kıvrık dal biçimi ahşap çu­buklar uzanmaktadır. Geometrik bölüm-lenmenin uygulandığı ahşap minberin ka­pısı, süpürgelik kısımları ve alınlığında yer alan bitkisel bezemeler dikkat çeker. Minberin tezyinatı çok sade ve dengeli bir görünüme sahiptir. Doğu duvarında iki pencere arasındaki nişin önüne konul­muş olan ahşap vaaz kürsüsünün alçak tutulan korkulukları da bitkisel süslemelidir.

Caminin dışında sade mimari unsurlar hâkimdir. Bodrum katını kuşatan galeri-lerdeki sütunların başlıkları yuvarlak olup dört taraflarında birer yaprak kabartma­sı vardır. Doğu ve batı cephelerinin pen­cereleri arasında tepelerinde profilli sil­meler bulunan pilastrlara yer verilmiştir. Yapının kuzey cephesi diğerlerine göre sade tutulmuş, yalnızca kapı ve pencere­lerin üzerinden devam eden bir silme ge­çirilmiştir.

Kuzey cephesinin doğu ve batı köşele­rine dışa taşkın biçimde yerleştirilen tek şerefeli ince uzun minareler kesme taş­tan yapılmıştır. Son cemaat yerinden gi­rilen minarelerin kare prizma kürsüler üzerinde yükselen gövdelerine soğan bi­çimi pabuçlarla geçiş sağlanmıştır. Göv­delerin alt ve üst kısımlarında, petekle­rin ise yalnız üst kısımlarında birer kaval silme dolanır. Üzeri kurşun kaplı ahşap külahlarla örtülü olan minarelerde şere­felerin altları yuvarlak hatlı ve boğumlu­dur.

Caminin kuzeybatı köşesinde minare kürsüsünün kuzey tarafına bitişik olarak yapılan altıgen planlı muvakkithâne küçük ve tek katlıdır. Üzeri kurşun kaplı pi­ramidal bir çatı İle örtülen yapının dört cephesinde üçgen kemerli pencerelere yer verilmiş, giriş de doğu köşesine açıl­mıştır. Pencerelerin bu şekli muvakkithânenin Abdülaziz veya II. Abdülhamid dö­neminde eklendiğini ya da en azından ye­nilendiğini gösterir. Eski bir fotoğraftan binanın vaktiyle çift katlı olduğu anlaşıl­maktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski