el-Maarif - İbn Kuteybe Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Ma’ârif. İbn Kuteybe’nin (Ö. 276/889) tarih ve ensâb ağırlıklı bilgiler içeren ansiklopedik eseri.

Müellif, el-Ma’ârif in mukaddimesinde kitabını belli bir kültür düzeyine yükselen, ilim ve iktidar ehlinin meclislerine katılan kimselerin tarih, ensâb vb. konulardaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kaleme aldığını ifade etmektedir. Eserin, bu alana dair ilk çalışma olmamakla birlikte genel kültüre dair bilgileri el-Ma’ârif adıyla içe­ren ilk telif olduğu belirtilmektedir.

Muhtevası ve telif ediliş amacı hak­kında kısa bilgilerin yer aldığı mukaddi­meden sonra kitabı yirmi bölüm halinde incelemek mümkündür. Birinci bölümde Tevrat’ın birinci kitabına, ayrıca Vehb b. Münebbih’ten gelen rivayetlere dayanıla­rak evrenin yaratılışı hakkında malûmat verildikten sonra Hz. Âdem’den itibaren îsâ’ya kadar otuza yakın peygamberden bahsedilir. Hz. Muhammed’in hayatına ayrılan ikinci bölümde, içlerinde Varaka b. Nevfel ile Kus b. Sâide’nin de bulundu­ğu bi’set öncesi Hanîf dini mensupların­dan sekiz kişinin ismine ve bazı nitelikle­rine yer verilir, ardından Resûlullah’ın ne­sebine hazırlık olmak üzere Arap ırkının şeceresi geniş biçimde anlatılır, Resûl-i Ekrem’in baba ve anne tarafından nese­bi verilir. Hz. Peygamber’in zevceleri ve çocuklarının isimleri sıralanıp onun hayatı hakkında bir kronolojiden sonra Bedir, Uhud ve Hendek gazveleriyle diğer sa­vaşlara temas edilir.

el-Ma’ârif’ın üçüncü bölümü ashaba ayrılmış olup aşere-i mübeşşerenin ardın­dan 130 civarında sahâbînin hayatı anla­tılmıştır. Kitabın en geniş kısmını teşkil eden bu bölümde sahâbîlerin biyografile­rine kısa bakışlar yapılmıştır. Dördüncü bölümde Emevî ve Abbasî halifelerinin, beşinci bölümde eşraftan veya iktidar sa­hibi olanlarla bunlara karşı isyan edenler­den kırka yakın kişinin hayatına temas edilmiş, altıncı bölümde tabiînden ve onlardan sonra gelen meşhur şahıslardan 140 kadarının biyografisi verilmiştir. Ashâbü’r-re’ye ayrılan yedinci bölümde İbn Ebû Leylâ, Ebû Hanîfe ve bazı öğrencileri, Evzâî, Süfyân es-Sevrî ve Mâlik b. Enes’-ten oluşan dokuz şahsiyetin, sekizinci bö­lümde ashâb-ı hadîsten kabul edilen 100’e yakın kişinin hayat hikâyesi anlatılmıştır. Sonraki bölümlerde kıraat âlimleri, mûsi­ki icra edenler, neseb âlimleri, şiir râvileri ve meşhur muallimler konu edinilmiştir. el-Ma’ârif’in on dördüncü bölümünde birbirine küsüp hayatları boyunca konuşmayan, içlerinde bazı sahâbî ve tabiîlerin de bulunduğu on dört kişiden söz edil­miş, on beşinci bölümde “el-evâil” başlığı altında çoğu İslâm döneminde olmak üze­re tarihte gerçekleştirilen elliyi aşkın “ilk”e temas edilmiş aynı bölümde Kabe, Beytülmakdis, Mescid-i Nebevi, Basra, Küfe ve Dı­maşk mescidleri kısaca anlatılmıştır. On altıncı bölümde ilk büyük fetihlerin ve fâtihlerin listesi verilmiş, fetihlerin ba­rışçı yollarla mı yoksa zor kullanılarak mı gerçekleştiği kaydedilmiştir.

Kitabın on yedinci bölümü değişik ko­nulara ayrılmıştır. Bunların içinde ashap­tan itibaren otuzu aşkın meşhur kişinin meşgul olduğu zanaat ve meslekler, yine meşhurlardan özürlü olanlar, benzer bazı özelliklere sahip bulunanlar sayılabilir. On sekizinci ve on dokuzuncu bölümlerde on beş kadar itikadî mezhebin kısa tanıtımı yapılmış, yirminci bölüm Yemen, Hîre ve otuz kadar Acem hükümdarının kısa bi­yografisine ayrılmıştır.

Genel kültür alanında bir el kitabı nite­liği taşıyan el-Ma’ârif’in kaynakları için­de İbn İshak’ın es-Sîre’si ile Vâkıdfnin el-Megazi’si yer almakta, ayrıca el-Ma’ârif ile Muhammed b. Habîb’e ait (ö. 245/ 860) el-Muhabber’in muhtevaları ara­sında önemli benzerlikler olduğu dikkat çekmektedir. Kitabın, mukaddimesinde belirlenen esaslara göre ele alınıp alınma­ması gereken konuların seçimi ve ölçülü bilgi verilmesi hususunda başarılı olduğu söylenemez. Eserde yer yer Tevrat’tan ve bol miktarda Vehb b. Münebbih gibi İsrâiliyat türü rivayetler nakleden kişilerden eleştiri süzgecinden geçirilmeden, ayrıca başta Kur’an olmak üzere sağlam İslâm literatürüyle mukayese edilmeden yapı­lan nakiller tenkit konusu olmuştur.

el-Ma’ârif’in ilk neşrini Ferdinand Wüstenfeld yapmış daha sonra bu neşir Mu­hammed İsmail es-Sâvîve Osman Halîl tarafından tashih edilerek tekrarlanmıştır (Kahire 1353/1934). Kitabın diğer bir neş­rini Servet Ukkâşe gerçekleştirmiştir. Hasan Ege eseri el-Ma’ârif: Nebiler ve Sahâbîle­rin Sîreti adıyla Türkçe’ye çevirmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski