İshak Fakih Külliyesi Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İshak Fakih Külliyesi. Kütahya’da XV. yüzyıl başlarında yapılmış külliye.

Şehrin eski adı Tabakhane olan İshak Fakih mahallesindedir. Kütahya’nın Germiyanoğullan ile Osmanlılar arasında el değiştirdiği dönemde kadılık yapan İshak Fakih Halil tarafından yaptırılmıştır.  (1422) yılında düzenlenen vakfiyesinde mescidle derununda ölümünden sonra türbesi için bir zaviye, çeşme ve kütüpha­nesi bulunan medreseden söz edilmek­tedir. Bugün mevcut olmayan çeşmenin kitabesi Kütahya Müzesi’nde [365] muhafaza edilmekte olup üzerinde 823 (1420) tarihi mevcuttur. Bu dönemde beyliğin başında Germiyanoğlu II. Yâkub Bey vardı.

Cami. son cemaat yerinin bulunduğu kuzey cephesinde yalnız kesme taş. diğer taraflarda taş arasında tuğla hatıl örgü­lü duvarlara sahiptir. Üzeri tek kubbeyle örtülü olan yapının önünde üç bölümlü bir son cemaat yeri mevcuttur. Son ce­maat yerinin batısında biraz uzatılmış bölüm çinili sandukaların yer aldığı bir türbe olup bu durum vakfiyede belirtilen zaviyeye (köşe) uygundur. Doğu tarafın­daki minare ise dışa çıkıntı yapar. Kapı üzerinde sülüs hatla yazılmış dört satır­lık Arapça kitabe 837 (1433-34) tarihli olup burada adı geçmemekle birlikte II. Murad devrine aittir.

Vakfiyesinde ayrıntılarına işaret edilen medresenin yıkılmış olduğu sanılıyordu. Ancak bu yapı, vakfiyede belirtildiği gibi dershane mescidinin derununda müder­rislerle talebe için vakfedilen kitapların saklanmasına mahsus hücreyle (kütüpha­ne) birlikte ayaktadır. Caminin karşısın­daki yapı, XX. yüzyılda üstüne ikinci bir kat ilâve edildiği ve cephesi değiştirildiği için araştırmacıların dikkatini çekmemiş­tir.

İshak Fakih Külliyesi bünyesindeki ya­pıların nisbetleri mütevazidir. II. Yâkub Bey’in beyliğini Osmanlılar’a devrettiği geçiş döneminde her iki saltanata hizmet ettiği anlaşılan banisinin düzenlemiş ol­duğu vakfiyeye aynen uyan yapılarıyla mimarlık tarihinde üzerinde durulması gereken bir külliyedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski