Karabük Şehri, İlçeleri, Tarihi, Nüfusu, Hakkında Bilgi

Karabük. Karadeniz  bölgesinin batı bölümünde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.

Karabük şehri. Soğanlı ve Araç çayları­nın birbiriyle birleşerek Filyos çayını oluş­turdukları mevkide kurulmuştur. Tarihî bir geçmişi olmayan. Cumhuriyet döne­minde ortaya çıkan ve çok hızlı gelişen şe­hirlerden biridir. Burada kurulan Türki­ye’nin ilk demir çelik fabrikası sayesinde bir şehir haline gelen Karabük, Öğlebeli köyünün ayrı bir mahallesi durumunda olan küçük bir yerleşmenin yerini almış­tır. Bu küçük yerleşmenin ne zaman ku­rulduğu hakkında bilgi yoktur. 937 (1530) tarihli tahrir kayıtlarında Taraklıborlu (Safranbolu! kazasına bağlı köyler arasın­da Karabük adı geçmez. Burası bir mevki adı olarak defterde yer alır. Nitekim Ka­rabük mevkiinde “Devleşe divanfnda Arif Şeyh’in vakıflarından bahsedilirken on bir hâne, bir mücerret, bir muhassıldan (ta­lebe) ibaret nüfusun mevcut olduğu belirtilir. Muhtemelen bu küçük yerleşme yeri, zamanla iki çayın birleştiği kıvrım yerini ifade eden coğrafî bir terim olan “bük” ve buna eklenen sı­fatla Karabük adını almıştır.

Şehrin bu yeniliğine karşılık çevresin­deki yörenin ve bu yöre içinde yer alan öteki merkezlerin tarihi oldukça eskiye iner. Karabük’ün içinde bulunduğu top­rakların tarihi, yakın komşusu olan ve gü­nümüzde âdeta Karabük’le birleşmiş du­rumda bulunan Safranbolu’nun tarihiyle paralellik gösterir. Söz konusu topraklar Eskiçag’da Gasgalar’ın, Hititler’in, Dorlar’ın, Paflagonyalılar’ın, Kimmerler’in, Lidyalılar’ın, Persler’in hâkimiyeti altın­da kalmış; Pontus, Galatya, Bitinya top­raklarına da dahil olduktan sonra Roma ve Bizans dönemlerini yaşamıştır. Bu yö­rede Türkler’in hâkimiyeti Malazgirt za­ferinin ardından XI. yüzyılın sonlarında gerçekleşti (1084). Fakat yörenin Türk­ler’in elinde kalışı sürekli olmadı. Bizans -Selçuklu temas alanında bulunan bu top­raklar iki güç arasında sık sık el değiştir­di. Bölgenin kesin olarak Türkler’in eline geçmesi, XII. yüzyıl sonlarına doğru Anadolu Selçuklu Sultanı M. Kılıcarslan döne­mine rastlar. Kılıcarslan devletini oğullan arasında taksim ederken bu yöre oğulla­rından Mesud’un payına düştü. XII. yüz­yılın sonlarında kurulan Çobanoğuiları, XIV. yüzyıiın başlarında kurulan Candaroğlu beylikleri de bu topraklara hâkim oldu. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı top­raklarına katılan bölge, Timur istilâsının ardından fetret döneminde geçici olarak Osmanlı idaresinden çıktıktan bir süre sonra yeniden Osmanlı hâkimiyetine gir­di. Günümüzdeki Karabük’ün de içinde bulunduğu topraklar XV-XVI. yüzyıllarda Bolu sancağının Taraklıborlu kazası için­de yer almaktaydı. Tanzimat’tan sonraki idarî bölünüşte Kastamonu vilâyetinin merkez sancağında Safranbolu kazası­nın Aktaş nahiyesine bağlı bulunuyordu. 1314 (1897) tarihli Kastamonu Vilâyeti Salnamesine göre Safranbolu’­ya bağlı köyler arasında yer alan Karabük on dokuz hanede seksen bir kişinin yaşa­dığı küçük bir yer durumundaydı. Öğlebeli köyü ise on dört hanelik altmış kişi bir yerleşmeydi. Cumhuriyet döneminde Karabük Kastamonu vilâyetinin Safran­bolu kazası sınırlan içinde yer aldı ve bu idarî yapı 1927 yılına kadar sürdü. Bu ta­rihte yapılan idarî değişiklikle Safranbolu Kastamonu vilâyetinden ayrılarak Zon­guldak iline bağlanınca Karabük de Zon­guldak ilinin Safranbolu ilçesine bağlı Ak-taş bucağı içinde yer aldı.

Cumhuriyetin başlarındaki sanayileş­me programlan arasında, kurulması ön­görülen ağır demir çelik sanayii için o sıra­larda on üç-on altı haneli Karabük ma­hallesi tesislerin kuruluş yeri olarak seçil­di. Bu yer seçiminde Ereğli Zonguldak kömür havzasına yakınlık ve Ankara Zon­guldak demiryolunun buradan geçmekte olması da rol oynamıştır. 3 Nisan 1937′-de fabrikanın temeli atıldı ve kısa sürede tamamlanarak 6 Haziran 1939’da işlet­meye açıldı. Karabük’ün yer bakımından genişlemesi de 1939 yılından sonra hız­landı. Yerleşme önce demiryolu istasyo­nunun kuzeyine Araç suyundan yamaç­lara doğru, ayrıca Soğanlı ve Filyos çayla­rı boyunca yayılmaya başladı. Fabrikada çalışan işçilerin iskânı için Araç vadisi bo­yunca basit binalar yapılarak sonradan Dereevler ve Yüzevler adını alacak olan si­telerin nüvesi oluşturuldu. Araç suyunun taraçalan üzerinde ise fabrikanın me­mur, teknisyen ve mühendislerini barın­dırmak için Yenişehir mahallesi adı veri­len modern sitenin temeli atıldı. O döne­min Karabük’ü biri Yenişehir, diğer İstas­yon olmak üzere iki muhtarlıktan oluşu­yordu. 1939’dan sonra Karabük’e doğru bir nüfus akışı başlayınca yerleşim alan­ları da hızla genişledi. O yıllarda üçüncü mahalle olarak Bayır mahallesinin kurul­ması Karabük’ün batıya doğru genişle­mesini sağladı. Fabrikanın kuruluşundan sonraki ilk nüfus sayımı olan 1940 sayı­mında Karabük’ün nüfusu henüz 10.000’i bulmuyordu (6.825). 1941 yılında Safran­bolu ilçesine bağlı bir nahiye merkezi du­rumuna getirildi. Nüfusu ilk defa 1945’te 10.000’igeçti (10.682). 1949yılında Karabük beş mahalleden oluşuyor ve 950 hektarlık bir alanı kaplıyordu. 1983’te il­çe merkezi oldu. Nüfus artışı daha da hız­landı ve 1955 sayımında 15.624 nüfusa ulaştı. 1955-1965 arası Karabük için hızlı bir gelişme dönemi oldu. 1965’te nüfusu hemen hemen 1955’tekinin üç katı ka­dardı.[46.169 nüfus] Mahalle sayısı da on dördü buldu. Şehrin ilk genişleme yönü üç akarsuyun [Araç, Soğanlı ve Filyos] is­tikametine uygun olarak doğu -batı doğ­rultusunu gösterirken sonraki yıllarda genişlemeler, topografyanın imkân ver­diği ölçüde kuzeye ve güneye doğru dü­zensiz biçimde daha çok “yağ lekeleri” şeklinde sıçramalar halinde olmuştur (ku­zeydoğuda Beşbinevler ve Yüzüncüyıl, gü­neybatıda Fevziçakmak mahallesi gibi). Bu büyümeler çok defa gecekondulaşma ha­linde kendini gösterdi. Beşbinevler ma­hallesi gecekondu önleme alanı olarak ku­rulmuştu. Karabük demir çelik sanayii sa­dece şehrin mekân genişlemesine ve nü­fusunun artışına [1970’te 64.999, 1985’te 94.818, 199O’da 105.375 nüfus] yol açmak­la kalmamış, komşu yerleşme yeri olan Safranbolu’yu da etkilemiştir. Safranbo­lu’nun vadi içindeki çekirdek kısmının dı­şında bulunan kesimlerden Kıranköy ve Bağlar semtleri, Karabük’ün hızlı artan nüfusunun ve konut ihtiyacının baskısı altında kalmış ve hızla yapılaşmıştır. Zira Safranbolu’nun bu semtlerinde oturan­ların çoğunluğunu Karabük’te çalışanlar oluşturmaktadır. Karabük hızlı gelişme­sinin sonucunda 1995 yılında aynı adla kurulan ilin merkezi durumuna getirildi.

Günümüzde yirmi mahalleden oluşan ve 1593 hektarlık bir alana yayılan Kara­bük şehrinin demiryolu istasyonu civarın­da 254 m. olan yükseltisi, eski Karabük mahallesinde 260 m., Filyos çayının sol yamacındaki Kayabaşı mahallesinin üst kısımlarında 300 m., Araç suyunun sağ yamacındaki Yenişehir mahallesinde ise 320 metreye kadar çıkar. 1997yılında ya­pılan nüfus tesbitinde 103.806 olarak sayılan nüfusunun en yoğun olarak bulun­duğu mahalleler Soğuksu, Yeni, Namık-kemal, Atatürk, Yeşil ve Şirinevler mahal­leleridir. Bu altı mahallede nüfus yoğun­luğu hektar başına 100 kişiden fazladır.

Şehir içindeki ana caddelerin doğrultu­su demiryoluna ve Filyos ile Araç çaylarına paralel olarak doğu-batı yönünde uzanır. Karabük- Safranbolu yolunun başlangıcını oluşturan Atatürk Bulvarı, demiryolunun kuzeyindeki Menderes caddesi ve Hürri­yet caddesiyle (birdönemdeki adıyla Millî Birlik caddesi] bunlara kuzeyden paralel olarak uzanan Fevzifırat. Gazipaşa, Fev­ziçakmak caddeleri hep doğu-batı doğrultuludur. Şehrin en önemli işyerleri de bu caddelerden biri olan Hürriyet caddesi üzerinde sıralanır. Şehrin kuruluşuna et­ken olan demir çelik sanayiine ait tesis­lerin şehrin en çukur yerinde bulunması, Karabük’te önemli bir çevre sorunu olan hava kirliliği meselesini de bazan had saf­halara ulaştırmaktadır.

Karabük şehrinin merkez olduğu Ka­rabük ili Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çankırı ve Bolu illeriyle kuşatılmıştır. Mer­kez ilçeden başka Eflani, Eskipazar, Ova­cık, Safranbolu ve Yenice adlı beş ilçesi vardır. 4109 km2 genişliğindeki Karabük ilinin sınırları İçinde 1997 genel nüfus sa­yımına göre 227.478 kişi yaşıyordu: nü­fus yoğunluğu olarak da km2 başına elli beş kişi düşüyordu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait 2000 yılı istatistiklerine göre Karabük’te il ve ilçe merkezlerinde 177, köylerde 644 olmak üzere toplam 821 cami bulunmaktadır. Şehir merkezindeki cami sayısı altmış se­kizdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski