İttisal Nedir, Ne Demek, Felsefede Anlamı, Hakkında Bilgi

İttisal. İnsan aklının, kozmik akılların sonuncusu olan faal akılla kurduğu İlişki anlamında felsefe terimi.

İnsan aklının gelişmesi ve bilgiyle ay­dınlanması İslâm felsefesinin en temel meselelerinden birini oluşturur. Akıl teo­risinin psikoloji ve epistemoloji yanında metafizik, teoloji ve ahlâkla da ilişkili ol­ması problemin önemini daha da arttır­maktadır. Meşşâî filozoflar, Aristo’nun kuvve-fiil ve madde-sûret ayırımına da­yanan doktrininden hareketle insan ak­lını, “güç halinden fiil alanına çıkarak so­yut kavramlara ulaşma yeteneği” şeklin­de tanımlamışlardır. Bu noktada hangi gücün insan aklını kuvve halinden fiil ha­line çıkaracağı ve fiil haline geçen aklın soyut bilgilere nasıl ulaştığı sorulan önem kazanmaktadır. İlk maddede (heyûlâ) ol­duğu gibi sırf güç ve istidat halindeki akıl da giderek heyûlânî denilen potansiyel ve edilgin durumundan kurtularak etkin hale geçmektedir. Güç halindeki insan aklını fiil alanına çıkaran bu etkin ilkeye “faal akıl” denmektedir. Faal akıl, “insanın düşünme ve bilme gücünü işlevsel hale getiren ve maddî eşyada kuvve halinde, maddî olmayan âlemde fiil halinde bulu­nan aklî objeleri (ma’kûlât) ona kazandıran ilke” olarak tanımlanmıştır. İnsan aklıyla faal akıl arasındaki bu ilişkiye İslâm fel­sefesinde ittisal denilmektedir.

Faal akıl ve etkisinin mahiyetiyle insan aklının ona hangi bilgi yollarıyla yönelece­ği konusu İslâm filozofları arasında tar­tışmalıdır. Esasen Aristo’nun faal akıl ko­nusundaki fikirlerinin müphemliği sebebiyle Aristo yorumcularının da ihtilâf et­tiği bu konuda ilki Fârâbî- İbn Sînâ gele­neğine, diğeri İbn Rüşd’e ait iki farklı yak­laşım bulunmaktadır. İslâm felsefesinde faal akılla ittisal meselesini bir doktrin olarak ortaya atan ilk filozof Fârâbî’dir. Bu doktrin Fârâbî’nin felsefesinde bilgi­nin, felsefî bilgeliğin ve nebevi vahyin te-mellendirilmesinde Önemli bir rol üstlen­miştir. Nitekim bu doktrinde faal akıl va­hiy meleği Cebrail ile özdeşleştirmiştir. Faal akıl, Fârâbî’nin sudur fikrine dayalı on akıl -dokuz felek kozmolojisinde ay fe­leğinin aklıdır. Bu akıl bir “suret verici” (vâhibü’s-suver) olarak hem maddî âlem­deki değişmenin hem de aklî formların ilkesidir. İttisal fikri açısından asıl önemli olan bu son özelliktir. Fârâbî’nin ma’kü-lât dediği ve aklî bilginin konusu olan ak-ledilir formların, soyut kavramların ve ka-nunlulukların insan aklına kozmolojik ola­rak en yakın ilkesi faal akıldır. İnsan aklı­nın kendisiyle ittisal kurup bilgi aldığı bu ontik varlık hem tabii varlıkların hem de aklî kavramların ilkesi olarak kabul edil­miş ve bu durum bilginin imkânı, kaynağı ve değeri açısından önemli sonuçlar do­ğurmuştur. Özellikle faal aklın Cebrail ile aynı varlık sayılması, bilgeyi aydınlatan felsefî bilgiyle peygamberi aydınlatan vahyin aynı kaynağa bağlanması İslâm düşüncesinde derin etkiler doğurmuş ve yoğun tartışmalara yol açmıştır. Fârâbî1-nin ideal yöneticisinin faal akılla ittisal edebilen, ilhama mazhar bir kişi oluşu se­bebiyle onun siyaset felsefesinde devlet başkanıyla peygamber arasında sıkı bir benzerlik kurulmaktadır.

Peygamberde faal akılla ittisalin mahi­yeti kısmen değişmektedir. Özellikle İbn Sînâ, Fârâbî’nin bu husustaki fikirlerini geliştirerek peygamberde heyûlânî aklın istidat olarak en yüksek güce ulaştığı se­viyeye “kutsî akıl” adını vermiş ve vahiy olayını bu aklın faal akılla (Cebrail) ittisali olarak açıklamıştır. Bu kutsal güç pey­gamberlere mahsus olup onların zihnî bir çaba göstermeden vahiy bilgisine doğru­dan ulaşmasını sağlar. Bilgi peşinde ko­şan öteki insanlar ise faal akılla ittisal edebilecek seviyeye ulaşıncaya kadar ilmî ve tecrübî birikimlerini arttırmak zorun­dadırlar. Bu zihnî çabaların sonucu ise fa­al akılla ittisal neticesinde küllî bir teori­ye ulaşmaktır veya faal aklın feyzi, ilham ve aydınlatması ile orta terimin bulun­ması ve sonuçta üzerinde düşünülen me­selenin tümel bir formüle bağlanması­dır. İbn Sînâ, ittisal konusunu müslüman zihnine yaklaştırmak için Nûr sûresinin

15. âyetinde geçen benzetmenin insan aklının aşamalarına işaret ettiğini ileri sürmekte ve âyetteki temas kavramıyla ittisalin, ateşle de faal aklın kastedildiği­ni ifade etmektedir.

Bilginin imkânını faal aklın insan aklını aydınlatmasına bağlayan, dolayısıyla bil­gi hadisesini bir yönüyle beşer üstü bir aydınlanma olarak gören Fârâbî-İbn Sînâ geleneğine karşılık İbn Rüşd, ittisal dokt­rininin bu tür aydınlanmacı çağrışımları­nı reddetmektedir. Ona göre faal akıl ta­mamen insandan bağımsız antik bir de­ğer değil soyutlama sonunda zihnin tü­mel kavramlara ulaşıp onlarla özdeşleş­miş halidir. İbn Rüşd’ün, objektif bilginin evrensel anlamda mevcudiyeti şeklinde anlaşılabilecek olan bu açıklamasına göre ittisal insan aklının küllî ve objektif bilgi­ye ulaşmasından ibarettir. Çünkü nazarî aklın işi soyut kavramlara ulaşmaktır. Ar­tık maddesinden ayrılmış bu kavram sis­temiyle hiç değişmeyenin bilgisine ulaşıl­mış olmaktadır. Şu halde faal akılla itti­sal. İbn Rüşd’e göre duyulur nesnelere ait cüz’î bilgi ve tecrübeden başlayarak akledilir formlara ait küllî bilgiye doğru yükselen bir sürecin aşamalarını belirle­yen bir fiil, aynı zamanda bu aşamaların sonuncusunun adı olmaktadır.

İbn Bâcce’nin faal akılla İttisal konusun­daki işrakçi görüşlerini de eleştiren İbn Rüşd, kendi fikirlerini aydınlanmacı ve mistik ittisal anlayışlarından ayırmak is­temiş olmalıdır. İbn Rüşd, mutasavvıfla­rın sözünü ettiği türden bir ittihada ben­zettiği Fârâbî’den beri benimsenen bu iş­rakçi ittisal anlayışını, insanı tabii ilimler dairesinden çıkarıp bir olağan üstülükler dünyasına götürdüğü için hem yanlış hem de zararlı görmüş ve onun bu anla­yışı Batı’da bilimsel düşüncenin gelişme­sinde etkili olmuştur. İbn Rüşd, mistik bilgi kavramını felsefî araştırmanın ko­nusu görmeyip Özellikle kazanılmış bilgi kavramı üzerinde durmakta ve birincisi lehine ikinci yolu küçümseyenleri eleştir­mektedir.

Filozofların “faal akılla insan aklının kurduğu bağlantı” anlamında kullandık­ları ittisal kavramı tasavvuf sahasına ge­çildiğinde genellikle farklı mânalara gel­mektedir. Hiçbir müslüman filozof “Tanrı ile bir olma, tek varlık haline gelme” an­lamında bir ittisal veya ittihaddan söz et­memiştir. Hatta bu konuda İbn Sînâ, Yeni Eflâtuncu Furfûriyûs’un (Porphyrios) şah­sında ittisali “aynîleşme” mânasında kul­lananları eleştirmektedir. Faal akılla itti­sal eden insan aklı ferdiyetini koruyarak “aki-ı müstefâd” şeklinde başka bir isim alır. Dolayısıyla ittisal “fenâfillâh” veya “Nirvana” anlamında değildir.

Tasavvuf literatüründe ittisal terimi de kullanılmakta ve bununla kısaca “Allah’­tan başka şeyle meşgul olmama ve Al­lah’la sürekli birlikte olma” mânası kas­tedilmektedir. Felsefedeki ittisal ile özel­likle vahdet-i vücûdcu tasavvuftaki itti-had arasındaki en belirgin fark insana ait ferdîliğin yok olup olmaması noktasında kendini gösterir. Buna karşılık her iki sa­hadaki ittisal fikrinde mutluluk ahlâkına ait ortak bir yan görmek mümkündür. Çünkü Allah iie ruhen ve fikren ittisal ha­lindeki bir sûfî ne kadar yüksek bir ma­nevî haz duyuyorsa faal akılla ittisal ku­ran filozof da aynı derecede yüksek bir mutluluğa ulaşmış olur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski