Kanun Çalgısı Nedir, Çalgısının Tarihçesi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Kanun. Özellikle Şark mûsikisinde kullanılan telli bir mûsiki aleti.

Kanun kelimesinin hemen bütün organologlarca Yunanca kanondan türediği ka­bul edilir. Alet Türkiye, İran ve Arap ül­kelerinde kânun, diğer ülkelerde kanon kökünden türemiş bir kelimeyle (meselâ Yunanistan’da kanonaki) tanımlanır. Tel­lerinin uzunluğuyla titreşimleri arasında­ki münasebeti araştırmakta kullanılan telli bir deney aletiyle telleri kısmen ses kutusu, kısmen de sap üzerinde kalan lavta cinsinden bir çalgıya da kanon adı verilir.

Günümüzde Türkiye’nin yanı sıra Orta­doğu ve Kuzey Afrika’daki İslâm ülkeleriy­le Balkanlar’da, Özbekistan ve Ermenis­tan’da da kullanılan kanun tarih boyun­ca çeşitli değişiklikler geçirmiştir. Bâbil-liler ve Asurlular’ın kanunun atası sayıla­bilecek kithara cinsinden çalgılarının bu­lunduğu tesbit edilmiştir. Kanunun da organolojide, bir kasa üzerinde uzundan kı­saya doğru sıralanıp gerilmiş tellerin açık olarak titreştiriimesiyle ses veren bütün çalgıların ortak adı olan kithara kapsamı­na giren bir alet olduğu söylenebilir. Bu çalgıların zamanla komşu küîtürlerce de benimsendiği, kanuna geometrikyamuk biçiminin Araplar tarafından verildiği sa­nılmaktadır.

X. yüzyıla ait Süryânî sözlüklerindeki ifadelerden Araplar’m geometrikyamuk biçiminde kithara cinsinden bir çalgı kul­landıkları anlaşılmaktadır. Bu çalgı muh­temelen Araplar’ın “kisâre” dedikleri alet­tir. Yine aynı dönemde yazılmış bir Sür­yânî sözlüğündeki “geometr yamuk bi­çiminde on telli çalgı” olarak tasvir edilen “kisoro”nun da zamanla kisâre ile Özdeş­leşmiş olduğu söylenebilir.

İbn Hallikân kanunu Fârâbî’nin icat et­tiğine inanıldığını söyler. Ancak Fârâbî’­nin el-Mûsîka’l-kebîr’de açık telli çalgı­lardan söz ederken kanundan bahsetme­mesi, ayrıca İbn Sînâ’nın eserlerinde bu mûsiki aletini söz konusu etmemesi İbn Hallikân’ın ifadelerinin rivayetten ibaret olduğunu göstermektedir.

İbnü’ş-Şekündî’ye göre kanun Endü­lüs çalgılarının en itibarlısı ve İşbîliye (Sevilla), mûsiki aletlerinin şehrin başlıca ihraç mallan arasında bulunmasından dolayı en önemli çalgı yapımcılarının toplandığı bir merkezdi. Kanun Endü­lüs yoiuyla XII. yüzyıla doğru Avrupa’­ya da girmiş, İspanya’da “cano”, Fran­sa’da “canon”. Almanya’da “Kanon”. İtal­ya’da “cannale” adıyla anılmıştır. Kanun, Avrupa’da piyanonun ataları sayılan klavikord ve klavsen gibi çalgılara da esin kaynağı olmuştur.

Hasan Kâşânî Kenzü’MuMfında baş­ka çalgıların yanı sıra kanuna da yer ver­miş, geometrik yamuk biçiminde çizdiği kanunu ayrıntılı ölçüleriyle tanıtmıştır. Üçer üçer akortlanan altmış dört telli bu kanunun eşiğinin günümüzdekinden farklı olarak burguların sıralandığı eğik kenara yakın olduğu görülmektedir. Ünlü nazariyatçı ve bestekâr Abdü!kâdir-i Merâgi de eserlerinde kanuna yer vermiş­tir. Onun tasvirinden bu dönemde kanu­nun, burulmuş bakırdan yapılan telleri üçer üçer akortlanan veskalası çenginkiyle aynı olan [muhtemelen 3 x 24 = 72 tel] geometrikyamuk biçiminde bir saz oldu­ğu anlaşılmaktadır.

Kanun XV. yüzyıla kadar düşey olarak tutulup çalınmaktaydı. Bir XVI. yüzyıl Bi­zans freskinde, dik yamuk biçimindeki bir kitharanin sol kolla eğik kenar göğse gele­cek biçimde tutulduğu ve sağ elle çalın­dığı görülmektedir. Bu tutuş biçimi ka­nun benzeri bir Hint çalgısı olan “surmandal”da halen yaşamaktadır. XV. yüzyılda düşey tutuştan yataya geçilince sol el de icraya katılmış, bu ise çalma tekniğini ta­mamen değiştirmiştir.

Osmanlı sınırlan içinde kanun XV. yüz­yılda kullanılmaya başlanmış ve yapısı zamanla değişikliklere uğramıştır. XVI. yüzyılda İstanbul’da kullanılan kanunla­rın İran ve Mâverâünnehir’de kullanılan­lardan farksız olduğu söylenebiiir. Bazı minyatürlerde de tesbit edildiği üzere ka­nun bu dönemde göğsü bütünüyle ah­şap, metal telli bir çalgıydı. Bu kanunun modern bir benzeri kalun adıyla günü­müzde Uygurlar tarafından kullanılmak­tadır. XVI. yüzyıl kanunu muhtemelen makam değiştikçe yeniden akortlanmayı gerektiriyordu. Ancak bu dönem müzi­ğinde makam geçkileri çok az yapıldığın­dan, kanunda akort değişikliğine de faz­la ihtiyaç duyulmamıştır.

Ali Ufkî Bey ve Kantemiroğlu’nun eser­lerinde kanundan hiç söz etmemelerine karşılık Evliya Çelebi. İstanbul’da elli beş kanun icracısının mevcudiyetinden bah­seder. XVII. yüzyıl Osmanlı kanununun biçimi tam olarak bilinmemektedir. XVIII. yüzyılın ortalarına doğru ise bugünküne çok yakın yeni bir şekil kazandığı söylene­bilir. O dönemde İran’da kanun icrası ter­kedilmiş olduğundan çalgıya bugünkü ya­pısını kazandıran değişiklikler Osmanlı sı­nırlan içinde Türkiye, Suriye ve Mısır’da yapılmış olmalıdır. 1714’te Jean Baptste van Mour’un çizdiği bir gravürdeki dik­dörtgen görünümlü kanun bütün göğsün ahşap olduğu izlenimini vermektedir. Filippo Buonanni’in çizdiği ve Mour’unkine çok benzeyen kanunî gravüründen ise çalgınm metal telli olduğu anlaşılmaktadır. 1761’den sonra kaleme alındığı bilmen Kemânî Hızır Ağa’nın Teihîmü’l-makâmât adlı eserindeki resimde, XVIII. yüz­yılın ikinci yarısında Osmanlılar’da kulla­nılan kanunun Ortaçağ’dakilerden tamamen uzaklaşmış olduğu görülmektedir.

Kanunun bağırsak telli bir çalgı oldu­ğundan bahseden ilk eser İngiliz John Covel tarafından 1670 -1679yılları arasında kaleme alınmıştır. Ancak ondan daha ön­ce ünlü lugatçı Francisko a Mesgnien Me-ninski, 1680 -1687 yıllarında yazdığı ese­rinde kanunu elli-altmış bronz telli bir çalgı olarak tanımlamıştır. Bu bilgiden ha­reketle kanunda bağırsak tellerin XVIII. yüzyılın sonuna doğru kullanılmaya baş­landığı, bronz tellerin ise zaman içinde tamamen terkedildiği söylenebilir. Bronz tellerden bağırsak tellere geçiş yeni bir icra tekniğinin de doğmasına yol açmış­tır. Bu yeni kanunun nerede geliştirildiği konusunda kesin bilgi bulunmuyorsa da kanunun dönemin Mısır saz toplulukları­nın ayrılmaz bir parçası olduğu göz önü­ne alındığında onun bu bölgede geliştiği tahmin edilebilir.

Sultan II. Mahmud devrinin gözde saz­ları arasında yer alan kanun XIX. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da oldukça rağ­betteydi. Profesyonel müzisyenlerin oluş­turduğu çalgı takımlarında kanun daima yer almıştır. XX. yüzyılın eşiğinde son önemli değişikliğe uğrayan bu saza mız-gılıktan hemen sonra her tel takımının altına kaldırılabilir-yatırılabilir metal mandallar yerleştirilmiş, önceleri üç dördü geçmeyen mandalların sayısı za­manla arttırılmıştır. Günümüzde bir tam aralıkta 9-12 mandal bulunur. Mandal­ların sol elin icradaki payını arttırmasından sonra gerek Türkiye’de gerek Su­riye, Lübnan ve Mısır’da arp tekniğinden birçok unsur kanuna uyarlanmış, çalgının tekniği, akorlar ve arpejlerle zenginleş­tirilmiştir. Türk mûsiki tarihinde kanun icracılığı ile şöhret kazanmış pek çok mu­sikişinas bulunmaktadır. Bunlar arasın­da Kanunî Ömer Efendi, Kanunî Hacı Arif Bey, Şemsi Bey, Âmâ Nâzım Bey, Ferit Alnar, Vecihe Daryal, Erol Deran özellikle zikredilmelidir. Zamanımızda on parmak­la icrayı tercih ederek mızrabı bırakan ka­nunîler de yetişmiştir.   

Kanunun günümüzde bütün ülkelerde ortak olan temel özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Alet, üzerine tellerin gerildiği ve rezonans kutusu vazifesi gören dik yamuk biçiminde, ahşap kasa ile üstün­den tellerin geçtiği uzun köprünün ayak­larının bastığı, yamuğun diK kenarına komşu, deri gerilmiş bir bölümden olu­şur. Türk mûsikisinde kullanılan kanunun başlıca ölçüleri şöyledir: Kasanın burgu-luk dışında en uzun kenarı 87 cm., karşı­sındaki dik kenar 42 cm., burguluğun dı­şında uzun kenara paralel olan en kısa kenar 26 santimetredir. Kasanın derinliği içten 4,3 cm., dıştan S cm. kadardır. Gö­ğüs kısmında genellikle çınar ağacı kul­lanılır. Kanunun yanlıkları ve sırtı çeşitli ağaçlardan yapılabilir. En az üç büyük ka­fes bulunan göğüste deriyle kapatılmış dört bölmenin her biri 12,S x 8.5 cm. bo­yutla rındad ir. Mısır kanununda ise teller daha aralıklı takıldığından dik kenarın uzunluğu 50 santimetreyi bulur. 15×9 cm. boyutlarında olan derili bölmeler beş adet olduğundan köprünün de beş ayağı vardır. Kasanın derinliği dik bölgede içten S,S cm., pest bölgede 6 cm. kadardır. Genel olarak kanunda teller üçer üçer akortlanır. En pest birkaç tel takımı ikili olabilir. Kasanın eğik kenar karşısındaki kenarını oluşturan tel tahtasından çıka­rak köprüyü aşan her tel. eğik kenar bo­yunca uzanan mızgılıktaki özel yarığın­dan geçerek bir akort burgusuna sarılır. Üç sıra oluşturan burgular mızgılığa para­lel olan burguluğa üstten girer. Üst uçla­rı kesik piramit biçiminde olan burgular özel akort anahtarıyla döndürülür. Eski­den kullanılan bağırsak teller bugün ye­rini naylona bırakmıştır. Günümüzde Türk mûsikisinde kullanılan kanunda yirmi beş veya yirmi altı tel takımı toplam yetmiş beş veya yetmiş sekiz tel bulunur. Teller bemollü olarak akortlanır. Mızgılıktan hemen sonra tellerin altına yerleştirilen yatar-kalkar küçük metal mandallar tel­lerin boyunu uzatıp kısaltmaya, dolayısıy­la makam müziğine özgü küçük aralıkla­rı elde etmeye yarar. Kanunun ses alanı tiz muhayyerden kaba yegâha kadar üç buçuk sekizli kadardır. İcracı bir iskemle­ye oturarak dizlerine yatay durumda koy­duğu kanunu, metal yüksükler yardımıyla her iki elinin işaret parmaklarına tak­tığı bağa veya fildişi mızraplarla çalar.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski