İshak Ağa Çeşmesi-On Çeşmeler -Beykoz- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İshak Ağa Çeşmeleri. Gümrük Emini İshak Ağa’nın (ö. 1176/1763) İstanbul’da yaptırdığı çeşmeler.

I. Mahmud devrinde başta gümrük eminliği olmak üzere çeşitli görevlerde bulunan İshak Ağa’nın İstanbul’da beş çeşme yaptırdığı bilinmektedir. Çeşme­lerin dördü Beykoz’da, biri Kireçburnu’n-da bulunmaktadır. Bunlar arasında en muhteşemi. Beykoz Camii’nin (Mustafa Ağa Camii) karşısındaki ulu çınarın altın­da bulunan ve “Onçeşmeler” diye anılan meydan çeşmesidir.

Beykoz İskele Meydanı. Suyu oldukça gür bir kaynaktan beslenen çeşmenin ye­rinde daha eski bir çeşmenin bulunduğu bilinmektedir. Kanunî Sultan Süleyman ve II. Selim’in has odabaşılarmdan Behruz Ağa’nın yaptırdığı bu küçük çeşme­nin üzeri kubbeyle örtülüydü. İbrahim Hakkı Konyalı, Mimar Sinan’a cami, mek­tep, çarşı ve çeşme gibi eserler inşa et­tiren Behruz Ağa’nın bu çeşmeyi de ona yaptırmış olabileceğini ileri sürmektedir. Ancak Sinan’la ilgili tez­kirelerde çeşmenin adı geçmemektedir. Eremya Çelebi Kömürciyan. muhtemelen bu çeşmenin yerine işaret ederek iskele­nin yanında yerden fışkıran su ile Rumca kitâbeli eski bir su haznesi gördüğünü kaydeder.

I. Mahmud, harap durumda olan Bey­koz yakınındaki Tokat Kasrfnı yeniletir­ken Beykoz halkının susuzluktan şikâyet etmesi üzerine Behruz Ağa’nın yaptırdı­ğı eski çeşmenin onarımı için Sadrazam Seyyid Hasan Paşa’yı görevlendirmiş, fa­kat kısa bir süre sonra paşanın azledile­rek sürgüne gönderilmesi üzerine bu gö­rev Gümrük Emini İshak Ağa’ya verilmiş­tir. Mir’ût-i İstanbul’da (1,231) Şair Nevres’in çeşme için kitabe metni olarak yazdığı on kıtahk bir kaside bulunmaktadır. Bu kitabe metninin çeşmeye konulmak üzere hazırlandığı, fakat gelişen olaylar sebebiyle konulamadığı anlaşılmaktadır. Günümüzde mevcut olan kitabede ise İs­hak Ağa’nın adı ve 1159(1746) tarihi yer almaktadır. Celî sülüs hatla tek satır ha­linde yazılan kitabenin hattatı, adı kay­dedilmemiş olmakla beraber İshak Ağa’­nın yaptırdığı diğer bütün çeşmelerin kitâbelerini de yazan Edirneli Emin Efendi’dir.

Yapıda barok üslûp özellikleri görül­mektedir. Geniş saçaklı bir çatı altında yer alan çeşmenin sofa kısmının eni 6, boyu 8, yüksekliği 4 m. kadardır. Bunun ardın­da su haznesi yer alır. Haznede toplanan su tunçtan yapılmış on adet lüleden sü­rekli akmakta ve bundan dolayı yapı “Onçeşmeler” diye anılmaktadır. Lülelerden ortada bulunan iki tanesinin çapı diğer­lerinden daha geniştir. Lülelerin sıralan­dığı, hazne duvarıyla ortak olan bu muh­teşem cephe kaliteli mermer levhalarla kaplanmış, çapı geniş olan iki lüle dilimli bir kemere sahip sağır bir nişin içine alın­mıştır. Sığ bir tekneye akan suyun taşan kısmı, mermer döşemeye oyulmuş “T” şeklindeki bir kanalcık vasıtasıyla denize yollanmaktadır.

Yol seviyesinden aşağıda bulunduğu için çeşmeye üç yandan birkaç basamaklı merdivenle İnilir. Çatısı, kenger yaprakla­rından oluşan dilimli başlıklara sahip se­kiz adet ince gövdeli mermer sütun ve on iki kemerle taşınmaktadır. Lülelerin bu­lunduğu kısmın üzeri yayvan bir çapraz tonoz, dışa kemerlerle açılan öndeki kısım ise geniş saçaklı ahşap bir çatı ile örtülü­dür. Haznenin üzeri de hafif meyilli bir ça­tıyla kapatılmıştır. Kesme taş ve tuğla­dan inşa edilen haznenin tabanında altı­gen biçimli tuğlalar kullanılmıştır.

İshak Ağa Çeşmesi’nin tavan, saçak altı ve kemerleri kalem işleriyle süslenmiştir. Bej renkte bir zemin üzerine yeşil ve kır­mızının hâkim olduğu bitkisel kompozis­yonlar yapılmış, panolar kırmızı renkte dar bordürlerle sınırlanmıştır. Bunlar, çeşmenin Türk klasik üslûbunda yapılmış orijinal süslemeleridir. Daha önceki bir onarım sırasında eski süslemelerin üzerine Ermeni ustalar tarafından Batı üslû­bunda ağır bir süsleme yapılmıştır. Ek­rem Hakkı Ayverdi gözetiminde Sular İda-resi’nin yaptırdığı sonraki onarımda bu­gün görülen süslemeler ortaya çıkarılarak restorasyonları gerçekleştirilmiştir. Çeş­me son olarak Aralık 1986’da Beykoz Be­lediyesi tarafından onarılmıştır.

Çeşmenin yakınındaki tek hamam Beh­ruz Ağa zamanında buradaki çeşmeye vakfedil m iştir. Çeşmenin üst kısmında Ahmed Ağa tarafından yaptırılan iki oda­lı ahşap mektep 1909’da cülus şenlikleri sırasında çıkan yangında yanmıştır.

Beykoz Çayırı. Beykoz çayırında İshak Ağa tarafından yaptırılan iki çeşme bu­lunmaktadır. Bunlardan denize daha ya­kın (güneyde) olanı kır kahvesinin önün­de yer alır. Yerli halkın Terazibaşı Çeşmesi dediği çeşme İshak Ağa’nın ilk azledilişinden sonra 1163 (1750) yılında yapılmış­tır. Üzerindeki tarih kitabesi üç satır ha­linde celî sülüs hatla yazılmıştır. Görüntü itibariyle mermerden yapılmış bodur göv­deli bir dikilitaş izlenimi veren çeşme, 1,20 x 1,00 m. ebadında dikdörtgen ke­sitli kaideden gelişen prizmatik bir şekle sahiptir. Dört cephesinde dikdörtgen sil­melerle sınırlanmış sathî nişler yer al­makta, ayna taşı şekline bürünmüş olan bu yüzeylerde birer lüle bulunmaktadır. Bugün sadece kitabenin yer aldığı cep­hedeki lüleden su akmaktadır. Çeşmenin eski fotoğraflarından anlaşıldığı kadarıy­la bütün cephelerde birer tekne bulun­maktaydı. Günümüzde yalnız kitâbeli cephede zemin seviyesin­den aşağıda bir tekne mevcuttur. Boyu 4 metreye varan haznesi kademeli bir mermer saçakla nihayetlenmektedir. Üst kısmına volütlerle süslü, çift yana meyilli bir çatı biçimi verilmiştir.

İkinci çeşme Ortaçeşme mevkiindeki çınar ağacının altındadır. Mermerden ya­pılmış olan bu çeşmenin de gövdesi prizmatik ve üst kısmı pramidal biçimlidir. Bunun sadece güneydoğu yönündeki cep­hesinde bir lüle ile Önünde tekne yer al­maktadır. Aynı cephedeki celî sülüs hatla yazılmış üç satırlık kitabede 1166 (1753) tarihi mevcuttur. Çeşmenin ilgi çekici ya­nı, kuzeybatı cephesinde dikdörtgen bir silme içine mihrap biçiminin verilmiş ol­masıdır ve bu haliyle bir namazgâh-çeşme olduğu anlaşılmaktadır. Çeşme halen bakımlı durumda ve suyu akmaktadır.

Yalıköy Camii. Beykoz’da yaptırdığı di­ğer bir çeşme de Serbostânî Mustafa Ağa Camii’nin(Yalıköy Camii) mihrap dış duva­rı önünde yer almaktadır. Ana caddenin genişletilmesi. caminin onarımı ve müftü­lük binasının yapımı sırasında yerinden sökülen çeşme bir süre Beykoz Belediyesi’nin deposunda muhafaza edilmiş, 1996 yılında tekrar yerine monte edilmiştir. Bir cephesinden mihrap duvarına komşu, yan cepheleri sağır olan çeşmenin lüle ve teknesinin bulunduğu cephede, iki adet ince gövdeli sütunçe arasına alınmış sat­hî bir niş içine ayna taşı konumunda ve sütun gövdesini andıran silindir biçimin­de mermer bir taş konulmuştur. Altta bu taşın içine oyulan su kanalı vasıtasıyla beslenen lüle mevcut olup üstte de kita­be yer almaktadır. Kitabeye göre çeşme­nin inşa tarihi 1154’tür ( 1741). Çeşmenin üst kısmı küçük bir kavuk şeklinde biçim­lenmekte olup bu haliyle bir mezar taşını andırmaktadır. Teknesinin iki yanında testi setleri yer almaktadır.

Kireçburnu. Kireçburnu’nda ana cadde üzerindeki set üstünde, Kireçburnu Ca­mii (Ağaçaltı Camii) önünde bulunmakta­dır. Diğerlerine oranla çok daha sade bir görünüşe sahip olan çeşme basit bir ay­na taşı ile mermer bir oluktan ibarettir. Ayna taşı üzerindeki celî sülüs hatla Emin Efendi tarafından yazılmış iki satırlık ki­tabesi 1163 (1750) tarihlidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski