(Kuzey) Irak Türkleri Tarihi, Özellikleri, Nüfusları, Kökeni

Irak’ta Türkmen, Mu­sul Türkleri ya da Kerkük Türkleri adlarıy­la bilinen ve Kuzey Irakta Musul yahut el-Cezîre denilen bölgede ve kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanan bir şerit üze­rinde Musul. Kerkük, Erbil, Diyâlâ ve Süleymâniye şehirleriyle bunların mücavir alanlarında yoğunlaşmış bulunan Türk­ler, 1990 yılı tahminlerine göre yaklaşık 2.130.000 kişilik nüfuslarıyla halkın % 12’sini ve Kürtler’den sonra ikinci büyük azınlık grubunu teşkil ederler. Ayrıca baş­şehir Bağdat’ta da Karakol, Azamiye ve Râgıbe Hatun semtlerinde yerleşmiş yak­laşık 300.000 kişilik bir Türk nüfusu mev­cuttur.

Türkler Irak’a ilk olarak 54 (674) yılında, Emevî Halifesi Muâviye tarafından Hora­san’a gönderilen Ubeydullah b. Ziyâd’ın ordusuyla birlikte gelmişlerdir. Savaşçılıktaki maharetleri sebebiyle Emevî ordu­larında önemli bir yer edinen Türkler’in Irak’a gelişleri Abbasîler döneminde da­ha da yoğunlaşarak devam etmiştir. Or­dudaki Türkler iç karışıklıkların bastırıl­masında ve Bizans’a karşı yapılan savaş­larda büyük rol oynamışlardır. Özellikle Halife Me’mûn ve annesi Türk olan Mu’tasım-Billâh dönemlerinde ağırlıkları açık bir şekilde hissedilen ve halifelerin Şiî mu­haliflerine karşı en büyük dayanaklarını teşkil eden Türk askerleri için Sâmerrâ şehri kurulmuş ve burası yaklaşık yarım yüzyıl (836-892) hilâfete merkezlik yap­mıştır. Ordudaki Türkler’in sayı ve nüfuz­larının artması Türkistan bölgesinin İs­lâmlaşmasında da önemli rol oynamıştır.

Abbasî halifelerinin etkisiz bir konum­da kaldığı Şiî-Büveyhî hâkimiyeti dönemi Türkler’le Deylemliler arasında sürekli bir mücadeleye sahne olmuştur. Bu durum Irak’ın Selçuklu hâkimiyetine geçişine ka­dar devam etmiş ve Tuğrul Bey’in 1055′-te Bağdat’a girmesiyle birlikte Şiî hâki­miyetine son verilmiştir. Selçuklular dö­neminde Bağdat devletin ikinci başşehri haline gelmiştir. Bu dönemde Abbasî halifeleriyle akrabalık kuran Selçuklu hüküm­darlarının Sünnî İslâm dünyasında önemli bir yer kazandıkları görülmektedir.

Musul Atabekliği’nin kurucusu İmâdüddin Zengî ile oğlu Nûreddin Mahmud Zengî’nin Haçlılar’a karşı verdikleri mücade­lede Türkmen topluluklarının büyük kat­kısı bulunmaktadır. Erbil Atabekliği’nin de etkin olduğu bu dönemde özellikle Türk­menlerin yoğun biçimde yerleştikleri Şehrizor, Hulvân ve Karmîsîn (Kirmanşah) böl­gelerinde, Türkmen boylarına mensup ki­şiler tarafından başlangıçta Selçuklular’a bağlı iken merkezî iktidarın zayıflaması üzerine bağımsız bir hüviyet kazanan beylikler de kurulmuştur. Bunların içinde Emîr Kıpçak’ın Türkmen beyleri ve ku­mandanları üzerinde büyük otorite sağ­ladığı görülmektedir. Bölgede Emîr Kıp­çak ile başlayan Kıpçakoğulları’nın hâki­miyeti bazan bağımsız, bazan da Musul Atabekliği’ne veya Eyyûbîler’e bağlı bir şekilde VII. (XIII.) yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür. Aynı yüzyıla rastlayan Moğol istilâsı ve İlhanlılar devrinde buraya yeni bir Türk nüfusu yerleşmiş, Celâyirliler dö­neminde daha da artan bu nüfus önemli bir unsur haline gelmesinin yanında Bağ­dat’ın bir Türk kültür merkezi olmasına yol açmıştır.

Karakoyunlular’ın ilk hâkimiyet alanla­rı da Musul bölgesiyle Doğu Anadolu’da­ki Erciş civarıdır. Kuzey Irak’a Türkler’in en yoğun biçimde yerleştikleri dönem Ka­rakoyunlular’ın bölgeye hâkim olduğu dö­nemdir. Daha sonra Cihan Şah’ın Uzun Hasan’a yenilmesiyle Akkoyunlu idaresi­ne giren bölge, 1508 yılında Şah İsmail’in Bağdat’ı almasıyla birlikte Safevîler’in hâ­kimiyetine geçmiş ve Kanunî Sultan Sü­leyman’ın 1534 yılındaki Irakeyn Seferi’ ne kadar onların elinde kalmıştır.

Osmanlılar, XVII. yüzyılda bir ara İran yönetiminde kalan Irak’ın Anadolu ile bağlarını güçlendirmek amacıyla ve İran tehlikesine karşı bir önlem olarak Hâni-kin, Mendeli, Kerkük ve Erbil gibi bölge­lerine Anadolu’nun çeşitli yörelerinden getirilen Türkmen topluluklarını yerleş­tirdiler; böylece buradaki Osmanlı hâki­miyeti pekiştirildi. Devlet merkezinin zaa­fa uğradığı dönemlerde gerek çeşitli aşi­retlerin isyan teşebbüsleri gerekse İran’ın bölgeyi yeniden ele geçirmeye yönelik gay­retleri zaman zaman çatışma ve işgalle­re kadar varmışsa da Osmanlı hâkimiye­ti uzun müddet devam etmiştir.

Irak, bereketli toprakları ve gittikçe Önem kazanan petrolü sebebiyle XIX. yüzyılın ortalarından itibaren sömürgeci ülkelerin ilgisini çekmeye başladı. İngilte­re, Fransa ve Almanya bölgede nüfuz kur­mak amacıyla birbirleriyle rekabete gir­diler. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin uy­gulamaya koyduğu reformlar ve Tanzi­mat Fermanı ile birlikte getirilen düzenle­meler Irak’ta da etkisini hissettirdi. Böl­gede gerçekleştirilen su yollarının geliş­tirilmesi ve İşletilmesine yönelik yatırım­larla İstanbul-Bağdat demiryolunun ya­pımı İngilizler’le Almanlar’a dengeli bir şekilde dağıtılarak aralarındaki rekabet­ten istifade yoluna gidildi. I. Dünya Savaşı arifesinde İngiltere, Osmanlı hükümetine yaptığı baskılar neticesinde Musul pet­rollerinin imtiyaz haklarını elde etmeyi başardı. Irak I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile İngiltere’nin mücadele alanına dönüştü. Türkmenler’in yoğun olduğu bölgeler savaş boyunca Osmanlı yöne­timinde kaldı; fakat 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan son­ra antlaşma hükümleri çiğnenerek İngi­lizler tarafından işgal edildi ve Musul böl­gesinin işgaliyle konu milletlerarası bir mesele halini aldı.

Osmanlı Meclis-i Meb’ûsan’ı tarafından 10 Ocak 1920’de kabul edilen ve 23 Nisan 1920’de toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da onaylanan Mîsâk-ı Millî ile, Mondros Mütarekesi’ne kadar Türk ordularının elinde bulunan yerlerle Türkler’in oturduğu toprakların hepsinin kayıtsız şartsız Türk Devleti’nin sınırları içinde kalması görüşü benimsendi. Öte yandan I. Dünya Savaşı öncesi ve sonra­sında yapılan milletlerarası müzakereler­le Ortadoğu bölgesi Batılılar tarafından paylaşılarak her devletin nüfuz alanı be­lirlendi. Irak bölgesini elinde bulunduran İngilizlerin desteğiyle 1921’de İrak Kral­lığı kurularak Emîr Faysal krallığa getiril­di; ancak Musul vilâyeti bu yeni devletin sınırlarına dahil edilmedi.

Lozan Konferansı’nda Musul meselesi Türk ve İngiliz delegeleri arasında yoğun müzakerelere konu oldu. Türk tarafı Mu­sul’un etnik, siyasî, tarihî, coğrafî, askerî, ekonomik ve stratejik açılardan Anado­lu’nun ayrılmaz bir parçası olduğu ve Tür­kiye’ye verilmesi gerektiği tezini işlerken İngiliz tarafı da Musul’un nüfusundaki Arap çoğunluğundan bahisle Irak’ın bir parçası olduğu, haikın Irak’tan ayrılmak istemediği ve bölge üzerinde İngiltere’­nin söz hakkı bulunduğu tezlerini gün­demde tutarak Türkler’in görüşlerini ge­çersiz kılmaya çalıştı. Türk tarafının böl­genin kaderi konusunda halk oyuna baş­vurulması teklifi de göçebelerin durumu ve güvenliğin sağlanamayacağı gibi baha­nelerle kabul edilmedi. Neticede Lozan Konferansı’nda bir sonuca bağlanamayan Musul meselesinin Türkiye ile İngiltere arasında bir yıl süreyle müzakere edilme­si ve yine bir sonuca varılamaması halin­de konunun Milletler Cemiyeti’ne götü­rülmesi kararlaştırıldı. Milletler Cemiye­ti’ne havale edilen Musul meselesi 24 Ey­lül 1924’te ele alındı. Durumu incelemek üzere kurulan komisyon 16 Ocak 1925’te Bağdat’a gitti ve çalışmaları sonucunda genel olarak Türkiye lehine kanaatlere ulaşmakla beraber Milletler Cemiyeti’ne Musul’un bütünlüğünün korunması, ço­ğunluğu teşkil eden Kürtler’e yönetim serbestliği ve kültürel haklar verilmesi, bölgede manda yönetimi tesisi, bunlar uygulanmadığı takdirde Musul vilâyetinin Türkiye’ye bağlanması şeklinde öneriler­de bulundu. İngiltere’nin yönlendirmesiy­le Milletler Cemiyeti’nde 16 Aralık 1925’te alınan kararla daha önce Brüksel’de tesbit edilen hattın güneyinin İrak’a, ku­zeyinin Türkiye’ye verilmesi ve İrak’taki manda yönetiminin yirmi beş yıl uzatıl­ması teklifi karar altına alındı. Bu durum Türkiye’nin aşırı tepkisine yol açtı. Ancak içte yaşanan içtimaî ve iktisadî sıkıntılar­la ayaklanmalar, dışta ise hilâfetin kaldı­rılması üzerine müslümanların desteği­nin yitirilerek yalnız kalınmış olması, Tür­kiye’nin yeniden savaşa girmeyi göze alamamasına ve İngiltere karşısında uzlaş­ma yolu aramasına sebep oldu. Yapılan görüşmeler sonucunda 5 Haziran 1926′-da imzalanan Ankara Antlaşması ile Mu­sul meselesine son verildi. Buna göre Tür­kiye ile Irak arasındaki sınırın Türkiye le­hine bazı küçük düzeltmelerle Brüksel hattı üzerinden olması, buna karşılık Irak’ın da yirmi beş yıl süreyle petrolden alacağı aidatın % 10’unu Türkiye’ye ver­mesi kabul edildi. Daha sonra yapılan bir protokolle de Türkiye 500.000 İngiliz ster­lini karşılığında petrol üzerindeki hakkın­dan vazgeçti.

İngiliz işgaliyle başlayan dönemde bir yandan devletler arasındaki müzakereler devam ederken bir yandan da bölge halkı işgale karşı Anadolu’daki millî mücadele­ye paralel bir örgütlenmeye girişti. İngi-lizler’in çeşitli vaad ve maddî yardımlarla kendi safına çektiği bazı aşiretler dışın­da halkın tamamının bu mücadeleyi des­teklediği anlaşılmaktadır. 1920 yılında çe­şitli yerlerde başlatılan ayaklanmalarda önemli başarılar elde edildi. İngilizler, an­cak Hindistan’dan getirdikleri takviye bir­likleriyle bastırabildikleri ayaklanmalar­dan sonra toplu tutuklama ve idamlara başladılar; pek çok önemli kişi de sürgün edildi. Ayaklanmadan sonra İngilizler Irak’ta bir Arap krallığı kurulmasını gün­deme getirdiler. Yapılan halk oylaması ile Mekke Şerifi Hüseyin’in oğlu Faysal kral seçildi ve 23 Ağustos 1921 ‘de tahta çıktı. Halk oylamasında çoğunluğunu Türkler’in oluşturduğu Kerkük, Musul, Erbil ve Sü-leymâniye bölgelerinde Faysal aleyhine oy kullanıldı. Daha sonra Faysal yönetimine karşı protestoların ve kıpırdanmaların sürmesi üzerine Türkler’in ileri gelenleri baskı hareketlerine mâruz bırakıldılar. 1920 ayaklanmasında ve bunu takip eden dönemde Türkler’e karşı sindirme politi­kası uygulanarak çok sayıda aydın, gaze­teci, şair, yazar ve öğretmen işkence gör­dü ve sürgün gibi cezalara çarptırıldı. Bayram arefesine rastlayan 4 Mayıs 1924 günü Kerkük çarşısında alışveriş yapan İngiliz ordusuna mensup bir grup asker­le esnaf arasında çıkan bir tartışma kav­gaya dönüştü ve askerler sivil halka ateş açtılar. Bunun üzerine halk silâhlanarak Kerkük Kalesi’nde mevzilenen askerlerle kanlı bir çatışmaya girdi; çevreden gelen aşiretler de olaya karıştılar. Olaylar, ancak hükümetin suçluların cezalandırılacağı ve zarar görenlere tazminat ödeneceği yo­lunda güvence vermesiyle duruldu.

Bu dönemde Ankara hükümetiyle Mu­sul’daki Türk liderleri arasında sıkı bir irtibatın bulunduğu, Musul mücadelesinin önemli şahsiyetlerinden Acemi Sâdun Pa-şa’nın devamlı surette Mustafa Kemal ile telgraf! aştığı, aynı şekilde Cebbârîler’in reisi Seyyid Muhammed Cebbârî’nin de bölge liderleriyle dayanışma içinde oldu­ğu ve Mustafa Kemal ile de ilişki kurduğu bilinmektedir. Ancak Milletler Cemiyeti’-nin 16 Aralık 1925 tarihinde İngiltere’nin isteklerine uygun görüş bildirmesi ve Türkiye’nin 5 Haziran 1926’da imzaladığı Ankara Antlaşması ile Musul bölgesini İn­giltere’nin himayesindeki İrak’a terket-mesi, Türkiye’nin idaresi altında kalmak isteyen Irak Türkleri üzerinde büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Öte yandan antlaşma öncesi görüşmelerde lrakTürk-leri’nin etnik, siyasî ve kültürel haklarını korumaya yönelik herhangi bir konunun müzakere edilmemesi de milletlerarası platformda onların Irak yönetimine kar­şı tamamen korumasız bir durumda kal­malarına ve üzerlerindeki baskının art­masına yol açtı.

Irak yönetiminin Türkler’e siyasî haklar verilmesini başlangıçta kabul ettiği ve 1920 yılında kurulan hükümette de Ker­küklü bir Türk’ün bulunduğu görülmek­tedir. Öte yandan İngiltere ile varılan mu­tabakatta vatandaşlar arasında siyasî ayı­rım yapılmaması, öğretimin ana dille ve­rilmesi gibi hususlar güvence altına alın­mıştır. Hazırlanan anayasalarda da vatan­daşlar arasında etnik veya siyasî bakım­dan ayırım gözeten maddelere rastlanmamaktadır. 1931 yılında yayımlanan Ma­hallî Diller Kanunu ile Kerkük ve Erbil baş­ta olmak üzere bütün Türk bölgelerinde yargılamanın ve ilkokullarda öğretimin Türkçe yapılması karara bağlanmıştır. 30 Mayıs 1932’de Başbakan Nûrî Saîd tara­fından yayımlanan bir deklarasyonla ül­kede yaşayan bütün vatandaşların aynı medenî ve siyasî haklara sahip oldukları, hukukî açıdan eşit kabul edildikleri ve herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmak­sızın kamu görevlerinde çalışabilecekle­ri, her türlü fondan eşit şekilde yararla­nacakları bildirilmiştir. Bütün azınlıkların eşit biçimde temsil edilecekleri bir seçim sistemini de taahhüt edilen bu deklaras­yonla ana dili Arapça olmayan vatandaş­ların mahkemelerde kendi dillerinde ifa­de verebilmelerine ve okullarda öğretim görebilmelerine imkân tanınacağı, Türk­ler’in yoğun olarak yaşadığı Kerkük ve Kifrî gibi yerlerde kamu görevlilerinin yerli halk arasından seçileceği ve kamu hizmetlerinde Arapça’nın yanı sıra Türk­çe ve Kürtçe’nin de kullanılacağı belirtilmistir. Deklarasyonda yer alan maddele­rin Milletler Cemiyeti”nin garantisi altın­da olacağı da ayrıca ifade edilmiştir. Fakat görünüşte bazı kültürel ve siyasî haklar verilmekle beraber uygulamada Arap mil­liyetçiliğinin de etkisiyle İrak vatandaşlı­ğı ön plana çıkarılarak Türkler’in bu nevi haklarını kullanmaları engellenmiştir. Bu­nun da ötesinde hükümet Türkler’i asi-mile etme çabasına girerek 1930 -1931 ders yılında Kerkük şehir merkezi dışın­daki ilkokullarda Türkçe öğretilmesini ya­sakladığı gibi burada da ders saatini haf­tada bire indirmiş, Türk asıllı memurlar Türk bölgeleri dışında çalıştırılırken Ker-kükve çevresinde memur ve güvenlik gö­revlilerinin Arap ve Kürt kökenli olmasını tercih etmiş ve Türkler’in kendi araların­da dernek kurmalarına İzin vermemiştir. Bu uygulamalara karşı çıkan aydınlar da çeşitli baskılara mâruz bırakılarak sindirilmeye çalışılmıştır. Bu dönemde Türk aydınlarının daha çok Güney İrak bölge­sine sürgüne gönderildiği görülmektedir. Türkler’in kültürel ve siyasî haklarından mahrum bırakılmaları sonraki yıllarda da sürdürüldü. 1936’da hükümet başkanlı­ğına getirilen Memlûk Türkleri’nden Hik­met Süleyman’ın iki yıl sonra istifa etme­sinin ardından baskılar daha da yoğun­laştı. 1936-1958 yılları arasında Türkler’e kültürel ve sosyal faaliyet gösteren der­nek kurma, kendi dillerinde yayın yapma ve eğitim verme yasaklandı.

1937 yılında Türkiye. İran, Irak, Afga­nistan arasında oluşturulan Sâdâbâd Pak­tı vesilesiyle Irak’a giden Türk heyetinin Kerkük’ü ziyareti sırasında gördüğü yo­ğun ilgi üzerine pek çok Türk aydını tu­tuklanarak sürgün edildi. Bu olaylardan sonra Türkiye’den gelen heyetlerin böl­geyi ziyaretlerine izin verilmedi ve iki ül­ke arasında soğuk günler yaşandı. 1955′-te Türkiye, Irak, İngiltere. İran, Pakistan arasında imzalanan Bağdat Paktı’nın et­kisiyle soğuk ilişkiler düzeldiyse de Irak’­ta bulunan Türkler lehine herhangi bir gelişme olduğu görülmedi; Türkler’e uy­gulanan baskı ve asimilasyon hareketi yo­ğunlaşarak devam etti.

14 Temmuz 1958’de gerçekleştirilen bir darbe ile Irak’ta krallığa son vererek cumhuriyet ilân eden General Abdülke-rîm Kasım liderliğindeki darbeciler Türk­ler’in Irak’ı oluşturan üç aslî unsurdan biri olduğunu açıkladılar; bunun üzerine Türkler de yeni iktidarı desteklediler. An­cak kısa bir süre sonra komünistlerin kontrolü ele geçirmesi ve Kuzey Irak’ta gelişen Kürt devleti kurma teşebbüsleri onlar için yeniden sıkıntılı bir dönemin başlamasına yol açtı. Sürgüne gönderil­diği Rusya’dan dönerek Kuzey Irak’ta bir Kürt devleti kurma teşebbüsüne girişen Molla Mustafa Barzânî’nin zengin pet­rol yataklarının bulunduğu Kerkük’ü de kendi hâkimiyeti altına almaya çalışması Türkler arasında gerginliğe yol açtı. Bar-zânfnin 22 Ekim 1958’de Kerkük’e gel­mesiyle artan gerginlik 24 Ekim’de silâhlı Kürt grupları ile Türkler’in çatışmasına dönüştü; Barzânî Kerkük’ü polis ve asker koruması altında terkedebildi. Bu çatış­malar sırasında Kerkük Garnizon Kuman­danı Hidâyet Arslan’ın kalp krizi geçirerek ölmesi üzerine Türk halkı galeyana geldi. Olaylar 2. Tümen Kumandanı General Nâ­zım Tabakçalı ve sevilen Türk lideri Atâ Hayrullah’m gayretleriyle yatıştırıldı. Da­ha sonra Nâzım Tabakçalfnın Kürtler’in Kerkük üzerindeki planları konusunda Irak hükümetine yaptığı uyarılar sonuç­suz kaldı. Bu dönemde Irak’tan sınır dışı edilen Nizâmeddin Neftçi’nin yaptığı açık­lamalara göre ihtilâl günlerinde komünist­ler tarafından 400 kadar Türk aydınının isimlerini içeren bir liste hazırlanarak bun­ların ortadan kaldırılmasına çalışılmış, an­cak General Nâzım Tabakçalı’nın gayret­leriyle bu teşebbüs önlenmiştir.

8 Mart 1959’da komünistlere karşı Al­bay Abdülvehhâb Şevvâf tarafından baş­latılan ayaklanma kanlı bir şekilde bastı­rıldı. Kerkük’te 2. Tümen kumandanı olan General Nâzım Tabakçalı bu isyana destek olduğu gerekçesiyle görevinden alınarak yargılandı ve idam edildi. Kerkük’te yöne­tim kadrolarına komünistler getirildi ve Türkler arasında tutuklamalar başlatıldı. Başta Türkçe-Arapça yayın yapan Beşîr gazetesinin yayın kadrosu olmak üzere çok sayıda Türk tutuklandı ve bunların bir kısmı sürgüne gönderildi. 14 Temmuz 1959’da cumhuriyetin kuruluş yıldönü­mü kutlamaları sırasında ise önceden gizlice silâhlandırılmış olan Kürt grupları Türkler’e karşı yoğun bir silâhlı saldırıya giriştiler. Üç gün üç gece süren ve “Ker­kük katliamı” denilen bu çatışmalarda bü­yük bir kıyım gerçekleştirildi. Türk lider­leri evlerinden alınarak kışlada yapılan beş on dakikalık yargılamalardan sonra kur­şuna dizildiler. Çok sayıda Türk çeşitli iş­kenceler altında öldürüldü; iş yerleri ve evleri yağma edildi. Bu katliamın duyul­ması üzerine Türkiye Irak hükümetine uyarıda bulundu ve olayların önlenmesi ve tekrarlanmaması konusunda güven­ce aldı. Bir süre sonra Kerkük katliamının sorumlusu Dâvûd el-Cenâbî ile birlikte 260 kişi tutuklandı. Yargılamalar sonu­cunda sanıkların bir kısmına idam ve ha­pis cezalan verildiyse de idam cezaları ye­rine getirilmedi. Ancak serbest bırakılan suçlulardan kırk kadarının bir müddet sonra suikastlar neticesinde öldürüldüğü görüldü.

Irak Türkleri, kültürel haklarını elde et­mek amacıyla 28-30 Ağustos 1960 tari­hinde Kerkük’te bir eğitim kongresi dü­zenlediler. Türk öğretmenler sendikası tarafından düzenlenen ve Erbil, Telafer, Hânikîn. Tûzhûrmâtû, Kifrî, AltınkÖprü ve diğer bölgelere mensup öğretmenlerin katıldığı kongrede Türkler’in eğitim ve kültür meseleleri tesbit edilerek ilkokul­larda Türkçe eğitim verilmesi, gençlerin üniversitelerde ve yurt dışında öğrenim görmeleri, köylerde eğitim merkezleri ku­rulması ve Öğretmen ihtiyaçlarının kar­şılanması gibi konularda alınan tavsiye kararlarının merkezî hükümete sunulma­sı kabul edildi. Bağdat yönetimi nezdinde yürütülen girişimler sonucunda Bağ­dat Radyosu 1 Şubat 1959 tarihinden iti­baren günde yarım saat süreyle Türk­mence yayın yapmaya başladı. Öte yan­dan Bağdat’ta kurulan Türkmen Kar-daşlık Ocağı sosyal ve kültürel alanlarda önemli hizmetlerde bulundu. Türkçe ve Arapça olarak yayımlanmak üzere izin alınan Kardaşhk dergisinin ilk sayısı Mayıs 196l’de çıktı. Yayımını bugün de sür­düren dergi IrakTürkleri’nin sanat, ede­biyat ve folkloru için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Ancak bu gelişmelere rağmen verilen kültürel haklar Kürtler’in gerisinde kaldığı gibi Türkler siyasî hak­lardan da mahrum oldular. Bu dönemde Türkiye kamuoyunun Irak Türkleri ko­nusuna ilgisinin arttığı ve İstanbul’da 17 Mart 1961 günü yapılan baskı ve zulüm­leri protesto amacıyla bir miting düzen­lendiği görülmektedir. Kerkük’te 1961 yı­lından başlayarak Türkler’e karşı girişilen bazı suikastlar halk arasında infial uyan­dırdı. 9 Ocak 1962’de bir suikasta kurban giden İbrahim Hamza ile Salâh Terzi’nin cenazelerinde çıkan olaylarda bir kişi öl­dü, on beş kişi de ağır yaralandı. Olayla­rın ardından 120 Türk tutuklanarak sür­gün edildi. Şubat 1963’ten sonra Abdüs-selâm Arifin devlet başkanı olduğu dö­nemde, haklarında idam hükmü bulunan Kerkük katliamı sanıklarından yirmi sekiz kişinin cezaları infaz edildi; böylece Türk­ler’e karşı nisbeten ılımlı bir döneme gi­rildi.

17 Temmuz 1968’de yine bir darbe ile yönetime gelen Baas Partisi muhalefete karşı acımasız bir tasfiye hareketine gi­rişti. İdam edilen elli bir kişi arasında Türk casusu olmakla suçlanan önceki kabi­nenin Ekonomi ve Ticaret Bakanı Nizâ-meddin Arif de bulunuyordu. Yine 2 Ocak 1969’da tutuklanan, orduda görevli Ça­vuş Fâzıl Dakûki de işkence altında öldü­rüldü. Bu arada bazı siyasî gelişmeler. Ba-as Partisi’ni 196O’tan itibaren ayaklanan Kürtler’e özerklik verilmesi için bir yasa taslağı hazırlamaya şevketti. Fakat Kürt-ler’in başşehir yapmak istedikleri Ker­kük’ün Türklüğü kabul edildi ve Kürtler’e karşı bir denge unsuru olarak 24 Ocak 1970 tarihli bir kararla bölgedeki Türk halkına ilkokullarda Türkmen dili okutul­ması ve bu amaçla Terbiye ve Tâlim Ba-kanlığfna bağlı bir müdürlük kurulması, Türkmen edip. şair ve yazarlarının Irak Edebiyatçılar Birliği’ne bağlı bir birlik kur­malarına ve eserlerini yayımlayabilmele-rine imkân verilmesi. Kültür ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlı bir Türkmen Kültür Müdürlüğü kurulması, Türkmence hafta­lık bir gazete ve aylık bir dergi çıkarılma­sı, Kerkük Televizyonu’ndaki Türkmence yayınların arttırılması gibi kültüre! haklar tanındı.

Diğer taraftan Bağdat yönetimiyle Kürtler arasında bir anlaşmaya varılarak Kürtler’in mecliste temsil edilmesi, özerk bir Kürt bölgesinin kurulması ve cumhur­başkanı yardımcısının Kürt olması kabul edildi. Ayrıca etnik kökene göre belirlen­mesi gereken sınır için nüfus tesbitine başvurulması kararlaştırıldı. Bu geliş­meler etnik bir kimlik olarak yok sayılan Türkler’in Araplar’la Kürtler arasında bir tercihe zorlanmasına ve Türk bölgeleri­nin Bağdat yönetimiyle Kürtler arasında bir çekişme alanı haline gelmesine yol aç­tı. Böylece Türkler iki taraflı baskı altında kaldı. Bu durum Türkiye tarafından cid­diyetle takip edilmesine rağmen yapılan teşebbüsler olumlu bir gelişmeye yol aç­madı. Bu sırada nüfus dengesini Araplar lehine çevirmek amacıyla Kerkük’e yer­leştirilen Araplar huzursuzluk kaynağı olmaya başladılar. 7 Temmuz 1970te bir Türk gencinin öldürülmesi üzerine Türkler iki gün grev yaptılar; memurlar işe gitmedi, dükkânlar açılmadı ve öldürülen gencin cenaze töreni büyük bir gösteriye dönüştürüldü. Kürt tarafı da Kerkük’ten vazgeçmeyeceğini her vesile ile ifade ede­rek çeşitli yollarla şehir üzerinde hâkimi­yet kurmaya yöneldi. Araplar’la Kürtler arasında çıkan bir olayda Kürt güçleri şehre birkaç saat içinde hâkim hale gel­diler. Kürtler’in giriştikleri hareketler karşısında neticenin aleyhine olacağını anla­yan Bağdat yönetimi yapılması planla­nan halk oylamasını erteledi.

24 Ocak 1970 bildirisiyle Türkler’e tanı­nan haklar konusunda Baas hükümeti gizli bir baskı ve sindirme politikası be­nimseyerek uygulamada engelleme yolu­na gitti. Türkmence eğitim verecek okul­ların sayılan azaltıldı, Türk kökenli öğret­menler Güney Irak’a sürgün edildi, yayın faaliyetlerine kısıtlamalar getirildi, Türk­men Edebiyatçılar Birliği’ne tanınmış Türk edebiyatçılar alınmadı ve Kültür ve Tanıt­ma Bakanlığı’na bağlı Türkmen Kültür Müdürlüğü ile buna bağlı yayın organları Baas Partisİ’nin propagandasını yapan birer araç haline getirildi. Türkler’e tanı­nan kültürel hakların uygulamada engel­lenmesi tepkilere yol açtı ve Kerkük’te üç günlük bir boykot ilân edildi. Bunun üzerine öğrenci ve öğretmenlerden elliye yakın kişi tutuklanarak çeşitli işkencelere mâruz bırakıldı; bunlardan tiyatro sanat­çısı Hüseyin Ali Demirci ağır işkenceler altında can verdi. Boykot olaylarını baha­ne eden Baas yönetimi 1971 yılından son­ra baskılarını yoğunlaştırdı. Türk iş adam­ları, çiftçiler ve öğrenciler çeşitli engelle­melerle karşılaştılar. Öğrencilerin üniver­sitelere girişleri ve mezuniyetten sonra Türk bölgelerinde çalışmaları çeşitli yol­larla engellendi. Bu bölgelerde Türkler’in gayri menkul edinmelerine fırsat veril­mezken Arap yerleşimi teşvik edildi. Köy muhtarlarına kadar bütün idarecilerin Araplar’dan seçilmesi sağlandı. Türk yer­leşim merkezlerinin adları değiştirildi; din adamları üzerinde baskı uygulanarak ca­milerde Türkçe hutbe okunması yasak­landı ve buna uymayanlar ağır cezalara çarptırıldı.

1976 yılında Türkiye Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk İrak’a yaptığı resmî ziya­ret sırasında Kerkük’te halk tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Bağdat yö­netimini endişelendiren bu ziyaretin ar­dından birçok kişi tutuklandı. Bölgenin idari yapısında özellikle Türk bölgelerini kapsayan yeni düzenlemeler yapıldı ve Türk nüfusunun oranı azaltılmaya çalışıl­dı. Öte yandan çıkarılan bir yasayla Ker­kük il sınırları içinde kalan Türkler’e ait tarım arazileri kamulaştırıldı. 1977’de Türkler’in kurduğu sosyal ve kültürel der­nekler hükümet yanlısı kişilerin yöneti­mine verildi ve mal varlıklarına el konul­du. Yıllarca Irak Türkleri’nin sosyal ve kültürel faaliyetlerini yürüten Türkmen Kardaşlık Ocağı Türkler’i temsil etme özelliğini kaybetti. 1979 yılında birçok li-

der tutuklanarak ağır işkencelere mâruz bırakıldı. Bunlardan Türkmen Kardaşlık Ocağı’nın başkanlığını yapmış olan Emek­li Albay Abdullah Abdurrahman. Bağdat Üniversitesi öğretim üyesi Necdet Koçak ve müteahhit Âdil Şerif 16 Ocak 1980 ta­rihinde idam edildiler. İran-IrakSavaşı sırasında baskılar daha da yoğunlaştı; Türkler cephede ön saflara sürüldükleri gibi liderlerinin idamlarına da çeşitli ba­hanelerle devam edildi. Yine bu dönem­de askerî tesislerin kurulacağı İleri sürü­lerek Türk köyleri boşaltıldı; Kerkük’te de otoyol, tren istasyonu vb. yapılacağı bahanesiyle çok sayıda Türk’ün evi elin­den alındı. 198S yılının Kasım ayında so­kağa çıkma yasağı konularak askerî güç­ler tarafından bütün Türk bölgelerini kap­sayan geniş çaplı bir arama tarama ope­rasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyon sırasında çok sayıda Türk tutuklandı, ba­zılarının evleri yıkıldı, iş yerleri yağmalan­dı. Bağdat yönetimi 12 Ekim 1987 tari­hinde bir nüfus sayımı yapılacağını ilân etti. Bu karar sürgünde bulunan Türkler tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Nüfus sayımının yapıldığı gün Ankara’da bir miting düzenlenerek Türk kamuoyu ve hükümetinin konuya olan duyarlılığı gündeme getirildi. 1988’de Musul bölgesinde yer alan Telafer’de. aralarında ha­mile bir kadının da bulunduğu çok sayı­da Türk ve daha sonra da Selâmiye’de Şahkulu ailesinden altı kişi idam edildi. 1989 yılında Ortakol denilen bölgedeki Haraba, Gökçeli. Bazvaya ve Karatepe köyleri boşaltılarak sakinleri ülkenin ku­zey bölgelerine dağıtıldı.

Körfez Savaşı’nda İrak’ın başarısızlığa uğraması ve Bağdat hükümetinin zayıf­laması üzerine ülkenin güneyinde bulu­nan Şiîler’le kuzeydeki Kürtler ayaklandı­lar. 18 Mart 1991 ‘de Kerkük’te kuzeyden gelen Kürtler’in başlattığı ayaklanmada Araplar’a karşı bir yağma ve talan hare­ketine girişildi. Ancak Bağdat’tan yola çı­kan ordu birliklerinin yaklaşması üzerine Kürtler 26 Mart’ta Kerkük’ü terkettiler; askerler ise aynı gün ulaştıkları Tûzhûr-mâtû’da çok sayıda Türk’ü öldürdüler. Bu­nun üzerine Kerküklüler evlerini terke-derek kuzeye doğru göçe başladılar. 27 Mart’ta şehre giren ordu birlikleri kont­rolü sağladıktan sonra Altınköprü’yü de ele geçirerek 100’e yakın Türk’ü ayaklan­maya kalkıştıkları gerekçesiyle ertesi gün kurşuna dizdiler. Bu saldırı ve soykırım­lar üzerine binlerce Türk kuzeye yöneldi. 1991 yılının Nisan ayı başlarından itibaren Türkiye ve İran sınırlarına ulaşan göçmenlerden 15.000 kadarı Türkiye’nin Şemdin­li ve Yüksekova bölgelerine yerleştirildi; 7000 kadarı da İran’a sığındı. Bu olayları protesto amacıyla İstanbul’da Irak baş­konsolosluğu Önünde düzenlenen göste­rilerde otomatik silâhlarla içeriden açılan ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Körfez Savaşı’ndan sonra 36. paralelin kuzeyinde Çekiç Güç tarafından oluşturu­lan güvenlik bölgesindeki Türkler’in du­rumlarını iyileştirmeye yönelik herhangi bir gelişme görülmediği gibi diğer böl­gelerde kalanlara yönelik baskılar da de­vam etti. Bu durum, son yıllarda Iraklı Türkler’in yoğun bir şekilde ve kaçak yol­larla Türkiye’ye ve Batı’ya göç etmeleri­ne sebep oldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski