Markos İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Markos İncili. Papias ve İrenaeus’un tanıklıklarına göre bu İncil’in yazarı Ku­düslü Markos”tur. Diğer bir adı Yuhanna olan Markos hıristiyan geleneğine göre Petrus’un şakirdi ve tercümanı, Barnabas’nın yeğenidir, Hz. îsâ ile beraber olmamıştır. Markos İncili, orijinal dili Grekçe olan kanonik İnciller içerisinde hem en kısa ola­nı hem de bir yoruma göre ilk yazılanıdır, îsâ’nm vaftiziyle başlayan bu İncil, plan ve muhteva bakımından Matta İncili’ne çok yakın olmakla birlikte olayları daha kısa ve sözleri Özetleyerek verir. Kaynağı, Hz. îsâ’ya dair hikâye ve vecizelerle Pet­rus’un vaazlarıdır. Markos İncili kısalığı yanında aynı zamanda İnciller arasında ifade bakımından en zayıfıdır. Son pasajı­nın (16/9-20) daha sonra eklendiği kabul edilmektedir. Metin tenkidi çalışmalarına göre Markos İncili, gerçekte Markos tarafından nakledilmekle birlik­te temelde Petrus İncili’dir. Markos İnci­li, Matta ve Luka ile karşılaştırıldığında kendisine kaynaklık eden bir ilk İncil’i dü­şündürmekte olup araştırmacılar buna Urmarkus veya Proto-Markus adını ver­mektedir.


Daha yeni Daha eski