Yuhanna İncili Nedir, Tarihi, Yazarı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Yuhanna İncili. Yazarıyla ilgili olarak bu İncil’de bilgi bulunmamaktadır. II. yüz­yıldan itibaren kilise yazarını Yuhanna di­ye adlandırmakta, kendisini on iki havari­den biri kabul etmektedir. Yuhanna ön­ce Yahya’nın, ardından İsa’nın şakirdi ve en gözde havarilerinden biri olmuştur. Hz. îsâ’nın şeklinin değişmesi hadisesine (transfiguration) ve tutuklanmasına şahit olmuş, yargılanması ve haça gerilmesi olayları sırasında diğer havariler gibi kaç­mamıştır. 49 yılında Kudüs’te toplanan Havariler Konsili’nde hazır bulunmuş, muhtemelen 70 yılında Kudüs’ün Romalı işgalciler tarafından tahribi sırasında Fi­listin’den ayrılarak Efes’e gitmiş. İmpa­rator Dominatus zamanında Patmos’a sürülmüş, İmparator Nerva döneminde Efes’e dönmüş. İncil’ini bu dönemde yaz­mıştır. Ona nisbet edilen İncil “sinoptik” adı verilen diğer İnciller’-den farklıdır. Bu İncil’de Hz. îsâ, Nâsıralı bir peygamberden ziyade insan şekline girmiş bir ilâh olarak takdim edilmekte­dir. Sinoptik İnciller’deki canlı meseller yerine burada daha çok soyut kavramlar­dan bahsedilir. Bunlar, eserin sembolik temele dayanan dinî bir tez için planlan­dığını göstermektedir; bu ise İncil’in ya­zarının Yuhanna olup olmadığı meselesi­ni ortaya çıkarmıştır. Nitekim XVIII. yüz­yıla kadar dördüncü İncil Yuhanna’ya at­fedilirken daha sonra gerçek yazarın kim olduğu tartışılmaya başlanmış. Yuhanna’-nın bir şakirdi tarafından yazıldığı, yaza­rının bir başka Yuhanna olduğu şeklinde görüşler ileri sürülmüştür. Edebî tenkit bu İncil’in havari Yuhanna tarafından ya­zıldığı görüşünü reddetmektedir. Yuhanna İncili konuların, hikâ­yelerin seçimi ve sıralaması, coğrafî ve kronolojik bilgiler, hatta dinî bakış açısı hususunda da diğerlerinden farklıdır. Si­noptik İnciller, Hz. îsâ’nın Celîle bölgesin­de yaptıklarına ve söylediklerine ağırlık verirken Yuhanna İncili’nde bilhassa Ya-huda bölgesinde ve Kudüs’teki faaliyet­ler ön plandadır. Vaftiz, Evharistiya. Hz. îsâ’nın şeytan tarafından günah işlemeye teşvik edilmesi, şeklinin değişmesi gi­bi diğer İnciller’deki bazı konular Yuhan-na’da yoktur. Hz. îsâ’nın risâlet müddeti sinoptik İnciller’e göre bir. Yuhanna’ya göre ise üç yıla yakın sürmüştür.


Daha yeni Daha eski