Karede Seriyyesi Tarihi, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Karede Seriyyesi. Hz. Peygamber’in, Necid-Irak üzerinden Suriye’ye gitmeye çalışan bir Kureyş kervanına karşı çıkardığı seriye (3/624).

Kureyşli müşrikler Bedir Gazvesi’nde uğradıkları yenilginin intikamını almak için savaş hazırlıkları yaptıkları sırada Me­dine’ye âni bir baskın düzenlediler [Zil­hicce 2 I Haziran 624] Hz. Peygamber, baskını yapan Ebû Süfyân ve askerlerini bir süre takip ettikten sonra Medine’ye döndü [bk.Sevîk Gazvesi] Bu olaydan birkaç ay sonra da bir Kureyş kervanının Necid- İrak güzergâhından Suriye’ye doğ­ru hareket ettiğini öğrendi.

Resûl-i Ekrem, Medine’ye hicret etme­sinin ardından bölgede kontrol ve hâki­miyeti sağlamak amacıyla Mekke Suriye sahi! yolundaki kabilelerle antlaşmalar yapmış, düzenlediği gazve ve seriyyelerle Mekke müşriklerinin Suriye ve yöresine yaptığı ticarî seferleri büyük ölçüde en­gellemiş. Bedir zaferinden sonra Suriye yolunu Mekkeliler’e hemen hemen kapat­mıştı. Büyük Ölçüde Suriye civarına gön­derdikleri ticarî kervanlarla geçimlerini sağlayan Kureyş müşrikleri, Kızıldeniz sa­hil yolunu kullanmaktan korktuklarından bu yol yerine Necid bölgesi ve İrak üzerin­den Suriye’ye ulaşan yolu kullanmayı ka­rarlaştırdılar. Çöllerle kaplı ve sahil yoluna göre ulaşımı çok daha zor olan bu yolu ge­çebilmek için bir kılavuz buldular. Birçok zengin tacirin katıldığı kervan Safvân b. Ümeyye’nin başkanlığında yola çıktı. Ku­reyş eşrafından Ebû Süfyân, Huveytıb b. Abdüluzzâ, Abdullah b. Ebû Rebîa ve Hz. Peygamber’in damadı Ebü’l-Âs da ker­vanda bulunuyordu. Kervan yükünün bü­yük kısmını külçe gümüş ve gümüş eşya­lar oluşturuyordu. Bu hazırlıklar sırasın­da Mekke’de bulunan Eşca’ kabilesi reis­lerinden Nuaym b. Mes’ûd, Medine’de misafir olduğu biryahudinin evinde içki içtikten sonra Kureyş kervanı hakkında bildiklerini anlattı. Orada bulunan bir sahâbî duyduklarını Resûl-i Ekrem’e aktar­dı. Resûlullah kısa sürede 100 kişilik bir seriyye hazırladı. Seriyyenin başına ku­mandan tayin edilen Zeyd b. Harise, cemâziyelâhir ayının ilk günlerinde Medi­ne’den ayrılarak kervanın geçeceği Necid istikametine yöneldi, Rebeze ile Gamre arasında kalan Karede suyu civarında Kureyş kervanını pusuya düşürdü. Saldırıya uğrayan Kureyşü tacirler kervanı bıraka­rak kaçmak zorunda kaldılar. Kervan bü­tün mallarıyla birlikte Medine’ye götürül­dü. Ganimetin 20.000 veya 25.000 dirhe­mi bulan beşte birlik kısmı beytülmâle ayrıldıktan sonra kalanı seriyyede bulu­nan sahâbîler arasında taksim edildi. Esir alınan kılavuz Furât b. Hayyân müslüman olduğunu söyleyince Hz. Peygamber tara­fından serbest bırakıldı.[Cemâziyelâhir 3 / Kasım 624]

Daha yeni Daha eski