Kaşgar Şehri, Nerede, Hangi Ülkede, Tarihi, Hakkında Bilgi

Kaşgar. Doğu Türkistan’da tarihî bîr şehir.

Tarım havzasının en önemli şehri olan Kâşgar [Çince Kaşi; İslâm kaynaklarında Kâşgar, Kâcgar, Kâşhar] Tarım ırmağının kollarından Kâşgar suyu kıyısında kurulmuştur. Şehrin tarihi Han hanedanına (m.ö. 206-m.s. 220) kadar götürülebilir. O tarihten Tang hanedanına kadar (618-907) Çin kaynaklarında Şule adıyla zikre­dilen Kâşgar, Çinliler’in oturduğu Hançeng (Şule) ve müslümanlann oturduğu Huiçeng (Şufu) denilen iki semtten mey­dana geliyordu.

Taberî’nin naklettiğine göre Kuteybe b. Müslim 96’da (715) Fergana bölgesine kadar ilerlemiş ve Kâşgar’ı 629’dan beri ellerinde tutan Çinliler’den almıştı. Daha önce buranın sahibi olan Karluklar 750’de şehri tekrar ele geçirdi­ler ve bölgede Türk idaresini yeniden kur­dular. Ardından şehre Uygurlar hâkim oldu; 920 civarında Tagan Tegin adlı bir Türk dihkanının idaresindeydi, Kâşgar’-da hüküm süren ilk müslüman Türk hü­kümdarı Karahanlılar’dan Abdülkerim Satuk Buğra Han’dır (ö. 344/955). V. (XI.) yüzyılın başında Karahanlı İlig Han Nasr’ın kardeşi Togan Han Kâşgar hâkimi idi. 405’te (1014) burada basılan bir sikkede ise Abbasî Halifesi Kadir- Billâh ile Kara­hanlı Hükümdarı Yûsuf Kadir Han’ın ad­ları bulunmaktadır. Kâşgar. Karahanlılar zamanında hem siyasî hem kültürel ba­kımdan Tarım havzasının en önemli şeh­riydi. Yûsuf Has Hâcib ünlü eseri Kutad-gu Bilig’i burada yazmıştır. Bölgenin il­mî zihniyetini gösteren ve Türk dili, ede­biyatı ve düşüncesinin gelişme devrine işaret eden Dîvânü Jugâtî’t-Türk’ün mü­ellifi Mahmud da Kâşgarlı idi. V. (XI.) yüz­yılda Ebü’l-Fütûh Abdülgafûr b. Hüseyin el-Almaî bir Kâşgar tarihi yazmış. Cemâl-i Karşî de VIII. (XIV.) yüzyılın başında Mülhakâtü’ş-Şurâh adlı eserini Kâşgar’da kaleme almıştır.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, Semerkant ve Özkent’i ele geçirdiğinde Kâş­gar hanı huzuruna gelip itaat arzetti ve onun adına hutbe okutup para bastırdı; bu tâbiiyet Sencer zamanında da sürdü. Karahıtaylar, 1128’deki ilk saldırılarında Kâşgar’ı alamadılarsa da iki yıl sonra Ba-lasagun ve Hoten ile birlikte burayı da zaptettiler. Bu istilâ üzerine duran kervan ticareti, Karahıtaylar’la Hârizmşahlar ara­sında sağlanan mütarekeden sonra tek­rar başladı. Sa’dî-i Şîrâzî 1209’da bir ker­vanla Kâşgar’a geldi. Nayman Prensi Güçlüg (Küçlük) Han’ın bölgedeki Karahıtay hâkimiyetine son vermesinin ve gürhani esir alıp Karahıtaylar’ın başına geçmesi­nin ardından müslümanlar şiddetli bir baskı ve zulme mâruz kaldı, ibadetleri en­gellendi. Cengiz Han’ın Cebe Noyan ku­mandasında gönderdiği kuvvetlerin şeh­ri ele geçirmesiyle (1218) birlikte ibadet­ler serbest bırakıldı. Bu sebeple Kâşgar müslümanları Moğollar’ın gelişini Allah’ın bir lutfu olarak karşılamışlardır. Cengiz Han, Moğol töresince ülkesini oğulları arasında taksim edince Kâşgar Çağatay Han’ın payına düştü (1227). Ancak daha sonra idaresi Buhara Emîri Mahmud Yal­vaç ve onun ardından oğlu Mesud Yal­vac’a bırakıldı; şehirdeki Mesudiye Med­resesi onun tarafından yaptırılmıştır.

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Kâşgar ve çevresine Moğol asıllı Duğlat-lar hâkim oldular. Timur HârizrrTe sefer düzenlerken onların üzerine de ordu sev-kediyordu. 1399″da gönderdiği torunu Mirza İskender, Yarkent ve Aksu ile birlik­te Kâşgar’ı da zaptetti. Hoten, Endican ve Kâşgar’ı Şâhruh’un oğlu İbrahim Sultan’a veren Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu’dan getirdiği 30.000 çadır Kara Tatar’ın bir kısmını Kâşgar tarafla­rına yerleştirdi. 1416’da Timur’un torunu Uluğ Bey, Ömer Şeyh’in oğlu Emîrek Ah-med’in idaresindeki Kâşgar’a da hâkim oldu. Aynı yıl Duğlatlar Tarım havzasından tamamen uzaklaştınldıysa da ardından geri döndüler ve Kâşgar’ı tekrar ele geçi­rerek burada 1499 veya 1S14 yılına kadar hüküm sürdüler. 1606’da Çağatay hânedanına mensup Emîr İsmail Kâşgar’a hâ­kim oldu. Onun zamanında halk üzerinde büyük nüfuzu bulunan Afak (Appak, Abak) Hoca. Kalmuklar’ın yardımıyla 1678’de şehrin emîri oldu. Böylece başlayan Ho­calar dönemi XIX. yüzyıla kadar devam etti. 1759’da Çin Tarım havzasının tama­mını işgal etti ve merkezi Yarkent olan mahallî bir yönetim kurdu. Fakat XIX. yüzyılda bölgede idarî bozukluk ve sömü­rünün artması ve savaşlarla büyük çap­taki isyanların merkezî yönetimi zayıflat­ması sebebiyle müslümanlar sık sık ayak­landılar. 1759’da sürgüne gönderilen Ho-calar’la dinî ve siyasî liderler Çin yöneti­mine karşı gösterilen direnişte önemli rol oynadılar. Ayaklanmalar. Orta Asya’da bir İslâm devleti kurmak isteyen Yâkub Han’­la zirveye ulaştı. Yâkub Han 1870’te Hin­distan’daki İngiliz idaresiyle anlaştı ve on­ların ülkenin tabii zenginliklerinin kendi­leri tarafından işletilmesi şartını kabul ederek bir Kâşgar devleti kurulması ve bu devletin Osmanlılar’a tâbi olması ko­nusunda mutabakata vardı. Aynı yıl İs­tanbul’a gelen Kâşgar elçisi büyük bir il­giyle karşılandı ve Yâkub Han’a birinci rütbeden nişân-ı Osmânî ile kılıç ve alem gönderildi. 1872’den itibaren Yâkub Han’ın hâkim olduğu Kâşgar’da ve diğer yerlerde hutbeler Padişah Abdülaziz adı­na okundu; 187S’ten itibaren de Kâşgar emirliğinin babadan oğula geçmesi kabul edildi. Fakat bu girişimler, 1877’de Yâ­kub Han’ın Ölümü üzerine Çinliler’in Kâşgar’ı istilâ etmesiyle yarım kaldı. 1884’te Çin yönetimi bölgede Doğu Türkistan (Sinkiang) vilâyetini kurdu; ancak vilâyet üze­rindeki kontrolü tam değildi. 1930’da Sovyetler Birliği bölgeyi himayesi altına aldığını açıkladı. 1933’te Uygurlar, Kâş­gar’da İngiltere’nin desteğiyle Sovyet karşıtı bir Doğu Türkistan cumhuriyeti kurma teşebbüsünde bulundularsa da başarılı olamadılar. 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla Tarım havzası önemli bir siyasî, ekonomik ve sosyal de­ğişim yaşadı. 1955’te Doğu Türkistan, muhtariyet isteyen Uygurlar’ı yatıştırmak amacıyla Sinkiang Uygur Otonom Bölgesi adı altında yeniden organize edildi. İdarî olarak Kâşgar bir il merkezi ve on bir il­çeden oluşan bir vilâyettir.

Kâşgar İlkçağ’dan beri Tarım havzası­nın ekonomik merkezidir. Eski dönem­lerde el sanatlarında, özellikle kilim, teks­til ve seramik dallarında meşhurdu. 1950’lerden bu yana pamuk endüstrisi başta olmak üzere kurulan çeşitli modern endüstriler şehrin ekonomik önemini art­tırmıştır. Diğer taraftan iki ipek yolunun buluştuğu yerdeki konumu ve Çin’le Or­ta Asya arasındaki transit taşımacılıktaki rolü, eski çağlardan beri Kâşgar’ın bir ti­caret merkezi olarak önem kazanmasını sağlamıştır. 1949 ile 1980’li yıllar arasın­da 30.000’den 160.000’e yükselen ve ço­ğunluğu Uygurlar’dan oluşan şehrin nü­fusu 1991’de 330.397 idi. İslâm hâkim dindir; fakat 1960’lardaki kültür devri­minden ancak 100 cami ve mescid kur­tulabilmiştir. Bunlar arasında, Çin’in en büyük camisi olan ve özellikle şehre İslâmî bir hava veren lydgâh Meydanfndaki aynı adı taşıyan, XVII. yüzyılda inşa edil­miş cami yanında Afak Hoca Camii ve Türbesi, Döng Mescid. Kâşgarlı Mahmud Türbesi ve Yûsuf Has Hâcib Türbesi gibi mimari yapılar bulunur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski