Karaman Mevlevihanesi Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Karaman Mevlevîhânesi. Karaman’da XIV. yüzyılda kurulan, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle ağabeyinin medfun bulunduğu Mevlevi tekkesi.

Tarihte Kalemiye Zaviyesi, Ağa Tekkesi (Ak Tekke). Mâder-i Mevlânâ (Valide Sultan) Türbe ve Camii gibi çeşitli adlarla anılan Karaman (Lârende) Mevlevîhânesi, Mev­lânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin annesiyle bazı aile yakınlarının burada gömülmesinden dolayı Mevlevî zaviyeleri arasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple şeyh­lik makamında hep Mevlânâ’mn soyun­dan bir çelebi bulunmuş ve âdeta Mevle-vîler’ce mutlaka ziyaret edilmesi gerekli bir makam niteliği taşımıştır. Karaman’ın Ali Şahne (bugün Alişahane) mahallesin­de, Gazipaşa ile Mehmetbey caddeleri arasında yer alan mevlevîhâne Eflâkî’den intikal eden rivayete göre, Mevlânâ’nm torunu Ulu Arif Çelebi’nin müridi Kalemioğlu Ahî Mehmed Bey tarafından şeyhi­nin emri üzerine 710-720 (1310-1320) yılları arasında Mevlânâ’nın annesi Mü’mine Hatunla ağabeyi Muhammed Alâeddin’in mezarlarının bulunduğu yerde kurulmuştur. Mevlevîhâne Karamanoğulları ve Osmanlılar döneminde çeşitli yeni­lenme, onarım ve ilâvelerle büyütülmüş ve yapılan vakıfla büyük bir külliye haline gelmiştir.

Mevlevîhâneye ait en eski vakıfname­lerden biri olan 754 (1353) tarihli Kara-manoğlu Mevlevî Mirza Hali! Yahşi Bey’in Arapça vakfiyesinde, Mirza Halil Bey’İn Kalemioğlu Ahî Mehmed Bey’in yaptırdı­ğı zaviyeye bir değirmenle bir tarla vak­fettiği, şehid edilen oğlu Seyfeddin Sü­leyman Bey’in mezarının zaviyenin kıble tarafının hemen yakınında bulunduğu kaydedilmektedir. Karaman Tarihi mü­ellifi Şikârı de Seyfeddin Süleyman Bey’in Divanoğlu Medresesi’nin yanındaki Kale­miye Zaviyesi Türbesi’nde Mevlânâ’nın annesinin yanına defnedildiğini söyler. Mevlânâ’mn Karaman’a gelişinden kısa bir süre sonra vefat eden ilk eşi ve Sultan Veled’in annesi Gevher Hatun’un, vakfiye­de adı geçen Karamanoğlu Seyfeddin Sü­leyman Bey’in kabirlerinin burada olduğu nakledümekteyse de yerleri tam olarak belli değildir.

Karamanoğlu Mirza Halil Bey’in küçük oğlu Alâeddin Ali Bey 769 (1367-68) ta­rihli vakfiyesinde babasının yaptırdığı, amcasının merkadinin de bulunduğu zavi­yenin kıble tarafında bir zaviye daha yap­tırılmasını istemiş, Mevlânâ’nın adına in­şa edilen bu vakıf onun soyuna şart koşul­muştur. Seyfeddin Süleyman Bey’in yap­tırdığı hamam da buraya vakfedilmiş, yapıların giderleri çeşitli çiftliklerle Sele-rek köyünden sağlanmıştır. Bugün cüm­le kapısının üstündeki kemer alınlığının içinde bulunan 60 x 50 cm. ebadında. Ka­raman devri sülüsüyle yazılı beş satırlık Arapça kitabe 772 (1370-71) tarihli olup bu tarih Alâeddin Ali Bey’in inşasını iste­diği zaviyenin tamamlandığı yıl olmalıdır. Kitabeden, Alâeddin Ali Bey’in bir zaviye ile kardeşi Seyfeddin Süleyman Bey için de bir kabir yapılmasını arzu ettiği anla­şılmaktadır. Halil Ethem Eldem ve M. Ze­ki ûral gibi bazı yerli ve Max van Berchem gibi yabancı tarihçilerin, Karamanoğullan devrine ait bu kitabedeki Alâeddin Ali ile Mirza Halil arasındaki “ibn” kelimesini atlamaları, Alâeddin Ali Bey’in yaptırdığı eserlerin babası Mirza Halil Bey’e atfedilmesi gibi büyük bir hatanın doğması­na sebep olmuştur.

Karaman Osmanlılar’a geçtiğinde kül­liye harap bir haldeydi. Bu durum Kanunî Sultan Süleyman zamanına kadar devam etmiş, bu dönemden XVIII. yüzyılın son­larına kadar çeşitli inşa ve onarımlarla XVII, yüzyıl Osmanlı mimarisinin özelliği­ni taşıyan şu andaki şeklini almıştır. Os­manlı devrinde yapılan türbemescid semahanenin cümle kapısının üstüne Alâ­eddin Ali Bey’in inşa ettirdiği 772 (1370-71) tarihli Karamanoğlu Zâviyesi’nin ki­tabesi yerleştirilmiştir.

Mevlevîhâne çevresindeki Bostanbaşı Camii ve Medresesi, arasta, Nasuh Bey Hamamı, Sultan Cem Bedesteni, Pazarbozan Oğlu Seyyid Ömer Hanı, Tahte’l-kal’a Mescidi ve buna bitişik elli kadar dükkânı ile Karaman’ın sosyal ve kültürel hayatında önemli bir yere sahipti. 1817-1820 yılları arasındaki onanma dair hatt-ı hümâyundan, mevlevîhânenin bu tarih­te tek mekânlı bir türbe – mescid / sema­hane, meydan odası, dokuz derviş hücre­si, mutfak, kiler, ahır. odunluk, şeyh evi. kahve ocağı ve dergâhın vakfı olan Süley­man Bey Hamamı ile yakınında bulunan iki katlı, kırk üç odalı bir handan teşekkül ettiği anlaşılmaktadır. 1001 gün çile çı­karılmadığı ve matbah-i şerif zâbitanı ile dedelerin devamlı ikameti söz konusu olmadığı halde konaklama, at bakımı ve yemek pişirme tesislerinin bulunması, mevlevîhânenin büyük bir menzil ve mi­safir ağırlama fonksiyonuna sahip oldu­ğunu göstermektedir.

Tekkeler kapatıldıktan sonra mevlevî­hânenin semahane-mescidi cami olarak kullanılmaya başlanmış, 1959’daki ona­rımda harap derviş hücreleriyle türbe-mescid tamir edilmiş ve tekkenin orijinal Mevlevî tâc-ı şerif motifli kalem işi süsle­melerinin yerine klasik Osmanlı rûmî ve palmet motifleri işlenmiştir. Ayrıca mih­rabın iki yanında bulunan çerağ dolaplarıyla türbe ve semâhâne-mescidi ayıran duvarın üstündeki camekân ve mesnevi kürsüsü kaldırılmış, eski mutrip yerinde bir imam odası yapılmıştır. Son zamanlar­da derviş hücrelerinin arkasında yer alan mutfak ve bağdadî çelebi konaklarıyla iki derviş hücresi, avlusunun batısında bulu­nan bir salonla üç odalı, ahşap ve yarı fev-kanî çelebi dairesi yıkılmış, hâmûşânın bir kısmı kaldırılmış ve çelebi dairesinin yerine bir şadırvan inşa edilmiştir. Mevle­vîhânenin mescid  semahane türbe üni­tesi cami ve ziyaretgâh, derviş hücreleri de depo ve aşhane olarak kullanılmakta­dır.

Mevlevîhânenin külliyesi, bugün bahçeli birana avlunun güneybatısındaki türbe-semâhâne mescid ünitesi ve arkasında­ki hâmûşân ile kuzeydoğusundaki tek sıra halinde birer kapıyla avluya açılan birer penceresi, ocak ve bacası olan muntazam kesme taştan yapılmış tonozlu yedi (es­kiden dokuz) derviş hücresinden ve doğu­sundaki hamamdan ibarettir. Ana ünite­ye dışarıdan bakıldığında muntazam kes­me taştan yapılmış, kurşunla kaplanmış, sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş ba­sık merkezî bir kubbesi, kasnaksız üç kü­çük kubbeli, meyilli ve saçaklı bir son ce­maat yeri ve tek şerefeli minaresiyle her­hangi bir tek kubbeli Osmanlı camisinden çok farklı görünmemektedir. Ancak iç mekânı ve cümle kapısı üstündeki sivri kemerin içinde yer alan kitabenin altında bulunan çiçeklerin arasında destarlı Mev-levî sikkesi resimli pano burasının türbe, semahane ve mescid üçlü fonksiyonuna hizmet eden bir mevlevîhâne olarak ta­savvur edilmiş olduğunu göstermektedir.

Karaman Mevlevîhânesi Şems-i Tebrîzî Zaviyesi. Marmaris Mevlevîhânesi, Afyonkarahisar ve Mevlânâ dergâhlarına ben­zeyen bir türbe-mescid  semahane za­viye tipi arzetmektedir. Kare planlı ana mekânın batısında dikdörtgen planlı mih­raplı, basit ahşapminberli ve mesnevi kürsülü bir semahane- mescid kısmı do­ğusunda küfeki taşından alçak bir duvar­la boydan boya ayrılmış, zeminden 40 cm. daha yüksek ve daha dar dikdörtgen plan­lı yirmi bir sandukalı türbe kısmı yer al­maktadır. Mevlânâ’nın annesinin sandu­kası kıble duvarının hemen önünde bu­lunmakta olup empire üslûbunda yaldızlı yüksek bir ahşap kafesie çevrilmiştir. San­duka rengârenk kumaşlarla örtülüdür. Bunlar arasında Veled Çelebi’nin (İzbıı-dak) müracaatı üzerine Sultan Mehmed Reşad tarafından gönderilmiş musanna pûşîde ile kadife perdeler de vardır. Tür­bedeki diğer sandukalar mevlevîhânede postnişinlik yapan çelebiler ve aileleriyle Mevlânâ’nın ağabeyine ve ebesine aittir.

Türbenin mevcudiyetinden doisyt se-mâhâne-mescidin mihrabı ve mihrabın iki yanındaki pencereler kıble duvarının ortasında, yani kare mekânın ekseninde değildir; mihrapla yanındaki pencereler binanın fonksiyonuna uydurularak kıble duvarının batısına kaydırılmış ve klasik cami mimarisinin simetrisi bozulmuştur. Dikdörtgen bir alana sahip olan semâhâ-ne-mescid üç değişik fonksiyona göre üç farklı kotla üçe bölünmüştür. Mukarnas dekorlu, mermer niş şekli mihrap önün­deki zeminden 20 cm. yüksekliğindeki ge­niş dikdörtgen set, mescid ve semâ icra edildiği zaman şeyh postunun konması için ve seyirci (züvvâr) mahfili, ortadaki daha alçak kare planlı saha semâ meydam olarak kullanılmış, cümle kapısının batısında bugün imam odası ve müezzin mahfili olan, zeminden yine 20 cm. yük­sekliğindeki set ise mutrip heyetine ay­rılmıştır. Türbe, mihrap, semâ meydanı, mutrip ile züvvâr mahfilleriyle post ma­kamının konumlarından mevlevîhâne mi­marisinin türbe-semâhâne-mescid üçlü fonksiyona hizmet edecek şekilde tasav­vur edildiği anlaşılmaktadır.

Karaman Mevlevîhânesi’nden yetişmiş birçok ünlü Mevlevi arasında Şeyh Abdül-kerim Dede. Şam Mevlevîhânesi şeyhi Pîr Kartal Dede, Bağdat Mevlevîhânesi’nin postnişini ve Bursa Mevlevîhânesi’nin ku­rucusu Cünûnî Ahmed Dede ile yeğeni Bursa postnişini Zihni Salih Dede, ünlü hekim Derviş Sipahi, neyzenbaşı Gülüm Dede ve bestekâr Emîr Dede zikredile­bilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski