İvaz Paşa Camii -Manisa- Tarihçesi, Mimari, Hakkında Bilgi

İvaz Paşa Camii. Manisa’da XV. yüzyıl sonlarında yapılmış cami.

Gerek Evliya Çelebi tarafından gerekse halk arasında Çaybaşı Camii olarak adlan­dırılan mabedi çok girift Arapça kitabe­sine göre İvaz b. Abdülmuîn 889 yılı Ra­mazanında (Ekim 1484) yaptırmıştır. Hak­kında bilgi elde edilemeyen İvaz Paşa’nın babasının Abdülmuîn adını taşıması onun devşirme asıllı olduğunu gösterir.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İvaz Paşa hay­ratının vakfiyesinin Manisa Vakıflar Müdürlüğü’nde bulunduğunu bildirmiştir. Cami, İstiklâl Savaşi’ndan sonra bir süre asker işgalinde kalmış olduğundan çok bakımsız duruma gelmiş ve 1940’lara doğru kullanılamaz derecede harap olmuşken 19S0’ii yıllarda onarılarak ihya edilmiştir. İvaz Paşa Ca­mii plan bakımından, 1438-1447 arasın­da yapılan Edirne’deki Üç Şerefeli Cami’nin küçük bir örneğidir. Erken dönem Os­manlı -Türk mimarisinde başka benzerle­ri de olan bu tip Tokat, Hayrabolu, istan­bul, İzmir!, yine Manisa’da 879’da (1474) Sinan b. Abdullah’ın yaptırdığı Çaşnigîr, Sultan II. Bayezid’in zevcesi Hüsnüşah Hatun için 896’da (1491) inşa ettirilen Hatuniye. I, Selim’in zevcesi ve Kanunî Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan adına 929’da (1523) yaptırılan sultan camilerinde de tekrarlanmıştır. Ancak burada mimari bakımdan ilgi çe­kici değişik uygulamalarla karşılaşılmak­tadır. Beş bölümlü olması gereken son cemaat yeri, her biri bir kubbe ile örtülü dört bölüm halinde olup cümle kapısı ya­na kaydırılmış ve solda olan minare kür­süsü harimin içine alınmıştır. Minare kür-süsüyle cümle kapısı arasında son cema­at yeri mihrap nişi uyulmuştur. Caminin ana eksenine aykırı düşen bu düzenleme sol köşede daha da arttırılarak burada minare kürsüsüne bitişik iki cephesi açık türbe yapılmıştır. Ortada bir büyük kub­be, iki yanlarda birer sütunla ayrılmış çifte küçük mekânlardan oluşan harimin sol tarafı sağa nisbetle daha ufaktır. Ca­minin bütünü dıştan 18.55 x 12,74 m. ölçülerinde muntazam bir dikdörtgen şek­lindedir.

İvaz Paşa Camii, erken Osmanlı döne­minde hâkim olan duvar örgüsü tekniğin­de değişik ölçü ve biçimlerde kesilmiş taş ve tuğlalardan inşa edilmiştir. Taşların aralarında ayrıca dikine konulmuş tuğla­lar yer alır. Sekiz köşeli ve çokyüksek kasnaklı kubbe de aynı teknikte yapılmış, her cephesinde birer pencere açılmıştır. Du­varların ve kubbe kasnağının mahyaların­da iki sıra tuğla testere dişi çıkmalar var­dır. Son cemaat yerinin sivri kemerleri devşirme başlıklı mermer sütunlara otur­maktadır. Büyük bir sivri kemerin içinde bulunan yayvan kemerli cümle kapısı üs­tünde beş satırlık Arapça kitabe yer al­mıştır. Evliya Çelebi, bu kitabenin aşın derecede girift oluşundan dolayı okuyup kopyasını yazamadığını bildirir.

Harimin üstü 8,20 m. çapında kubbe ile örtülüdür. Bunun iki tarafında, birer sütuna oturan sivri kemerlerle ayrılmış küçük kubbeli mekânlar mevcut olup soldakiler daha küçük ve ayırıcı sütun da do­layısıyla sağdakiyle aynı hizada değildir. Devşirme olan bu sütunlardan sağdaki yivli bir gövdeye sahip olduğuna göre Ko-rint nizamında bir İlkçağ yapısından ge­tirilmiştir. Soldakinin gövdesi düzdür. Bunların başlıkları da devşirmedir. Sağ­daki kesik piramit biçiminde yüzeyleri ka-boşonlu (kabaralı) bir Bizans başlığı, sol­daki ise Korint üslûbunda İlkçağ’a ait bir başlıktır. Kubbeye geçişi sağlayan pan­dantiflerin içlerinde zengin bir mukarnas dolgu vardır. Yanlardaki küçük kubbele­rin geçişleri ise daha sade, baklavalı ve üçgenlidir.

Harimi, kasnaktaki sekiz pencereden başka yan duvarlarda ve son cemaat ye­rinde altlı üstlü ikişer, kıble duvarında dörder pencere aydınlatır. Alt dizi pence­reler tuğladan sivri boşaltma kemerlidir.

Bu kemerlerin altında esas pencere dik­dörtgen biçiminde olmaKla beraber sövelerdeyine İşlenmiş Bizans mermerleri devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Boşaltma kemerinin içindeki alınlıkla bu kemerin etrafında zengin bir bezeme mevcuttur. Kemer tuğladan zencirekmo-tifiyle çerçevelenmiş, ayrıca dış bordürle kemer arası yine tuğladan yıldızlarla dol­durulmuştur.

Hafifçe dış cepheye çıkıntı teşkil eden mihrap nişi Manisa’daki Hatuniye Camii mihrabına benzer. Dilimli bir kemerin içindeki esas niş beş sıra mukarnaslıdır. Harimde duvarlarda bir nakış olmayışına ve mihrabın sadeliğine karşı burada Türk ahşap işçiliğinin son derece güzel örnek­lerinden olan bir minber vardır. Hatuniye Camii’nin Zilhicce 900 (Eylül 1495) tarihli minberiyle büyük benzerlik gösteren bu değerli eser Aydın Yükselin ileri sürdüğü gibi aynı ustanın elinden çıkmış olmalıdır. Kündekârî adı verilen teknikte, oymalı parçaların geçmeli olarak birleştirilmesi suretiyle yapılan minberin kapısı üstün­deki yazı, çok değişik bir hat örneği ola­rak düz ve ters olmak üzere iç içe işlen­miştir. Hatuniye minberinin kapısı üstün­de aynı yazının bulunması ve başka ben­zerlikler her iki minberin de aynı ustanın elinden çıktığını gösterir.

Alışılmamış bir biçimde cami kitlesinin içinde solda yer alan minare, taş bir kür­sü üzerinde yükselen çubuklu bir gövdeye sahiptir. Kürsü sekizgen biçiminde olup sivri kemerli bir sıra niş ve bunların yuka­rısında kısa, yayvan baklavalarla süslen­miştir. Gövdeyi süsleyen çubuklar, Türkler’in Orta Asya’dan beri gelen bir mina­re mimarisi geleneğinin son örneklerin­dendir. Gövde şerefeye yakın bir bölümde taş bir kuşakla mukarnaslı olarak iş­lenmiş çıkmalara bağlanır. Şerefe kor­kulukları şebekelidir. Bu Özellikler, mina­renin şerefeye kadar olan kısmında beş yüzyıl içinde bir değişiklik olmadığını gös­termektedir.

Türbe, caminin beden duvarları içinde sol (kuzey) köşede minare kürsüsüne biti­şik olarak yer almaktadır. İki taraftan sivri kemerli birer açıklığa sahip olan türbede kemerler köşedeki sütuna oturmaktadır. Bir açık türbe görünümünde olan bu kü­çük mekân ayrıca bir kubbe ile de örtül­müştür. Caminin sol kanadına bir pence­re ile bağlanan türbede üç sanduka bu­lunmaktadır. Burada şâhidelerdeki yazı­lar çok girift olduğundan okunamamıştir. Bunlardan biri caminin kurucusuna ait olmalıdır.

İvaz Paşa Camii erken Osmanlı döne­minde Türk mimarisinde, en büyük örne­ği Edirne’de Üç Şerefeli Cami’de olmak üzere çok sayıda ibadet yerinde uygula­nan bir plan tipinin temsilcilerindendir. Ancak burada ekseni kaydırmak, türbeyi cami bünyesi içine sıkıştırmak, minareyi sol tarafta inşa ederek bunun gövdesine Türk sanatının çok eskiye dayanan gele­neklerini aksettiren bir görünüş vermek suretiyle bazı değişiklikler meydana geti­rilmiştir. Bunun benzen minareler, An­talya’da Yivli Minare Camii ile Konya’da Sahip Ata Medresesinde görülür. İstan­bul’da Vefa’da kiliseden çevrilme Molla Gürânî Camii ve Galata’da Okçu Mûsâ Mescidi’nin (şimdi minare sıvalıdır) mina­releri de aynı şekildedir. Cami bünyesi içinde türbe ise yine İstanbul’da Fatih’te Hafız Ahmed Paşa Camii’nde vardır. Ma­nisa’da İvaz Paşa evkafı olarak yapılmış bir hamamın varlığı bilinmekteyse de bu eserin yeri tesbit edilememiştir. Evvelce caminin yanında medreseye ait oldukları sanılan hücreler mevcuttu, ancak bunlar­dan da hiçbir iz kalmamıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski