İslamabad Nerede, Nerenin Başkenti, Nüfus, Hakkında Bilgi

İslâmâbâd. Pakistan İslâm Cumhuriyeti’nin başşehri.

Tarih öncesi çağlardan itibaren iskân gören Potwar platosunun kuzey kesimin­de, zengin tabii güzelliğe sahip Murree tepelerinin eteğine kurulmuştur; şehrin merkezi 65 km2″lik bir alanı kaplar. Deniz seviyesinden yüksekliği 503-610 m. ara7 sında değişen engebeli bir arazi üzerindedir. Kurulduğu 1960’ların başlarında büyüme hızı sıfır olan nüfusu bugün bir mil­yona yaklaşmış durumdadır: nüfusun ço­ğunluğunu ülkenin her kesiminden ge­lip buraya yerleşenler oluşturur. Şehrin 1998’deki nüfusu 901.137’dir.

Yeni bir başşehir kurma fikri, Hindistan alt kıtasının bölünüp Pakistan’ın doğma­sını bekleyen Muhammed Ali Cinnah ve diğer müslüman liderler tarafından Ha­ziran 1947’de tasarlanmıştı. Ancak dev­letin başlangıçta çeşitli problemlerle kar­şılaşması dolayısıyla tasarı gerçekleştiri­lemedi ve yönetim Karaçi’den yürütüldü. 1950’li yıllarda Karaçi’nin bu görevi daha fazla taşıyamayacağı anlaşılınca hükümet yeni başşehrin savunma özellikleri, iklimi, kaynaklan ve tabii güzellikleri bakımın­dan uygun olduğu görülen Potvvar plato­sunda kurulması konusunu gündeme ge­tirdi. Bu düşünce zamanın devlet başka­nı Eyyûb Han tarafından da olumlu kar­şılandı ve Eylül 1959’da bu işin planlan­ması için bir komisyon oluşturuldu; yeni merkezin inşası tamamlanıncaya kadar 15 km. mesafede bulunan Ravalpindi ge­çici başşehir ilân edildi. 1960’ta topografik incelemeler tamamlanarak ikametgâh bölgelerinin gelişmesine öncelik veren ve şehir merkezinin dinamik büyümesini göz önünde tutan bir plan benimsendi. Bir­birine paralel şeritler halinde düzenlenen bu planda yönetim birimleri, diplomatik temsilcilikler, kamu binaları, ikametgâh mahalleri, ticari bölge ve endüstriyel alanlar bulunuyordu: parklar, yeşil alan ve kırsal bölgeler ayrıca planlanmıştı. Bu tasarım kısa zamanda gerçekleşti ve 1963’te şehir yerleşime açıldı; Kasım 1966’da buranın başşehir olduğu resmen ilân edildi.

Bugün İslâmâbâd geniş yollan, sağlık kuruluşları, alışveriş merkezleri, okulları, eğlence yerleri, parkları, oyun alanları yaninda Şekerpâriyân ve Dâmenikûh’taki mesire yerleriyle modern bir şehir görü­nümündedir. Atletizm sahası ve stadyum iç ve dış spor karşılaşmaları İhtiyacını kar­şılar. Şehirde üç yüksek öğrenim kurumu vardır; bunlar Kâid-i Âzam Üniversitesi. Allâme İkbal Açık Öğretim Üniversitesi ve Milletlerarası İslâm Üniversitesi’dir. Bun­ların yanında Pakistan Atom Enerjisi Ko­misyonu dahil birkaç araştırma enstitü­sü bulunmakta, Millî Arşiv ve Millî Kütüp­hane birer araştırma kurumu olarak hiz­met vermektedir.

İslâmâbâd’m mimarisi hem modern hem de İslâmî geleneği yansıtır. Birinci kategoriyi temsil eden yapılar başbakan­lığın, bakanlıkların ve meclisin yer aldığı merkezî alanda toplanmıştır. İkinci kate­goriye dünyanın en büyük camilerinden biri olan Faysal Camii örnek teşkil eder. Planı Türk mimarı Vedat Dalokay tarafın­dan çizilen cami, heybetli görünüşünün yanı sıra zarafet ve ihtişamı ile çevrenin bir tamamlayıcjsıdır ve kilometrelerce uzaktan görülebilen siluetiyle İslâmâ-bâd’ın sembolü olmuştur. İslâmâbâd mil­letlerarası hava limanı ülkede Karaçi’den sonra dış dünya ile irtibatı sağlayan tek hava limanıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski