Karatay Medresesi -Konya- Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Karatay Medresesi. Konya’da XIII. yüzyıla ait en önemli Selçuklu medreselerinden bîri.

Alâeddin tepesi eteğinde Kemaliye Medresesi karşısında yer alan yapı mer­kezî avlusunu Örten kubbesi, çini deko-rasyonundaki zenginlik ve incelik bakı­mından diğer medreselerden ayrılır. Mi­marı bilinmeyen eser, avlusu kubbeli med­rese şemasına uygun olarak planlanmış ve taçkapı kitabesine göre 649 (1251) yılında Sultan II. İzzeddin Keykâvus zamanında Celâleddin Karatay tarafından yap­tırılmıştır. Medresenin Selçuklu devrinde Konya’nın kültür hayatında önemli bir yer tuttuğu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî çağı derviş ve fakihlerinin bir buluşma ve toplantı yeri olduğu kaynaklardan anla­şılmaktadır. XIX. yüzyıl sonlarında terke­dilmiş olan yapı 1954’te onarılmış, Konya Müzesi Çini Eserleri seksiyonu olarak ye­niden kullanılmaya başlanmıştır.

Plan olarak orta avlunun örtülmesiyle şekil kazanan ve kendine özgü bir gelişme izleyen medrese tipleri arasında yer alır. Taçkapısı ile ana kütle arasındaki boşluk, bugün mevcut olmayan kısımlar, gerçek­te bu kesimin nasıl bir plana sahip olduğu konusunda değişik görüşlerin ileri sürül­mesine sebep olmaktadır. Mevcut mimari izler ve benzeri diğer eserlere göre bütünleştirilen planın simetrik ve dengeli bir kuruluş gösterdiği söylenebilir. XII. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılmış olan Tokat ve Niksar’daki Yagıbasan medreselerinin ardından daha gelişmiş bir planın ortaya çıkması beklenen bir sonuçtur.

Dış cephede tezyinatın yoğunlaştığı taçkapı, cephenin tam ortasında değil güneydoğu köşeye sola doğru çekilmiş durumdadır. Yer yer gri-beyaz mermer uygulaması renk unsurunu arttırırken Ortaçağ Selçuklu tezyinatının hemen bü­tün unsurları kullanılmıştır. En üstteki enli kitabe Selçuklu sülüsüyle inşa tarihi­ni ve Karatay’ın ismini vermektedir. Bu­nun altındaki yüzey, sivri kemeri kuşatan iri düğümler yapan bir geometrik örgü ve üç kabara ile dolgulanmıştır. İki renkli, kakma tekniğinde tasarlanmış düğüm motifinin aynı şehirdeki Alâeddin Camii’-nin taçkapısında tekrarlanışı her iki yapıyı birbirine yaklaştıran anlamlı bir benzer­lik unsurudur. Sivri kemerin içine yerleş­tirilen mukarnaslı kavsara tepe kısmın­da düz bir çizgi ile âdeta kesilmiştir. Burmalı sütunçelerin iki yanındaki çift renkli büyük panolar, kilim desenlerini andıran geometrik bir kompozisyon düzeni gös­terir. Dikdörtgen kapı boşluğunu çeviren kitâbeli bitkisel çerçeve ve lentoya otu­ran profilli kilit taşları tezyinî etkiyi büs­bütün arttırmaktadır.

Taçkapıdan geçilince ulaşılan, günü­müzde bahçe görünümündeki kısmın za­manında kubbeyle örtülü bir mekân ol­duğu anlaşılmaktadır. Bu kesimde ana binaya üst seviyede bitişik Türk üçgen­lerine ait izler bunların geçiş unsurları olduğunu ve 7,60 x 7,60 m. ölçüsünde bu kare mekânın bir kubbeyle örtülü bu­lunduğunu gösterir. Giriş holü niteliğin­deki bu kesimden küçük bir kapıyla bü­yük kubbeli orta mekâna geçilir.

Yapının en önemli kısmı olan 12 x 12,10 m. ölçülü orta mekân, bütün yapı unsur­ları ve muhteşem bezemesiyle günümü­ze kadar ulaşmıştır. Duvarlar, kubbe kas-nağıve kubbenin iç yüzeyi çinilerle bezen­miştir. Burada kare bir havuz, yuvarlak bir çanak ve kıvrımlı su yolundan oluşan bir su tesisi yer alır.

Orta mekânın her iki yanındaki tonozlu mekânların orijinal durumu bozulmuş, buralara geçit veren kapıların bir kısmı örülerek dekoratif nişler elde edilmiştir. Batıdaki büyük eyvan, tonozu, büyük pen­ceresi ve çini dekorasyonuyla orta me­kâna açılan önemli bir hacimdir. Ana ey­vanın iki yanında yer alan mekânlardan soldaki türbe olarak değerlendirilmiş oiup Celâleddin Karatay’ın sandukası burada bulunmaktadır. Simetriğinde yer alan di­ğer mekân da göz önüne alındığında ya­pının doğu köşelerinde de benzeri me­kânların yer alması gerektiği düşüncesi ağır basar.

Yarım küre formuna ulaşan kubbenin pandantifler aracılığı ile duvarlara otur­ması, eyvanın ana mekânla bütünleşme tarzı daha sonraki gelişmelere öncülük etmekte, cami mimarisinin gelişmesine de yol açmaktadır. Merkezî alanı örten kubbenin yükü köşelerde, üçgen panolar­dan oluşan yelpaze pandantiflerle alt ya­pıya aktarılmaktadır. Kubbenin eteklerin­den köşelere doğru daralan yüzeyler kub­beden gelen biçim ve renk etkilerini dört köşede toplar. Pandantifler, arşitektonik bir görevi en olgun biçimde yerine getir­mekle kalmayıp iç mimarinin renk bütün­lüğünü sağlayan güçlü bir eleman olarak mekâna katılır. Üçgen panolar halindeki bu geçiş elemanlarının yüzeylerinde kûfî yazı ile Muhammed, Ebû Bekir, Ömer, Os­man. Ali ile Dâvûd, îsâ ve Mûsâ adları ya­zılıdır. Pandantiflerin üst kısmında olu­şan yirmi dört kenarlı çokgene oturan kubbenin etek kısmında, rûmî ve palmetlerle süsiü ince bantlarla ince bitki­sel kıvrım ve düğümlerle işlenmiş âyet frizi yer alır. Kubbedeki tepe açıklığının etrafı da yine bir kitabe friziyle çevrilidir. Bütünüyle mozaik çini tekniğinin uygulandığı bu yüzeyler kubbe içini dolduran büyük geometrik kompozisyonu çerçe-velemektedir.

Ana mekâna girildiğinde kubbe yüzeyi­ni kaplayan fîrûze, lâcivert çiniler ve bun-İar arasındaki beyaz alçı şeritler seyre­denlere gökyüzünü hatırlatmaktadır. Bu kompozisyon günümüze kalabilmiş sayılı örneklerden biridir. Uzaktan seyredenler üzerinde derin etkiler bırakan bu kom­pozisyonun göze çarpan ilk özelliği birtakım yıldızlardan kurulmuş olmasıdır. En alttan başlayarak tepe açıklığına kadar büyük bir düzen içinde istiflenen yirmi dört kollu yıldızlar farklı düğümlerle bir­birine bağlanarak sistemi tamamlamak­tadır. Karatay Medresesi’nin kubbesi gra­fik düzeni ve renk seçimi bakımından son derece anlamlıdır. Parıldayan yıldızlar­la gökyüzü izlenimi, bir yandan kozmogo­nik bir anlamı vurgularken öte yandan mozaik çini tekniğinin ulaşabileceği sınır­lan göstermektedir. Özellikle kubbedeki dairesel açıklık ve bunun altına düşen ha­vuz dolayısıyla yapıya rasathane kimliğini yakıştıranlar olmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski