Matta İncili Nedir, Tarihi, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Matta İncili. Kanonik İnciller arasında ilk sırada yer alan Matta İncili’nde yaza­rıyla ilgili bilgi bulunmamaktadır. II. yüz­yılın ilk yarısında yaşayan Hİerapolis pis­koposu Papias’m, “Matta, îsâ’nın sözlerini (Logia) İbranî dilinde yazdı ve herkes gü­cü yettiğince bunu tercüme ediyor (yo­rumluyor)” şeklindeki sözlerine dayanan en eski kilise geleneği, Grekçe yazılmış olan Matta İncili’ni Filistinli yahudi Mat­ta – Levi’ye nisbet etmektedir. Matta. îsâ’­nın davetine uymuş ve on iki havariden biri olarak seçilmiştir. İnciller’in bilimsel tenkidî çalışmalarına göre Matta, Grekçe Matta İncili’nin yaza­rı değildir; îsâ’nın sözlerini Hz. îsâ’nın ko­nuşma dili olan Ârâmî dilinde yazmıştır. Havari Matta’ya ait olan bu metin daha sonra Yunanca’ya çevrilmiş, buna yapılan ilâvelerle bugünkü Matta İncili ortaya çık­mıştır. Öte yandan Matta’nın Ârâmîce yazdığı İncil’i Grekçe’ye çevirdiği veya hem Ârâmîce hem Grekçe olmak üzere iki İncil yazdığı da ileri sürülmektedir. İnciller’le ilgili son araştırmalara göre ise Matta kendi İncil’ini yazarken havari ol­mayan Markos’tan geniş çapta yararlan­mıştır. Ancak Hz. îsâ’nın hayatına şahit olan birinin onunla ilgili hâtıralarını kale­me alırken havari olmayan bir kişiden is­tifade etmiş olması gariptir. Bununla bir­likte Matta, İncil’inde olayları kaydeder­ken gördüğü ve işittiği şeylerin çoğunu üçüncü şahıs kipiyle anlatmakta, kendin­den bahsederken bile bu kipi kullanmak tadır. Bütün bunlar. Matta İncili’nin hava­ri Matta’ya nisbeti hususunda tereddüt­lerin varlığını göstermektedir. Matta İn­cili, Filistin’de yaşayan ve Mûsevî dininden gelen hıristiyanlar için muhtemelen Antakya’da yazıldığından sık sık Ahd-i Atîk’e ve Mûsâ şeriatına atıflarda bulu­nulmaktadır.

Daha yeni Daha eski