Zlatitza/İzladi Nerede, Tarihi, Nüfusu, Hakkında Bilgi

İzladi. Osmanlı döneminde Bulgaristan’da bir kaza merkezî.

Bugün Orta Bulgaristan’da ufak bir ka­saba olup Zlatitsa adıyla anılır. 1370-1878 yılları arasındaki Osmanlı hâkimiyeti sıra­sında hemen tamamıyla müslüman nü­fuslu küçük bir yerleşim birimi ve Niğbo-lu sancağında on beş köye sahip bir kaza merkezi durumundaydı. İzlâdi. Bizans-Slav Ortaçaği’nda zaman zaman yanlış olarak belirtildiği gibi yerleşim yerinin değil bir kır bölgesinin adıydı. Burası, 1443’te Kral Vladislav ile Jânos Hunyadi kumandasındaki Haçlı ordularının Osmanlılar’a karşı harekâtı esnasında onla­rın işgali altına girmesi, Haçlı orduları ile bizzat II. Murad’ın kumanda ettiği Os­manlı ordusu arasında el değiştirmesi ve sonunda hiristiyan ordularının geri çekil­mesi hadiseleri dolayısıyla ayrı bir şöhret kazandı. Osmanlı kroniklerinde İzlâdi Der­bendi olarak geçen bu mevkide yapılan savaşta II. Murad’ın kuvvetleri bozguna uğrayarak geri çekilmiş. Haçlı kuvvetleri bu derbendi aşıp Filibe ovasına inmiş, bu­rada da Osmanlı direnişini kırmış, ancak şiddetli kış şartlan yüzünden geri dön­müştü.

Kasaba doğu batı istikametinde 35 km. boyunda, 8 km. enindeki bir ova üze­rinde yer almaktadır. Zlatitsa havzası de­nilen bu kesim deniz seviyesinden 750 m. yükseklikte, etrafı ormanlık dağlarla çev­rili bulunmaktadır. Antikçağ’dan itibaren Ortaçağ boyunca Trakya ovalarından Sof­ya, Belgrad gibi Balkan içlerine kadar uza­nan iki dağ yolundan biri bu vadiden geç­mekteydi. Kasabanın Bulgarca ismi olan Zlato ise (altın) Ortaçağ’da Topolnica neh­riyle onun güneyindeki dağlık bölgede bu­lunan altın madenine dayanır. Kasabanın bulunduğu vadinin iskânı geç Antikçağ’a kadar İner. Bugün kasabanın dışında yer alan büyük Pirdop Bazilikası harabeleri ve Tsârkviste [eski adı Kiliseköy] köyünün hıristiyan kilisesi bu izleri göstermektey-se de burası hakkında Ortaçağ Bulgar dönemine ait hemen hemen hiç bilgi bulun­mamaktadır. Yalnız XII. yüzyıl sonlarına ait bir Slav dinî yazması olan Pirdopskija Apostol uzun süre Protopapintsi köyün­deki [sonra Pirdop] kilisede korundu.

Mahallî an’aneye göre Dusantsi bu va­dideki en eski yerleşim yeridir. Arkeolog­lar. II. Dünya Savaşf ndan önce burada bir Ortaçağ kalesinin harabeleriyle iki kilise buldular. Pirdop’un güneybatısında İzlâdi ovasının güney eteğinde küçük Topol­nica ırmağı üzerinde, Golemoto (Büyük) Kale ve Malkoto (Küçük) Kale adlarında Osmanlı öncesi döneme ait mahallî idare merkezi olduğu anlaşılan iki Ortaçağ kale harabesi vardır. Osmanlılar, stratejik açı­dan önemli olan bu bölgeyi Filibe’nin muhtemel fetih tarihi olan 771 sonlarıyla [1370 başları] Sofya’nın zaptedildiği 787 (1385) yılları arasında ele geçirmiş olmalıdır.

Osmanlı döneminde İzlâdi ve idarî böl­gesinin (kaza) geçirdiği en önemli deği­şiklik, esas olarak hıristiyan Bulgarlar’la meskûn iken müslümanların iskân saha­sı haline gelişidir. İzlâdi hakkında veriler ihtiva eden ve Sofya’da Millî Kütüphane’-de bulunan günümüze gelebilmiş en es­ki Osmanlı tahrir defteri 884 (1479) ta­rihlidir. Bu tahrirden anlaşıldığına göre İzlâdi nahiyesi Lofça (Lovec) kazasının bir parçası olup Balkan dağlarının kuzeyine kadar uzanmakta, burada hepsi de Slav­ca isimler taşıyan, tamamıyla hıristiyanların oturduğu dokuz köy bulunmaktay­dı. Bunlar hem eski hem de büyük köy­lerdi. Ayrıca nahiyede müsiüman nüfusa sahip Türkçe ad taşıyan üç küçük köy da­ha vardı. Bu köyler Paşayiğit obası. Kalan­lar ve Karlı obasıydı. XVI. yüzyıldan itiba­ren Paşayiğit, İzlâdi olarak bilinmeye baş­landı. Daha sonraki tahrirler bu yerleşim birimi için her iki ismi de vermektedir. Bu­rada Türk iskânı başlamadan önce Proslav denilen, 884 (1479) ve 890 (1485) tah­rirlerinde de adı geçen eski bir yerleşim biriminin olduğu anlaşılmaktadır. Bir dinî-eğitici yazma [Pirdopski Damaskin, yazı­lış tarihi 1698] kenarındaki nota göre ise “Baş Hit” (Paşa Yiğit), Türk kuvvetlerinin kumandanı olarak mahallî kuvvetlerle gi­riştiği mücadelede hayatını kaybetmiş ve defnedildiği yer civarında daha sonra İz­lâdi şehri gelişmişti. Bu rivayete uygun olarak Bulgar tarihçisi Petar Mutafciev 1930’larda, 978’den (1571) kalma, üze­rinde Osmanlıca kitabesi olan ve Paşa Yiğit’e ait olduğu sanılan büyük bir taş küt­lesi gördüğünü belirtmektedir. 1479’da bu yöredeki nüfusun ancak % 11’i müslümandı. Çoğunluğu göçebelerden oluşan yeni unsurlar bölgede bazı rahatsızlıkla­ra yol açtı. Sofya’da Millî Kütüphane’de bulunan Tahrir Defteri’ne göre 1485ten itibaren yöredeki müslü­man hâne sayısı altmış ikiden seksen ye­diye çıkarak bir artış gösterirken hıristi­yan hâne sayısı 489’dan 447’ye düşmek­te, bunun başlıca sebebinin ise göçler ol­duğu anlaşılmaktadır. Burada yeni kurulmuş müslüman köyü zikredilmemekte­dir.

XVI. yüzyıl başlarında çoğunlukla Yörükler’den oluşan yeni Türk grupları İzlâdi yöresine yerleşti. Osmanlı kitabî kay­nakları genellikle bu konuda bilgi verme­mektedir. 922 (1516) tarihli Niğbolu san­cağı tahririnde eski Bulgar köyleri yanında Kamerli-i Bâlâ, Kamerli-i Zîr ve Tursunca şeklinde Türk­çe isimli üç yeni müslüman köyünün adı geçer. Yeni göçmenlerin yoğun olarak ge­lişiyle birlikte müslüman nüfusu % 11′-den % 40’a yükselerek esaslı bir artış gösterdi. Tahrir kayıtlarının ciddi olarak incelenmesi, 1516 tahririnde kayıtlı köy­lerin bu tarihten on yıl veya biraz daha önce kurulmuş olduğunu göstermekte­dir. Nitekim Tursunca köyünün Tursun, Kara Yûsuf ve Atmaca adlı kişiler tarafın­dan kurulduğu dikkati çeker. Defterdeki isim kayıtlarında Tursun’un oğlu Umur’un hâlâ hayatta olduğu ve oğlu Mürüvvet’in imamlık yaptığı, bunun da dört oğlunun bulunduğu görülmektedir. Kara Yûsuf da hayatta idi ve altı oğlu deftere kayde­dilmişti. Bütün bunlar hızlı nüfus artışı­nın bir göstergesidir. Başlangıçta yeni yerleşimcilerin gelişiyle yaşanan sıkıntı­lar 1516’da büyük ölçüde halledildi. Müslümanlar seksen dokuz haneden 310 ha­neye yükseldi, hıristiyan nüfus da yine tedricen çoğaldı.

Merkezî hükümet, hıristiyan nüfusun birçoğuna yeni yerleşimcilere karşı ken­dilerini koruyabilmeleri için derbendci statüsü vermiş, bu durum hıristiyan nü­fusun güçlenmesine yol açmıştır. Bulga­ristan’da müslüman-gayri müslim nüfu­sun karışık olduğu birçok yerde sıkça uy­gulanan bu metotla her zaman istenilen sonuç elde edilmekteydi. Diğer bir istik­rar unsuru da Osmanlı ordusunda hizmet gören yardımcı hıristiyan güçler olan voynuklarm büyük gruplar halinde bu böl­gelere yerleştirilmesidir.

Önemli bir köy olan Pirdop’ta 988’de (1580) otuz ikiden fazla voynuk ailesi sa­yılmıştır. 947 (1540) tahririnden durumun istikrara kavuştuğu, her iki kesimin nüfusunda sıhhatli bir bü­yüme olduğu görülmektedir. XVI. yüzyı­lın huzurlu ortamında İzlâdi’nin nüfusu­nun en üst seviyeye çıktığı, 1S16 tahririy­le mukayese edildiğinde bunun iki katın­dan fazla olduğu görülür. 1580’de müslüman nüfus toplam nü­fusun % 45’ine ulaşmıştır. Bu sırada tah­rirlerden anlaşıldığına göre bütün eski hıristiyan köyleri genellikle mühtedîlerden oluşan müslüman gruplara sahiptir. Diğer taraftan Türkler’Ie meskûn köyler­de mühtedîler hemen hiç görülmemek­tedir. 1550’de Paşayjğit (İzlâdi) bir kasaba olarak geçer. Burası biri cuma camii olan, diğerleri Mahmud Çelebi ve Yeniçeri Mus­tafa tarafından inşa edilen üç mescide sa­hipti ve bir kaza merkeziydi. Böylece bir asır zarfında [1479’da 18 hâne] tamamıy­la müslümanlardan oluşan bölgenin en kalabalık yerleşim birimi haline geldi. Ka­zanın iktisadî durumu sadece ziraata da­yalı değildi. XVI. yüzyıl tahrirleri, çeşitli köylerde ovanın eteğinde madencilik ya­nında haddehane atölyeleri, demir döv­meye mahsus su ile çalışan değirmenler (samakov), demir fırını (vigne), bir başka köyde de keçe sıkıştırma tezgâhları (ke­be dolabı) bulunduğunu göstermektedir. Paşayiğit bal mumu üretiminde önemli bir yerdi ve bal mumu keten sanayiinde kullanılırdı.

XVII. yüzyıl boyunca İklim şartlarındaki değişmenin etkisiyle (“Küçük Buzçagı”) yüksek dağların bulunduğu bir yöre olan İzlâdi’de ziraî üretimde azalma oldu ve kötü bir döneme girildi. Ölümler ve daha sıcak olan alçak bölgelere yapılan göçler yüzünden nüfusta süratli bir düşme gö­rüldü. Hıristiyanlar 1580’deki nüfusları­nın yarıdan fazlasını, müslümanlar ise % 36’sını kaybetti. Öte yandan mahallî halk arasında görülen ihtida olayları da hıris­tiyan nüfusun azalmasının bir başka et­keniydi. 1052 (1642) yılına ait Mufassal Avarız De/teri’nde Dusantsi’nin üçte birinin müslüman olduğu görülmektedir. Yine Mirkovo ve yeni ku­rulmuş olan Kiliseköy’ün nüfusunun ya­rıdan fazlası müslümandı. En büyük deği­şiklik ise Lâdzene köyünde olmuş, 1580′-de % 20’sİ müslüman iken özellikle ihti­dalar sebebiyle bu oran 1642’de % 84’e çıkmıştı. Eski bir köy olan Trakan bu ta­rihte tamamıyla yok olmuştu. Bu deği­şiklikler sebebiyle kazanın toplam nüfu­sunun % 52’sini müslümanlar oluşturu­yordu. Daha sonraki yüzyıl zarfında bu seyir yükselerek sürdü.

1103 (1692) tarihli divana sunulan bir arzuhalden, 1642 tahririnde zikredilen Kiliseköy’ün on dört hıristiyan ve on dört müslüman haneye sahip olduğu, cuma camii olmadığından bir cami inşası için izin istendiği ve bölgedeki hayır sahiple­rinden Hasan b. Hüseyin’in bu inşaatı üstlendiği anlaşılmaktadır. Ayrıca hıristi­yan kültür hayatının bazı izleri de bölgede görülmektedir. Voynuk köyü olan Pir­dop’ta Slav yazmalarını çoğaltan bir ma­hallî okul bulunmaktaydı. XVII. yüzyıl son­larına doğru Daskal Georgi, Pirdopikija Damaskin ve hemen hemen aynı zaman­da Tichonravovskij Damaskini gibi zama­nın çok meşhur eski Bulgar manuskriptlerini (yazma) yaptı. Pirdop’ta hıristiyan eğitimi yapılan bir okul da mevcut olma­lıdır.

İzlâdi bölgesinin nüfusu bir asırdan faz­la bir zaman boyunca düşmeye devam et­ti. 165 (1752) tarihli Avarız Defteri’nde müslümanların sayı­sının biraz gerilediği, hıristiyanlann sayı­sının ise yarı yarıya düştüğü görülmek­tedir. Bölgede müslüman nüfus nisbeti % 65 olmuştur. Bu değişiklik, kısmen iki önemli ve kalabalık hıristiyan yerleşim biriminin İzlâdi kazası sınırlarının dışında bırakılmış olmasından kaynaklanmıştır. İmtiyazlı bir statüye sahip oldukları anla­şılan bu iki yerleşim birimi Klissura(Osmanlılar’m Prasadin Derbendi) ve Koprivstitsa’dır (Avretalan). Avretalan, Kanunî Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan’ın evkafı arasında olup XVI. yüzyılın ilk yansında tesis edilmişti. Klissura ise çok daha eskiydi. Bu huzurlu ve müref­feh yerleşim birimlerine İzlâdi hıristiyanlarmın birçoğu göç etmiştir. Son nüfus durumunu 1290 (1873) tarihli Tuna Vilâyet Salnamesi vermektedir. Burada her iki cemaat için de XIX. yüzyılın tipik artışı gözlenmekte, müslümanlar yakla­şık üç, hıristiyanlar ise dört katına çıkmış bulunmaktadır. Nüfus hâne üzerinden sayıldığından hıristiyan-müslüman nü­fusun yarı yarıya olduğu görülmekte, fa­kat müslüman hanelerinin % 4,7 artmış olmasına karşılık hıristiyan hanelerin % 6,7 oranında artması sebebiyle hıristiyan nüfusun çoğunluğu teşkil ettiği anlaşıl­maktadır. O sırada hıristiyanlar da vaktiy­le Türkler tarafından kurulmuş köylerde oturuyorlardı. Kamerli-i Zîr’in [Dolna Kamartsi] hemen tamamı, Kalanlar’ın ise üçte biri hıristiyandı. 1752’de yirmi beş müslüman haneye sahip olan bir zaman­ların büyük köyü Tursunca yok olmuştu. Böylece Osmanlı idaresinin son zamanla­rında, eski hıristiyan köylerinin tedricî İs­lâmlaşma sürecine müslüman Türk köy­lerinin hıristiyanlaşması katılarak iki yön­lü gelişme meydana geldi.

1286 (1869) tarihli Tuna Vilâyeti Sal­namesi İzlâdi kasabasında yedi cami, 147 dükkân ve atölye, on iki han, bir hamam ve bir kilisenin var olduğunu belirtir. XIX. yüzyıl Bulgar kaynaklan, İzlâdi kasabası­nın nüfusunu sadece kırkı Bulgar hanesi olmak üzere 5- 6000 olarak verir. XVIII. ve özellikle XIX. yüzyılda İzlâdi kasabası ve büyük bir köy olan Pirdop’ta eğirme işi, dokuma, aba, şayak ve kilim yapılı­yordu.

1878 -1879 Türk- Rus Savaşı, İzlâdi ve köylerindeki müslümanlar ve İslâmî ha­yat için bir felâket oldu. Türkler ve müh-tediler dahil olmak üzere bütün müslü­manlar göç etmek zorunda kaldı, kasaba tamamıyla metruk bir hale geldi. 1880′-de sadece 1S70 kişi kalmıştı. Daha sonra da durum pek değişmedi. 1946 da yakın çevredeki dağ köylerinden gelenler ve Makedonyalı göçmenlerle İzlâdi’de hâlâ 2786 nüfus bulunmaktaydı. Lâdzene ve Kiliseköy gibi bazı eski müslüman köyleri bütün nüfusunu kaybetti. Kiliseköy 1881 den 1892’ye kadar boş durdu; geride tek bir müslüman dahi kalmadı. 1891’de K. Jirecek şehirde minareleri yıkılmış bazı camiler gördüğünü belirtmektedir. Günü­müzde XVIII. yüzyıla ait saat kulesi dışın­da Osmanlı dönemiyle ilgili herhangi bir eser kalmamıştır. 1978’de Zlatitsa büyük bir köy olan Pirdop’la birleşti ve Srednogorie adıyla bilinir oldu.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski