İsrafil Meleği Görevi, Özellikleri, İlgili Ayetler, Hakkında Bilgi

İsrafil. Dört büyük melekten biri olup kıyamet gününde sûra üflemekle görevlidir.

Kaynaklarda kelimenin menşeine dair kesin bilgi bulunmamakla birlikte İbrânîce’den Arapça’ya girdiği kabul edilir. Kur’ân-ı Kerîm’de bu meleğin adı geçme­mekte, ancakyapacağı görevden söz edil­mektedir. İsrafil’in “Alları’in kulu” (abdullah) veya “rahmanın kulu” abdurrahman mânalarına geldiğini bildiren bazı rivayetler bulunmaktadır. Bundan hareketle İsrafil’in İbrânîce’de “kul” anlamındaki israf (serâf) ile “tanrı” anlamındaki kelime­lerinden oluşan bir isim olabileceği düşü­nülmüştür. Özellikle Sâmî diller arasındaki geçişler esnasında kelimelerde meydana gelen değişmelere dikkat çeken Batılı araştır­macılar, İsrafil’in Eski Ahid’de bir melek grubunu ifade etmek üzere kullanılan serâfîm kelimesinden türetildiği kanaatin­dedir. Dinler tarihiyle ilgili etimolojik sözlükler­de Asurca’da sarâpu. Ârâmîce’de sref ke­limeleriyle karşılandığı kaydedilen serâ-fîm lafzının İbrânîce’de “yok etmek, yakıp yıkmak, tasfiye etmek” gibi mânalar taşıyan bir kökle bağlantılı olan serâf keli­mesinin çoğulu olduğu kaydedilir. Eski Ahid’de yer alan bazı bilgiler­le İsrafil’in, Hz. Peygamber‘e nübüvvetinin ilk yıllarında Cebrâîl‘den ön­ce refakat edip bir bakıma onu vahye mu­hatap olmaya hazır hale getirdiğini bildi­ren rivayet ara­sında benzerlik bulunduğu da ileri sü­rülmüştür.

Kıyametin kopmasından bahseden âyetler, evrende büyük bir kozmik deği­şime sebep olacak bu hadisenin sûra ilk üflenilmesiyle başlayacağını, ikinci üflenişle de herkesin diriltilip mahşere git­meye hazır duruma getirileceğini ifade eder.[Neml 27/87; Zümer39/68] Bu tür beyanlarda yer alan “üfleme” görevi­ni ifa edecek ve insanları hesap meyda­nına çağıracak olan meleğin [Kâf 50/41; Kamer 54/6-8] İsrafil olduğu hususun­da İslâm âlimleri görüş birliği içindedir. Bundan dolayı Kur’ân-ı Kerîm’de “sûr” ve “nâkür”dan bahsedilen her âyet­te zımnen bunları üflemekle görevli olan İsrafil’den de söz edildiği söylenebilir.

Hadislerde adı açıkça zikredilen İsrafil kıyamet gününde yapa­cağı görev açısından tanımlanarak “melekü’s-sûr sâhibü’s-sür” ve “sâhibü’l-karn” diye nitelendirilmiştir. Bu rivayetlere göre İsrafil, Allah’ın “üfle!” emrini beklemektedir. Görevini yaparken sağında Cebrail, solun­da da Mikâîl bulunacaktır. Bazı ha­dis şerhlerinde yer alan bilgilere göre İs­rafil’in levh-i mahfuzla ilgili görevleri de bulunmaktadır. Hz. İbrahim‘i ziyaret edip bir çocuğunun olacağını müjdeleyen Lût peygambere insan suretinde görünüp kavminin cezalandı­rılacağını bildiren melek grubu içinde İsrafil’in de yer aldığı ayrıca onun arşı taşıyan meleklerden biri ol­duğu da kaydedilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski