İzhar -Tecvid- Nedir, Ne Demek, Anlamı, Nasıl Yapılır, Hakkında Bilgi

İzhar. Bîr tecvîd terimi.

Sözlükte “ortaya çıkmak” anlamındaki zuhur kökünden türeyen izhâr “bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak; açıktan okumak” mânalarına gelir. Tecvid ilmin­de “iki harfin arasını ayırma” (harfi mah­recinde okuma) demektir. Sakin nün ve­ya tenvinden sonra harf­lerinden birinin gelmesi halinde sakin nün veya tenvin bu harflerin Önünde idgam, iklâb veya ihfâ edilmeden izharla okunur Burada izhar yapma­ya sebep, sakin nün veya tenvinle izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine olan uzaklığıdır. Kırâat-i aşere imamlarından Ebû Ca’fer el-Kârî hâ ve “gayn”ı ihfâ harf­lerinden saydığı için ona göre bu iki harf­ten önceki sakin nûn veya tenvin de ihfâ edilerek okunur Sakin mîm de bâ ve “mîm”in dışındaki harfler önünde bulunduğunda izharla okunmuş ve buna “izhâr-ı şefevî” denmiş­tir Gerek sa­kin nûn gerekse sakin “mîm”le ilgili izhar uygulanırken gunneleri belirtilir. Harf-i ta’rif olan “lârrTdan sonra kamerî harf­lerden biri bulunduğunda bu lam da izhar edilir ve izharın bu türüne “izhâr-ı kameriyye” adı verilir gibi.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski