Kahramanmaraş Kalesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kahramanmaraş Mimari.Arkeolojik verilerle kısmen aydınlatılmaya çalışılan şehrin ilk dönem­leri hakkında fazla bilgi yoktur. Hareketli geçen tarihî seyir içerisinde VII. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bu çevrede kuvvetli bir mimari geleneğin kurulamadığı, mevcut­ların da sık sık el değiştirme, istilâ, talan ve yakıp yıkmalarla yok olduğu anlaşıl­maktadır. Daha çok Dulkadırlı Beyliği ile Osmanlı döneminde yaptırıldığı bilinen eserlerin de çeşitli tarihlerde vuku bulan depremlerde yıkıldığı ve özelliklerini yitir­diği görülmektedir.

Kale. Kahramanmaraş’ın tam ortasın­da doğu-batı ve kuzeyden ortalama 50 m., güneyden 100 m. yükseklikte, için­de tabii kayalıkların da bulunduğu yığma bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalenin ku­ruluş tarihi hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak burada ortaya çıkan, Evliya Çelebi’-nin Seyahatname’sinde sayılarını dört olarak belirttiği aslan heykellerinden gü­nümüze ulaşmış birinin üzerinde bulunan kabartma yazılardan anlaşıldığına göre milâttan önce XI. yüzyıldan itibaren kale ve çevresi Önemli bir iskâna sahne olmuş­tur. Öte yandan yakın yıllarda ortaya çı­kan verilere dayanarakyapılan değerlen­dirmelerde Filistin, Kuzey Suriye, içinde Maraş ve Elbistan’ın da yer aldığı Malat­ya, Erzurum (Karaz) ve Kuzey Kafkasya’ya uzanan bir hat üzerinde milâttan önce 3000 yılına kadar inen çanak, çömlek ve seramik buluntular arasında ortak kültür özellikleri tesbit edilmiştir. Hititler’den sonra çeşitli İlkçağ devletlerinin hâkimi­yet alanı içerisinde kalmış olan kalede VII. yüzyıldan itibaren İslâm devletlerinin et­kileri görülmeye başlar. XI. yüzyıldan son­ra Selçuklu ve diğer Anadolu Türkmen beylikleriyle Dulkadırlı Beyliği’nin birtakım tamirler yaparak kaleyi tahkim ettikleri belirtilmektedir. 922 (1516) yılından sonra çevrenin tamamen Osmanlılar’a geç­mesiyle kalede daha ciddi boyutlarda onarımlar yapılmış, mahalleler kurulmuş ve bir mescid inşa edilmiştir. Kurtuluş Sa­vaşı sırasında kaleye Fransız bayrağının çekilmesi üzerine infiale kapılan Maraş halkı harekete geçerek şehri düşmandan temizlemiş ve 21 Şubat 1920 tarihinde kalede yeniden Türk bayrağı dalgaian-mıştır. 150 x 75 m. ölçülerinde, köşeleri yuvarlatılmış bir dikdörtgeni andıran pla­nı ve 1,60 m. kalınlıktaki sur duvarlarıyla iki ana girişten ibaret kalenin Kanunî Sul­tan Süleyman zamanında onarıldığını gösteren kitabe güneydoğu köşesine ya­kın yerdeki ana giriş üzerinde bulunmak­tadır. Kalenin güneydoğu köşesinde ka­re, batı duvarında ve kuzeybatı köşesin­de ise dikdörtgen planlı olmak üzere üç adet burcu vardır. Ayrıca kuzeye bakan ikinci bir kapısının olduğu da anlaşılmak­tadır.

  • Kahramanmaraş Çeşmeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Türbeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hamamları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hanları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Medreseleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Camileri, Mescidleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Evleri, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski