Gazi Kasım Paşa Camii -Macaristan- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kasım Paşa Camii. Macaristan’ in Peçuy şehrinde XVI. yüzyılda yapılan cami.

Son yıllarda cadde kenarında temel ka­lıntılarına rastlanan çifte hamamdan da anlaşıldığı gibi şehrin çarşısının da yer al­dığı ana meydanın bir kenarında bulun­maktadır. Macaristan’ın fethinin arkasın­dan Kanunî Sultan Süleyman zamanında inşa edilen caminin kurucusunun o yıllar­da yaşadıkları bilinen Kasım paşalardan hangisi olduğu hususunda bazı tereddütler vardır. Fakat büyük ihtimalle bu eserin kurucusu, Macaristan’daki Türk idaresi sırasında önemli mevkilerde bu­lunan, bölgedeki faaliyeti ve Peçuy ile ilişkisi Peçevî tarihinde anlatılan ve diğerlerinden “gazi” lakabıyla ayrılan Ka­sım Paşa’dır. Mehmed Süreyya’nın ver­diği bilgiye göre Gazi Kasım Paşa, Mohaç ve Peçuy serhadlerinde mirliva olmuş, 959’da (1552) önce Budin, arkasından Tımışvar beylerbeyi I iğine getirilmiş, Ka­nunî Sultan Süleyman’ın saltanatının son­larına doğru orada vefat etmiştir. Nite­kim Gevay Antal, Budin beylerbeyi hak­kındaki kitabında Kasım Paşa’nın 1548-1552 yılları arasında Budin valiliğinde bulunduğunu bildirmektedir. Paşanın Tımışvar’da olması gereken kabrinden gü­nümüzde hiçbir iz kalmamıştır. Maca­ristan’ı ziyaret eden Evliya Çelebi’nin Pe­çuy şehrini anlatırken caminin gönül açıcı ve cemaati bol bir ibadet yeri olduğunu söyleyerek verdiği 100 ayak ölçüsü uzun­luğu herhalde abartılı olmalıdır. Yine ay­nı müellife göre caminin içindeki minber, mihrap, mahfel ve kürsü tarifi imkânsız güzellikte eserlerdir. Evliya Çelebi, cami­nin üstünü örten kubbenin büyüklüğüne işaret ettikten sonra bunun dört ke­mere oturduğunu belirterek İstanbul’­daki Sultan Selim Camii ile benzerlikku-rar. Ayrıca çok yüksek bir minare ile cüm­le kapısının iki yanındaki sofalardan da anlaşıldığına göre yedi kubbeli bir son cemaat yerine sahip bulunduğunu bildi­rir. Ancak bu hususta verdiği bilgiler mev­cut binaya pek uymamaktadır.

Macaristan elden çıktıktan sonra Ka­sım Paşa Camii’nin minaresi J. Molnâr’ın belirttiğine göre 1776’da yıktırıldiğı hal­de esas bina ayakta kalabilmiştir. Arka­sından dış duvarları âdeta bir kılıf içine alınmak suretiyle görünümü tamamen değişen cami barok üslûpla bir kiliseye çevrilmiştir. Bugün hâlâ şehrin en büyük kilisesi olan yapıda 1938’den sonra çok geniş ölçüde çalışmalar başlatılarak esas bünyeyi gizleyen ya da bozan elemanların ayıklanmasına girişilmiştir. Fakat pro­jeyi hazırlayanların Osmanlı devri Türk mimarisine dair yeterli bilgileri olmadı­ğından restorasyonun tam başarıya ulaş­tığı söylenemez. Hataların içinde en göze batanı ise alt sıra pencerelerin fil gözü al­çı pencereler biçiminde yapılmış olması­dır. Molnâr, kubbenin tam bir Osmanlı kubbesi görünümünü ancak 1966’da ala­bilmiş olduğunu bildirmektedir.

Kasım Paşa Camii’nin iç süslemesinden günümüze fazla bir şey kalmamışsa da bazı yerlerde sıva üstlerinde yazı kalıntı­ları farkedilmektedir. Kündekâri pence­re kanatlarından birkaç parça Budapeş­te’de Jaszbereny Müzesi’nde muhafaza edilmektedir. Kilisede herhalde vaftiz teknesi olarak kullanılan Türk işi iki ha­mam kurnası, Evüya Çelebi’nin güzelliğini ve içindeki şadırvanı övdüğü meydanın karşı tarafında temel kalıntısı görülen hamamdan getirilmiş olmalıdır.

Rumeli’de en büyük ölçülerdeki Türk yapılarının başında gelen Kasım Paşa Ca­mii’nin esas ibadet mekânı içten kenarları 16,36 m. olan kare biçimindedir. Dıştan her cephesi 19,45 m. ölçüsünü bulan bu mekânın üstü yaklaşık 16 m. çapında bir kubbeyle örtülüdür. Bütünüyle kesme taş örgülü dış duvarların cepheleri klasik ke­merli Türk pencerelerine sahiptir. Fakat bina kilise olarak kullanıldığından bu pen­cerelerde değişiklikler yapılmış ve bazı­ları örülmüştür. Evliya Çelebi’nin ifade­sinden son cemaat yerinin altı sütun ve yedi kubbeli olduğu anlaşılıyorsa da, Ek­rem Hakkı Ayverdi’nin restitüsyonunda burası altı kubbeli olarak çizilmiştir. Bu bölüm, ancak iki yanı birer duvarla sınırlandığı takdirde, ortadaki diğerlerinden daha yüksek yedi kubbeli bir son cema­at yeri olabilir.

Yakovalı Hasan Paşa Camii, son yıllarda içini ve dışını Örten barok kılıftan ayıklan­makta olan Ali Paşa Camii ve İdris Baba Türbesi ile Peçuy Osmanlı devri Türk sa­natının Avrupa içlerindeki bir merkezi ol­makta ve Kasım Paşa Camii ile hemen önündeki çifte hamam kalıntısı da bu merkezin bütünlüğünü tamamlamakta­dır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski