Yahyalılı Hasan Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Yahyalılı Hasan Efendi (1914-1987) Nakşibendî-Hâlidî şeyhi.

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinin Kavacık mahallesinde doğdu. Babası Mustafa Hu­lusi (Dinç) Efendi, Nakşibendî-Hâlidî şey­hi Esad Erbîli’nin halifesidir. Hasan Efendi dinî bilgilerini babasından aldı. Onun 1939’da vefatından kısa bir süre önce Mahmut Sami Ramazanoğlu tarafından kendisine Hâlidî, 1965 yılında da Kadiri icazeti verildi. Başta Yahyalı olmak üzere Develi, Adana. Kozan. Ceyhan, Niğde ve Ürgüp gibi il ve ilçelerde elli yıla yakın bir süre fahri vaizlik ve irşad faaliyetlerinde bulundu. Halk arasında daha çok Yahya­lılı Hacı Hasan Efendi diye tanındı. Şeyhi Mahmut Sami Ramazanoğlu 1979’da İs­tanbul’da, ertesi yıl da Medine’de maka­mını Hasan Efendi’ye vasiyet etti.

Şeker ve kalp rahatsızlığı bulunan Ha­san Efendi 27 Ocak 1987’de bir müridi­nin evinde vefat etti. Cenazesi, doğum yeri olan Yahyalı’nın Kavacık mahallesin­de kendisinin yaptırdığı Kalender Camii’nin son cemaat mahalline defnedildi.

Başta Yahyalı İmam-Hatip Lisesi ol­mak üzere cami ve Kur’an kursu gibi çe­şitli kurumların inşası ve geliştirilmesi için faaliyetlerde bulunan Hasan Efendi, vaaz ve sohbetlerinde dinî konuların yanı sıra çeşitli iç ve dış olaylar hakkında gö­rüşlerini açıklamış, entelektüel ve siyasî kimliğe sahip birçok kişi onun sohbetle­rinden faydalanmıştır. Mütevazı, tatlı dil­li ve güler yüzlü bir kişi olarak tanınan Hasan Efendi’nin mensupları onun bir-çok menkıbe ve kerametini anlatırlar.

Hasan Efendi, dinî ve tasavvufî konu­larda hece vezni ve sade bir Türkçe ile şi­irler yazmıştır. Kalemdâr mahlasını kul­landığı bu şiirler oğlu Ali Ramazan Dinç tarafından bir araya getirilerek Gönül Âleminden adıyla yayımlanmıştır. Bu derlemede babası Mustafa Hulusi Efendi’nin de şiirleri bu­lunmaktadır. Teybe kaydedilen vaaz ve sohbetleri Yeni Dünya dergisinde Ka­lemdâr imzasıyla yayımlanmaktadır.

Hasan Efendi’nin silsilesi, yazı ve şiirle­rinde Alemdar mahlasını kullanan oğlu Ali Ramazan Dinç tarafından sürdürül­mektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski