Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kahramanmaraş Mimari. Arkeolojik verilerle kısmen aydınlatılmaya çalışılan şehrin ilk dönem­leri hakkında fazla bilgi yoktur. Hareketli geçen tarihî seyir içerisinde VII. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bu çevrede kuvvetli bir mimari geleneğin kurulamadığı, mevcut­ların da sık sık el değiştirme, istilâ, talan ve yakıp yıkmalarla yok olduğu anlaşıl­maktadır. Daha çok Dulkadırlı Beyliği ile Osmanlı döneminde yaptırıldığı bilinen eserlerin de çeşitli tarihlerde vuku bulan depremlerde yıkıldığı ve özelliklerini yitir­diği görülmektedir.

Kapalı çarşı. Osmanlı dönemi şehir ti­caretinin merkezi sayılan kapalı çarşılar­dan biri de Kahramanmaraş’ta bulun­maktadır. İlkyapımı XVI. yüzyıl başlarına kadar inen çarşı, bedestenle bakırcılar çarşısı arasında iki bölüm halinde düzen­lenmiştir. Hanın karşılıklı dükkânlardan oluşan manifaturacılar kısmı üstte aydın­lık pencerelerin yer aldığı beşik tonoz ör­tüsüyle tamamen, ayakkabıcılar bölümü ise kısmen ayaktadır. Osmanlı çarşılarının özelliği olan dua kubbesiyle dikkat çeken kapalı çarşılardan biri de bu çarşıdır. 23 x 23 m. boyutlarındaki bedesten ka­palı çarşının kuzeyinde olup çarşıya biti­şiktir. Ortada dört payeye oturan, dokuz bölümlü olarak inşa edilmiş bedestenin üzeri tuğla örgülü tonozlarla örtülüdür. Kare ve kübik bir görüntü veren bedeste­ne dört duvar ortasında açılmış dört kapı­dan girilmektedir. Kapalı çarşının kuzeydoğusunda ve Taş Han’ın kuzeyinde yer alan bir tekke hayli tahribata uğramıştır. Yapının çarşı komp­leksini oluşturan diğer yapılarla tarihî bağlarının olduğu ve onlara yakın tarih­lerde inşa edildiği tahmin edilir.

  • Kahramanmaraş Çeşmeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Türbeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hamamları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hanları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Medreseleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Camileri, Mescidleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Kalesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Evleri, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski