İstolni Belgrad/Szekesfehervar Tarihi, Nüfusu, Hakkında Bilgi

İstolni Belgrad. Macaristan’da XVI-XV11. yüzyıllarda Osmanlı sancak merkezi olan bir şehir.

Macarca’sı ilk zamanlarda Fehervâr, daha sonra Szekeşfehervâr, Almanca’sı Stuhlweifienburg, Latince’si Alba Regia olup Osmanlılar tarafından Sırpça “beyaz başşehir” anlamına gelen “stolni belg-racTdan türetilen İstolni (istoni) Belgrad ve Belgrad-ı Üngürüs adıyla anılmıştır. Macaristan’ın batı kısmında Transdanub-ya bölgesinde. Eskiçağ’dan beri meskûn olan düz bir alanda X. yüzyılda kurulan şe­hir. Aziz Istvân döneminde (1000-1038) krallık merkezlerinden biri sıfatını kazan­dı. Burada gömülen Istvân’ın halefleri bütün Ortaçağ boyunca çoğunlukla bu şehirde taç giydi [son defa 1526’da ânos Szapolyai, 1527de bir yıl önce kral seçilen Habsburg hanedanına mensup Ferdinand] ve toprağa verildi. Budin (Buda) ve Estergon (Esztergom) zamanla daha büyük önem kazandıysa da burası kutsal bir merkez olarak saygınlığını korudu. Kral Mâtyâs’ın 1490’daki ölümünden az son­ra oldukça bakımsız durumda olan kale Habsburg Maximilian’m kuvvetleri ta­rafından zaptedildi. Ancak 1491 yılında Istvân Bâthori ile Pal Kinizsi burayı geri aldı.

Buda- Esztergom Szekesfehervâr üç­geni, stratejik ve manevî önemi dolayısıy­la Osmanlılar’ın başlıca hedefini teşkil et­ti. Budin’in 948’de (1541) ele geçirilme­sinden sonra asıl yönü Viyana olan 950 (1543) seferi sırasında Estergon’un kuşa­tılmasının ardından başında Kanunî Sul­tan Süleyman’ın bulunduğu 35-40.000 kişilik Osmanlı ordusu, hemen hemen her taraftan bataklıklarla çevrili ve kısmen yeniden tahkim edildiği için savunma gü­cü yüksek Szekesfehervâr’ı kuşatma altı­na aldı. Bu tarihte Ferdinand’ın kontro­lünde bulunan kalede, kumandan György Varkocs (VVarkoch) ile tahminen 6000 ka­dar değişik milletlere mensup muhafız vardı. Bazı kaynaklara göre şehir halkı sa­vaşsız teslim olmadan yana idi. Kuşatma sürerken dış kaleden iç kaleye dönmek isteyen müdafilere şehir halkı kapıyı aç­madı ve bunun neticesinde Varkocs ve yanındakiler hendeklerde can verdiler. 3 Cemâziyelâhir 950’de (3 Eylül 1543) ahali ve geri kalan askerler Osmanlılar’la anla­şarak Szekesfehervâr’ı onlara teslim et­tiler. Bazı tarihçilere göre Ferdinand’a baş eğdikleri ve silâh sakladıkları için önde gelen sivillerin bir kısmı idam edildi, as­kerler ise serbestçe ayrılabildi.

XVI. yüzyılın sonuna kadar buraya yöne­lik olarak ciddi bir askerî faaliyete girişil­medi. 1565’te şehrin Macar hâkimi, Györ (Yanık) kumandanına teslim olmaya hazır olduklarını bildirdiyse de Viyana bu pla­nı durdurdu. Muharrem-Safer 1002’de (Ekim-Kasım 1593) Kont Hardegg’in bir­likleri şehri kuşattılar: ancak kalenin yar­dımına gelen Osmanlı kuvvetlerinin 3 Kasım’da Pâkozd ve İstolni Belgrad arasın­da yenilgiye uğratıldığı sırada yarıda bı­raktıkları kuşatmayı hâlâ belli olmayan sebeplerle sürdürmediler. Şevval 1007′-de (Mayıs 1599) şehrin varoş kısmı Macar ve Avusturyalı birliklerin beklenmedik hü­cumu neticesinde geçici olarak alındıysa da direnen kale ele geçirilemedi. 1010′-da (1601) buraya 28.000 kişilik kuvvet sevkedilmesine rağmen başkumandan Prens Henri Mercoeur kaleyi eîe geçirmek­te zorlandı. General Russvvorm’un birlik­lerinin hiç kimsenin geçemeyeceği sanı­lan bataklıkları aşarak Sziget mahallesi­ni ele geçirmesinin ardından diğer dış semtler kısa sürede alındı. 22 Rebîülev-vel’de (20 Eylül) kanlı bir savaştan sonra Avusturyalılar kaleyi zaptettiler. Bir ay sonra şehrin yakınında on altı gün süren meydan savaşı, burayı geri almak için gelen Osmanlı kuvvetlerinin yenilgisiyle neticelendi. Ancak ertesi yıl Vezîriâzam Yemişçi Hasan Paşa şehri tekrar Osman­lı topraklarına kattı.[11 Ramazan 1011 / 22 Şubat 1603] Bu ikinci zaptından son­ra seksen altı yıl daha Osmanlı idaresin­de kalan şehir, Budin’in 1097’de (1686) düşmesiyle kısa bir süre için Budin bey-lerbeyiliğinin merkezi rolünü üstlendi. Ancak 1687 yılında Avusturyalılar tarafından başlatılan ablukanın giderek daha sı­kı uygulanması sonucu 8 Receb 1099’da (9 Mayıs 1688) bir heyet kaleyi teslim şart­larını görüşmek üzere Kral Leopold’ün ya­nına gitti. Nihayet hükümdarın tasdikiyle 14 Mayısta anlaşma imzalandı ve 19 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Böylece Osmanlı idaresi sona ermiş oldu.

Osmanlı hâkimiyeti altında Budin’e bağlı bir sancak merkezi haline getirilen şehre İlk gelen sancak beyi Yahyâpaşazâ-de Ahmed Bey’dir. Bu görevde daha son­ra hayatının uzun kısmını Macar toprak­larında geçiren Hamza Bey, Budin ve Tı-mışvar (Temesvâr) beylerbeyi de olan Ka­sım Paşa, beylerbeyilik pâyesiyle tayin edilen Arnavut Hasan Paşa ve 1041-1045 (1632-1635) yıllan arasında yazdığı Tâ-rih’îyle tanınan İbrahim Peçevî (Peçuylu) gibi tanınmış simalar da bulundu.

Şehrin nüfusu hakkındaki bilgiler ol­dukça kısıtlıdır. Osmanlılar’dan Önceki dö­nemle ilgili olarak ileri sürülen 7-8000’lik tahminler oldukça zayıf temellere da­yanmaktadır. 1543’te buraya sevkedilen 3000 kadar kale erinden 966’ya (1558-59) kadar yalnız 1200 kişi kaldı. Bu rakam 976’da (1568-69) hafif yükseliş göstere­rek yaklaşık 1400’ü buldu. Bu askerlerin fazla kalabalık ailelere sahip olmadıkları söylenebilir. Sancak merkezindeki timar erlerinin ve bunların cebelülerinin sayısı 500’ü, aileleriyle birlikte 1000-1200 kişiyi pek aşamadı. Esas Macar ahaliden, 971-973 (1563-1565) yıllarında İçkale’de çok düşük sayıda (15 hâne), Dışkale’de biraz daha fazla (78 hâne) ve ayrı bir birim ola­rak deftere geçirilen, fakat dış mahalle­lerinden birini oluşturan İngovâny’da kırk üç hâne olmak üzere toplam 136 cizye hanesi tesbit edildi. 1200 -1500 kişiye te­kabül eden bu rakam daha sonra azal­maya yüz tuttu. Sancağın III. Murad dö­neminden (1574-1595) kalma tek tahrir defterinde sadece elli evli aile reisi kayde­dilmişti. Asıl nüfusun idarî ve askerî mer­kezlerden daha güvenli yerlere gitmesi Macar topraklarında genel bir eğilimdi.

Fethedilen diğer yerlerde de yapıldığı gibi Osmanlılar şehirdeki kiliselerin ço­ğunu camiye çevirdiler. Katedralin ilk za­manlarda Katolikler’in elinde bırakılması alışmışın dışında bir durumdu. Bunun se­bebi ise içinde Macar krallarının mezarla­rının varlığıdır. Yirmi beş yıl sonra 1568′-de II. Selim bunlardan geri kalanlarının atılmasını emrettiyse de bu emrin tam olarak yerine getirilemediği, XVII. yüzyilın başlarında şehre giren Alman askerlerinin üç dokunulmamış mezarı yağma etmiş olmalarından anlaşılmaktadır. Ro­men tarzında yapılan bu mâbed bir ara cephanelik olarak kullanılmıştı.

Budin’e yakınlığı, iktisadî ve dinî önemi sebebiyle eskiden beri başta gelen bir ti­caret merkezi olan şehir XVI. yüzyılda bu durumunu korudu. Bîr yandan gümrük listelen, öte yandan yüksek sayıdaki dük­kânların mevcudiyeti bunu ispatlar. An­cak daha sonra ticarî faaliyetler oldukça azaldı ve 967’ye (1560) doğru en düşük seviyesine indi. 982’de (1574) yeniden canlanma başladı; 988-992 (1580-1584) arasında istikrarını sürdürdü. Nitekim mukâtaa defterlerindeki kayıtlara göre gelir yekûnu 1547-1548’in altı ayında 86.800; 1558’in üç buçuk ayında 17.638; 1560 -1561 ‘in altı buçuk ayında 26.667; 1574’ün beş buçuk ayında 91.512,5; 1580-1581’in tam kamerî yılında 156.080. sonraki tam yılda 119.351 ve bir sonraki tam yılda 92.137 akçe dolayındaydı. Bu gelirlerin büyük kısmı buradan geçen sı­ğır sürülerinden sağlanıyordu, yerli pa­nayırların katkısı da yüksekti. 1574 ve 1580-1584 yıllarında bir yandan İtalya, öte yandan Avusturya ve Almanya istika­metine sevkedilen 106.000’den fazla sı­ğır buradan geçmişti. Aynı zamanda baş­ka hayvanı ve bitkisel ürünler dışında ma­denî emtia da ihraç malları arasında yer alıyordu. İthalâtla ilgili bilgiler kısıtlı ol­masına rağmen İstolni Belgrad’ın yörede başta gelen bir dağıtım merkezi olduğu söylenebilir.

951 (1544) ve 967 (1560) yıllarına ait bilgilere göre şehirdeki mîrî dükkânların sayısı 101’den 112’ye yükselmişti. Kiraya verilen bu satış yerleri ve tezgâhlar arasında helvacı, bakkal, debbâğ, saraç, kaz-zâz, berber, kuyumcu, çilingir, çizmeci, kalaycı, şimşirci, sertiraş, pabuççu, bi-berci, madrabaz, hallaç, dülger, remmal vb. bulunuyordu. Bunlardan Sziget ma­hallesindeki yirmi üç dükkândan on altısı Macarlar tarafından işletiliyordu.

İstolni Belgrad’dan beklenen vergilerin yıllık hâsılı hem 1570 icmal defterinde hem de III. Murad dönemi mufassal def­terinde tahminî bir rakam üzerinden tes-bit edilmişti (36.000 akçe). Buradaki ver­gi çeşitlerine göre şehir halkı vergilerinin yüzde 47″sini hububat. 28’ini ise şıra üre­timinden ödemekteydi. Bunların dışın­da müslümanların bağlan ve diğer ziraî ürünleri için ödenen vergiler de vardı. Ay­rıca şehirde 3000 akçe vergi kayıtlı bir ba­rut değirmeni bulunuyordu. Yine iki de­ğirmenle bir çayırın gelirinin Hacı Bektaş Tekkesi’ne vakfedilmiş olması, bu tarika­tın XVI. yüzyılda İstolnî Belgrad’da yer­leşmiş olduğuna delâlet eder.

İstolni Belgrad sancağı sınır boylarında bulunduğu için ona bağlı yerleşim mer­kezlerinin sayısı devamlı değişmekteydi. Sürekli vergilendirilen köylerin yanı sıra geçici olarak Osmanlı hâkimiyeti altına giren pek çok yer vardı. Hatta bazı def­terlere henüz hiç fethedilmemiş bölge­lerin yerleşim merkezleri de kaydedilmiş ve tımar sahiplerine dağıtılmıştı. Tahrir zamanında mükellefiyeti “bervech-i tah­min” şeklinde tesbit edilen ve “hâli ez-raiyyet” ifadesiyle gösterilen bu yerleşme birimleri çoğunlukla bu kapsama girmek­tedir. Bu tür yerlerin deftere alınmasın­daki amaç, Avusturya ile yapılan görüş­melerde delil olarak Kullanabilmekti. Ni­tekim 1563-1565 yıllarında cizye ödeyen 250’ye yakın yerleşme yerinin sancağın çekirdeğini oluşturduğu ve bu rakama dayanarak 1570 icmal defterinde sırala­nan yaklaşık600 yerleşme biriminin (şe­hir kasaba, köy) ve doksana yakın mezra-anin büyük oranda bu kategoriye dahil olmadığı Öne sürülebilir.

XVII. yüzyılda sancağa ait bilgilere pek rastlanmamaktadır. Bu yüzyılda burada bulunan ulûfeli asker sayısı bir hayli azal­mıştı. Fakat başka bir sistem içinde görev yapan muhafızların var olduğu söylene­bilir. Osmanlı döneminden sonra yapılan ilk Habsburg tapu listesinde aralarında birçoğu harap olmak üzere 258 evin tes­bit edilmiş olması, nüfusta XVI. yüzyıla göre büyük bir değişikliğin meydana gel­mediğini göstermektedir.

İstolni Belgrad’da kale dışında Osman­lı inşaat faaliyetleri oldukça sınırlı görün­mektedir. Burada yalnız bir iki cami ile mescid ve iki hamam olduğu bilinmekte­dir. Kalıntıları bugüne kadar ulaşabilen hamamlardan biri, 1559-1563 arasında Budin beylerbeyi olan Güzelce Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Szekesfehervâr, Osmanlı idaresinden sonra özellikle XVIII. yüzyılda barok üslû­bunda yapılan kilise ve evlerle donatıl­mıştır. Şehir merkezi zamanımızda da bu görüntüyü yansıtmaktadır. Günümüzde Fejer ilinin (megye) merkezi ve bir pis­koposluk olan şehrin nüfusu 100.000’İ aşmıştır (1995te 108.070). Bu nüfusuy­la Macaristan’ın büyük şehirlerinden biri olan Szekesfehevâr’da özellikle II. Dün­ya Savaşı’ndan sonra sanayi hızla geliş­miştir. Şehirdeki başlıca sanayi dallarını elektronik eşya, alüminyum üretimi, ta­kım tezgâhları teşkil eder. Avrupa’nın en büyük otobüs fabrikalarından biri de bu­rada bulunmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski