Kanije Şehri, Kalesi, Nerededir, Tarihi, Hakkında Bilgi

Kanije. 1600-1690 yıllan arasında Osmanlı eyalet merkezi olan ve bugün Nagykanizsa olarak bilinen şehir.

Macaristan’ın batısında Transdanubya bölgesinde tepelik bir alanda bulunmak­tadır. Belgelerde ilk defa 1245 yılında anılan Kanizsai şehrinin kalesi XIII. yüzyı­lın sonu ve XIV. yüzyılın başlarına doğru yapıldı. Burası, adını sahibi ve mâliki oldu­ğu yerden alan Kanizsai ailesinin 1321 “de başlayan 200 yıllık hâkimiyeti altında genişletildi ve küçük bir saray haline getiril­di. 1409’dan itibaren Kanije(Kanizsa) en istikrarlı dönemini yaşadı ve buraya bağ­lı topraklar hayli genişledi. Ailenin son er­kek ferdinin 1532 yılında ölümü üzerine tek vâris olarak kalan Orsolya”nın mülki­yet haklan kral tarafından tanındı, böyle­ce mâlik olduğu bütün köy ve kasabalar evlendiği Tamas Nâdasdy’nin tasarrufu­na geçti.

Celâlzâde Mustafa’ya göre 938 (1532) yılında, Kanunî Sultan Süleyman’ın üçün­cü Macaristan seferi sırasında Kanije Ka­lesi Osmanlılar’ın kontrolü altına alındı, ancak bu fetih kalıcı değildi. 1540 ve 1550’li yıllarda Tamâs Nâdasdy hisara palanka şeklinde bazı eklentiler yaptırdı. Hemen yakınındaki Sigetvar (Szigetvar) Kalesi’nin Osmanlılar’ın eline geçmesin­den sonra (974/1566) burası büyük bir önem kazandı. Bu sebeple Kanije doğru­dan Habsburg kralına devredildi ve o bölgenin en meşhur Macar kumandanı György Thury buraya tayin edildi. 1568 yılından kalma bir krokiye göre Thury’nin tayininin ardından hemen başlayan sağ­lamlaştırma çalışmalarının neticesi olarak kaleye iki yeni “İtalyan tipi” burç eklendi. Yerli Osmanlı askerlerinin pususuna dü­şen Thury’nin 1571’deki ölümünden az sonra Kanije’ye karşı bir hücum yapıldıy­sa da büyük zararlara yol açan bu saldın neticesiz kaldı. Kısmen yanan kale, birkaç yıl içinde öncekinden daha dayanıklı ve modern biçim aldıysa da 159O’lı yıllara kadar giderek muhafaza gücü bakımın­dan zayıfladı. Bununla birlikte Osmanlı tarihlerinde son derece müstahkem bü­yük bir kale olarak tarif edilen ve içinde 10.000 askerin bulunduğu belirtilen Ka­nije, Sadrazam Damad İbrahim Paşa’nın ordusuna kırk günden fazla dayanabildi. Sonunda an­laşma yoluyla 11 Rebîülâhir 1009’da (20 Ekim 1600) Osmanlılar’a teslim edildi. Ka­leden serbestçe çıkan Avusturyalı kuman­dan Georg Paradeiser ve yanındaki önde gelenlerin bir kısmı kalenin Osmanlılar’a teslimi sebebiyle Avusturyalılarda ölüm cezasına çarptırıldı. 1601 yılında 10 Eylül’den 17 Kasım’a kadar Prens Ferdinand ve müttefikleri kaleyi kuşatma altına al-dılarsa da büyük kayıplar vererek geri çe­kilmek zorunda kaldılar. Tiryaki Hasan Pa­şa’nın yanındaki az sayıda kuvvetlerle yaptığı Kanije müdafaası Osmanlı tarih­lerinde oldukça geniş bir şekilde yer almış ve büyük yankı uyandırmış, roman­lara konu olmuştur. Daha sonra Kont Zrfnyi’nin 1664 yılı Transdanubya’daki ha­rekâtı sırasında Kanije bir daha kuşatıldı; ancak başında sadrazamın bulunduğu Osmanlı ordusunun bölgeye hareket et­tiği yolunda haberler ulaşınca bu girişim­den vazgeçildi. İmparatorluğun öteki bölgelerinden oldukça uzakta bulunan şehre karşı 1099 (1688) yılından beri uygulanan Habsburg ablukası ilk zamanlarda biraz gevşekti, fakat 1690 Ocağından itibaren 60.000 kişilik bir ordu ile çok sıkı bir hale getirildi. Hiçbir yerden yardım göreme­yen muhafızlar, üç ay daha süren muka­vemetten sonra teslim olma konusunda görüşmelere başlamak zorunda kaldılar. Son beylerbeyi Mustafa Paşa Viyana’ya kadar gitti ve “vire” şartnamesini imza­ladı. Serbestçe ayrılabilen müdafiler ve 1000 kadar sivil halk Tuna yoluyla Osman­lı topraklarına ulaştı, böylece doksan yıllık Osmanlı hâkimiyeti sona ermiş oldu.

Osmanlılar tarafından alındığında he­men yeni bir eyalet merkezi haline geti­rilen Kanije’ye ilk tayin edilen idareci Ha­san Paşa’dır. Bu zatın Tiryâkî Hasan Paşa ile aynı kişi olup olmadığı rivayetlerdeki çelişkiler yüzünden tam olarak anlaşıla­mamaktadır. Yeni kurulan Kanije eyaleti­ne bağlı sancakların sayısı azdı. Bunlar­dan Peçuy (Pecs) ve Sigetvar livaları doğ­rudan buraya bağlıyken Pojega (Pozsega) sancağı sadece malî açıdan eyalete tâbi olup askerî bakımdan Bosna eyaletiyle irtibatlıydı. Aynı zamanda daha eski ve daha meşhur olan Budin eyaletinin bey­lerbeyi de belirli işlerde Kanije beylerbe­yine emir verebiliyordu. Kanije Kaiesİ’nde görevli askerlerin sayısı yaklaşık 1400 ki­şiydi. Timar sistemi çerçevesinde dirlik sahibi olanları içine alan güvenilir belgele­rin mevcut bulunmaması yüzünden on­larla ilgili gerçekçi bir rakam vermek mümkün değildir. Eyaletin gelirleri hak­kında 1025 (1616) ile 1039 (1630) yılları arasında kaleme alınan mahallî hazine defterlerinden [21] bilgi edinilebil­mektedir. Başta gelen maddî kaynak ilk yıllarda Jzvornikve Pojega sancakların­dan, Srebreniçe’den ve “dârülharp”ten, yani kısmen dışarıdan tahsil edilen cizye­ye dayanıyordu. Bunlara daha sonra Sigetvar ve Peçuy livalarının haracı da ek­lendi. İkinci önemli gelir kaynağını mukâtaalardan sağlanabilen paralar oluşturmaktaydı. Giderlerin büyük çoğunluğu ise kale muhafız ve erlerinin ulufelerine sarfedilmekteydi. Şehrin nüfusuyla ilgili ma­lûmat oldukça az ve eksiktir. Osmanlı dö­neminde 1400 kişi civarında olan asker­lerin yanı sıra en azından bu sayıda sivil­lerin de burada oturduğu söylenebilir. Ev­liya Çeiebi’ye göre 1070’li (1660) yıllara kadar şehre Boşnaklar da yerleşmişti. Ay­nı yazar bunların Sırpça ve Bulgarca da bildiklerini öne sürer. Bu tesbitten hare­ket ederek çeşitli Güney Slav gruplarının Kanije’de yerleşmiş olduğu ileri sürülebi­lir. Yine bu seyyaha göre 1074 (1664) yı­lında şehirde Hünkâr Camii, Fâtih İbra­him Camii ve îsâ Ağa Camii olmak üzere üç cami ve altı mahalle, ayrıca üç mahalle mescidi, bir medrese, dört sıbyan mekte­bi, iki han, iki tekke; Topraklık varoşunda ise beş mahalle, S00 hâne, üç cami ve üç mescid, bir medrese, bir tekke, iki mek­tep, iki han, seksen de dükkân vardı. 1604’te ve 1630’da sağlamlaştırman kale 1660 yılında yandı ve hemen sonra Süh-râb Mehmed Paşa tarafından tamir etti­rildi.

Nagykanizsa bugün Macaristan’ın Zala idarî bölgesi içinde yaklaşık 50.000 nü­fuslu bir şehirdir. 1702 yılında Habsburg hükümdarı tarafından yıktırılan hisarının taşlarından XVIII. yüzyılda çeşitli binalar yapıldı, kalıntıları üzerine ise daha sonra alkol, makine ve cam fabrikası kuruldu. Doksan yıllık Osmanlı dönemini hatırlatan tek örnek son vali Mustafa Paşa’nın bir kiliseye yerleştirilen mezar taşıdır.

Eski Türk edebiyatında Kanije hakkında yazılmış ilk eserler, Tiryâkî Hasan Paşa’nın Kanije’yi savunmasını anlatan gazavatnâme türünde kaleme alınmıştır. Müellifleri belli olmayan bu mensur eserlerin çoğu Gazavât-ı Tiryâkî Hasan Paşa adını ta­şımaktadır. Müellifleri bilinen birkaç eser­den Menâkıb-ı Tiryâkî Hasan Paşa Ahmed b. Osman b. Sânî’nin Kanije Fetih­namesi, Kanije seferine baştezkireci ola­rak katılan Hasanbeyzâde Ahmed Paşa’nın ve Cihâdnâme-i Ha­san Paşa Cafer İyânî’nindir. Bu gazavatnâ-me, Vahit Çabuk tarafından sadeleştirile­rek Târîh-i Tır Hasan Paşa adlı müellifi belli olmayan eserle birlikte Tiryaki Ha­san Paşa’nın Gazaları ve Kanije Sa­vunması adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 1978). Hasenât-i Hasan ise muhtemelen Kafzâde Fâizî’nindir. Nâmık Kemal’in Ka­nije adlı kitabının aslını teşkil eden bu son eser önce Ahmed Nafiz takma adıyla (İstanbul I 290), ardından Nâmık Kemal ismiyle (İstanbul 1303) neşredilmiştir. Külliyyât-ı Âsâr serisinde bir defa daha basıldıktan sonra (istanbul 1335) Hakkı Tank Us tarafından sadeleştirilerek Va­kit gazetesinde tefrika edilmiş(24 Mayıs 1941), ardından Nâmık Kemal’in Kanije Muhasarası adıyla kitap haline getiril­miştir (İstanbul 1941).

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski