Zvornik Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

İzvornik. Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nde tarihî bir kasaba olan Zvornik’in Osmanlı dönemindeki adı.

Bosna – Hersek Cumhuriyeti’nin kuzey­doğusunda, bugünkü Sırbistan ile Bos­na-Hersek sınırında Drina nehrinin sol tarafında yer alır. Nehrin öbür tarafında Sırbistan sınırlan İçinde bulunan kasaba­ya ise Bosna’daki Zvornik’le karışmama­sı için Mali Zvornik adı verilmektedir. Ka­sabanın merkez olduğu idari bölgedeki altmış yedi yerleşim biriminde savaş ön­cesinde (1991) 81.295 kişi yaşamakta olup nüfusun yaklaşık % 60’ını Boşnak, % 38’ini Sırplar teşkil etmekteydi. Günü­müzde Bosna-Hersekin Sırp bölgesinde (Republika Srpska) kalan kasaba merke­zinin nüfusu ise 1991’de 14.584 iken sa­vaş yüzünden müslümanlar ve Hırvatlar burasını tamamen terketmişlerdir. 2000 yılında ferdî olarak geri dönenler varsa da sayıları azdır

Çok eski bir geçmişi olan yerleşim biri­minin bilinen ilk sakinlerinin Kelt asıllı ol­duğu belirtilir. Daha sonra bölge Roma hâkimiyetine girmiştir. Kaynaklarda Zvor­nik adına ilk defa 1412’de rastlanır. Bü­tün Ortaçağ kaynaklarında bu adla zikredilen kasabanın taşra kesimi Sub Suon-ich olarak kaydedilmektedir. 1415-1432 yılları arasında Dubrovnikliler’in nüfuzu altına giren İzvornik’te bu dönemden iti­baren gümüş ticareti yaygınlaşmış ve bu ticaret Osmanlı döneminde de devam et­miştir. Osmanlılar burayı 1460’ta fethet­tiler, idarî ve askerî açıdan iyi konumda bulunduğundan bir kaza merkezi yaptı­lar. Bosna. Sırbistan ve Macaristan yol­larının kesiştiği bir coğrafî özelliğe sahip olan İzvornik, 1480’de aynı adlı sancağın merkezi oldu. Bu dönemde İzvornik’te S50 civarında askerden oluşan bir Os­manlı birliği bulunmaktaydı. Ancak XVI. yüzyılın ortalarına doğru şehrin önemi azalınca asker sayısı da giderek düştü (50 asker) ve güvenlik daha çok mahallîtimar sahiplerinin sorumluluğuna bırakıldı. Tuz ve gümüş madenleri bakımından zengin olan İzvornik sancağı 1580 yılından lağ-vedildiği 1833’e kadar Bosna vilâyetine bağlı idi.

Eğitim, kültür ve mimari açılardan yo­ğun bir İslâmlaşma hareketine sahne olan İzvornik özellikle 1460 -1600 yılları arasın­da süratle gelişti. 1476’da doksan civarın­da haneden oluşan sivil nüfus  [yaklaşık 500 kişi] XVI. yüzyılda giderek artış göster­miş ve 1512’de 130, 1533 te 150.1548’de 460 haneye yükselmiştir. Özellikle 1533′-ten 1548’e kadar on beş yıllık süre zarfın­da toplam nüfusun 700 dolayından 2300 civarına ulaşması, kasabanın ticarî öne­minden ve buraya yönelik göçlerden kay­naklanmış olmalıdır. Ancak bu durum as­rın sonuna doğru sarsılmış ve 1600’de nüfus 200 haneye [1000 kişi] düşmüştür 1476’da çoğunluğu teşkil eden hıristiyanlar 1600’lere gelindiğinde neredeyse önemsiz hale gelmişlerdir. Nüfus azalma­sının pek çok sebebi bulunmakla birlikte başlıcalan, gelişmekte olan Gracanica ve Tuzla ile Srem ve Slavonya’da yeni fethe­dilen yerlere olan göçlerdir. 1593’te başla­yan uzun savaş dönemi de nüfusun azal­masında rol oynamıştır.

İzvornik’in nüfusuyla ilgili 1548’den sonraki kayıtlara göre mevcut 432 müs-lüman hâne terzi, ayakkabıcı, saraç, ek­mekçi demirci / kasap sebzeciler (dör­dü beraber), mutaflar ve marangozlardan oluşan meslek gruplarına ayrılmıştır. 1628 tarihli bir Venedik raporu. İzvor­nik’te sancak beyi ve kadı ile 600 hane­nin bulunduğunu kaydetmiştir. Bu kayıt, 1664’te İzvornik’e gelen Evliya Çelebi’nin verdiği hâne sayısına (938) yakındır. Bun­dan hareketle şehirde XVII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren yeniden nüfus artışı olduğu söylenebilir. İzvornik Kalesi taş duvarlarla tahkim edilmiştir. Bu tahki­matın fetihten sonra 1491 yılında yapıl­dığı bilinmektedir. Kaynaklarda o dönem­de İzvornik’te altı cami, sekiz tekke, üç ha­mam, üç han, yedi ilk mektep, üç med­rese ve sekiz mescid bulunduğu kayde­dilmektedir. Bütün büyük yapıların mi­marisi tamamen Osmanlı karakteri taşır. 1491 ‘de İzvornik’teki mimari faaliyetler için harcandığı kaydedilen 31.000 akçe göz önüne alınırsa bu rakamın bütün Bal-kanlar’da o zamanda benzer işler için har­canan meblağın çok üstünde olduğu an­laşılır. 1874 tarihli bir Rus konsolos rapo­runda, burada 1354 öğrencisi olan yirmi sekiz müslüman mektebiyle 147 öğren­cisi olan bir hıristiyan mektebi bulundu­ğu belirtilir.

Osmanlı seyyahları şehirdeki yerli sana­yi ürünü olarak sadece mühimmatı kay­dederler [mahallelerden birinin adı Cep­hane mahallesidir] İzvornik’in askerî ve idarî öneminin yanında şehir Saraybosna ile Belgrad’ı bağlayan yol üzerinde bulu­nan bir ticaret ve alışveriş merkezi olma hususiyeti de taşımaktaydı. 1664’te İz­vornik’te üç hanın mevcudiyeti bu konu­muna işaret etmektedir. Han sayısı XIX. yüzyılda beşe çıkmıştır.

İzvornik Osmanlı döneminden itibaren üç kesimden ibarettir: Üst (Gornjj grad), orta (Srednii grad) ve alt (Donji grad). İlk müslüman yerleşim merkezi İzvornik’in üst kesiminde Fâtih Sultan Mehmed za­manında ortaya çıkmış ve daha o dönem­de söz konusu kesimde Fâtih’in adını ta­şıyan cami yaptırılmıştır. Caminin bulun­duğu mahalle, İzvornik’in en eski mahal­lesi olup 1476 yılından önce burada bir hamam ve 1548’de İzvornik Kalesi içeritevornik Kâimi Baba Türbesi duvarındaki, Ashâb-ı Kehf’in adlarıyla kompoze edilmiş yelkenli gemi tasvirli kitabe sinde Yahya Bey Tekkesi’ nin varlığı bilin­mektedir. Ayrıca İzvornik sancak beyi tarafından şehirde bir kervansaray ve Drimjaca nehri üzerinde bir köprü yaptı­rıldığı kaynaklarda belirtilmektedir. XVI. yüzyılın sonuna ka­dar İzvornik Fâtih Sultan Mehmed, Sul­tan Süleyman, Hacı Durgut, Hüseyin Bey ve Mehmed Çelebi adlarıyla anılan altı mahalleye ayrılmıştır. Sanat değeri pek olmamasına rağmen şehirdeki en meş­hur mimari eser Kâimî Baba olarak da bilinen Şeyh Hasan’ın türbesidir. Şeyh Hasan, Saraybosna’da 1682’de bir halk ayaklanmasına destek olduğu gerekçe­siyle buraya sürülmüş ve 1691 ‘de İzvornik’te vefat etmiştir. Divanı ve ölümün­den sonra çok popüler olan Varidat adlı iki eseri vardır.

İzvornik 1878’de Avusturya-Macaristan hâkimiyetine geçti. 1918-1Ö44yılları arasındaki Yugoslavya Krallığı dönemin­de idarî merkez haline getirildi. II. Dünya Savaşı sırasında Almanlar tarafından bombalanan şehir kısa bir süre Hırvat Krallığı sınırları içinde kaldı. 1945’ten 1992’ye kadar Yugoslavya sınırlarına da­hil olan İzvornik bu devletin dağılmasıyla Bosna-Hersek Cumhuriyeti toprakların­da kaldı. İzvornik, Sırplar tarafından öldürülen müslümanların gömüldüğü toplu mezarların bulun­masıyla tekrar gündeme gelmiş, mevcut otuz altı camiden yirmi beşi savaş sırasın­da tamamen tahrip edilmiş, şehir mer­kezinde ise iki cami tamamen, dokuz ca­mi kısmen yıkılmıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski