Kahramanmaraş Türbeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kahramanmaraş Mimari. Arkeolojik verilerle kısmen aydınlatılmaya çalışılan şehrin ilk dönem­leri hakkında fazla bilgi yoktur. Hareketli geçen tarihî seyir içerisinde VII. yüzyıldan XIV. yüzyıla kadar bu çevrede kuvvetli bir mimari geleneğin kurulamadığı, mevcut­ların da sık sık el değiştirme, istilâ, talan ve yakıp yıkmalarla yok olduğu anlaşıl­maktadır. Daha çok Dulkadırlı Beyliği ile Osmanlı döneminde yaptırıldığı bilinen eserlerin de çeşitli tarihlerde vuku bulan depremlerde yıkıldığı ve özelliklerini yitir­diği görülmektedir.

Türbeler. Kahramanmaraş’ta mimari açıdan fazla dikkat çekici özellikte türbe yapılmamıştır, faşmedrese’nin doğusun­da yer alan kübik kaide üzerinde pirami­dal çatılı Taşmedrese Türbesi mimari ve şekil bakımından Anadolu’daki örnekler arasında tektir. Güneyden girilen ve Zengî mimarisinin özelliklerinden sayılan geç­melerle süslü basit bir kapıya sahip olan türbenin içi kubbe ile örtülü olup pencere açıklığına yer verilmediği için loştur. İçe­risinde özellikleri büyük ölçüde bozulmuş mezarlardan birinin Alâüddevle’nin oğlu Mehmed’e ait olması dolayısıyla bunun 926 (1520) yılı dolaylarında yaptırıldığı tahmin edilir. Kapalı çarşı. Taş Han, be­desten ve tekke kompleksinin bulundu­ğu yerde, tekkenin güneybatı köşesindeki bölümde yan yana üç mezardan ibaret kısım Tekke Türbesi olarak tanınır. Fazla bir mimari özelliği bulunmayan yapının üzeri düz çatı ile örtülü olup bakımsız hal­dedir. Öte yandan Hatuniye Camii’nin al­tındaki Şems Hatun’a ait türbe (915/509) ve Üdürgücü (iklime Hatun) Camii’­nin güneyinde çok sayıda mezarın bulun­duğu türbe Kahramanmaraş’taki diğer örneklerdir. Ancak bunların da mimari açıdan kayda değer bir özellikleri yoktur.

  • Kahramanmaraş Çeşmeleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hamamları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Kapalı Çarşısı Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Hanları, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Medreseleri Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Camileri, Mescidleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Kalesi Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi
  • Kahramanmaraş Evleri, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski