Katan Seferi Tarihi, Sonuçları, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber‘in Esedoğulları’na karşı gönderdiği serîye (3/625).

Uhud Gazvesi‘nde müslümanlann müş­rikler karşısında başarısız olması, putpe­rest Arap kabilelerini önceden çekindik­leri müslümanlara karşı cesaretlendirmiş, yağma ve baskın arzularını kabartmıştı. Bazı kabileler bu durumdan istifade ede­rek Medine’ye baskın düzenlemek için ha­rekete geçtiler. Esedoğulları reislerinden Tuleyha b. Huveylid ve kardeşi Seleme, Uhud Gazvesi‘nin üzerinden iki ay bile geçmeden Medine’ye baskın için asker toplamaya başlamışlardı. Tay kabilesin­den bir kişi Esedoğulları nın bu hazırlıkla­rını duymuş, müslümanlardan biriyle ev­lenmiş olan yeğenini ziyaret için Medine’­ye geldiğinde bunu yeğeninin kocasına anlatmıştı. Bu sahâbî hemen Resûl-î Ek­rem’e giderek durumu haber verdi. Hz. Peygamber de 150 kişilik bir seriyye ha­zırladı. Kumandan olarak aynı zamanda sütkardeşi olan ilk müslümanlardan Ebû Seleme el-Mahzûmî’yi tayin etti ve Esedoğullan harekete geçmeden önce onla­rın yurtlarına ulaşmasını ve âni bir bas­kın yapmasını emretti.

3. yılın son ayında (Mayıs 625), diğer bir rivayete göre ise 4. yılın ilk ayında (Hazi­ran 625) yola çıkan seriyye, dört günlük bir yürüyüşten sonra Esedoğulları’nın yurdu Necid’in Feyd bölgesindeki Katan dağına ulaştı. Ebû Seleme, Esedoğulları’­nın su kaynağının yanında otlamakta olan sürülerini ele geçirdi, karşı koymak iste­yen üç çobanı esir aldı. Kaçmayı başaran diğer çobanlar kabilelerine giderek müs­lümanlann çok kalabalık bir kuvvetle gel­diğini haber verdiler. Bunun üzerine kor­kuya kapılan Esedoğulları çatışmayı gö­ze alamayıp dağıldılar. Hareketine devam eden Ebû Seleme sabaha karşı onların yurdunu kuşattı. Bu sırada iki taraf ara­sında çıkan çatışma çok kısa sürdü; bir müşrik öldürüldü, bir sahâbî de şehid ol­du. Müslümanlara karşı dayanamayacak­larını anlayan Esedoğulları geri çekildiler. Ebû Seleme düşmanı bir süre takip et­tikten sonra Katan suyu civarında karar­gâh kurdu. Askerlerini üç gruba ayırarak her birini değişik istikametlere gönder­di. Bir mukavemetle karşılaşmayan birlik­ler bir süre sonra geri geldiler. Ardından Ebû Seleme Medine’ye dönmek üzere yo­la çıktı. Bu sefer on günden fazla sürmüş­tür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski