Afyon Karahisar Mevlevihanesi Tarihçe, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Karahisar Mevlevîhânesi. XIV. yüzyılda Afyon’da kurulan. Divane Mehmed Çelebî’nin (0.951/1544’len sonra) medfun bulunduöu mevlevîhâne.

Afyon il merkezinde Karahisar’ın ete­ğinde Sivritepe’ye çıkan dik yamacın baş­langıcında, bugünkü Zâviyesultan mahal­lesinde kuzeyden güneye meyilli olarak inen yaklaşık 5000 m2’lik bir arsa üzerin­de bulunmaktadır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’den sonra âdeta ikinci pîr olarak ka­bul edilen Divane Mehmed Çelebi burada medfun olduğundan Mevlevîler’ce Konya Mevlânâ Dergâhı”ndan sonra en önem­li Mevlevî Âsitânesi olarak kabul edilen mevlevîhâne bugün Mevlevî Camii veya Türbe Camii olarak bilinmektedir.

Mevlevîhânenin ne zaman, kim tarafın­dan ve kimin adına yaptırıldığı, planının ne şekiller aldığı kesin olarak bilinmemek­tedir. Mevlevîliğin Afyon karahisar’la iliş­kisinin daha Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî zamanında başladığı, Sultan Veled’in bir süre burada kaldığı ve kızı Mutahhara Hatun’u 1276 yılında Germiyanlı Savcı Bey’in oğlu Umur Bey’le evlendirdiği, aynı za­manda ilk Mevlevî tekkesinin nüvesini kurma girişiminde bulunduğu bilinmek­le birlikte bu girişimin nasıl sonuçlandığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Arif Çele­bi Afyon’da misafir kaldığında ev sahibi

Sâhiboğlu Ahmed Bey’in bağışladığı ar­saya 1316’da ahşap bir dergâh yapılmış, aynı yıl Mutahhara Hatun’un oğlu Germiyanoğlu Yâkub Bey dergâh fakirlerinin geçinmesi için dayısı Arif Çelebi’ye Büyük-kalecik, Küçükkalecik ve Ortakalecik köy­leriyle Kışiacik, Deper (Ataköy), Kozluca, Çukurköy gibi yerleri mevlevîhâneye vak­fetmiştir. Yıldırım Bayezid 1392’de Yâkub Bey’in kaybolan 1316 tarihli vakfiyesinin yenilenmesini emretmiştir. II. Yâkub Bey ise 1422 tarihli vakfiyesinde mevlevîhâ­neye Atanos.Ağaçayı, Sarıcaova, Gezler gibi beş köy daha vakfetmiştir. Mevlevî­hâne çeşitli bağış ve vakfedilen mülklerle çok zengin gelirlere sahip olmuştur.

Kuruluşundan Mutahhara Hatun’un torunu Germiyanoğlu Balı Mehmed Çe­lebi’ye (Abâpûş-i Velî) kadar (ö. 890/1485) on altı kişi dergâhta postnişinlik yapmış­tır. Mevlânâ soyundan ilk postnişin olan Abâpûş-i Velî’nin yerine oğlu Divane Meh­med Çelebi geçmiştir. Divane Mehmed Çelebi’nin kızı Destînâ Hatun ve Küçük Arif Çeiebi’nin kızı Güneş Hatun, küçük yaşta olan oğullarına vekâleten dergâh postnişinlik görevini üstlenmişlerdir. Di­vane Mehmed Çelebi başta olmak üzere Mevlevîliğin birçok seçkin siması ünlü bestekâr Kûçek Mustafa Dede, Gülşen-i Esrâr’ın yazarı Muğla Mevlevîhânesi postnişini İbrahim Şâhidî bu dergâhta yetişmişler ve burada defnedilmişlerdir.

Destînâ Hatun (I 560 civarı) ve Güneş Hatun’un (1683 civarı) postnişinlik dö­nemlerinde dergâh büyük bir yangın geçirmişse de kendi imkânlarıyla onarılmış­tır. Zîver Paşa’nın türbe kapısına hâkkolunmak üzere yazdığı kasideden Sultan Abdülmecid’in 1844 yılında dergâhı tamir ettirdi­ği anlaşılmaktadır. XIX. yüzyıla ait iki re­sim dergâhın bu dönemindeki mimarisi­nin ipuçlarını vermektedir. Fransız sey­yahı Charles Texier’in kitabında yer alan “Karahisar’in Görünüşü” isimli gravürde mevlevîhânenin bir ahşap binalar toplu­luğu halinde olduğu görülmektedir. Res­sam Hüsnü Yûsuf Bey’in “Afyonkarahi-sar’da Sultan Mehmed Semaî Hazretle­rinin Huzuru” adlı çiziminde ise Sultan Abülmecid’in 1844’te tamir ettirdiği ah­şap türbe-semahane-mescid içten gö­rülmektedir. Burada tahta döşemeli, ah­şap korkulukla çevrilmiş bir semâ mey­danının doğusunda, ön planda sandukalı bir türbe kısmıyla onun arkasında ikinci katlı bir mahfil kısmı, güneyinde kıble duvarının ortasında iki pencere arasında bir mihrap, sağında bir minber ve solun­da devam eden sandukalı türbe kısmı yer almaktadır. Türbe kısmının üzerine uza­nan yarısı kafesle örtülmüş kadın ve yarı­sı korkulukla kapatılmış beyzî çıkmalı er­kek züvvâr mahfillerinin altında ön sıra sikkeli başlıklı sandukalarının ortasında Divane Mehmed Çelebi’ye ait büyük san­duka dikkati çekmektedir. Oldukça süslü mekân avize ve kandillerle donatılmıştır. Semâhânetürbenin en hâkim unsuru, semâ meydanıyla doğusundaki türbe kıs­mını örten beyzî göbekli büyük bağdadî kubbedir. Kırma bir çatının altında giz­lenmiş yalancı kubbe, doğudaki kadın mahfilinin sütunlarıyla güneydeki semâ meydanını mescidden ayıran iki sütuna taşıtılmış, panolarla dilimlenmiş kubbe içi nebatî motifli kalem işleriyle süslen­miştir. Kubbe eteği ile düz tavan köşele­rindeki küçük konsol detaylarıyla çeyrek ışınlı güneş motifleri, kıble duvarındaki dikdörtgen alt sıra pencerelerin üzerin­deki dikine beyzî tepe pencereleriyle mihraptaki boyalı perde motifi. II. Mahmud ve Abdüîmecid döneminde revaçta olan belirgin mimari özelliklerindendir. Bu re­simlerden, mevlevîhânenin i 908 yenilen­mesine kadar ahşap olarak inşa edildiği ve XIX. yüzyıldaki türbe semahaneca­mi ve doğusundaki iki katlı şerbethâne-mahfil kısımlarının plan ve yerleşiminin bugünküne benzediği anlaşılmaktadır.

1874’te yanan dergâhı postnişin Meh­med Râşid Çelebi kendi parasıyla tamir ettirmiştir. Dergâh, 1902’de Celâleddin Çelebi’nin şeyhliği sırasında Karahisar’ı perişan eden büyük yangında 1318 bina ile beraber yine yanmış, bu yangını Af­yonlu şair Vehbi Çizmecioğlu “Yangın Des­tanı” adlı şiirinde anlatmıştır. II. Abdül-hamid’in emriyle 19ÛS’te yeniden kagir ve çok kubbeli olarak yapılan dergâhın in­şası 1908’de tamamlanmıştır. İnşaat sü­rerken Hacı Nasuh Camii dergâh olarak kullanılmıştır. Arşiv belgelerinden [116] mevlevîhânenin inşası için keşif bedeline göre 600.000 kuruş keşif bedelinin üçte ikisinin evkaf ve ma­liye hazinesinden, üçte birinin postnişin tarafından karşılanacağı, inşaat bitmek üzereyken yapılan mimari bir hata yü­zünden kubbelerde çökmeler görüldüğü. 1907″de durumun yeni mühendis rapor ve keşifleriyle düzeltilerek bir kısmını yi­ne şeyh efendinin karşılayacağı 107.209 kuruş ilâve masraf talebinde bulunul­duğu anlaşılmaktadır. Bu konuda Şûrâ-yı Devlet, maliye, evkaf ve sadrazamlık ma­kamı arasında çeşitli yazışmalar yapılmış ve 1908 inşaat mevsiminde saraydan gönderilen Hacı Bey adlı mimarın nezâ­retinde kubbeler tamamlanmıştır. Bu onarım yıllarına ait iKi resimde, Dolmabahçe üslûbu özelliklerini gösteren eski şadırvanın su haznesi ve dergâhın 1908 tarihli resmî küşadı görülmektedir.

Tekkeler kapatıldıktan sonra bando binası, Kur’an kursu ve müftülük binası olarak kullanılan mevlevîhânede 1962 yı­lında mimar Arif Turunç tarafından geniş çaplı onarımlar gerçekleştirilmiştir. Kub­be kurşunları değiştirilmiş, ana kubbe onarılmış, son cemaat yeri duvarları kes­me taşla kapatılmış ve yıkılma tehlikesi gösteren minaresi sökülerek empire üs­lûbunda yeniden inşa edilmiştir. Ana av­lusu yeniden döşenmiş, eski şadırvanın yerine üstü örtülü yenisi inşa edilmiş, matbah-ı şerifin yanına bir gasilhâne ek­lenmiş, cümle kapısı önüne muntazam kademeli üç yönlü merdivenler konmuş, kapı üstü oluklu çinko sundurmayla ör­tülmüştür. Bugün Afyon’un önemli ca­milerinden biri ve ünlü bir ziyaretgâhtır. Türbe kısmının önünde, yazma eser ve mûsiki aletleriyle Mevlevî kıyafetlerinin sergilendiği sabit vitrinler konmuştur. Dedegân hücrelerinin altındaki eski kö­mürlük ve kiler yerinde fakirlere günlük yemek dağıtılmaktadır.

740 mE’iikyeri kaplayan türbe-semâhâne cami şerbethâne bacılar kısmını içeren ana bina, 25 x 25 m. kare planlı ana kısmın kuzeybatısına ilâve edilen bir minare ile 17 x 7,4 m. dikdörtgen planlı, iki çapraz tonozla Örtülü kapalı son ce­maat yerinden meydana gelmiştir. Kur­şun kaplı, çok kubbeli binanın kare planlı ana kısmının kuzeybatısı (semâhâne-türbe üstü) yüksek kasnaklı, 14 m. çapında büyük bir kubbe: güney (kıble) tarafı 6,2 m. çapında kasnaksız ve sivri tepeli üç alçak kubbe ve kuzeydoğu kısmı yine 6,2 m. çapında ve aynı seviyede sekizgen kas-nakli, iki yuvarlak kubbe ile örtülüdür.

Dış görünüşünde manzumenin en yük­sek seviyesinde bulunan ana ünite her yerden görülebilecek yükseklikte olup en hâkim unsuru, silindirik kasnaklı büyük ana kubbesiyle üzerindeki bronz destarlı Mevlevî sikkeli alemi ve empire üslûbun-daki yivli tek şerefeli kesme taş minaresi-dir. Son cemaat yeri destarlı sikke alemli iki piramit çatıyla Örtülmüştür. Binanın kalın dış duvarları yatay profilli silmelerle çıkıntılı girintili yatay bantlarla örülmüş düzgün kesme taşla kaplanmıştır. Bu saçaklı cepheler tekrarlanan pilastrlarla arasındaki sağır yuvarlak kemerlerle bö­lünmüştür. Her kemerin altında kabart­ma hilâl tepeli küçük bir yuvarlak pence­re ve onun altında alışılmamış taşkın ki­lit taşlı, çıkıntılı söveli ve demir parmak­lıklı dikdörtgen pencere açılmıştır. Sokak cephelerinde seviye farkları ve yokuşun dikliği daha fazla hissedilebilmekte, en ait seviyedeki matbah-ı şerif köşesinden bakıldığı zaman manzumenin yukarıya doğru kat kat yükselen taş yığını bir dağ intibaı vermektedir.

Kapalı son cemaat yeri, üç yönde yer alan yüksek basık kemerli altı pencereyle aydınlatılır. Doğusundaki cümle kapısının üstünde, besmele-i şerif yazılı kabartma bir destarlı Mevlevi sikke motifi görül­mektedir. Son cemaat yeri köşeleri rûmî ve palmet motifli kalem işleriyle tezyin edilmiş, 7 x 7 m. Ölçüsünde iki çapraz to­nozla Örtülmüştür. Güney duvarında çift kanatlı ahşap türbe-semâhâne-cami cümle kapısı, demir parmaklı niyaz pen­ceresi, tepeliği taşkın silmeli ve kilit taşı sade bir mihrapla tepeliği ay şeklinde, kaş kemerli bir minare kapısı doğudan batı­ya doğru sıralanmaktadır.

Harime girilince, tam karşıda yüksek ana kubbe ile örtülü 15 x 15 m. kare plan­lı semâhâne-türbe ve onun arkasında iki kubbe ile örtülü 15 x 7 m. dikdörtgen planlı cami-türbe kısmı ile solda iki pen­cereyle aydınlatılmış 6,2 x 6,2 m. kare planlı, sağır nişli mihrabı olan tek kubbeli bir mekândan oluşan üç bölümlü bir me­kânla karşılaşılır. Semâhâne-caminin do­ğu duvarı önünde, torna işi ahşap korku­lukla çevrilmiş türbe kısmında postnişin ve aile efradına ait on iki sanduka yer alır. Yüksek bir ahşap kaide üzerinde bulunan Sultan Divane Mehmed Çelebi’nin büyük sandukası, babaları Mevlevî sikkesi şek­linde pirinç bir parmaklıkla tecrit edilmiş­tir. Bu parmaklık ve sanduka üzerindeki sırma işlemeli Mevlevî destarlı sikkeli ye­şil pûşîdeyi 1912’de Sultan Mehmed Reşad göndermiştir. Ana kubbenin altına gelen kare planlı semâ meydanı ünitenin zemininden 25 cm. düşük olup dört ta­rafı torna işi ahşap korkulukla çevrilmiş­tir. Korkuluk babaları boyanmış Mevlevî destarlı sikke şeklindedir. Minare merdi­veninden ayrılan bir ara kapıyla geçilen asma ahşap mutrip mahfili ve altındaki semâ meydanı korkuluğunun üstüne ya­pışık, post makamını gösteren yeşil boya­lı üçgen tahtası semahanenin kuzeybatı köşesinde yer alır.

Semahane-cami yuvarlak tepelikli, ba­sık kemerli, yedi yüksek pencere ile ana kubbenin kasnağındaki on altı pencerey­le aydınlatılır. Duvarlardan ana kubbeye dört köşe trompuyla ve dört sağır ke­merle geçilir. Semahane yan mekânlara yüksek kemerlerle açılır. Ancak kıble ta­rafına açılan 14 m. çapındaki kalın ayaklı büyük sepet kulpu gibi kemerin, kıble tarafında 1,2 m. kalınlıkta ve 6 m. çapın­da iki kubbe arasında sivriltilmiş gibi bir yarım kemerin üzerine bindirilmesi alı­şılmamış ilginç bir inşa tekniğidir. Bu ke­merlerin içleri ve üzengi taşlan mermer taklidi şeklinde boyanmıştır.

Caminin mermer mihrabının geniş kaş kemerli, üç kenarlı sade nişi iki sütunçe ve sade bir bordürle çevrilmiş ve köşelik-lerdeki gülçelerle üzerindeki kitabeyi taç­landıran lotus motifli tepelik tipik iri rû­mî kabartmalarla bezenmiştir. Sade mer­mer minberin soğan şeklindeki kubbesi, sivri kemerleriyle iri rûmî kabartmaları bu üslûbun diğer belirtileridir. Ana kub­be göbeğinin ortasında, rûmî dolgulu bir çerçeve içinde üç daire ile çevrilmiş yeşil bir zemin üzerinde sarı sülüs hatla As-hâb-ı Kehf’in isimleri yazılı bir bezeme Karahisar Mevlevihânesi’nin içini tasvir eden Hüsnü Yûsuf Bey tarafından yapılmış karakalem resim yer alır. Bu göbekten kasnaktaki on altı pencerenin sâlbekli rûmî dolgulu tepelik­lerine doğru uçları palmet şeklinde sâl­bekli, rûmî dolgulu sekiz şemse süsleme­si sarkar ve kasnak pencerelerinin araları yine palmet şeklinde sâlbeklerle taçla­nan naturalist bitkisel motifler bulunur. Ashâb-ı Kehf hattı ile mihrap ve minbe­rin âyetleri Mevlevî hattat Bursalı Meh­med Râşid Dede’ye aittir. Ana ünitenin iç tezyinatında Abdülaziz dönemindeki ek­lektik ve birinci ulusal mimarlık (neoklasik) üslûpları arasındaki geçiş dönemine ait bir üslûp gözlenmektedir.

Ana ünitenin planı, erken dönem tek­ke mimarisinin zâviyeli (tabhâneli) camile­rine benzemektedir. Ancak buradaki üni­tenin tamamıyla önceden tasarlanmış bir zâviyelicami olmaktan ziyade zaman içinde yapılan ilâve ve tadilâtlarla orga­nik bir şekil aldığı ve 1902’ye kadar ah­şap olduğu dikkate alınmalıdır. Son şekil 1908’de bitirilen onarımın sonucunda meydana gelmiş ve Abdülaziz dönemin­deki eklektik ve birinci ulusal mimarlık üslûpları arasındaki geçiş dönemine ait bir tekke yapısı ortaya çıkmıştır. İnşaatta çalışan İzmirli Andon Usta’nın taş işçiliği her tarafta görülmektedir. Son cemaat yeri inşaatın 1908’deki son aylarında ek­lenmiş veya kapatılmış olmalıdır.

Karahisar Dergâhı semahanesinin di­ğer m evi evîhân elerden önemli farkı, as­ma mutrip mahfilinin ve post makamı­nın mihraba karşı olmayışıdır. Kıble yönü mihrabın bulunduğu yerden 25° güneye doğru olması gerektiğinden buradaki mutrip mahfili ve post makam tahtası tam kıbleye ve Divane Mehmed Çelebi’­nin sandukasına karşı bulunmaktadır. Bunun sebebi, semâ mukabelesinin sa­dece Mevlânâ Dergâhı ve Karahisar Mevlevîhânesi’nde burada yatan pirlerin (Mev­lânâ, Divane Mehmed Çelebi) huzurunda yapılmasıdır. Bundan dolayı post maka­mı bu iki dergâhta mihrabın önüne değil pîrin sandukasına karşı konmuş, mutrip de postun arkasında yer almıştır. İstiva hattı ise pîr makamı ile post arasında ka­bul edilmiştir. Bu durum, Karahisar Mevlevîhânesi’nin Divane Mehmed Çelebi do­layısıyla Mevlevîler nezdinde sahip olduğu itibarı göstermektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski