Kalan Camii -Buhara- Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kalan Camii. Buhara’da XII. yüzyıl başına tarihlenen Karalı ani i minaresi yanında XVI. yüzyıl başında yeniden inşa edilen cami.

Kalyan Camii olarak da anılan yapı, Öz­bekistan’ın Buhara şehrinde eski Şehristan’da Poi Kalyan meydanındadır. Cuma Camii de denilen ilk cami Batı Karahanlı Hükümdarı Arslan Han tarafından 1121 yılında yaptırılmıştır. Moğol istilâsı sıra­sında Cengiz Han şehri ve hisarı görmek üzere içeri girdiğinde caminin sultanın sarayı olup olmadığını sorması binanın görkemini anlatması bakımından dikkat çeker. Ancak Cengiz Han iç kaleyi savu­nanlara sinirlenip bütün şehri ateşe ver­miş, birkaç gün içinde şehrin büyük kıs­mı yanmıştı. Tuğladan yapılan caminin yanmaktan kurtulduğu kayıtlı ise de çok ciddi hasar gördüğü kesindir.

XIII. yüzyılın sonu ile XIV. yüzyılın baş­larında aynı yerde yeni bir caminin yapıl­dığı kazı çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. Fa­kat bu bina çabuk harap olmuş. XVI. yüz­yılın birinci çeyreğinde bugünkü biçimiyle ve ilk binanın temel izleri üzerinde yeni­den inşa edilmiştir. Şeybânîler’den Ubey-dullah Han, Gucdüvân seferinden elde et­tiği ganimetle yapının içinin ve ön cep­hesinin süslemelerini yeniden yaptırmış­tır. Taçkapının kemerinde 920 (1514-15) olarak kayıtlı olan tarih bu düzenlemeyi gösterir.

Kalan Camii’nin minaresi, bütün Orta Asya’da Moğol istilâsı öncesinden kalabi­len birkaç yapıdan biri olması dolayısıyla da Önemlidir. Minare, bu ilk camiden gü­nümüze kadar gelen orijinal Karahanli minaresi olup Arslan Han’ın adıyla 521 (1127) tarihini veren kitabeye sahiptir. Tamamlandıktan kısa bir süre sonra üst kısmı kendiliğinden yıkılmış ve yine Ars­lan Han tarafından yaptırılmıştır.

Tuğladan 45,6 m. yükseklikte, yukarı­ya doğru daralan silindirik gövdeli muaz­zam bir kule görünümündeki minarenin taban çapı 9 m. kadardır. Yukarıya doğru hafifçe daralan minare gövdesi on üç ku­şak halinde kabartmalarla süslüdür. Tuğ­la örgüsünün güzel örnekleriyle süslü ku­şaklar silmelerle birbirinden ayrılır. İnci sıralan, sepet örgüleri, geometrik hatlar, baklavalar, yıldızlarla bezenmiş olan mi­narede şerefenin altındaki sırlı tuğla ile meydana gelen süsleme bilinen en erken örneklerdendir. Büyük bir kemerle bu­günkü camiye bağlanan minarenin üst kısmında mukarnaslı bir şerefe vardır. Sivri kemerli on altı açıklığa sahip şerefe üstte dışa taşkın mukarnas bezeme ile taçlandırılmıştır. En tepede külah ben­zeri konik bir tepelik bulunur.

Kalan Camii yaklaşık 127 x 78 m. ölçü­sünde, mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı revaklı avlulu bir plana sahiptir. Av­lunun etrafını kuşatan, üzerinde dört sı­ralı kubbeli birimler toplam 208 payeye oturmaktadır. Tuğladan yapılan bina dı­şarıdan penceresiz yüksek duvarlanyla muhkem bir görüntü sergiler. Ön cephe­deki gösterişli taçkapı dışa taşkın ve yüksek bir eyvan şeklinde olup iki yandaki zarif nişlerle beden duvarına bağlanmak­tadır. Cephede iki köşede şerefeleri yıkıl­mış birer minare vardır. Taçkapı beden duvarlarının üç katı kadar daha yüksek­tir. Sırlı tuğla ve çinilerle süslenmiş olan taçkapida yer alan yazılar ve geometrik kompozisyonlu süslemeler dikkat çekici­dir. Ayrıca yapının yan cephelerinde de ikişer kapı vardır. Bunlar da dışa taşkın ve yüksek tutulmuş olup bina kütlesini hareketlendirmiştir. Avluyu kuşatan re-vak kemerleri ve eyvanların içleriyle avlu­ya bakan cepheleri çini ve renkli sırlı tuğ­lalarla bezenmiştir. Süslemesiz olan kub­beli birimler ise sıvalıdır.

Girişin tam karşısında binadan üç misli daha yüksek ana eyvan yer alır. Sırlı tuğla ve çini ile süslü eyvanda yazı, bitkisel ve geometrik süslemeler görülmektedir. Ey­vanın arkasında yükselen fîrûze çinilerle kaplı sivri kubbe mihrap yönünü vurgu­lar. Kubbenin yüksek kasnağı iri kûfî hatlı bir yazıyla kuşatılmıştır. Kubbe eteği, iri mukarnas dolguları ve çini üzerine iki sı­ralı yazı bordürü ile bezenmiştir. Bu yük­sek kubbe dışındaki diğer kubbeler bina­nın dışından algılanmaz.

Mihrap önü kubbeli mekânı üç yana geniş sivri kemerlerle genişletilmiştir. Kubbe dış etkiyi arttırmak için çift cidarlı yapılmıştır. Duvarların 1.20 m. yükseklik­teki kısmı çinilerle kaplanmıştır. Tama­men çini ile kaplanmış olan mihrap camiden kısa bir süre sonra 1541 yılında tamamlanmıştır. Mihrap nişi iki kademeli olup altta yarım kubbe ile, üstte mukar­nas yaşmakla örtülüdür. Çini yüzeyi mu­karnas dahil çiçekler, rûmîler, kıvrık dallı süslemelerle donatılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski