Kalavun Medresesi/Külliyesi Tarihçe, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kalavun Külliyesi. Kahire’de XIII. yüzyıla ait külliye.

Mısır’da İslâm sanatının ortaya koydu­ğu en önemli yapılardan biri olup 683’te (1284-85) Memlûk Sultanı el-Melikü’l-Mansûr Kalavun tarafından inşa ettiril­miştir ve cami, medrese, türbe, hastahaneden (bîmâristan) meydana gelmektedir. Külliyenin üzerinde bulunduğu soka­ğa sadece medrese ve türbenin cepheleri bakmakta, arka tarafta bulunan bir ge­çit hastahaneye kadar uzanmaktadır. Ka­lavun Külliyesi’nin cephesi 20 metreyi bu­lan yüksekliğiyle âbidevî bir görünüm ar-zetmektedir. XIII. yüzyıl için değişik bir örnek olan bu cephe sivri kemerli nişler­le hareketlendirilmiştir ve girintili çıkın­tılı cephe düzenlemesiyle dikine uzanan bir mimari görüntü sağlanmıştır. Sivri ke­merli nişler binaya çok katlı bir görünüş veren üç sıra pencereye sahiptir. En alt­taki pencereler geniş dikdörtgen açıklıklı ve demir kafesli, orta sıradakiler daha kü­çük ve sivri kemerlidir. Üst sıradaki pen­cereler ise sivri kemerli ikiz pencere şek­linde olup üstlerinde de bir yuvarlak pen­cere vardır. Gerek cephede gerekse iç mekânda İslâm öncesi devirlere ait dev­şirme sütun ve sütun başlıkları görül­mektedir. Özellikle cephedeki sütun dizi­si Kahire’de mevcut olan tek örnektir. Cephede ait sıra pencerelerin üzerinde taşa yüksek kabartma olarak işlenmiş bir yazı şeridi yer almaktadır. Orijinal olan taçkapı siyah-beyaz mermerden yapıl­mıştır ve geçmeli motiflere sahip yuvar­lak bir kemerle nihayeti e nmekted ir. Üze­rinde geometrik şekiller bulunan tunç kanatlar karakteristik Selçuklu süsleme­lerime işlenmiştir.

Külliyede medresenin güney eyvanı üç kemerle avluya açılan üç nefli bir cami ha­line getirilmiştir. Ortadaki Mısır orijinli granit sütunların başlıkları Bizans’tan devşirmedir. İç mekânda alçıdan yapılmış çiçek motifleriyle mermer sütunçeler ve kemerler duvarları süsleyen unsurlardır. XIX. yüzyıl başında yapılmış bir çatı İle örtülü olan bu mekânda ahşap tavan al­tın yaldızlı ve boyalıdır. Mihrap zengin bi­çimde mermerle tezyin edilmiş olup üst kısmı bitkilerle dolu bir vazoyu tasvir eden mozaik süslemeye sahiptir. Mihrap nişinin köşelerine birer sütun yerleştiril­miştir, üstlerinde küçük kemer sıraların­dan oluşan bir süsleme görülür.

Medrese bütünüyle korunamamışsa da planı hakkında bilgi mevcuttur. Birbirine eşit olmayan dört eyvanla çevrili avlunun yanlarında ve eyvanlar arasında iki katlı talebe odaları vardır. Cami haline getiri­len güney eyvanının karşısında büyük bir eyvanla iki yanda daha küçük birer eyvan bulunmaktadır. Medresenin cephesinde kuzey köşede yer alan sebil, 726 (1326) yılında Kalavun’un oğlu Sultan el-Meli-kü”n-Nâsır Muhammed tarafından külliyeye eklenmiş olup Mısır’daki en eski se­bildir.

Külliyeye dahil bulunan, içinde Sultan el-Melikü’n-Nâsır Muhammed’in ve Kala-vun’un diğer oğullarının defnedildiği tür­benin kareye yakın bir planı vardır. Yapı, Kahire’deki en güzel tezyinata sahip Or­taçağ binalarından biri olarak kabul edil­mektedir. Yapıya, belki Bizans tarzı olan basık kubbeli bir revakla çevrelenmiş bir küçük avludan ulaşılır. Bu avlunun orta­sında eskiden bir fıskiye mevcuttu. Avlu­dan alçı süslemeli, kemerli bir kapı ile türbeye geçilmektedir. Türbenin ortasın­da dört paye ve dört pembe granit sütu­nun taşıdığı kemerlere oturan kubbe yer almaktadır. Kubbeli bölüm, iki çift sütun­la değişken olarak yerleşen iki çift payan­dadan meydana gelen şekliyle Kudüs’te Kubbetü’s-sahre’deki sekizgene benze­mektedir. Orijinal kubbe ortadan kalk­mış olup 1903’te yapılan mevcut kubbe, Kalavun’un oğlu el-Melikü’1-Eşref Halîl b. Kalavun’a ait türbenin (687/1288) kub­besine göre tasarlanmıştır. Kalavun’un oğlu el-Melikü’n-Nâsır Muhammed tara­fından yaptırılan ve iyi tamir edilip koru­nan bir ahşap paravan ortadaki sekizgen kısmı çevrelemektedir. Kubbe sekiz ke­merle duvarlara bağlanmıştır. Arada olu­şan sekiz bölümün tamamı, çokgenler­den oluşan geometrik bir kompozisyona sahip boyalı ve altın yaldızlı ahşap tavanla örtülmüştür.

Pencere girintilerinin de gösterdiği gibi binanın cephesi sokağın topografik doku­suna uydurulmuş ve iç duvarlar dışarıdakilerle birlikte yana doğru çarpılmıştır. Bu duvarlar üzerinde yer alan dolapların ahşap kanatları vardır. Duvarların alt kısmı panolar halinde düzenlenmiş olup renkli taş, sedef ve mermer kaplanmış­tır. Bu panoların bir kısmında Muham­med isminin tekrarlandığı köşeli kûfî ya­zılı kompozisyon mevcuttur. Bu tarz dü­zenleme Kahire’de ilk defa görülmekte­dir. Panoların üstünde oyma tekniğiyle yapılmış bitkisel kompozisyonlu mermer levhalarla bunun üzerindeki ahşaba ka­bartma harfli olarak yazılmış kitabe bü­tün mekânı çevrelemektedir. Ahşap kap­lama tavan çokgenlerden müteşekkil bir kompozisyona sahip olup boyanmış ve altın yaldızla yaldızlanmıştır.

Türbede yer alan ihtişamlı mihrap ay­nı zamanda Ortaçağ Kahiresi’nin büyük mihraplarından biridir. 7 m. yüksekliğin­de, 4,50 m. genişliğinde ele alınan mih­rabın köşeleri kademeli yerleştirilmiş üç­lü sütunlarla yumuşatılmış olup nişi iki renkli taştan örülmüş at nalı kemere sa­hiptir. Kemer köşeleri, renkli taşlarla mo­zaik tekniğinde yapılmış geometrik kom­pozisyonla dolgulanmıştır. Köşedeki orta sütunların üstünde üç, mihrap nişi için­de dört sıra halinde, üstleri istiridye ka­buğu şeklinde düzenlenmiş zarif sütun-çeli küçük nişler bulunmaktadır. Mihrap nişinin içinde, arada iki bölümde renkli taş kakma ile yapılmış geometrik kom­pozisyonlu süsleme vardır.

Kalavun sultan olmadan önce 67S (1276) yılında Şam’da Nûreddin Zengî”-nin bîmâristanını görmüş ve burada te­davi olmuştur. Bu yapıdan ilham alarak Kahire’de Bîmâristânü’l-Mansûrî adıyla da anılan kendi bîmâristanını yaptırmış­tır. Cepheden görülemeyen yapıya külli­yenin arkasındaki bir geçitle ulaşılmakta­dır. Külliyenin önemli bir bölümünü oluş­turan harap durumdaki bîmâristanın dört eyvanlı bir plana sahip olduğu anla­şılmaktadır. Güneydoğu ve kuzeybatıda karşılıklı yer alan derin eyvanlar selsebil, kanal ve havuzları ile dikkati çekmekte­dir. Kuzeydoğuda üç kemerle avluya açı­lan “T” biçiminde bir eyvan yer almakta­dır. Yıkılmış olan güneybatı eyvanı diğer­lerine göre daha geniş yapılmıştı. Kuzey köşede küçük odalarla çevrili iki avludan geniş olanı erkek hastalara ayrılmış bö­lümdür. Yıkık olan küçük avlu ise kadın­lara kanal ve anda mermer ve renkli taş mozaikleriyle bîmâristanın çok ihtişamlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.

Yapı grubunun belki de en gösterişli ve en ilgi çekici bölümlerinden biri üç katlı ve kademeli olarak inşa edilen minaresidir. Katların ilki iki renkli taştan inşa edilmiştir. İlk kat, stalaktitli kirişler üze­rinde at nalı biçimli kemerlere sahip olup stalaktitlerle sona erer. İkinci katta at nalı biçimli kemerler ve yastık şeklinde yuvar­lak kemer taşları vardır. Minarenin üçün­cü katı. aslı 1303 depreminde yıkıldığı için Kalavun’un oğlu el-Melikü’n-Nâsır Mu­hammed tarafından tuğladan yaptırıl­mıştır. Alçı tezyinattı üst kısım, eski Mı­sır saz motiflerini hatırlatan dikey bir pervazla yuvarlak bölüm olarak son bu­lur. Bunun üzerinde yer alan başlık kısmı zaman içinde kaybolmuş ve daha sonra­ki bir devirde yerine mevcut konik kısım yapılmıştır. Depremin ardından el-Melikü’n-Nâsır Muhammed’in minarede yap­tırdığı tamirat ilk katın üzerinde oyulmuş bir kitabeyle belirtilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski