İşari Tefsir Nedir, Okulu, Örnekleri, Hakkında Geniş Bilgi

Sûfînİn kalbine doğduğu kabul edilen işaretlere dayanarak âyetleri yorumlaması; mutasavvıfların bu yöntemle yaptıkları tefsirler için kullanılan bir tabir.

Sözlükte “bîr nesneyi gösterme; bir an­lamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme, dolaylı ve kinayeli bir sözle anlatma” gibi mânalara gelen işaret, tasavvufta “mak­sadı söz aracılığı olmadan başkasına bil­dirme; ibareyle anlatılamayan, yalnızca ilham, keşf gibi yollarla elde edilmiş bilgi ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar gizli olan mâna” şeklinde tanımlanmış, keşf ve ilhamla Kur’an âyetlerinin bir kıs­mının veya tamamının yorumlandığı tef­sirler de işârî (remzî) tefsir adını almıştır. Söz konusu gizli anlamları kavramanın yolu olarak görüldüğü için tasavvufa “işa­ret ilmi” denmiştir.[94] Tasavvuf literatürün­de bir metnin gizli anlamının açığa çıka­rılması yapılan yorumun serbestlik dere­cesine göre “istinbat, işaret, itibar” gibi kelimelerle ifade edilmekte, bu metotla ulaşılan anlam için de “hakikat, latife, sır” vb. terimler kullanılmaktadır. Nitekim işârî tef sirlerden Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin eseri Haka’iku’t-tefsîr, Abdülkerîm el-Kuşeyrî’nin Lettfifü’l-işârât, Necmeddîn-i Dâye’nin Bahrü’l-hakâ’ik ve Reşîdüddîn-i Meybüdî’ninki Keşiü’l-esrâr adını taşır.

Sûfîlere göre Kur’an’da mevcut kelime, lafız ve cümlelerin ilk bakışta akla ge­len dış (zahr-zâhir) anlamlarından başka bunların sûfînin marifetteki derecesine göre halka halka genişleyen iç (batn-bâtın) mânaları da vardır. Bu mânaya ulaş­mak, bilgi birikimi ve tefekkür kabiliye­tinin yanında ahlâkî olgunluğu da gerek­tirir. Kur’an’ın dış anlamını Arapça bilen­ler, iç anlamını ise yakin ehli olan arifler bilir.[95] Bununla birlikte mutedil mutasavvıflar zahirî mâ­naya ve bu mânalardan çıkan şer’î hü­kümlere de büyük Önem verirler; bâtınî mânanın dış anlamı geçersiz kılmaması gerektiğini özellikle belirtirler.

Hadis, fıkıh ve kelâm âlimlerinin dil ku­rallarına, âyet ve hadislerle diğer rivayet­lere, akıl ve duyu verilerine dayanarak or­taya koydukları tefsirlerin yanında zâhid-lerle mutasavvıflar da kendilerine has bir bilgi aracı olarak kabul ettikleri ilham ve manevî tecrübelerine göre Kur”an’ı yo­rumlamaya çalışmışlardır. Bu yorumlar, I veli. yüzyıllarda nisbeten dış anlamından farklı şekilde açıklanmaya elverişli az sayıdaki âyetlerle sınırlı tefsir tarzında iken daha sonra bu sınır geniş­letildi, böylece önemli miktarda âyetle­rin tasavvufî yorumlarını içeren tefsirler ortaya çıkmaya başladı.

Sûfîler. Kur’ân-ı Kerîm’de işârîve bâtı­nî mânalar bulunduğunu kanıtlamak üze­re başta Kur’an’ı tefekkür, tedebbür, te­zekkür ve tertîl ile okumayı öğütleyen âyetler olmak üzere [meselâ bk. Bakara 2/219, 266; En’âm 6/50; Sâd 38/29; Muhammed47/24; Müzzemmîl 73/4] bazı âyetlerle hadisleri delil gösterirler. Allah, inanmayanların Kur’an”ı iyice düşü­nerek okumadıkları için onu anlamadık­larını bildirmektedir.[Nisâ 4/78, 82; Haşr 59/13] Kur’an Arapça nazil olduğu­na ve muhatapları da Arapça bildiğine göre bazılarının onu anlamamasından bahsedilmesi, âyetlerin zahirî mânaları­nın yanında bâtını mânalarının da bulun­duğuna ve bunlar üzerinde düşünmek gerektiğine işaret eder. Hz. Peygamberin temel görevi Kur’an’ı halka açıklamaktır; bu da Kur­’an’ın dış anlamının yanında bir iç anla­mının bulunduğunu ve bu anlamı ilk de­fa Resûl-i Ekrem’in açıkladığını gösterir. Gazzâlî’nin İbn Mes’ûd’a nisbet ettiği. “Gönül gözü açık olan kimse için önceki­lerin ve sonrakilerin bütün ilimleri Kur-‘an’da mevcuttur” şeklindeki ifade tasavvufta yer alan genel telakkiyi yansıtır. Tasavvufî kaynaklarda bu husus­ta son derece abartılı iddialara rastlanır.

Meselâ Hz. Ali’nin Fatiha sûresine yetmiş deve yükü tefsir yazabileceği ileri sürül­müştür. Şa’rânî’nin naklettiğine göre Ali el-Hawâs yalnızca Fatiha sûresinden en az 250.000 anlam çıkarmıştır.

I ve II. (VII ve VIII.) yüzyıllarda yaşayan âbid ve zâhidler Kur’an’ı derin bir dikkat ve duyarlılıkla okumaya büyük önem ve­riyorlardı. Kur’an’ın bu şekilde okunma­ya çalışılmasıyla giderek zühd, takva, ih-lâs. niyet, korku ve ümit gibi ahlâkî ve manevî konulara ağırlık veren yorumlar yapılmaya başlandı. Bu yorumlar ayrıca insanlarda dünyayı ve nefsi kötüleme, âhirete yönelme, bunun İçin de ibadet ve kulluk görevlerini mümkün olduğu Ölçü­de en iyi şekilde yerine getirme sorumlu­luğunu güçlendirmeyi hedefliyordu. Zühd ve zâhidler hakkında bilgi veren eserler bu tür yorumlarla doludur. Başta Tabe-rî’nin Câmicu’l-beyân’ı olmak üzere bir­çok kitapta nakledilen ve Muhammed Abdürrahîm tarafından Tefsîrü’l-Hasan el-Başrî adlı eserde derlenen Kahire 1992Hasan-ı Basrî’ye ait yorumlar bu çizginin ilk ve en önemli örneklerinden­dir.

İlk sûfîler, zâhidlerin Kur’an’ı yorumla­ma tarzına uymakla beraber buna haş­yet, fena, beka. muhabbet, marifet, keşf gibi yeni kavramlar ekleyerek bu kavram­lar çerçevesinde yorumlara gitmişlerdir. Meselâ, “Karada ve denizde fesad ortaya çıktı” [Rûm 30/41] mealindeki âyette geçen kara ile insanın dış organlarına, de­nizle de kalbine ve ruhuna işaret edildiği ileri sürülmüştür. Buna göre âyette in­sanların yapıp ettikleri yüzünden bedenlerinin de ruhlarının da bozulduğu bildi­rilmektedir. Yine, “Allah’ın rahmetinin eserlerine bakın [Rûm 30/50] mealin­deki âyetin zahirî mânası yeryüzünün yağmurla canlanması, bâtınî mânası ise zikirle kalbin hayat bulmasıdır. Levh-i mahfuz [Burûc 85/22] müminin kalbi, beytülma’mûr da [Tûr 52/4] mümin kalbi şeklinde tefsir edilmiştir.[benzeri yorumlar için bk. Sehlet-Tüsterî, s. 112, 124; Serrâc, s, 126; Ebû Tâlib el-Mekkî, 1, 469,511]

İlk dönemlerden itibaren sûfîler ahlâk, ibadet ve kıssalara dair âyetler yanında fıkhî hükümlerle ilgili âyetlerin de bazı bâtınî anlamlara işaret ettiğini söylemiş­lerdir. Zira bir hükmün dış görünüşte bir hukuk normu olarak sunulması veya iba­detlere ilişkin olması o hüküm üzerinde tefekkür edip işârî anlamlara ulaşılması­na engel değildir. Sehl et-Tüsterî’ye göre abdest âyetindeki dört organın yıkanmasıyla [Mâide 5/6] helâl lokma, doğruyu söyleme, günahlardan uzak durma ve manen huzur halinde olmaya işaret. İbnü’I-Arabî’nin eserlerinde fıkhî âyetle­rin işârî yöntemle yorumunu gösteren çok sayıda örneğe rastlamak mümkün­dür. Bazı sûrelerin başında yer alan hurûf-ı mukattaanın ilâ­hî hakikatlerin işaretleri olarak açıklan­ması geleneği de ilk sûfîlerle başlar. Me­selâ Bakara sûresinin başındaki harfler­den elif Allah’ın eşyayı dilediği gibi telif etmesine, lam ezelî lutfuna, mîm de mü-teal (aşkın) oluşuna; diğer biryoruma gö­re elif Allah’a, lâm kula. mîm Hz. Muham-med’e veya elif Allah’a, lâm Cebrail’e, mîm Hz. Muhammed’e işaret eder; bu­na göre elif-lâm-mîm harfleri, “Kul Pey-gamber’i örnek alarak mevlâsına erer” anlamına gelir.

Tasavvuf kaynaklarında mutasavvıfla­rın Kur’an’daki işârî anlamlan kavramak için onu büyük bir dikkatle ve vecd içinde defalarca okudukları bildirilir; otuz yılda ancak bir defa hatim indirebilen ariflerin bulunduğundan söz edilir. Rivayete göre işârî tefsir hareketinin ilk temsilcilerinden sayılan Ebû Süleyman ed-Dârânî, anla­mını iyice kavrayabilmek için bir tek âye­ti dört beş gece boyunca okurdu.

Sûfîler, işaret yoluyla çıkarılan anlamın geçerli sayılması için onun zahirî mânaya aykırı düşmemesini, ayrıca başka bir nas-ta bu anlamı doğrudan veya dolaylı ola­rak destekleyen açık bir ifadenin bulun­masını gerekli görürler. Ebû Saîd el-Harrâz’ın zahire aykırı düşen her bâtının bâ­tıl olduğunu söylemesi. Ebû Süleyman ed-Dârânî’nin, “Kalbime gelen bir ilhamın doğruluğunu iki âdil şahit [Kur’an ve ha­dis] tasdik etmedikçe doğru kabul et­mem demesi onların bu konudaki hassasiyetinin ifadesidir.

Bazı âyetlerin lafzî ve zahirî anlamının tasavvufî anlayışa uygun düşen mânayı yansıttığı düşünüldüğünden bunlar için ayrıca bir işârî mânadan söz etmeye ge­rek kalmadığı belirtilmiştir.[meselâ bk. Enfâl 7/1 7; Nûr 24/35; Kâf 50/16] Öte yandan Kur’an’daki bazı mecazi İfa­deler, benzetmeler ve meseller de geniş ölçüde tasavvuf? yorumlara imkân verir. Güzel sözün güzel bir ağaca [ibrâhîm 14/ 24, 25] yağmurun hakka, sel üzerindeki çerçopün bâtıla [Ra’d 13/17] imanın nura, inkârın zulmete [Bakara 2/257] benzetildiği âyetler buna örnek olarak zikredilebilir. Gazzâlî, aslında İhvân-ı Safâ’dan aldığı işârî bir yorumla Ra’d sûresinin 17. âyetindeki benzet­mede yer alan suyu Kur’an, vadileri gö­nüller, çerçöpü inkâr ve münafıklık ola­rak yorumlar.[118] Kur’an’daki kıssalar da mutasavvıfların önüne işârî yorumlar için geniş ufuklar açmış, insan­dan halife olarak bahseden âyet [Ba­kara 2/30] Hz. Musa’nın Hızır’la yaptığı yolculuk [KehfI8/60-82] Allah’ın tecel­lisi karşısında Musa’nın kendinden geç­mesi [A’râf 7/143] vb. olaylar onlar İçin ilham kaynağı olmuştur. Kur’an’daki me­cazi ifadelerle ilgili işârî yorumların en dikkate değer örneklerinden biri, zulmet ve nurdan söz eden âyetlere dair [Bakara 2/257; Nûr 24/35] Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr’üa yaptığı açıklamalardır. Aynı eserde, kutsal Tuva vadisinde bulu­nan Hz. Mûsâ”ya pabuçlarını çıkarmasının (hal’u’n-na’leyn) emredildiğini bildiren âye­te [Tâhâ 20/12] getirilen bâtınî açıklama­lar da kıssalardan esinlenerek yapılan işâ-rîyorumların en çarpıcı örneklerinden biri olarak görülmüştür. İbn Kasî, Hal’u’n-na’leyn ve iktibâsü’n-nûr min mev-zici-kademeyn adlı eserini yazar­ken söz konusu tasavvufî sembollerden yararlanmıştır.

Gazzâlî gibi Muhyiddin İbnü’l-Arabî de ilke olarak Kur’an’dan çıkarılan bâtınî ve işârî mânaların lafzî ve zahirî anlamla çelişmemesi gerektiğini belirtmişse de kendisi zaman zaman işârî ve bâtını yo­rumlarında Gazzâlfden ileri gitmiş ve ge­nellikle işârî tefsire müsamaha ile bakan İbn Tfeymiyye gibi âlimlerin dahi ağır eleş­tirilerine mâruz kalmıştır. İbnü’l-Arabî, sûfîlerin Kur’an’ı keşf ve ilhamla yorum­lamalarını gerçek anlamda tefsir olarak değerlendirir. Zira Kur’an’ın metni gibi tefsiri de Allah katından olmalıdır. Böyle­ce vahiyle birlikte keşf ve ilhamın kayna­ğı da ilâhî olduğuna göre gerçek anlam­da tefsir Allah’tan gelen ilim ve hikmete dayanarak yapılan yorumdur. Bununla birlikte mutasavvıflar “rüsum ulemâsı” dedikleri âlimlerden çekindikleri için bu yorumlara tefsir yerine işaret demişler­dir. İbnü’l-Arabî “kötülemeye ben­zeyen bir övme” şeklinden de bahseder.

Meselâ hırs mutlak olarak kötü, mukay­yet olarak iyi olabilir. Nitekim haset de kö­tü olmakla birlikte bazı durumlarda tav­siye edilmiştir. İbnü’l-Arabî buna dayanarak, “İşârî yorum zahirî mânaya aykırı olma­malıdır” şeklindeki temel kurala aykırı yo­rumlarda bulunmuştur. Meselâ Bakara sûresinin 6. âyetinde geçen “Allah’ı inkâr edenler” ifadesini, “Allah sevgisiyle dolup taşan gönüllerini dış dünyaya kapatan­lar” şeklinde açıklamakta ve söz konusu âyetin bütününü zahirî mânanın tam ak­si bir anlayışla yorumlamaktadır.

Nizâmeddin en-Nîsâbûrî’nin Garâ’i-bü’l-Kurân, İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’J-beyân’ı gibi işârî tefsirlerin çoğunda rivayet ve dirayete dayalı yorum­lara da yer verilmiştir; aynı eserlerde menkıbe, hikâye, mesel, kıssa, siyer, ta­rih, hikemiyat ve ahlâka dair literatür­den, hatta İsrâiliyat’tan geniş ölçüde is­tifade edilmiştir. Buna karşılık ahkâm âyetleri üzerinde fazla durulmazken ha­dis diye nakledilen nasihate, edep ve ter­biyeye dair uydurma veya zayıf rivayetler­den faydalanmakta sakınca görülmemiş­tir. Öte yandan İbnü’l-Arabî’den itibaren işârî tefsirlerde varlık ve bilgi teorisi gibi soyut felsefî konulara da yer verilmiştir. Özellikle geç dönemlerde yazılan işârî tefsirlerde ulûm-i garibe (occultarts) de­nilen esrarengiz bilgilere dair literatürün de etkisi görülür. Taşköprizâde havâss-ı Kur’ân, havâss-ı hurûf, cefr gibi konular­dan bahsederken esrarlı ilimlerle Kur’an arasındaki ilişkiye de temas eder. Mutasavvıflar arasında Kur’an’da­ki bazı harf, kelime ve İbarelerin ileride meydana gelecek önemli olaylara işaret ettiğini ileri sürenler de vardır. Ebced harflerine tekabül eden sayılarla bu işa­retler tesbit edilir İsmail Hakkı Bursevî £srâ-Tü’l’hurûf adlı eserinde bu usulü geniş ölçüde kullanmıştır. Said Nursi de bu usu­le dayanarak Kur’an’ın kendi teliflerinin genel adı olan Risâle-i Nûr Külîiyaü’na işaret ettiğini söylemiştir.

Mutasavvıfların bazı bâtınî ve işârî yo­rumlan Kur’an’ın lafzına ve mânasına uy­gun düşmediği, Arap dili ve edebiyatı ku­rallarına uymadığı gibi gerekçelerle hem ulemâ hem de mutedil sûfîler tarafından eleştirilmiştir. Haris el-Muhâsibî’nin, Ebû Zür’a ed-Dımaşki’nin nefisle ilgili işârî mahiyetteki açıklamalarını bid’at ve dalâlet saydığı söylenir. Serrâc hatalı, laubalice ve tahrif niteliğinde bulduğu bu tür işârî yorum­lan Allah’a iftira olarak değerlendirir. Gazzâlî de işârî tefsir adı altında yapılan bazı zorlama yorumlan bid’at şeklinde niteler ve Bâtınî akımla­rın bu yorumları kötü maksatlarına alet ettiklerini söyler.

Tasavvufî tefsirlere en sert tepkiyi tef­sir âlimi Ali b. Ahmed el-Vâhidî göster­miştir. Vâhidî’ye göre güvenilir sûfîler Kur’an’a dair kendi açıklamalarının tefsir olduğunu söylememişlerdir. Bunun aksi­ne kendi görüşlerini tefsir sayanlar Bâ-tinîler’in yolunu tutmuş olur. Sûfîlerin Kur’an’la ilgili açıklamalarını tatminkâr ve güven verici bulmayan İbnü’l-Cevzî on­ların bu husustaki cüretli tutumunu eleş­tirir. İbnü’s-Salâh, Zerkeşî, Zehebî gibi âlimler de bu husus­ta Vahidî gibi düşünmektedir. Zehebî, genel olarak takdir ettiği Sülemfnin yo­rumlarında caiz olmayan unsurlar bulun­duğunu, bazı âlimlerin zındıklık işareti saydıkları bu tür yorumların Karmatî-ler’in tahriflerinden ibaret olduğunu söyler İbn Teymiyye, umumiyetle işârî tefsirleri sakın­calı bulmamakla birlikte bazı tasavvufî yorumların Bâtınîler’in te’villerine benze­diğine dikkat çeker. Ona göre sûfîler de­lilde, Bâtınîler ise hem delilde hem med­lulde hata etmişlerdir. Gazzâlî’nin Kur­’an’daki kalem kelimesine “akl-ı evvel”, levh-i mahfuza “felek nefsi” demesi de Bâtinîler’in te’villerine benzer. Şâtlbî de sûfîlerin bazı işârî yorumlarına mü­samaha ile bakmakla birlikte, “Hz. İbra­him’in içine atıldığı ateşten maksat Nem-rud’un öfkesidir, Hz. Musa’nın asasından maksat onun ortaya koyduğu delillerdir” gibi yorumların kabul edilemez nitelikte olduğunu belirtir. Süyûtî naslara, Arap dilinin kuralla­rına ve akla aykırı düşen birçok işârî tef­sir ve te’vil örneği vererek bunları redde­der.

İbnü’l-Arabî ve takipçilerinin bâtınî ve işârî yorumlarına yöneltilen itiraz ve ten­kitler ise çok daha ağırdır. İbn Teymiyye, İbnü’l-Arabî’nin te’villerini tahrif olarak değerlendirir ve bunları zahirî mânaları ve hükümleri geçersiz kılan Bâtınî te’vil-lerle aynı mahiyette görür. Ali el-Kârî, Alâ-eddin Abdülazîz el-Buhârî, Bikâî gibi âlimler, İbnü’l-Arabî’nin yaptığı yorumların küfür ve ilhâd olduğunu ileri süren eser­ler yazmışlardır. Çağdaş araştırmacılar­dan İhsan İlâhî ez-Zâhir, tasavvuf! yorum diye takdim edilen mânaların aslında Ya-hudilik’ten Şiîliğe, oradan tasavvufa ge­çen bilgiler olduğunu savunmuş, Kâmil Mustafa eş-Şeybî de Kur’an’ı yorumlama konusunda mutasavvıfların geniş ölçüde Şiî-Bâtınî hareketlerin etkisi altında kal­dığını ispata çalışmıştır.

Abdürrezzâk el-Kâşânî, Abdurrahman-ı Câmî, Dâvûd-i Kayseri, Abdullah Bosnevî ve Sofyalı Bâlî Efendi gibi Fuşûşü’i-/ıi-kem sarihleri ise İbnü’l-Arabî’yi ve izleyi­cilerini savunmuşlardır. Her velînin Kur-‘an ve Sünnet üzerine yeni bir anlama tarzı ortaya koyduğunu söyleyen Şa’rânî”ye göre mutasavvıfların bahis konusu ettikleri işârî mânaların Kur’an ve hadis­le bağdaştırılması mümkündür. İsmail Fenni Ertuğrul’un Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddîn-i Arabî adlı eseri de bir sa­vunmadır.

Tasavvuf! mahiyette tefsir yazan ilk ki­şinin İbn Atâ (ö. 309/922) olduğu kabul edilir. Ancak onun eseri zamanımıza ulaş­mamıştır. Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî ve Ebû Nasr es-Serrâc’ın bu eserden yaptıkları alıntılar Paul Nvvyia tarafından bir araya getirilerek yayımlanmıştır. Ebû Bekir el-Vâsıtî’nİn yazdığı tasavvufî tefsir de günümüze kadar gelmemiştir. Sülemî bu eser hakkında bilgi vermekte­dir. Sehl b. Abdullah et-Tüsterfye nisbet edilen Tefsîrü’l-Kur3âni’l-Cazîm (Kahire 1908) her sûreden bir veya birkaç âyetin tefsirini içerir. Sehl’in tefsirle ilgili sözle­rini öğrencisi Ebû Yûsuf es-Siczî aktar­mış, Ebû Bekir el-Beledî de bunları yazıya geçirmiştir.

Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin Hakö’iku’t-teîsîr’i sûfilerin çeşitli âyetler hak­kındaki yorumlarını bir araya getirmesi bakımından önem taşır. Sülemî. bu ese­rini yazdıktan sonra bulduğu bazı âyet­lerle ilgili yorumları da Ziyâdâtü Haktfi-ki’t-tefsh’üe toplamıştır. Bu tef­sir Vahidî, İbnü’s-Salâh, İbnü’l-Cevzî ve Zehebî tarafından Bâtınîler’in Kur’an’ı yorumlama tarzına uyduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir.

Ebû İshak es-Sa’lebî’nin el-Keşî ve’î-beyön can tefsîri’l-Kur’ân’ı esasen bir rivayet tefsiri olmakla beraber Sülemî1-nin etkisiyle tasavvufî yorumlara yer ver­diği için işârî tefsirler arasında sayılmak­tadır. Necmeddîn-i Dâye TeUât-ı Nec-miyyenm telifinde Sa’lebîden de yarar­lanmıştır. Abdülkerîm el-Kuşeyrî, Süle-mî’nin Hakö’iku’t-tefsîr’i başta olmak üzere önceki işârî tefsirlerden de fayda­lanarak Letâ3ifü’l-işûrât’ı telif etmiştir. Eser Hakü’iku’t-tefsîr den daha düzenli ve kapsamlıdır. Diğerleri gibi Letâ’ifü’l-işârât’ta da ahkam âyetlerinin tefsirine fazla yer verilmez. Hâce Abdullah-ı Ensâri işârî bir tefsir yazmışsa da eser gü­nümüze kadar gelmemiştir. Reşîdüddîn-i Meybüdî’nİn Keşfü’l-esrarve Siddetü’l-efarâradlı tefsiri geniş ölçüde Ensârî’nin görüşlerin­den oluşur. Eser, Ensârî’nin özgün görüş­lerini içermesi yanında ilk Farsça işârî tef­sir olması bakımından da önemlidir.

Gazzâlî’nin işârî tefsir alanında özel bir yeri vardır. Başta İhyâ’ii ‘ulûmi’d-dîn olmak üzere çeşitli eserlerinde işârî tef­sirler için teorik bir çerçeve çizen Gazzâlî bu tür tefsirlerin lüzum ve faydasını sa­vunmuş, birçok âyeti buna göre yorumla­mış, sûfîlerin Kur’an’la ilgili yorumlarını aktarmıştır. Gazzâlî, Mişkâtü’1-envâföa Nûr sûresinin 35. âyeti başta olmak üzere bazı âyetlerin tasavvufî yorumlarını yap­mıştır. Eser, remzî ve işârî yorumlar ya­nında îşrâki filozofların yorumlarını an­dıran görüşler de içerir. Bu görüşleriyle tefsir konusunda mutasavvıflarla birlik­te Fahreddin er-Râzî gibi kelâmcılan ve İşrâki filozofları da etkileyen Gazzâlî filo­zofların tesirinde kalarak te’vilde aşırı gittiği, Kur’an’a Karmatîler’İn görüşleri­ni hatırlatan yorumlar getirdiği gerekçe­siyle İbn Teymiyye ve İbnü’S-Cevzî’nin ağır eleştirilerine mâruz kalmıştır. Şâtıbîde bu tür yorumlardan rahat­sızlık duyar.

Coşkulu bir tasavvuf anlayışına sahip olan Rûzbihân-ı Baklî’nin Arâ’isü’1-be-yân adlı eseri (Haydarâbâd 1301) Sülemî ve Kuşeyrî’nin eserlerine dayanır. Fakat Baklî, âyetleri yorumlarken içine doğan cüretli mânaları eklemeyi de ihmal et­mez. İbn Kasî’nin Gazzâlî’den etkilenerek kaleme aldığı Halcu’n-nacleyn ve ikti-bâsü’n-nûr min meviFi’l-kademeyn daha sonraki Endülüs mutasavvıflarını etkilemiştir. İbnü’I-Arabî bu esere bir şerh yazmıştır. Endülüslü mutasavvıf İbn Berrecân’ın Tefsîrü’l-Kurâni’l-C’azîm’i tasavvuf! yorumlardan başka harflerin havas ve esrarına da yer verir. Necmed­dîn-i Dâye’nin daha çok Te’vMt-ı Necmiyye diye bili­nen Bahrü’l-hakâ’ik isimli tef­siri bazı kaynaklarda yanlışlıkla Necmed­dîn-i Kübrâ’ya nisbet edilir. Necmeddîn-i Kübrâ da bu alanda bir tefsir yazmak­la birlikte eser günümüze ulaşmamıştır.[151] İsma­il Hakkı Bursevîfiûhu’l-beyân’da Nec­meddîn-i Dâye’den sık sık alıntılar ya­par.

İbnü’l-Arabî’nin el-Fütûhatü’l-Mek-kiyye, Fuşûşü’l-hikem, Kiiâbü’1-Kur-be, İşârâtü’l-Kiur’ân fî ‘âlemi’l-İslâm  Kitâbü Şerhi HalH’n-ncFleyn Ma/fşadü’i-esnâ Foşîün müfîdfî tefsîri’J-Fâtiha adlı eserlerinde işârî tefsirin örnek­lerine çokça rastlanır. İbnü’I-Arabî, el-Cerrf ve’t-tafşî! fî esrâri ve’t-Tenzil adıyla Kehf sûresine kadar bir tef­sir yazdığını söylüyorsa da eser günümü­ze ulaşmamıştır. Mahmud el-Gurâbî, İb­nü’l-Arabî’nin muhtelif âyetler hakkında­ki işârî yorumlarını Rahmetün mine’r-Rohmân ü tefsiri ve işârâti’I-%ur’ân min. kelâmi’ş-Şeyhi’l-Ekber Muhyid-dîn İbni’l-Arabi (Dımaşk 1989) adlı ese­rinde bir araya getirmiştir.

İbnü’l-Arabî’nin işârî tefsir anlayışın­dan sonra bu alanda onun en önemli ta­kipçisi Abdürrezzâk el-Kâşânî olmuştur. Kâşânî’nin Tevîlâtü’l-Kur’ân (Kahire 1283, 1317) adlı işâri tefsiri yanlışlıkla İb-nü’1-Arabî’ye maledilerek Tefsîm İbni’l-Arabi diye tanınmıştır. Kâşânî, bu eseri İbnü’l-Arabî’den esinlenerek yazmakla beraber yorumları daha ılımlıdır. Eser Te’vUât-ı Kâşâniyye adıyla Türkçe’ye de çevrilmiştir. SadreddinKonevî’nin İccâ-zü’1-beyân fî te3vîli (tefsiri) Ümmi’l-Kur’ân (Kum 1949; Kahire 1969) adlı Fa­tiha tefsiri de İbnü’l-Arabî’nin tasavvufî görüşlerinin etkisiyle yazılmıştır. Ebü’l-Berekât Cemâleddin es-Safedî’nin Keşfü’l-esrâr ve hetkü’î-estâr’ı  Muhammed Pârsâ’nın Kur’an’m son on sekiz sûresine yazdığı tefsir Nizâmeddinen-Nîsâbûri”-nin Ğarâ’ibü’l-Kurân ve reğâ’ibü’l-Furkân (Kahire 1321; Beyrut 1968) ve Abdurrahman-ı Câmî’nin Tefsîrü’I-Câmî diye de anılan Tefsîrü’l-Kur’ân adlı eserleri de kayda değer tasavvufî tefsirlerdendir.

Osmanlılar döneminde yaşayan muta­savvıflar da Kur’an’m tamamına veya bir kısmına çok sayıda işârî tefsir yazmışlar­dır. Bunların başlıcaları şunlardır: Molla Fenân/Aynü’l-a’yân [161] Cemâl-i Halveti, Tefsîrü’S-Fâtiha ve’d-Duhâ [162] Bâyezid Halîfe, Secencelü’l-ervâh Muhyiddin Niksârî, Tefsîru sû-reti’d-Duhûn[164] Ni’metullah Nahcuvânî, el-Fevûtihu’l-ilâhiyye ve’l-mcfrifetü’l-ğaybiyye (İs­tanbul 1320); Aziz Mahmud Hüdâyî, Ne-fâisü’I-mecâlis Ankaravî İsma­il Rusûhî. Fütûhât-ı Ayniyye (İstanbul 1328); Niyâzî-i Mısrî, Tefsîrü’l-Fâtiha [166] Müs-takimzâde Süleyman Sâdeddin, Tefsî-rü’I-Fâtiha Osmanlılar döneminde yazılan işârî tef­sirlerin en kapsamlısı ve en çok ilgi göre­ni İsmail Hakkı Bursevî’nin Rûhu’l-be-yân’idir (İstanbul 1137/1725, 1255,1330). En önemli kaynaklan Necmiyye ve TeViidîü’J-Kur’dn’dır. Eşrefzâde İzzeddin Efendi’nin Enîsü’l-cinân fî tefsîri’l-Kur’ân’ı da oldukça kapsamlıdır.

Mutasavvıfların ölçülü işârî yorumlan dirayet metoduyla yazılan tefsirleri de kısmen etkilemiştir. Fahreddin er-Râzî’-nin Mefâtîhu’I-ğayb ve Levâmicu’l-beyyinât, Kurtubî’nin el-Câmi’ li-ahkâmi’l-Kur^ân, Elmalılı Muhammed Hamdi’nin Hak Dini Kur’an Dili adlı eserlerinde zaman zaman âyetlerin tasavvuf! yorum­larına da yer verilir. Âlûsî’nin Rûhu’l-mecânî’sinde de tasavvufî etkiler açıkça görülür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski