Kalenderhane Camii Nerede, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kalenderhâne Camii. İstanbul’da Fâtih Sultan Mehmed tarafından eski Bizans kilisesinden çevrilmiş cami.

Şehzadebaşı civarında Vezneciler sem­tinde Bozdoğan Kemeri’nin Marmara ta­rafında bulunan kilisenin eski adı husu­sunda değişik görüşler vardır. 1935’li yıl­lara gelinceye kadar bütün yayınlarda bi­nanın Diakonissa Kilisesi olduğu ileri sü­rülmüş ve bu adla tanıtılmıştır. Fakat V. yüzyılda yapılmış Diakonissa Kilisesi pla­nı ve mimarisi bakımından bu kadar eski değildir. İlk defa 1935’te neşredilen Fâtih Sultan Mehmed’in bir vakfiyesinde rast­lanan ve pek de açık olmayan bir bilgiye dayanarak yapının Akataleptos Manastın Kilisesi olabileceği görüşü ortaya çıkmış­tır. Gerçekten Bozdoğan Kemeri’ne kom­şu bu isimie tanınan bir manastır vardı. Ancak Bizans tarihlerinde burası ilk defa XI. yüzyılda anılmaktadır. Son araştırma­larda yan hücrelerin birinde bulunan Mer­yem’in fresko iki resminde Kyriotissa la­kabı ile karşılaşılmıştır. Bu sebeple kilise­nin Akataleptos Manastırı’na ait olmakla beraber Meryem’in adını taşıması muh­temeldir. Nitekim Pantokrator Manastırı’na ait kilise de birbirine bitişik üç yapı­dan oluşmuş ve bunların hepsi ayrı aziz­lerin adını taşımıştır.

Son yıllarda binanın içinde ve yakın çev­resinde yapılan kazılarda Bizans devrine ait pek çok kalıntıya rastlandığı gibi ka­zıyı yapanlar tarafından IV ve V. yüzyılla­ra tarihlendirilen küçük bir hamamın temelleri de meydana çıkarılmıştır. Şurası açıkça bellidir ki kilise daha eski birtakım yapıların kalıntılarının üstüne İnşa edil­miştir. Hatta burada küçük bir özel saray bulunduğu, hamamın da ona ait olduğu ileri sürülmüştür. IV. Haçlı Seferi’nde Ba­tılı şövalyeler 1204’te şehri İşgal ederek 1261 yılına kadar süren bir Latin idaresi kurduklarında bu kiliseye ve belki de ya­nındaki manastıra el koymuşlardır. XIII. yüzyılda mabedin bir Katolik kilisesi ola­rak kullanıldığını gösteren en kuvvetli de­lil, son araştırmalarda mihrabın yanında­ki küçük hücrenin kemer alınlığında orta­ya çıkan boya ile yazılmış olan Gotik harfli bir yazıdır. Burada, yaşadığı çağa ait en eski hâtıra olarak Ortaçağ İtalyası’nın ün­lü din adamlarından Fransisken tarikatı­nın kurucusu Assisili Aziz Francesco’nun adı vardır.

Sultan II. Mehmed, fethin ardından şehrin en büyük kilisesi olan Ayasofya’yı camiye çevirirken Türkleşen ve İslâmlaşan beldede ilk ihtiyaçları karşılamak üze­re birkaç Bizans manastırını İslâm mü­esseselerine dönüştürdüğünde bunların kiliselerini de cami haline getirmiştir. Fâ­tih Sultan Mehmed’in vakıfları arasında olan Kalenderhâne Camii de fetihten he­men sonra kuşatmadaki hizmet ve gay­retleri sebebiyle bizzat sultan tarafından Kalenderi tarikatı dervişlerine zaviye ola­rak tahsis edilmiştir. Ancak İstanbul to­pografyası ile XVI. yüzyılın ilk yarısında İstanbul’daki vakıflar hakkında önemli bilgiler veren 953 (1546) tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde, içinde bu­lunduğu mahalledeki mülkler dolayısıyla birkaç yerde adı geçen Kalenderhâne Ca-mii’nin kaydı yoktur. Bunun sebebi, tıpkı Eski İmaret ve Zeyrek Kilise camileri gibi buranın da selâtin vakfı sayılarak defte­re alınmamasidır.

Caminin ne tarafında olduğu bilinme­yen manastırın keşiş odaları XV. yüzyılda zaviye olarak hizmet vermiş, harim kısmı ise tevhidhâne- semahane olarak kulla­nılmıştır. Bu sebeple Kalenderhâne İstan­bul’da fetihten sonraki ilk mevlevîhâne sayılmaktadır. Fâtih vakfiyesinde yer alan “Akdolunan meclis-i semâda Meşnevî-i Macnevî okuyup Istılâh-ı Mevleviyân’-da semâzen tâbir olunan yaranla hasbe’l-âde akd-i meclis-i semâ edeler Kalenderhâne-i pür-semâ” gibi kayıtlar da bu hususu teyit eder. Birçok manastırda ol­duğu gibi tamamen veya kısmen ahşap olan bu manastır binası bilinmeyen bir tarihte ortadan kalkmış, sadece mescid bir mahalle camisi olarak günümüze ka­dar gelmiştir. 

Batı tarafında bulunan ve son cemaat yeri olarak kullanılan narteks kısmının mimari hiçbir özelliği yoktur. Çevredeki toprak seviyesi yükseldiğinden zeminine birkaç basamak merdivenle inilir. Eski fo­toğraflarda çatısı üç parçalı semerdanlı iken sonraları bu örtü öne tek meyilli bir biçime çevrilmiştir. Bu dış narteksi bir iç narteks takip eder. Ana mekânda, Bizans dinî mimarisinde bilhassa IX. yüzyıldan itibaren çok revaç bulan kapalı Yunan ha­çı biçiminin binaya ağır bir görünüm ve­ren köşe duvarlı şekli uygulanmıştır. Ha­çın dört kolunun üstleri beşik tonozlarla örtülüdür. Son tamirde bu beşik tonozla­rın dış kemerleri tamamlanarak dışarı­dan belirli bir şekle dönüştürülmüştür. Ortada ise pencereli kasnaklı bir kubbe vardır. Haçın güneydeki sağ kolu iki sü­tuna binen üçüz kemerle dışa açılmıştır. Binanın doğusundaki apsis çıkıntısı gü­nümüze gelmemiştir. Dışarıya taşkın esas apsisin içinde İlk mihrabın kalıntısı bulun­muştur. Fakat bilinmeyen bir tarihte, bel­ki de 1766 zelzelesinin arkasından apsis çıkıntısı düz bir duvar şeklinde kapatıl­mış, iç yüzeyi dikdörtgen biçimde pano­lar halinde bölünerek bunların içleri kla­sik üslûpta kalem işi nakışlarla bezenmiş ve buraya yeni bir mihrap yapılmıştır. Haçın doğu kolu ve apsisle bema bölümleri­nin iki yanında Bizans mimarisinde “pastaforyon” denilen yan mekânlar yer alır. Son derece düzensiz planlara sahip bu kü­çük mekânlarda tarih içinde büyük deği­şiklikler yapıldığı anlaşılmaktadır. Rus sa­nat tarihçisi N. Brunoff, Geç Bizans çağın­da başka yerlerdeki Bizans kiliselerinde olduğu gibi yapının İki yan cephesine bi­tişik, üzeri ahşap çatılı sundurma biçi­minde birer dış galerinin bulunduğunu ileri sürmüştür. Son restorasyonda cami­nin üstünde Yunanistan’daki Bizans kili­selerinde olduğu gibi kiremit kullanılması teklif edilmişse de İstanbul’un kurşun kaplı kubbelerle örtülü bir şehir olduğu gerekçesiyle gerek kubbe gerekse tonoz­lar kurşun levhalarla kaplanmıştır. Dış pencere düzeni orijinal mimariye göre bü­tünüyle değiştirilmiş ve kubbe kasnağı Orta Bizans döneminin mimarisine uygun olarak yeniden dalgalı bir biçimde yapıl­mıştır. Bu arada orijinal görünümü hak­kında bilgi bulunmayan minare de yeni­den inşa edilmiştir. Fotoğraflarda mev­cut, 1930’lu yıllarda yıktırılan minaresiyle XIX. yüzyılda yapılanı sanat değerine sa­hip değildir. 1966-1975 yıllan arasında Harvard Üniversitesi’nin bir yan kuruluşu olan Dumbarton Oaks Bizans Araştırma­ları Enstitüsü’nden Striker başkanlığında bir heyetle İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doğan Kuban’ın iş birliği neticesinde burada etraflı bir araştırma ve inceleme yapılmıştır.

XVIII. yüzyılda Beşir Ağa, camiyle Beya-zıt’a uzanan ana cadde arasında kalan yerde bir medrese inşa ettirdiğinde bi­nada bazı tamirler yapıldığı son cemaat yerinin içindeki bir kitabeden öğrenilmek­tedir. Sonraları İstanbul’un büyük yan­gınlarında muhtemelen Kalenderhâne Camii de zarar görmüş ve içindeki ahşap kısımlar yok olmuştur. 1844’te yangının ardından tamir edilen caminin minberi orijinal değildir. 1955’li yıllara kadar ba­kımlı sayılabilecek birdurumda ve na­maza açık olan mâbed sonraları nedense terkedilmiş ve birtakım kişiler için barı­nak haline gelmiştir. Beşir Ağa, caminin yanına bir medreseden başka içinde de bir hünkâr mahfili inşa ettirmiş, ayrıca vakfını zenginleştirmiştir. Kalenderhâne Camii’nin müştemilâtı durumunda olan medrese hakkında kısa bir bilgi rûmî 1330 (1914) tarihli bir belgeden öğrenil­mektedir. Buna göre yapının ikisi biraz büyük, diğerleri ufak ölçüde odacıklar ha­linde on beş hücresi vardı. Kuyusu ve şa­dırvanı da bulunan medrese faal olmakla beraber içinde sadece üç kişinin kaldığı ve evler arasında sıkışmış, havasız, son de­rece rutubetli bir yapı olduğu bildirilmiş­tir. İstanbul’da 21 Kânunuevvel 1334 (21 Ekim 1918) tarihinde çıkan yangının felâketzedeleri burada banndınlmıştı.

Kalenderhâne Camii ile medresenin arazi üzerindeki durumları şematik bir biçimde Pervititch’in sigorta planların­dan birinde gösterilmiştir. Cumhuriyet döneminde bir süre daha bakımsız kalan medrese 193S yılına doğru bütünüyle yık­tırılıp ortadan kaldırılmış ve yerine bir konservatuvar binası yapılması tasarlan­mıştı. Ancak bu proje gerçekleşmemiş, arsanın bir tarafına öğrenci yurdu inşa edilmiş, geri kalan alan İse uzun yıllar mi­nibüs durağı olarak kullanılmıştır. Ayvan-sarâyî’nin bildirdiğine göre caminin ana kapısı yanında, sonraları defterdar olan arpa emini Mustafa Efendi adında bir hayır sahibi tarafından bir sıbyan mek­tebi inşa ettirilerek burası küçük bir kül­liyeye dönüştürülmüştü. Bozdoğan Ke-meri’nin arka tarafında yer alan sıbyan mektebi güzel kagir bir yapıya sahiptir. Etrafı muntazam bir duvarla çevrili hazî-resinde pek çok kabir bulunur. On beş-yirmi yıl kadar önce çok harap durumda olan mektep büyük ölçüde restorasyon görmüş, fakat bir işe tahsis edilmediğin­den tekrar harap olarak ahşap sundur­ması çökmüşse de son yıllarda yeniden tamir edilmiştir.

Araştırma, kazı ve restorasyon sonuç­larının çeşitli makaleler haline getirilme­sinin ardından bu konuda 1999 yılında bir kitap yayımlanmıştır. Bu çalışmaların sür­düğü uzun aralıktan sonra Kalenderhâne Camii yeniden ibadete açılmıştır. Cami­nin içinde Türk-İslâm sanatına işaret eden önemli herhangi bir unsur yoktur. Yalnız son restorasyona gelinceye kadar duvar satıhlarında, tonoz ve kubbede ol­dukça başarılı klasik üslûpta kalem işi na­kışlar bulunuyordu. Binanın yan cephele­rindeki büyük kemerlerin içleri pencereli duvarlar haline getirilmişti. Bunlar oriji­nal biçimlere dönüştürülürken sarı bada­nalı sıvalar da bütünüyle kazılmış ve ya­pının duvar örgüleri açığa çıkarılmıştır.

Caminin önünde herhalde şadırvanlı bir avlu vardı. Fakat bunların hiçbir izi günü­müze kadar gelmemiştir. Kalenderhâne Camii’nin Garanakis adlı bir ressam tara­fından bir fotoğraftan çizilen resmi, A. G. Paspatis’in 1877’de neşredilen Rumca kitabında taş basması olarak yayımlan­mış, bu tarihî yapı hakkında başlı başına bir monografi E. Freshfield tarafından 1896’da hazırlanmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski