Kıble Tayini-Tespiti-Yönü Nasıl Bulunur, Nasıl Yapılır, Hakkında Bilgi

Namaz kılarken Kabe’ye yönelmek farz olduğundan kıblenin tayini büyük önem taşır. Bu sebeple İslâm ast­ronomlarının çoğu konu üzerinde çalış­mış, hazırlanan zîc, usturlâbve rubu’ tah­talarına kıble cetvelleri eklenmiştir. Kıble tayini genelde pratik ve bilimsel metot­larla olmak üzere ikiye ayrılır.

1. Pratik Metotlarla Kıble Tayini. Kay­naklarda güneş, yıldızlar ve rüzgâr yardı­mıyla kıblenin nasıl bulunacağına dair çe­şitli bilgiler yer almakta ve bunların ge­leneksel-folklorik nitelikte olduğu görül­mektedir. Astronomi kitaplarından çok dua mecmualarıyla tarihî ve coğrafî eserlerde rastlanan bu bilgiler genellikle gün­düzleri güneşin doğuşu veya batışıyla, ge­celeri ise bazı yıldızların bulunduğu nok­talarla ilgilidir. Meselâ Afrika’nın kuzey­batısında geceyle gündüzün eşit olduğu günlerde güneşin doğduğu, Yemen’de kutup yıldızının bulunduğu, Suriye’de Sü­heyl (Canopus) yıldızının doğduğu, Irak’ta kış ortasında güneşin battığı ve Hindis­tan’da geceyle gündüzün eşit olduğu günlerde güneşin battığı yönler kıbledir. Yine kaynaklarda yer alan bazı şekillerde de rüzgârlara göre kıble tayini yapıldığı görülmektedir.

2. Bilimsel Metotlarla Kıble Tayini. Bîlimsel metotların en basiti Mekke mer­kezli haritalardan faydalanmaktır. Bir usturlâb gibi tahta üzerine çizilen bu tip haritalarda Mekke dünyanın merkezi ola­rak gösterilmekte ve ortasından buraya tesbit edilen hareketli bir ibre yardımıyla (döndürülmek suretiyle) istenilen yerin kıblesi kolaylıkla bulunabilmektedir.

Oldukça basit bir usul de coğrafî koor­dinatlar yardımıyla kıble tayinidir. Önce kıblesi araştırılan yerin boylam ve enlemi belirlenir, ardından bir daire ve bu daire­nin kuzey-güney (KG) ve doğ-batı (DB) çaplan çizilir. Çaplar üzerinde merkezden itibaren doğuya doğru söz konusu yerle Mekke’nin boylam ve güneye doğru en­lem farkları alınıp bu noktalardan çapla­ra paralel birer çizgi çekilir. Paralel çizgi­lerin kesiştiği nokta ile merkez birleştiril­diğinde elde edilen doğru kıbleyi gösterir.

Kıble yönü Bu yöntem Bettânî, Ebü’l-Hasan İbn Yûnus, Ali Şah el-Buhârî el-Müneccim, Ali Kuşçu ve Mîrim Çelebi gibi âlimler ta­rafından kullanılmıştır. Pratik metotlarla ve nisbeten bu usulle de yapılan kıble ta­yinleri ancak yaklaşık bir yön belirleyebil­mekte, asıl kesin çözüme ise trigono­metrik hesaplarla ulaşılabilmektedir.

Matematiksel ifade ile herhangi bir yerin kıblesi, Mekke ile o yerin enlem ve boylamlarının trigonometrik fonksiyonu­dur.

Şekildeki P herhangi bir yeri, M Mekke’yi, N kuzey kutbunu ve AB ekva­toru göstersin. P ve M’den geçen merid­yenler sırasıyla NPA ve NMB’dir. Mate­matiksel terimlerle P’ye göre kıble P ve M boyunca çizilen hat ile tanımlanır. PM hattı ile NPA meridyeni arasındaki q açısı kıble inhirafı (sapması) olarak adlandırılır. 9 bulunulan yerin enlemini (PA yayı), cpm Mekke’nin enlemini (MB yayı) ve AL de boylamlar arasındaki farkı (AB yayı) gös­tersin. Bu durumda q açısı <p, cpm ve AL'nin bir fonksiyonudur ve küresel trigonomet­ri ile tesbit edilir. Buna göre modern formul şöyledir: İs­lâm astronomları tarafından verilmiş olan çözümler bu değere çok yakındır.

Kıble yönünün tayini için kesin çözüm­lerin genelde trigonometri ağırlıklı olma­sına karşılık bazı astronomlar çözümlerin­de Menelaus teoremini kullanmışlardır. Bunlardan Bîrûnî. Tahdîdü nihâyâti’l-emâkin adlı eserinde diğerlerinden farklı bir medot önermekte ve önerdiği ilginç çözüm küresel trigonometri alanında İs­lâm bilim adamlarının ne kadar ilerlemiş olduğunu göstermektedir. Bîrûnfnin yön­temi dörtyardımcıyayile değerinin bulunmasıdır. 8t gündüz daire­sine olan uzaklık yayı, 62 Mekke’nin ufkuna göre düzeltilmiş bölgesel enlem, 83 enlem düzeltimi, 04 iki yer arasındaki mesafedir.

Halîlî bu formülle kırk dört önemli yer için kıble tayini yapmış ve bunları tablo­lar halinde vermiştir.

Günümüzde pratik ve bilimsel metot­ların dışında -aslında bilimsel metotların pratik sonucu olarak en kolay ve en ha­tasız kıble tayini, namaz vakitlerini gös­teren duvar takvimlerindeki “kıble saati”nde gölgelerin uzandığı yöne dönmek­le yapılmaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski