Kanpur Şehri Nerede, Tarihi, Nüfusu, Hakkında Bilgi

Kanpûr. Hindistan’ın Utar Pradeş eyaletinde bir şehir.

Eyaletin başşehri Leknev’in (Lucknow) 70 km. güneybatısında ve Ganj nehrinin sağ kıyısında kurulmuştur. Utar Pradeş’in en büyük şehirlerinden biri olan Kanpûr (Cavvnpore) aynı zamanda adını verdiği idarî birimin de merkezidir.

Kanpûr, XVIII. yüzyılın başlarına kadar küçük bir kasaba iken 1 765’te Evedh Nevvâbı Şücâüddevle’nin İngilizler tara­fından mağlûp edilmesiyle stratejik ba­kımdan önem kazandı; bu arada Avrupa­lı tüccarların da iigisini çekti ve burada çeşitli ticarî temsilcilikler açıldı. 1801’de Evedh Nevvâbı Ali Han’la yapılan bir ant­laşma sonucunda şehri ele geçiren İngi­lizler, burayı kısa zamanda bölgenin başlı­ca askerî merkezi haline getirdiler. 1857′-deki sipahi ayaklanması önce burada baş­ladı; Nana Sâhib. Tantiya Tope, Azîmullah Han ve Jwala Prasad’ın önderliğindeki Hintli askerlerle İngilizler arasında şid­detli çarpışmalar oldu ve bu arada karşı­lıklı katliamlar yapıldı. Nana Sâhib, 7 Ha­ziran 1857’de bağımsızlıklarını ilân ettiy­se de çok geçmeden yetişen takviye kuv­vetleriyle İngilizler şehrin hâkimiyetini tekrar ele geçirdiler. 1913’te şehir, yol ya­pımı gerekçesiyle Kanpûr Camii avlusu­nun bir kısmının istimlâk edilmesi üze­rine, müslümanlarla İngilizler arasında günlerce süren ve yirmi civarında müslümanin öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı sokak çatışmalarına sahne oldu. Kanpûr Camii hadisesi adıyla bilinen bu olay, Hin­distan’da İngilizler’e karşı oluşan muha­lefetin güçlenmesine büyük katkıda bu­lunmuştur.

Kanpûr’da XIX. yüzyılın ikinci yansında hızlı bir gelişme oldu. Özellikle İngilizler tarafından tekstil ve deri sanayiinde yeni atılımlar gerçekleştirildi: şehrin çevre­sindeki tarımda da ilerlemeler kaydedil­di. Bugün önemli bir karayolu ve demir­yolu kavşağında yer alan Kanpûr. Kuzey Hindistan’ın en gelişmiş sanayi ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra bir eğitim ve kültür merkezi durumundadır. Harcourt Butler Technological Institute, AgrİcuI-tural CoIIege, Indian Institute of Techno­logy, Medical College, National Sugar In­stitute ve Government Textile Institute gibi Hindistan’ın tanınmış yüksek eğitim kurumlan buradadır. Kanpûr, 1991 verile­rine göre 2.418.447 olan nüfusu ile Hindistan’ın sekizinci büyük şehridir ve özel­likle çok sayıdaki tapınakları ve yakınında bulunan Bithur harabeleriyle Hindular için kutsal kabul edilen bir yerdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski